Покана №13

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 27.10.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Приемане и присъединяване към Декларация от Барселона.

 2. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Питане относно автобусна спирка в квартал „Тракия“, ул. „Дедеагач“.

 4. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 5. Питане относно изпълнителни дела.

 6. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 7. Питане относно съдове за сметосъбиране в гр. Шумен.

 8. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 9. Питане относно Постановление № 208 от 12.08.2016 г.

 10. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 11. Питане относно програма „Енергийна ефективност“ в гр. Шумен.

 12. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 13. Питане относно достъпа на майки с колички и на инвалиди до подлеза на ж.п. гарата.

 14. Докл.: Д. Русева – общ.съветник

 15. Питане относно състоянието на гробищния парк в Шумен.

 16. Докл.: Д. Русева – общ.съветник

 17. Частични промени в капиталовия разчет на община Шумен за 2016 г.

 18. Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Осигуряване на средства за назначаване на персонал по време на пускови тестове на Пречиствателната станция за отпадни води до прехвърлянето на съоръжението за стопанисване, управление и експлоатация на ВиК оператора, съгласно сключен договор между Асоциацията по водоснабдяване и канализация „ВиК Шумен“.

 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Приемане на начален ликвидационен баланс на „Общински пазари – Шумен“ ЕООД в ликвидация.

 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Подновяване на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД.

 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.

 26. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 27. Създаване на единен телефонен център за обслужване на граждани, тип (call център).

 28. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 29. Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински колектив на община Шумен“.

 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Продажба чрез търг на 11 броя поземлени имота в територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“, на основание чл. 35 от ЗОС.

 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Продажба на 6 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.

 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Учредяване право на строеж чрез търг на 2 бр. гаражи в поземлен имот с идентификатор 83510.674.417 по кадастралната карта на гр. Шумен, съответстващ на УПИ IV в кв. 306 по действащия ПУП на гр. Шумен, на основание чл. 37, ал. 1 от ЗОС.

 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.659.411 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.

 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 83510.660.474 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС.

 40. Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Утвърждаване състав на Експертен съвет по наименованията.

 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Именуване на улица в гр. Шумен.

 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Промяна в териториалния обхват на разпространение на програмата на „Телевизия Шумен“.

 46. Докл.:Б.Беджев – председател на ОбС

 47. Изменение и допълнение на решение № 287 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съвет за разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2016/2017 г.

 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Реализиране на проект BG05М9ОР001-2.004-0043 „Център за ранно детско развитие в Община Шумен“.

 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Даване на съгласие Община Шумен да реализира одобреното проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ и да съфинансира 10 % от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности в рамките на проекта на Община Шумен „Интеракцията с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“.

 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.651.150, м. „Под манастира“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.

 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 53240.2.10 и 53240.2.11 по кадастралната карта в местност „До гробища“ на с. Овчарово, общ. Шумен.

 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за част от имот с идентификатор 68504.73.1 по кадастралната карта в местност „Борисов ясак“ на с. Средня, общ. Шумен.

 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „ел. кабел НН и водопровод O 110 за имот с идентификатор 83510.663.111, местност „Смесе“, по кадастралната карта на гр. Шумен“.

 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „Трафопост и кабели 20 кV“ до „Склад за алуминиеви профили“ в имот с идентификатор 20938.78.45 по кадастралната карта на с. Дибич, в местността „Горен кладенец“.

 62. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content