П О К А Н А
№ 45

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 58. т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен на 30.05.2019 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Питане относно система за платено паркиране в „Синя зона“ – гр. Шумен.
Докл.:Д.Драев-общ.съветник

2. Питане относно осветяване на пешеходни пътеки.
Докл.:Д.Драев–общ.съветник

3. Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 6, ал. 5 и ал. 6; чл. 7, ал. 1 и ал. 2; чл. 9, ал. 3, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 и чл. 12, т. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

4. Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, на 13.06.2019 г.
Докл.: Л. Христов – кмет

5. Предложение за допълнение на договорите за управление на общинските лечебни заведения във връзка с подписания Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ от 08.11.2018 г.
Докл.:Пл.Петков–зам.председател на ОбС

6. Попълване състава на постоянните комисии „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ и „Младежки дейности и спорт“, на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС и на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

7. Продажба чрез търг на 6 броя поземлени имоти в землищeто на гр. Шумен, местност „ТЕКЕ ДЕРЕ“, с начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих“
Докл.: Л. Христов – кмет

8. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.678.107 по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 35 от ЗОС
Докл.: Л. Христов – кмет

9. Предоставяне безвъзмездно за управление на сгради на бившето V-то ОУ на Агенцията по заетостта.
Докл.: Л. Христов – кмет

10. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в учебно-производствената база на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

11. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост – училищен физкултурен салон, в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

12. Отдаване под наем чрез търг на публична общинска собственост в сградата на II ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен.
Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

13. Инициатива на шуменеца Тихомир Радев за преход с каяк по река Дунав.
Докл.: Л. Христов – кмет

14. Финансиране на сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“.
Докл.: Д.Драев–общ.съветник

15. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.654.321 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

16. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира” и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.650.18 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

17. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен в местността „Куванлък“, специализирани план-схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.125 по кадастралната карта на Шумен.
Докл.: Л. Христов – кмет

18. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.3, от ЗУТ за имот с идентификатор 32158.211.234 по кадастралната карта на с.Ивански, общ.Шумен – местност „Бункерът дол”.
Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев
Председател на Общински съвет Шумен

Skip to content