Покана №19

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 27.04.2017 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Питане относно разпределение на държавната субсидия на читалище „Назъм Хикмет – 1882 г.“ по чл. 23 от Закона за народните читалища.
 2. Докл.: Н.Стефанова–общ. съветник

 3. Предложение за създаване на нова алинея към Наредба 1.
 4. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

 5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен.
 6. Докл.: Л. Христов – кмет

 7. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на територията на община Шумен.
 8. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 9. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2016 г.
 10. Докл.: Л. Христов – кмет

 11. Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на участък от общинската пътна мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ.
 12. Докл.: Л. Христов – кмет

 13. Приемане на годишни финансови отчети на едноличните общински търговски дружества.
 14. Докл.: Л. Христов – кмет

 15. Приемане на Годишен финансов отчет на „Общински Пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация и удължаване на срока за ликвидация на дружеството.
 16. Докл.: Л. Христов – кмет

 17. Прекратяване на „Паркинги и гаражи – Шумен“ ЕООД в ликвидация.
 18. Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Предложение за промяна на организационната структура на общинска администрация, касаеща звено „Вътрешен одит“ при Община Шумен.
 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Шумен.
 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. 1. Приемане отчет за изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2016 година.
  2. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2017 година.
 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“ и на Доклад на Контролния съвет по набирането и управлението на средствата за 2016г.
 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Попълване състава на постоянните комисии по „Екология и селско стопанство“, „Здравеопазване и социална политика“ и „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ към Общински съвет Шумен, избор на председател на постоянната комисия по „Екология и селско стопанство“ и заместник-председател на постоянната комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“.
 28. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 29. Попълване състава на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение.
 30. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 31. Промени в персоналния състав на Общински съвет по наркотични вещества – Шумен.
 32. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 33. Определяне на представител на Община Шумен в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.
 34. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 35. Присъждане на званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на Антонин Горчев и на Добрин Панайотов.
 36. Докл.: Б.Беджев-председател на ОбС

 37. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура.
 38. Докл.: В. Венков – общ. съветник

 39. Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2016 г.
 40. Докл.: В. Тодорова – общ. съветник

 41. Закриване на ОУ „Н. Вапцаров“, с. Дибич, считано от 01.08.2017 г.
 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Обявяване на имот – Основно училище „Иван Вазов“ (бивше V ОУ) в гр. Шумен за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС.
 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на обекти, част от публичната общинска собственост в сградата на VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен.
 46. Докл.: Л. Христов – кмет

 47. Предоставяне под наем без търг или конкурс на недвижими имоти – общинска собственост за срок от 10 год. на Симфониета – Шумен на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Продажба на 7 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели – настанени в тях по административен ред.
 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.666.644 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 362 кв.м., на основание чл. 35 от ЗОС.
 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.423 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Учредяване на безвъзмездно право на пристрояване към съществуваща сграда на „КОЦ – Шумен“ ЕООД в УПИ ХХХ – „ОРБК“, кв. 580 по действащия ПУП на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС.
 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Учредяване право на строеж чрез търг на 13 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.666.175 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ VI- “Жилищно строителство” в кв. 182 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал.1 от ЗОС.
 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни съоръжения, общежитие, административни и складови сгради в поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл.37, ал. 5 от ЗОС.
 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Даване съгласие по постъпила молба вх. № 94-00-1096/24.03.2017 г. от Ивелина Кънчева Кънчева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 62. Докл.: Л. Христов – pdf

 63. Именуване на улици в Община Шумен.
 64. Докл.: Л. Христов – кмет

 65. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за Специализирана план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.669.261 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.
 66. Докл.: Л. Христов – кмет

 67. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира” и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.5 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.649.383 по кадастралната карта на гр.Шумен в местност „Под манастира”.
 68. Докл.: Л. Христов – кмет

 69. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.81, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.
 70. Докл.: Л. Христов – кмет

 71. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за участъка извън урбанизирана територия за имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста” и Специализирана план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участък в урбанизирана територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с.Мадара в местност „Двата моста”.
 72. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content