Покана №10

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 30.06.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Избор на временна комисия съгласно чл. 29.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен за решаване на проблемите, свързани с питейно-битовата вода в Община Шумен.

 2. Докл.: Д. Драев – общ. съветник
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Питане относно асфалтиране на тревни площи.

 4. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 5. Питане относно съдове за сметопочистване по малките населени места.

 6. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 7. Питане относно мерки за организация на дейностите, осъществявани от общинските предприятия след промените в предмета им на дейност и съответно осъществяваните от тях дейности.

 8. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник
  Л. Петрова – общ. съветник

 9. Питане относно поставянето на пешеходна пътека в кв. Дивдядово.

 10. Докл.: Ан. Стоянов – общ. съветник

 11. Питане относно изпълнението на решение № 355 от 29.03.2013 г. на Общински съвет Шумен, касаещо „Топлофикация – Шумен“ ЕАД.

 12. Докл.: Д. Русева – общ. съветник

 13. Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на Община Шумен.

 14. Докл.: Л. Христов – кмет

 15. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

 16. Докл.: Л. Христов – кмет

 17. Предложение за избиране на временна комисия за разработване на предложения за промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.

 18. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

 19. Изслушване от Общинския съвет на управителя на „ВиК-Шумен” ООД.

 20. Докл.:Б.Беджев–председател на ОбС

 21. Прекратяване на „Общински пазари – Шумен” ЕООД.

 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Изменение на решения № 58 от 28.01.2016г. и № 157, № 158 и № 159 от 28.04.2016г. на Общински съвет Шумен.

 24. Докл.: Л. Христов – кмет

 25. Приемане на инвестиционно намерение на Община Шумен и даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Безвъзмездно придобиване в собственост на бивш радиотехнически обект Шумен 3 (Антенно поле), находящ се в землището на с. Лозево, местност „Лагера”

 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Изменение и допълнение на решение № 127 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.

 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Изменение и допълнение на решение № 128 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.

 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Изменение и допълнение на решение № 129 от 31.03.2016 на Общински съвет Шумен.

 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Продажба чрез търг на застроен поземлен имот с идентификатор 83510.662.511 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл.35 от ЗОС.

 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Продажба чрез търг на поземлен имот с идентификатор 83510.664.369 по кадастралната карта на град Шумен на основание чл.35 от ЗОС.

 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Продажба на 2 броя общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС на наематели, настанени в тях по административен ред.

 40. Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Учредяване на ограничени вещни права в полза на Община Шумен върху недвижим имот – публична държавна собственост с идентификатор 83510.661.320, находящ се на ул. „Жечко Спиридонов” № 4, на основание чл.7, ал.5 от ЗДС.

 42. Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Предоставяне за безвъзмездно управление общинска собственост на ХГ „Ел. Карамихайлова”.

 44. Докл.: Л. Христов – кмет

 45. Предоставяне на помещение за целодневно обучение на учениците от начален етап в СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен.

 46. Докл.: Д. Спасова – общ. съветник

 47. Участие на Община Шумен като партньор на местно ниво по проект „Заедно живеем, учим, успяваме” на СОУ „С. Доброплодни”, гр. Шумен, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура ”BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

 48. Докл.: Л. Христов – кмет

 49. Кандидатстване с проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.

 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Кандидатстване с проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.

 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд „Култура”.

 54. Докл.: В. Венков – председател на ПК ККИНТИПВ

 55. Осигуряване на количества дърва за огрев от Общинските горски територии /ОГТ/ и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските структури за отоплителен сезон 2016г. /2017г.

 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Прилагане разпоредбите на чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за: присъединяване на част от УПИ ІІ-„За жилищен комплекс и гаражи“ в кв.145 към УПИ ІІ-530 от кв.145 по плана на гр.Шумен при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проекти за ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно водоснабдяване и Външно ел.захранване на имот 83510.653.632 по кадастралната карта на Шумен в местността „Под манастира“.

 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Прилагане разпоредбите на чл.129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за „Външно ел.захранване“ на имот 65187.507.3 по кадастралната карта на село Салманово, община Шумен в местността „Шекерджиев чаир“.

 62. Докл.: Л. Христов – кмет

 63. Прилагане разпоредбите на чл.124, ал.1 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.3 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр.Шумен и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-„Лаборатория по метрология, стандартизация и качество“ от кв.125 по плана на кв.Дивдядово.

 64. Докл.: Л. Христов – кмет

 65. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.10.334, м. „Куванлък“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.

 66. Докл.: Л. Христов – кмет

 67. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.337.6, м. „Дремжа“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.

 68. Докл.: Л. Христов – кмет

 69. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.655.187, м. „Под манастира“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.

 70. Докл.: Л. Христов – кмет

 71. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.663.417, м. „Смесе“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.

 72. Докл.: Л. Христов – кмет

 73. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.677.183, м. „Сакарка“, по Кадастралната карта на гр.Шумен.

 74. Докл.: Л. Христов – кмет

 75. Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Външно ел.захранване“ за имот с идентификатор 83510.580.25 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местност „Горен сусурлук“.

 76. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content