Покана №9

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 26.05.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен.
 2. Докл.: общ. съветници
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Питане относно мерки за направата на инфраструктурата пред жилищен блок на ул. „София“ входове 25, 27 и 29.

 4. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 5. Питане относно какви проекти с европейско финансиране са реализирани до 2016 г. от община Шумен.

 6. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 7. Питане относно изграждане на детска площадка и мини-игрище в кв. 449, района на градския басейн и ул. „Иван Рилски“.

 8. Докл.: В. Велев – общ. съветник

 9. Питане относно дарители на община Шумен.

 10. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 11. Питане относно освободени и назначени служители в община Шумен.

 12. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 13. Питане относно честване годишнина от Деня на победата и Ден на Европа.

 14. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 15. Питане относно поставяне на пешеходна пътека на ул. „Владайско въстание“ върху двете платна, пресичащи стъпалата към паметник „Създатели на българската държава“.

 16. Докл.: Л. Петрова – общ. съветник

 17. Допълнение на Наредба № 1 със забрана носенето на облекло, скриващо напълно или частично лицето на публични места.

 18. Докл.: Д. Станчев – общ. съветник

 19. Избор на временна комисия за създаване на нов статут на символите, почетните знаци и звания на Община Шумен.

 20. Докл.: Вл. Григоров – общ. съветник

 21. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.

 22. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 23. Продължаване прилагането на модела „Полицията в близост до обществото” на територията на Община Шумен.

 24. Докл.: Пл. Петков – зам. предс. ОбС

 25. Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества.

 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Приемане на Годишния финансов отчет на „Общински жилища и имоти“ ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидация на дружеството.

 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Прекратяване на „Общински пазари“ ЕООД.

 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Информация за изпълнение на договора за продажба на акции от „Топлофикация-Шумен“ ЕАД – гр. Шумен.

 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Промени в Решение № 769 по протокол № 40 от 31.07.2014 г. на Общински съвет.

 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Представяне под наем за срок от 10 години на Бистро и обслужваща сграда и разполагане на нестационарни обекти – атракции в Парк „Студентски“.

 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД.

 38. Докл.: проф. Б. Беджев – Председател на ОбС

 39. Избор на обществен посредник на територията на община Шумен.

 40. Докл.: Пл. Петков – предс. на вр. комисия

 41. Продажба чрез търг на 8 броя ПИ с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих” на основание чл. 35 от ЗОС.

 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Продажба чрез търг на ПИ с идентификатор 83510.672.317 по кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Продажба чрез търг на ПИ с идентификатор 41188.503.2 по кадастралната карта на с. Коньовец, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

 46. Докл.: Л. Христов – кмет

 47. Отдаване под наем чрез търг на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.642.1.4, част от недвижим имот – публична общинска собственост, за търговска дейност, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имот – общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Изменение на Решение № 841 по протокол № 42 от 30.10.2014г. на Общински съвет – Шумен за продажба чрез търг на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83510.658.449 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.

 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Провеждане на акция по кръводаряване в Община Шумен.

 54. Докл.: общ. съветници

 55. Отпускане на финансови средства от бюджет 2016 г. за подпомагане лечението на Калоян Пейчев Казаков.

 56. Докл.: Л. Петрова – общ. съветник

 57. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: въздушен ел.кабел ниско напрежение за имоти с идентификатори 83510.648.22 и 83510.648.23, местност „Стража“, по кадастралната карта на гр. Шумен.

 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал.1 и ал. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.653.591 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.653.591 по кадастралната карта на Шумен.

 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. 31. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал.1 и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.1005, м. „Куванлък“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.

 62. Докл.: Л. Христов – кмет

ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Заместник-председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content