Покана №5

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 25.02.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
 2. Докл.: Н. Стефанова– общ. съветник
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
 4. Докл.: М. Джамбазов– общ. съветник

 5. Представяне на Програма за управление за срока на мандата 2015-2019 г.
 6. Докл.: Л. Христов – кмет

 7. Предложение за изменение на чл. 117, ал. 2 от ПОДОС-Шумен.
 8. Докл.: В. Велев– общ. съветник

 9. Предложение за определяне размера на възнаграждението на заместник-председателя на Общинския съвет Шумен.
 10. Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС

 11. Съгласуване на анекс към Стратегически план за дейността по вътрешен одит за периода 2014 г. – 2016 г. и Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит“ в Община Шумен за 2016 г.
 12. Докл.: Л. Христов – кмет

 13. Приемане Правила за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове в Община Шумен.
 14. Докл.: Д. Недева – председател на КПУКИ при ОбС Шумен

 15. Приемане на годишен отчет за дейността на обществения посредник на община Шумен – 2015 г.
 16. Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС

 17. Приемане на годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ за 2015 г. Приемане на доклад на контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2015 г.
 18. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение през 2015 г.
 20. Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС

 21. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
 22. Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС

 23. Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България
 24. Докл.:проф.Б.Беджев–председател на ОбС

 25. Опрощаване заплащането на такса „Битови отпадъци“ за храм „Свети Пророк Илия“, гр. Шумен.
 26. Докл.:Д. Русева– председател на ПК ПООР

 27. Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54. От ЗДС.
 28. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Продажба чрез търг на 9 броя ПИ с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“ на основание чл. 35 от ЗОС.
 30. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.680.621 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
 32. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.493 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 34. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.537 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 36. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Продажба чрез търг три поземлени имота по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 38. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 78104.501.607 по кадастралната карта на с. Царев брод, община Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС.
 40. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Продажба на 4 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.
 42. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за стопанската 2016/2017 г.
 44. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
 46. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 47. Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за търговска дейност на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
 48. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Учредяване на право на строеж чрез търг за изграждане на 7 бр. гаражи в УПИ I в кв. 361 по действащия ПУП на гр. Шумен.
 50. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 83510.681.631 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.
 52. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие”
 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Реализиране на проект „Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“.
 56. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content