Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Управление на общинската собственост”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448007

1. Отписване от актовите книги за общинска собственост.
Необходими документи:
заявление по образец                                                                                        
документ за собственост (нотариален акт)
скица на имота (актуална)
квитанция за платена такса (за копие от АОС /не е задължително/)

Срок 1 месец
Цена на услугата 2,50 лв. на страница (по чл.42, т.3 от НОАМТЦУ) /за копие от АОС, по желание на молителя/
Справки: стая 257
тел.: 054/857 669

2. Издаване на удостоверение с информация от регистрите за общинска собственост относно недвижим имот.
Необходими документи:
заявление по образец    
скица на имота (актуална)
документ за собственост (нотариален акт)
документ доказващ правния интерес на лицето (съдебно удостоверение, удостоверение за наследници и др.)
квитанция за платена такса

Срок
обикновена 1 месец
бърза 15 дни
Цена на услугата
обикновена 10,00 лв. (по чл.42, т.4 от НОАМТЦУ)
бърза 15,00 лв.
Справки: стая 244, 248, 255, 257
тел.: 054/857 618, 054/857 658, 054/857 673, 054/857 669

3. Издаване на удостоверения за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост
Необходими документи:
заявление по образец    
скица на имота по действащия план на населеното място (актуална)
документ за собственост (нотариален акт)
квитанция за платена такса

Срок
обикновена 1 месец
бърза 15 дни
Цена на услугата
обикновена 40 лв. (по чл.42, т.5 от НОАМТЦУ)
бърза 60 лв.
Справки: стая 257
тел.: 054/857 669

4. Издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими имоти.
Необходими документи:
заявление по образец    
скица на имота по действащия план на гр.Шумен (актуална)
документ за собственост (нотариален акт)
документ, удостоверяващ правния интерес на заинтересуваното лице (съдебно удостоверение, удостоверение за наследници и др.)
квитанция за платена такса

Срок
обикновена 1 месец
бърза 15 дни
Цена на услугата
обикновена 10,00 лв. (по чл.42, т.4 от НОАМТЦУ)
бърза 15,00 лв.
Справки: стая 257
тел.: 054/857 669

5. Прекратяване на съсобственост в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица.
Необходими документи:
заявление по образец    
документ за собственост (нотариален акт)
скица на имота (актуална)
квитанция за платена такса

Срок 6 месеца
Цена на услугата
за експертно становище от комисия 160 лв. за имоти с жилищно предназначение или 200 лв. за имоти с друго предназначение (по чл.42, т.2 от НОАМТЦУ)
Справки: стая 248
тел.: 054/857 658

6. Учредяване право на пристрояване и надстрояване върху недвижими имоти – общинска собственост.
Необходими документи:
заявление по образец    
нотариален акт или др. документи за реализираното строителство
ситуация с предложение за местоположението и обема на исканото пристрояване или надстрояване. (При необходимост може да бъде изискан допълнително идеен инвестиционен проект)
конструктивно заключение за исканото пристрояване или надстрояване
квитанция за платена такса

Срок 2 месеца
Цена на услугата
за експертно становище от комисия 160 лв. за имоти с жилищно предназначение или 200 лв. за имоти с друго предназначение (по чл.42, т.2 от НОАМТЦУ)
Справки: стая 255
тел.: 054/857 673

7. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж.
Необходими документи:
заявление по образец    
скица по действащия план на населеното място
нотариален акт за реализираното строителство
документи за учредено право на строеж
удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен
съдебна регистрация (за юридически лица)
квитанция за платена такса

Срок 3 месеца
Цена на услугата
за експертно становище от комисия 160 лв. за имоти с жилищно предназначение или 200 лв. за имоти с друго предназначение (по чл.42, т.2 от НОАМТЦУ)
Справки: стая 248
тел.: 054/857 658

8. Издаване на заверени копия от документи.
Необходими документи:
заявление по образец    
копие от документ удостоверяващ правния интерес на лицето (съдебно удостоверение, удостоверение за наследници и др.)
квитанция за платена такса

Срок
обикновена 14 дни
бърза 7 дни
Цена на услугата
обикновена 2,50 лв. на страница (по чл.42, т.3 от НОАМТЦУ)
бърза 3,75 лв. на страница
Справки: стая 255, 257
тел.: 054/857 673, 054/857 669

9. Заверка на молба – декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка.
Необходими документи:
молба – декларация по образец    
скица на имота (актуална)
квитанция за платена такса

Срок
обикновена един месец
бърза 15 дни
Цена на услугата
обикновена 50,00 лв. (чл.42, ал.1 от НОАМТЦУ)
бърза 75,00 лв.
Справки: стая 257
тел.: 054/857 669

10. Производство по настаняване под наем в общински нежилищен имот без търг или конкурс по реда на ЗОС.
Необходими документи:
заявление по образец    
копие от съдебна регистрация
копие от данъчна регистрация
пълномощно (документ за самоличност – копие)
квитанция за платена такса

Срок 1 месец
Цена на услугата 50,00 лв. (по чл.42, т.8 от НОАМТЦУ)
Справки: стая 255A
тел.: 054/857 659

11. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост.
Необходими документи:
заявление по образец    
копие от съдебна регистрация
копие от данъчна регистрация
допълнителни документи, които могат да бъдат изискани при необходимост
пълномощно (документ за самоличност – копие)
квитанция за платена такса

Срок 2 месец
за експертно становище от комисия. 160лв. за имоти с жилищно предназначение или 200 лв. за имоти с друго предназначение /по чл.42,т.2 от НОАМТЦУ/
Справки : стая 244, 255
тел.: 054/857 618, 054/857 673

12. Процедура за продажба на общински движими вещи по реда на чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет – Шумен.
Необходими документи:
заявление по образец    
копие от съдебна регистрация
копие от данъчна регистрация
пълномощно (документ за самоличност – копие)

Срок 1 месец
Цена на услугата 2% от стойността на движимите вещи
Забележка: Заплаща се при плащане стойността на движимите вещи
Справки: стая 255
тел.: 054/857 673

13. Учредяване право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоражения на техническата инфраструктура през имоти – общинска собственост
Необходими документи:
заявление по образец    
нотариален акт или други документи за обслужвания/захранвания имот .
одобрен проект за ПУП – Парцеларен план или специализирана план-схема
квитанция за платена такса.

Срок 2 месецa
Цена на услугата
за експертно становище от комисия. 160лв. за имоти с жилищно предназначение или 200 лв. за имоти с друго предназначение /по чл.42,т.2 от НОАМТЦУ/
Справки: стая 255
тел. 054/857 673

14. Придобиване или възстановяване право на собственост върху земи по пораграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Необходими документи:
заявление по образец    
актуална скица на имота
обяснителна записка, съдържаща данни за имота (овощна градина, лозе, постройка за сезонно ползване или земеделската земя е единствена за семейството на ползвателя)
документ за учредено право на ползване или решение за възстановено право на собственост на земи в съществуващи или възстановими реални граници
удостоверение за наследници

Цена на услугата 60,00 лв. (по чл.42, т.7 от НОАМТЦУ)
Справки: стая 248
тел. 054/857 658
Skip to content