Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Местни данъци и такса битови отпадъци”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448090 (за т.9.1.3, т.9.2, т.9.3, т.9.4, т.9.5)

1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ – за облагане с данък върху наследствата.
Декларацията се подава в отдел “Местни данъци и ТБО” в 6-месечен срок от откриване на наследството по последното местожителство на наследодателя. Наследството се открива със смъртта на физическото лице. Преките наследници на починалия не подават декларация по чл. 32.
Необходими документи:
        • декларация по образец    
        • копие на удостоверение за наследници
        • копие на данъчна оценка за недвижимия имот, находящ се извън Община Шумен
        • копие на извлечение от банка – по влогове и по кредити
        • копие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство, включително и ако е спряно от движение
        • копие на извлечение от баланс, ако наследодателят притежава дялово участие в търговски дружества

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

Удостоверение за платен данък върху наследство се издава след подаване на писмено искане.


2. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ – за облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и по безвъзмезден начин.
Необходими документи:
        • декларация по образец    
        • договор за дарение

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

3. Декларация по чл. 14, ал.1, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМДТ
Декларация по чл. 14, ал. 1 се подава в двумесечен за новопостроени сгради, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията /шеста категория строежи – напр. временни строежи, селскостопански постройки и др./
Декларация по чл. 14, ал. 4 се подава от предприятията за новопостроени или придобити по друг начин имоти в 2-месечен срок с информация за отчетна стойност.
Декларация по чл. 14, ал. 5 се подава при преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда, както и при промяна на друго обстоятелство , което има значение за определяне на данъка в двумесечен срок от промяната.
Декларация по чл. 14, ал. 6 се подава при придобиване на имот по наследство в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Необходими документи:
        • декларация по образец    
        • копие на документа за придобиване
        • копие на квитанция за платени данъци /данък за придобиване/
        • копие на удостоверение за наследници
        • копие на документа, удостоверяващ промяната на обстоятелството

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

4. Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ се подава от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж
Необходими документи:
        • декларация по образец    
        • констативен протокол за степен на завършеност
        • разрешение за строеж 


5. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – за облагане с данък върху превозните средства
Декларацията се подава в отдел МДТБО в двумесечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика в следните случаи:
        • пътното превозно средство е придобито по наследство;
        • ППС е собственост на повече от едно лице;
        • Са налице основания за предявяване на освобождаване на данък;

За превозни средства, които не са регистриране за движение в страната /нов внос/ – срокът започва да тече от датата на регистрацията в страната. При придобиване на ПС по наследство, декларацията се подава в шестмесечен срок.
Необходими документи:
        • за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона    
        • за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона    
        • декларация по образец за притежавано плавателно средство    
        • декларация по образец за притежавано въздухоплавателно средство    
        • копие на документа за придобиване – митническа декларация, договор за покупко-продажба, договор за дарение, фактура, удостоверение за наследници
        • копие на свидетелство за регистрация І част /големия талон/
        • копие на квитанция за платен данък /данък придобиване, пътен данък, данък МПС/
        • удостоверение за застрахователна стойност
        • копие на пълномощно при необходимост
        • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50 %
Уведомление за продадени, унищожени и открадни превозни средства  се подава заедно със служебна бележка/удостоверение от КАТ/РДВР/друг компетентен орган, или копие на договор за покупко-продажба

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

6. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:
• декларация по образец    

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

7. Декларация по чл.61н от ЗМДТ – за облагане с патентен данък
Декларацията се подава на основание чл. 61н от ЗМДТ от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.
Декларацията следва да се подаде в отдел “Местни данъци и ТБО” при Община Шумен:
        • когато обектът, в който се извършва патентната дейност се намира на територията на общината;
        • когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, ако постоянния адрес на физическото лице е в общината;
        • когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице, ако постоянния адрес на пълномощника е в общината;
Декларацията се подава в следните срокове:
        • за обстоятелства, свързани с определянето на данъка:
        • до 31 януари на годината за която се подава;
        • непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари;
        • За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност – в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.
        • За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
Необходими документи:
        • декларация по образец    
        • копие на Експертно решение на ТЕЛК за инвалидност над 50%
        • копие от удостоверение за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
        • копие от разпореждане за отпускане на пенсия издадено от ТП на НОИ
        • други документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства ( копие от касова книга, копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС,съдебно решение и др.)

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

8. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.
Необходими документи:
        • декларация по образец    

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

9. Данъчни удостоверения.
Отдел “Местни данъци и ТБО” издава по молба/ искане на граждани, ЮЛ и др. следните данъчни удостоверения:

9.1. Данъчни удостоверения за оценка на недвижими имоти:

9.1.1. Данъчна оценка на сгради;
Необходими документи:
          • искане по образец    
          • копие на документ за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за делба и т.н./
          • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/
          • декларация по чл.14 от ЗМДТ за съответния недвижим имот /при необходимост/

9.1.2. Данъчна оценка за земеделски земи:
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • актуална скица на имота
           • копие на документ за собственост /нотариален акт или актуална скица/
           • характеристика на земята от „Областна служба земеделие и гори“
           • копие на удостоверение за наследници /при необходимост/

9.1.3. Данъчна оценка на незавършено строителство
    Необходими документи:
           • искане по образец    
           • декларация по чл.14 от ЗМДТ, заверена от Техническа Служба – Гише №1 в Центъра за информация и услуги на община Шумен или „Служба кадастър и геодезия“
           • констативен протокол от Техническа служба, удостоверяващ степента на завършеност на обекта и обяснителна записка от лицензиран оценител

Срок за издаване Таксa за издаване
до 5 дни 5.00 лв.
до 3 дни 7.50 лв.
експресна до 6 часа 15.00 лв.
Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

9.1.4. Данъчна оценка за учредяване на право на строеж или право на ползване
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • копие от документ за собственост /нотариален акт; договор за доброволна делба; договор за замяна;
           • копие от разрешително за строеж; проект; обяснителна записка
           • ВИЗА
           • попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ с описание на имота

9.2. Удостоверение за декларирани данни /декларирани недвижими имоти, декларирани доходи и др./:
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • копие на удостоверение за раждане за непълнолетни членове на семейството
           • копие на документ за представителна власт

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612
Такса: 5.00 лв.

9.3. Удостоверение за платен данък върху превозните средства:
Необходими документи:
           • искане по образец    
Данъчните удостоверения се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612
Такса: 5.00 лв.

9.4. Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал.6 ДОПК/:
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • удостоверение за наследници
           • копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощник
Удостоверението се издава в 7-дневен срок от подаване на искането.

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612
Такса: 5.00 лв.

9.5. Издаване на копие на документ:
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • квитанция за платена цена на услуга
Копието се издава в 7-дневен срок от подаване на искането. Копията на документи се издават на собственици, наследници, заветници или на упълномощени от тях лица.

Справки: гише 20
тел.: 054/ 857 612
Такса за издаване на заверено копие на декларация по ЗМДТ: 3.00 лв. на страница

10. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции:
Необходими документи:
           • искане по образец    
           • копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от пълномощникАкта за прихващане и възстановяване се издава в 30-дневен срок от подаване на искането.

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

11. Декларация по чл.71 Т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.
Декларацията се подава в Общинска данъчна служба до края на предходната година за имоти, които не са декларирани като основно жилище, няма да се използват през цялата година и средномесечният разход на електроенергия за жилището няма да превишава 50 киловата. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2 – месечен срок от датата на придобиването им.
Необходими документи:
           • декларация по образец    

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

12. Молба-декларация по чл.18, ал.2, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, според количеството битови отпадъци.
Декларацията се подава в отдел “Местни данъци и ТБО” до края на предходната година за нежилищни имоти на предприятия. В молба-декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозване на битовите отпадъци. За придобитите през годината имоти молба – декларацията се подава в 2 месечен срок от датата на придобиването им.
Необходими документи:
           • молба-декларация по образец    

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

13. Декларация за притежаване на куче
Необходими документи:
           • декларация по образец    
           • копие на паспорт на кучето

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

14. Декларация за промяна обстоятелствата за притежаване на куче
Необходими документи:
           • декларация по образец    
           • копие на паспорт на кучето

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612

15. Заявление за получаване на годишно съобщение за данъчни задължения на посочен електронен адрес
Необходими документи:
           • заявление по образец     
           • формулярът се подава:
                – лично в данъчна служба на Община Шумен
                – с КИН (издаден от Община Шумен)
                – с електронен подпис

Справки: гише 20
тел.: 054/857 612
Skip to content