Покана №14

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 24.11.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.

 2. Докл.: Д. Драев – общ. съветник
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Питане относно предоставени разяснения от инж. Дарина Маринова – ръководител на проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап“, касаещи обект Пречиствателна станция за отпадни води.

 4. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 5. Питане относно наличие на конфликт на интереси за инж. Дарина Маринова.

 6. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 7. Питане относно получени сигнали за безстопанствени кучета на територията на община Шумен.

 8. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 9. Питане относно ново геоложко и балнеоложко проучване на минералните води в Мараш.

 10. Докл.: Ив. Йонков – общ. съветник

 11. Доклад на временната комисия по докладна записка на Метин Джамбазов, общински съветник, за приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

 12. Докл.: Пл. Петков – общ. съветник

 13. Промени в Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.

 14. Докл.: Л. Христов – кмет

 15. Изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен /приета с решение № 149 от 28.04.2016 г. на Общински съвет Шумен/.

 16. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 17. Проект за Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.

 18. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 19. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.

 20. Докл.: проф. Б. Беджев-предс. на ОбС

 21. Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2016 г.

 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Изпълнение на т. 8 от решение № 206 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Шумен за прекратяване на „Общински пазари – Шумен“ ЕООД.

 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Министерство на здравеопазването върху общински имот с идентификатор 83510.661.320.3, ул. „Жечко Спиридонов“ № 4, гр. Шумен, за изграждане на Център за спешна медицинска помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ на основание чл. 39 от ЗОС.

 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Придобиване на имот – частна собственост, попадащ под улична регулация, съгласно влезлия в сила подробен устройствен план за застрояване и регулация на местност „Смесе“, гр. Шумен по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС.

 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Обявяване на имот за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.

 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Продажба на 5 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.

 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“.

 36. Докл.: Л. Христов кмет

 37. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за реализиране на проектно предложение BG05FMОP001-3.002-0160 „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен“.

 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Изграждане на барелеф на автомобилния състезател Валерий Георгиев Великов.

 40. Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Предоставяне за управление на училищни земи в с. П. Волов на НЧ „Земеделец-1903“ с. П. Волов.

 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Даване на съгласие по повод инвестиционно намерение за изграждане на Завод за битови отпадъци.

 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.133 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.133 по кадастралната карта на Шумен.

 46. Докл.: Л. Христов – кмет

 47. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.558.25 и части от имоти 83510.558.26 и 83510.558.3 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Гламя“, за които се образува имот с проектен идентификатор 83510.558.73 по кадастралната карта на Шумен.

 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността „Смесе“.

 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот идентификатор 83510.663.421 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността „Смесе“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.663.421 по кадастралната карта на гр. Шумен.

 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за част от имот с идентификатор 83510.570.4 в местност „Чернювец“, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.

 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот идентификатор 44032.7.37 по кадастралната карта на с. Лозево в местност „БЕЛИЯ БАИР“ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 44032.7.37 по кадастралната карта на с. Лозево, общ. Шумен.

 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Канал за технологични отпадни води“ от УПИ I – „Пречиствателна станция за питейни води“ в кв. 125 по плана на кв. Дивдядово, гр. Шумен до имот с идентификатор 83510.558.15 по кадастралната карта на Шумен в местността „Гламя“.

 58. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content