Покана №6

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 53 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Шумен
на 31.03.2016 г. /четвъртък/, от 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен при следния

Д Н Е В Е Н      Р Е Д:

 1. Опрощаване заплащането на такса „Битови отпадъци“ за храм „Свети Пророк Илия“, гр. Шумен.
 2. Докл.: Д. Русева-председател на ПК ПООР
  /материалът е от предходното заседание/

 3. Питане относно дейност на клубове на пенсионера и инвалида в община Шумен.
 4. Докл.: В. Пенчев – общ. съветник

 5. Питане относно позиция на кмета на община Шумен за евентуално бъдещо разкриване на бежански лагери на територията на община Шумен.
 6. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

 7. Питане относно ремонтни дейности в сградата на общината и ползване на служебен автомобил.
 8. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

 9. Питане относно поставяне на пешеходна пътека на ул. „Университетска“ пред входа на ШУ „Е. К. Преславски“.
 10. Докл.: А. Аспарухова – общ. съветник

 11. Питане относно изпълнението на разпоредбите на чл. 117 и чл. 129 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен.
 12. Докл.: Д. Драев – общ. съветник

 13. Питане относно ръководство и финансиране на екипите, ръководили европейски проекти през периода 2011-2016 г.
 14. Докл.: В. Венков – общ. съветник

 15. Предложение за промяна на чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен.
 16. Докл.: проф.Б.Беджев-председател на ОбС

 17. Отчет за изпълнението на Програма за изпълнение на дейностите по отпадъци и Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на ФПЧ10 за 2015 г.
 18. Докл.: Л. Христов – кмет

 19. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет за 2015 година.
 20. Докл.: Л. Христов – кмет

 21. Приемане на бюджетна прогноза на община Шумен за периода 2017 – 2019г. в частта за местните дейности.
 22. Докл.: Л. Христов – кмет

 23. Разработване на „Общинска програма за патриотично възпитание“.
 24. Докл.: Н. Стефанова – общ. съветник

 25. Индикативна годишна работна програма за 2016 г.
 26. Докл.: Л. Христов – кмет

 27. Избор на управител на „Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД.
 28. Докл.: Л. Христов – кмет

 29. Заличаване на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен“ ЕООД в ликвидация.
 30. Докл.: Л. Христов – кмет

 31. Предоставяне за ползване на имущество от бившето „СБАЛПФЗ – Шумен“ ЕООД на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ по реда на чл. 39 от ЗОС.
 32. Докл.: Л. Христов – кмет

 33. Преструктуриране на общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство“.
 34. Докл.: Л. Христов – кмет

 35. Преструктуриране на общинско предприятие „Обреден дом“.
 36. Докл.: Л. Христов – кмет

 37. Преструктуриране на общинско предприятие „Общински жилища и имоти“.
 38. Докл.: Л. Христов – кмет

 39. Създаване на Общинско предприятие по чистота.
 40. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 41. Общо събрание на акционерите на „Индустриален парк Шумен“ АД.
 42. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 43. Стартиране на процедура за избор на обществен посредник в Община Шумен – избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.
 44. Докл.: проф.Б.Беджев-председател на ОбС

 45. Вземане на решение за създаване на временен екип от експерти, които да подготвят създаване и узаконяване на звена като общинска полиция и доброволни отряди на територията на община Шумен.
 46. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

 47. Предложение за приемане на Декларация за недопускане на територията на община Шумен откриване на бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци.
 48. Докл.: Д. Чайлев – общ. съветник

 49. Участие на община Шумен в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
 50. Докл.: Л. Христов – кмет

 51. Продажба чрез търг на 13 броя ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ па кадастралната карта на с. Коньовец, община Шумен на основание чл. 35 от ЗОС.
 52. Докл.: Л. Христов – кмет

 53. Безвъзмездно придобиване в собственост на сгради изградени върху имот – ДГФ с идентификатор 83510.97.5 (погребите) по реда на чл. 54 от ЗДС.
 54. Докл.: Л. Христов – кмет

 55. Безвъзмездно придобиване в собственост на поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по КК на гр. Шумен по реда на чл. 54 от ЗДС.
 56. Докл.: Л. Христов – кмет

 57. Безвъзмездно придобиване в собственост на поземлени имоти с идентификатори 83510.658.92 и 83510.658.369 по КК на гр. Шумен по реда на чл. 54 от ЗДС.
 58. Докл.: Л. Христов – кмет

 59. Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост на СКАУТСКИ КЛУБ „МАДАРСКИ КОННИК“ на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
 60. Докл.: Л. Христов – кмет

 61. Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2016/2017 г.
 62. Докл.: Л. Христов – кмет

 63. Отдаване под наем чрез конкурс на общински недвижим имот в двора на НУ „Илия Блъсков“, гр. Шумен.
 64. Докл.: проф.Б.Беджев-председател на ОбС

 65. Изменение на срока на Запис на заповед по проект „Възстановяване на инфраструктурата на село Ивански“.
 66. Докл.: Л. Христов – кмет

 67. Осигуряване на съфинансиране на дейностите по извършено обследване и неотложен ремонт на технически съоръжения на водовземната кула на язовир „Тича”.
 68. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 69. Промяна статута и финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен.
 70. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 71. Приемане отчет за дейността на МКБППМН за 2015 г.
 72. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 73. Приемане на правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“.
 74. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 75. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Шумен за 2016 г.
 76. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 77. Удължаване срока на действие на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен до края на 2017 г., Приемане на Програма за изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен за 2016-2017 г., и приемане за Правилник за съфинансиране на проекти в изпълнение ха Програмата.
 78. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 79. Изпълнение на Решения № 61 по протокол № 4 от 28.01.2016 г. за актуализация на Общински годишен план за младежта 2016 г.
 80. Докл.: Докл.: Л. Христов – кмет

 81. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „външно ел.захранване за имот с идентификатор 83510.412.25, местност „Долен Сусурлук“ по кадастралната карта на гр. Шумен“.
 82. Докл.: Л. Христов – кмет

 83. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „външно ел.захранване, водопровод O110 и канализация O300 за имот с идентификатор 83510.677.411, местност „Порек“ по кадастралната карта на гр. Шумен“.
 84. Докл.: Л. Христов – кмет

 85. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „външно ел.захранване, водопровод O110 и канализация O300 за имот с идентификатор 83510.677.12, местност „Порек“ по кадастралната карта на гр. Шумен“.
 86. Докл.Л. Христов – кмет

 87. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: „външно ел.захранване и водопровод O90 за имот с идентификатор 83510.558.23 по кадастралната карта на гр. Шумен“.
 88. Докл.: Л. Христов – кмет

 89. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ, ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ в обхват: кв. 72 по плана на с. Мадара, общ. Шумен.
 90. Докл.: Л. Христов – кмет

 91. Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за имот с идентификатор 10176.91.167 по кадастралната карта на с. Васил Друмев, общ. Шумен за елементите на техническата инфраструктура.
 92. Докл.: Л. Христов – кмет

 93. Прилагане разпоредбите на чл. 124а, ал. 1и ал. 5, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.663.146, м. „Смесе“, по Кадастралната карта на гр. Шумен.
 94. Докл.: Л. Христов – кмет

 95. Разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и ПОДРОБЕН УСТРОЙТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН.
 96. Докл.: Л. Христов – кмет

 97. Изработване на /ПУП-ПЗ/ и /ПУП-ПП/ за имот с идентификатор 55316.30.17 по кадастралната карта на с. Панайот Волов, общ. Шумен.
 98. Докл.: Л. Христов – кмет

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
Председател на
Общински съвет Шумен

Skip to content