П О К А Н А
№ 28

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 25.01.2018 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Превантивни мерки във връзка с ПТП на пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието.
/материалът е от предходното заседание/
Докл.:Д.Драев-общ.съветник

2. Питане относно достъпна среда на лица със зрителни увреждания.
Докл.:Д.Чайлев – общ. съветник

3. Питане относно зимно поддържане и снегопочистване.
Докл.:В.Пенчев – общ. съветник

4. Предложение за допълнение и изменение към Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

5. Предложение относно конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие.
Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

6. Отчет за дейността на за дейността на Общински съвет Шумен за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г. 2017 г.
Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

8. Отчет за 2017 г. за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

13. Предложение за предоставяне на безвъзмездно неизключително право за ползване на инвестиционния проект във фаза „работен проект“ на обект „Градска пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен“.
Докл.: Л. Христов – кмет

14. Определяне цени на паркиране в зоните за платено паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
Докл.: Л. Христов – кмет

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.90 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.93 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал.3 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 10882.501.97 по кадастралната карта на с. Ветрище, община Шумен, на собственика на законно построена върху него сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Продажба чрез търг на 6 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” на основание чл. 35 от ЗОС.
Докл.: Л. Христов – кмет

19. Искане от началника на Общинска служба по земеделие – гр. Шумен за обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.
Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

Докл.: Л. Христов – кмет

22. Назначаване на дипломиран експерт – счетоводител на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.
Докл.: Л. Христов – кмет

23. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.675.326 и имот с идентификатор 83510.675.371 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

24. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор 83510.658.482 и имот с идентификатор 83510.658.163 по кадастралната карта на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докл.: Л. Христов – кмет

25. Предложение с вх. № УТ–40-265 от 05.12.2017 г., от Николай Тончев Тончев, изпълнен директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, за наименуване на улици в Индустриален парк – Шумен, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

26. Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.208 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

27. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

28. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл.16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

29. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен в местността „Стража” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.38.9 по кадастралната карта на Шумен и за транспортната техническа инфраструктура до имота.
Докл.: Л. Христов – кмет

30. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имоти с идентификатори 83510.677.15 И 83510.677.16, м. Порек, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.374, м. Куванлък, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

32. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл 60 от ЗУТ, за разрешаване изработване на проект за ЧИ на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.204.30, м. Чалъка, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

33. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл. 110, ал. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 65187.176.11 в местността „Шекерджиев чаир“ по кадастралната карта на с. Салманово, общ. Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

34. Приемане на „Общински план за действия при терористична дейност“.
Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content