Покана №12

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 29.09.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Питане относно преминаване на американско ядрено оръжие през територията на общината.

 2. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 3. Питане относно промотиране на гр. Шумен по входно-изходните артерии на града.

 4. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 5. Питане относно въпроси към кмета на община Шумен за евентуално бъдещо разкриване на бежански лагери на територията на община Шумен.

 6. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 7. Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Шумен.

 8. Докл.: Л. Христов – кмет

 9. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 10. Докл.: Л. Христов – кмет

 11. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

 12. Докл.:Пл. Петков–председател на временна комисия по решение № 82

 13. Изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен и определяне на годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Шумен.

 14. Докл.: Л. Христов – кмет

 15. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 9, ал. 3 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.

 16. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

 17. НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение №259 по протокол № 11 от 28.07.2016 г. относно продължаване на срока на наемен договор № 25-01-407 от 01.09.2011 г. с наемател „ЛЕФКО БГ“ ЕООД, гр. Шумен.

 18. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

 19. Статут за присъждане отличието „Заслужил лекар на община Шумен”.

 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Изпълнение на решение № 61 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. за актуализация на Правилник на организация дейността на Консултативен съвет за управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен.

 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 2016 г.

 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Предложение за определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Шумен.

 26. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

 27. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места.

 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Друмево.

 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Предоставяне на активи – публична общинска собственост (ПОС) съгласно чл. 19 от Закона за водите.

 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.670.305 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 352 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.

 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 32706.501.536 по кадастралната карта на с. Илия Блъсково с площ 1575 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.

 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 20938.501.466 по кадастралната карта на с. Дибич с площ 655 кв. м., на основание чл. 35 от ЗОС.

 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Продажба на 3 броя общински жилища на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост на наематели, настанени в тях по административен ред.

 40. Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Предоставяне на имот за кметство в с. Ивански.

 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Предоставяне на имот на Общинско предприятие „Паркове и обредна дейност“.

 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Предоставяне на имот на Общинско предприятие „Чистота“.

 46. Докл.: Л. Христов – кмет

 47. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.

 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за пощенски услуги на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 30 от Закона за пощенските услуги.

 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижим имот в сградата на ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Шумен.

 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Закриване на детска градина „Щастливо детство“ – с. Средня, община Шумен.

 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Закриване на детска градина „Снежанка“ – с. Илия Блъсков, община Шумен.

 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Промяна в наименованията на обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на община Шумен.

 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Промяна на наименованията на ОДК-Шумен и УСШ „Хан Крум“-Шумен в Центрове за подкрепа на личностно развитие и определяне на дейността им.

 62. Докл.: Л. Христов – кмет

 63. Разрешаване на самостоятелни и слети маломерни паралелки в училищата на община Шумен за учебната 2016/2017 година.

 64. Докл.: Л. Христов – кмет

 65. Решение на общински съвет за участие съвместно с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в реализирането на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на територията на ОБЩИНА ШУМЕН.

 66. Докл.: Л. Христов – кмет

 67. Кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални заведения в гр. Шумен“.

 68. Докл.: Л. Христов – кмет

 69. Реализиране на проект „Подкрепа за междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“.

 70. Докл.: Л. Христов – кмет

 71. Именуване на улица в гр. Шумен.

 72. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

 73. Провеждане на акредитация на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, гр. Шумен.

 74. Докл.:Б.Беджев-председател на ОбС

 75. Поправка на решение № 478 по протокол № 26 от 28.07.2005 г. на Общински съвет Шумен.

 76. Докл.: Л. Христов – кмет

 77. Приемане и присъединяване към Декларация от Барселона.

 78. Докл.: Д. Чайлев – общ.съветник

 79. Поправка на решение № 226 по протокол № 10 от 30.06.2016 г. на заседание на Общински съвет.

 80. Докл.: Л. Христов – кмет

 81. Прилагане разпоредбите на чл.127, ал.6 от ЗУТ за одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Шумен в обхват: УПИ І от кв.125 по плана на кв.Дивдядово-гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.558.25 и части от 83510.558.26 и 83510.558.3 по кадастралната карта на гр.Шумен.

 82. Докл.: Л. Христов – кмет

 83. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границите на УПИ І-„Жилищно строителство с Комплексно обществено обслужване“ от кв.641б по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

 84. Докл.: Л. Христов – кмет

 85. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.1008, м. „Сакарка“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.

 86. Докл.: Л. Христов – кмет

 87. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Канал за технологични отпадни води“ от УПИ І в кв.125 по плана на кв.Дивдядово до имот с идентификатор 83510.558.15 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Гламя“.

 88. Докл.: Л. Христов – кмет

 89. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, чл.12, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.2, ал.1, т.1, чл.4, чл.5 от Наредба №19 за СЗЗПП, одобрено от кмета задание за възлагане на ПУП по чл.124, ал.7 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.3 от протокол №22 от 30.08.2016 г. за имот с идентификатор 83510.39.47, м. „Стража“ по Kадастралната карта на гр.Шумен.

 90. Докл.: Л. Христов – кмет

 91. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.412, м. „Смесе“, по Kадастралната карта на гр.Шумен.

 92. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content