Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Териториално-селищно устройство”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448001
 1. Издаване разрешение за възлагане изработването: на проект за (подробен устройствен план) ПУП, на проект за изменение на ПУП и Процедиране одобряване проекти ПУП

  1.1. Издаване разрешение за възлагане изработването на ПУП (чл.124;чл. 150 от ЗУТ)

  • А. План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от населено място в обхват до три квартала
  • Б. План за застрояване /ПЗ/ за един или група поземлени имоти в и извън границите на урбанизираните територии
  • В. План за регулация /ПР/
  • Г. Работен устройствен план /РУП/
  • Д. Парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия
  • Е. Комплексен проект за инвестиционна инициатива – чл.150 от ЗУТ

  Необходими документи

  • заявление по образец 
  • декларация за заинтересуваните лица по образец 
  • документ за платена такса за услугата
  • документи за собственост
  • удостоверение за наследници при наследствени имоти
  • становища от Експлоатационните дружества – възможността за захранване на имота – т.1.2.
  • становища от РИОКОЗ ; РИОСВ – т.Б при необходимост.
  • договори съгласно чл.192 от ЗУТ за право на преминаване през чужд имот /ПП/
  • писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница
  • мотиви и основания за исканото процедиране на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – чл.150 от ЗУТ

  1.2. Издаване разрешение за /допускане / изработване на проект за изменение на ПУП (чл.134, 135,15 и §8 от ЗУТ)

  • А. План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от населено място в обхват до три квартала
  • Б. План за застрояване /ПЗ/ за един или група поземлени имоти в и извън границите на урбанизираните територии
  • В. План за регулация /ПР/
  • Г. Работен устройствен план /РУП/
  • Д. План-извадка от ПУП по реда на чл.133 от ЗУТ
  • Е. Попълване /поправка/ на кадастрален за населени места без КК /кадастрална карта/ и във връзка с §8 от ПР на ЗУТ

  Необходими документи

  • заявление по образец 
  • декларация за заинтересуваните лица по образец 
  • документ за платена такса за услугата
  • документи за собственост:
  • удостоверение за наследници при наследствени имоти
  • скица – предложение за исканото изменение съгласно чл.135, ал.2
  • мотиви и основания за исканото изменение от проектанта.
  • предварителен договор за прехвърляне на собственост в случаите по чл. 15 от ЗУТ.
  • договори съгласно чл.192 от ЗУТ за право на преминаване през чужд имот
  • писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница

  1.3. Процедиране одобряване проекти ПУП и изменение на ПУП (чл.129 от ЗУТ) в и извън урбанизираната територия.

  • А. План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от населено място в обхват до три квартала
  • Б. План за застрояване /ПЗ/ за един или група поземлени имоти в и извън границите на урбанизираните територии
  • В. План за регулация /ПР/
  • Г. Работен устройствен план /РУП/
  • Д. План-извадка от ПУП по реда на чл.133 от ЗУТ
  • Е. Попълване /поправка/ на кадастрален за населени места без КК /кадастрална карта/ и във връзка с §8 от ПР на ЗУТ
  • Д. Парцеларен план /ПП/ за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия

  Необходими документи

  • заявление по образец 
  • декларация за заинтересуваните лица по образец 
  • Документ за платена такса за услугата
  • Документи за собственост
  • Удостоверение за наследници при наследствени имоти
  • Проектна документация /в три екземпляра при процедиране/, изработена съгласно изискванията на наредба № 8 – За ОСУСП.
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост в случаите по чл. 15 от ЗУТ.
  • Договори съгласно чл.192 от ЗУТ за право на преминаване през чужд имот /ПП/
  • Писмено съгласие с нот. заверени подписи от собствениците и носителите на ограничени вещни права на съседните имоти при искане за свързано застрояване на обща граница
  • Становища от Експлоатационните дружества – възможността за захранване на имота и РИОКОЗ ; РИОСВ – при необходимост
  Срок
  По т.1.1. 30 дни
  По т.1.2. 14 дни
  По т.1.3. съгласно нормативно установените срокове за съобщаване и влизане в сила
  Такси за услугата:
  По т.1.1. и т.1.2.
  по т. А, Б, В, Г, Д и Е: 30.00 лв
  по т. Б и Е /за имоти извън регулация/ 60.00 лв.
  Забележка:

  • За изчертаване на скица от действащ ПУП и извадка от цифров модел допълнително се заплаща такса по чл.50 от Наредбата за ОАМТЦУТ на Община Шумен, в размер 5 лв./дм2.

  • За съгласуване /приемане/ от ОбЕСУТ проектите – предложение на подробни устройствени планове за съответствието с действащи норми по устройство на териториите в се заплаща 30лв

  По т.1.3.
  с обхват до 3 имота 60.00 лв.
  с обхват над 3 имота 120.00 лв.
  Забележка:
  • За съгласуване /приемане/ от ОбЕСУТ проектите за подробни устройствени планове за съответствието с действащи норми по устройство на териториите се заплаща 30лв
  Справки: стаи 330, 346, 340
  тел.: 054/857 709, 054/857 715, 054/857 733

   

 2. Издаване на скица на поземлен имот
  • 2.1. Издаване скица на поземлен/и/ имот/и/ за населени места без КК (селата) –урегулиран/и/; неурегулиран/и/
  • 2.2 Издаване на скица – извадка от действуващ подробен устройствен план/ПР/,вкл. извадка от цифров модел и/или/ сканиран образ
  • 2.3. Издаване на скица (виза) за проучване и проектиране
  • 2.4. Презаверяване на скица с изтекъл срок – регулация за гр.Шумен, кадастър и регулация за селата без КК

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • документ за платена такса за услугата;
  • документ за собственост и/или отстъпено право на строеж;
  • aктуална скица от кадастралната карта на населеното место (без исканията по т. 2.1.; и т.2.4.- села без КК);
  • по т.2.3. – писмено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот за обекти: които се разрешават по реда на чл.134, ал.6 от ЗУТ и за допълващото застрояване, които се разрешават при условията на чл.41, ал.3 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл.21, ал.4 от ЗУТ;
  Срок Обикновена услуга Бърза услуга
  по т. 2.1 8 дни 4 дни
  по т. 2.2 8 дни 4 дни
  по т. 2.3 14 дни 7 дни
  по т. 2.4 24 часа
  Такси за услугата: Обикновена услуга Бърза услуга
  по т. 2.1 12.00 лв – за селата 15.00 лв
  по т. 2.2 5 лв/дм2 завишава се с 25%
  по т. 2.3 30.00 лв.
  15.00лв.
  37.50 лв. – за града
  17.75лв. – за селата
  по т. 2.4
  5.00 лв. – за града
  10.00лв. – за селата
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339     

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724

   

 3. Одобряване/съгласуване/ на технически и работни проекти за строежи от първа до пета категория
  • 3.1. Одобряване на инвестиционни проекти на строежи от първа до пета категория в случаите за: нов строеж, пристройка надстройка;
  • 3.2. Одобряване на инвестиционни проекти за разрешаване строежи от първа до пета категория в случаите – на промени по време на строителството съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ ;
  • 3.3. Одобряване на инвестиционни проекти за узаконяване на обекти заявени по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ;
  • 3.4. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж съгласно чл. 145 ал.5 от ЗУТ за възстановяване на изгубени строителни книжа;
  • 3.5. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл.145 ал.2 от ЗУТ;

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • декларация на заинтересованите лица                                                             
  • Документ за платена такса за услугата
  • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/ включително в случаите на собствен имот – договор в нотариална форма по чл. 183 ал.1 от ЗУТ/
  • Проектна документация в три екземпляра, съгласно чл.144 от ЗУТ и ПБЗ
  • Документи доказващи наличието на съгласия: /съобразно спецификата на строежа, съгласно действащите норми/
  • Оценка за съответствие със съществените изисквания на строежите – чл.142, ал.6 от ЗУТ

   

  Срок:
  При приложен комплексен доклад по чл.142,ал.6,т.2 от ЗУТ изготвен от лицензирана фирма 14 дни
  При приложен такса за приемане от експертен съвет по реда на чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 30 дни
  Такси за услугата:
  По т. 3.1 за обекти съотвенто:
  Първа категория –0,80лв. на кв. м. от РЗП, но не по-малко от 500 лв.

  Втора категория –0,80лв. на кв. м. от РЗП, но не по-малко от 400 лв.

  Трета категория –0,80лв. на кв. м. от РЗП, но не по-малко от 300лв

  Четвърта категория –0,80лв. на кв. м. от РЗП, но не по-малко от 200 лв.

  Пета категория –0,80лв. на кв. м. от РЗП, но не по-малко от 50 лв.

  Забележка: Цената на услугата за обекти трета и четвърта категоря се намалява когато обектът, предмет на инвестиционните проекти създава работни места съответно: от 20 до 50 – с 25% над 50 – с 50%
  по т.3.2

  При промени в проекта над 50% от ЗРП на строежа такса е – цената определена според категорията на строежа по т.3.1.

  При промени в проекта по-малко от 50% ЗРП на строежа такса е –50% от цената на таксите определени по т.3.1.

  по т. 3.3. – 300% от цените за услуга т.3.1.,но не по-малко от 100лв.;
  по т. 3.4. – цената определена според категорията на строежа по т.3.1.
  по т. 3.5. таксата е :

  50% от цената определена според категорията на строежа по по т.3.1., в случаите когато инвестиционният проект е внесен за повторно одобряване в едногодишен срок от момента на изгубване на правното му действие;

  в останалите случаи пълният размер на таксата по т.3.1., определена според категорията на строежа
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339    

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724

   

 4. Съгласуване и одобряване на /идеен/ инвестиционен проект; схеми; становища
  • 4.1. Одобряване на инвестиционни проекти на строежи от първа до пета категория и в случаите за определяне на реално обособени части /дялове/ за сделка или съдебна делба по реда на чл.202 и 203 от ЗУТ:
  • 4.2. Одобряване/съгласуване/ на схеми и конструктивно и други становища с указания за изпълнението в случаите по чл.147 от ЗУТ
  • 4.3. Одобряване на инвестиционни проекти на строежи от първа до пета категория и в за определяне допълнително право на строеж
  • 4.4. Одобряване на проекти /съгласуване/ на схеми и становища с указания за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
  • 4.5. Одобряване на проекти /съгласуване/ на схеми и становища с указания за издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни материали

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • декларация за заинтересуваните лица по образец                                         
  • Документ за платена такса за услугата
  • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/, включително в случаите на собствен имот – договор в нотариална форма по чл. 183 ал.1 от ЗУТ
  • Проектна документация в три екземпляра

   

  Срок 7 дни
  Такси за услугата
  по т. 4.1. 30.00 лв
  по т. 4.2. 20.00 лв
  по т. 4.3. 20.00 лв
  по т. 4.4. 20.00 лв
  по т. 4.5. до 1 кв. м. – 2,50лв.
  от 1 до 4 кв. м. – 5,00лв.
  над 4 кв. м. – 10,00лв.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339    

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724

   

 5. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива чл.150 от ЗУТ

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • декларация за заинтересуваните лица по образец                                         
  • документ за платена такса за услугата
  • проектна документация в три екземпляра – ПУП с приложенията както услуги по т.2.3.
  • проектна документация в три екземпляра – Инвестиционен проекти с приложенията както за услугата по т.3.
  • оценка за съответствие със съществените изисквания на строежите – чл.142, ал.6 от ЗУТ

   

  Срок 30 дни
  Такси за услугата
  За одобряване на съставката инвестиционен проект (част от комплексния проект за инвестиционна инициатива ) – както цената за услуга по т. 3.1, увеличена с 30%
  За одобряване на съставката Подробен устройствен план – част от комплексния проект за инвестиционна инициатива- съответната цена за услуги по т.2.3, увеличена с 30%.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339, 340, 346,     

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724, 054/857 733, 054/857 715

   

 6. Издаване на разрешение за строеж (чл.56, 147, 148, ал.1 и чл.152 от ЗУТ); презаверка и вписване на промени (чл.153,ал.3 и 154, ал.5от ЗУТ) и акт за узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ;
  • 6.1. Издаване разрешение за строеж, по одобрени(съгласувани) инвестиционни проекти, за обекти от І до V категория
  • 6.2. Издаване акт за узаконяване, по одобрени за узаконяване(съгласувани) инвестиционни проекти, за обекти от І до VІ категория
  • 6.3. Издаване разрешение за строеж, по съгласувани схеми(становища), за обекти от VІ категория – по реда на чл147 от ЗУТ
  • 6.4. Вписване на изменения в разрешение за строеж, по одобрени инвестиционни проекти, за обекти от І до V категория, по реда на чл.154,ал.5 от ЗУТ
  • 6.5. Презаверка на разрешение за строеж, в случаите когато то е загубило действие, по реда на чл.153, ал.3 от ЗУТ
  • 6.6. Разрешение за строеж, по реда на чл. 56 от ЗУТ за преместваеми обекти
  • 6.7. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни материали

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • декларация за заинтересуваните лица по образец                                         
  • документ за платена такса за услугата
  • Проектна документация в три екземпляра, съгласно чл.144 от ЗУТ и ПБЗ
  • Оценка за съответствие със съществените изисквания на строежите – чл.142, ал.6 от ЗУТ

   

  Срок 7 дни
  Цена на услугата:
  по т. 6.1. 30 лв.
  по т. 6.2. 300% от цените за услуга по т.6.1
  по т. 6.3. 30 лв.
  по т. 6.4. 50% от цената по такса за разрешение за строеж по т.6.1.
  по т. 6.5. 50% от цената по такса за разрешение за строеж по т.6.1.
  по т. 6.6. 30 лв.
  по т. 6.7. 30 лв.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339    

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724

   

 7. Присъствие на служител при откриване на строителна площадка, определяне линия и ниво на строеж; проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа.
  • 7.1. Присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
  • 7.2. Извърши на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа съгласно чл.74, ал.2 и чл.159, ал.3 от ЗУТ

  Необходими документи:

  • заявление по образец
  • документ за платена такса за услугата
  • проектна документация – ситуация; парцеларен план
  • разрешение за прокопаване от дирекция “С и Е”
  • договор / заповед/ за право на прокарване по чл.193 от ЗУТ.
  • два комплекта от протоколите по образец
  • геодезическа снимка на изпълнения обект
  • удостоверение от Агенцията по кадастър за обстоятелството , че подземните проводи са отразени в специализираните карти преди засипването им.

   

  Срок:
  по т. 7.1. 3 дни
  по т. 7.2. 3 дни
  Такси за издаване:
  по т. 7.1. 10 лв.
  по т. 7.2. 50 лв.
  Справки: стаи 330, 332    тел.: 054/857 709, 054/857 706

   

 8. Издаване на удостоверения.

  8.1. Издаване удостоверения за факти и обстоятелства по УТ касаещи поземлени имоти

  • А. За идентичност на поземления имот
  • Б. За съответствие между настоящ административен адрес с такъв по документ за собственост
  • В. За обстоятелствата по § 8 във връзка с §6, ал.5 от ПР на ЗУТ(писмо до нотариуса за снабдяване с нотариален акт за собственост на поземлен имот)

  8.2. Издаване удостоверения, по ЗУТ, за факти и обстоятелства по УТ касаещи строежи

  • А За търпимост – по №16, ал.1 от ЗУТ
  • Б. За завършеност в груб строеж по чл.181, ал.2 от ЗУТ
  • В. За възможно разделяне на реално определени части като дялове съгласно чл.202 от ЗУТ

  8.3. Издаване удостоверения за факти и обстоятелства по УТ касаещи търговски обекти; игрални зали

  • А. Разположение спрямо жилищни сгради , за определяне на ненормиран работен ден
  • Б. За отстояния от учебни, детски и здравни заведения

  8.4. Издаване удостоверения за други факти и обстоятелства по УТ

  Необходими документи:

  • заявление по образец 
  • документ за платена такса за услугата
  • документ за собственост /отстъпено право на строеж/; удостоверение за наследници при наследствен имот
  • становища от контролните органи, експлоатационни дружества, специалисти удостоверяващи условията по чл.169 от ЗУТ.
  • протокол за строителна, площадка, линия и ниво – заверен
  • акт образец №14 от Н-ба №3 “За съставяне на актове по време на строителството”
  • одобрени инвестиционни проекти за разделяне на обект по чл.202 – т.8.2.
  Срок:
  по т.8.1. т.А:
  обикновена услуга 8 дни
  бърза услуга 4 дни
  по т.8.1. т.Б; т.8.2. т.Б; по т.8.4.:
  обикновена услуга 14 дни
  бърза услуга 7 дни
  по т.8.1. т.В: т.8.2. т.В
  обикновена услуга
  бърза услуга 4 дни
  т.8.2. т.А;
  обикновена услуга 30 дни
  бърза услуга
  т.8.3.,т.А и т.Б
  обикновена услуга 30 дни
  бърза услуга 15 дни
  Цена на услугата по т.8.1.:
  по т. А т.Б. и т. В
  обикновена услуга 10.00 лв.
  бърза услуга 12.50 лв.
  Цена на услугата по т.8.2.:
  по т. А.
  обикновена услуга 30 лв.
  бърза услуга
  по т. Б. и т. В
  обикновена услуга 5.00 лв.
  бърза услуга 6.25 лв.
  Цена на услугата по т.8.3.:
  по т. А и т.Б.
  обикновена услуга 10.00 лв.
  бърза услуга 12.50 лв.
  Цена на услугата по т.8.4.:
  обикновена услуга 10.00 лв.
  бърза услуга 12.50 лв.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339,336
  тел.: 054/857 709, 054/859 706, 054/859 728, 054/857 724, 054/857 754

   

 9. Издаване на констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строеж (чл.12 от норми за данъчна оценка на недвижими имоти – приложение 2 към ЗМДТ)

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • документ за платена такса за услугата
  • документ за собственост /отстъпено право на строеж/
  • разрешение за строеж
  • протокол за строителна площадка, строителна линия и ниво – заверен
  • акт образец №14 от Н-ба №3 “За съставяне на актове по време на строителството”
  Срок: 14 дни
  Такси за издаване: 60.00 лв
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339, 336
  тел.: 054/857 709, 054/859 706, 054/859 728, 054/857 724, 054/857 754

   

 10.  Извършване на контролни действия за констатиране на незаконно строителство по реда на чл.224 от ЗУТ / съставяне на констативни актове за незаконно строителство/

  Необходими документи:

  Срок:
  обикновена услуга 14 дни
  бърза услуга
  Цена на услугата:
  обикновена услуга
  бърза услуга
  Справки: стаи 330, 341
  тел.: 054/857 709, 054/857 759

   

 11.  Заверка на екзекутивни чертежи – приемане за безсрочно съхраняване на екзекутивна документация(чл.175 от ЗУТ); Регистриране на технически паспорт на строеж, съгласно чл.16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите; Регистриране на строеж четвърта и пета категория
  • 11.1. Заверка на екзекутивни чертежи, приети за безсрочно съхранение, съгласно чл.175 от ЗУТ
  • 11.2. Регистриране на технически паспорт на строеж, съгласно чл.16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
  • 11.3. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация /Регистриране на строеж четвърта категория/
  • 11.4. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация /Регистриране строеж пета категория/

  Необходими документи:

  по т. 11.1.

  • заявление по образец                                                                              
  • документ за платена такса за услугата;
  • документ за собственост /отстъпено право на строеж/
  • два комплекта екзекутивна документация, съставена съгласно изискванията на чл.175, ал.1или на чл.175 ал.5 от ЗУТ;
  • разрешение за строеж /копие/;
  • заверен протокол за строителна линия и ниво;

  по т. 11.2.

  • заявление по образец
  • Два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен носител, съгласно чл.10, ал.1 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите.

  по т. 11.3

  • заявление по образец
  • документ за платена такса за услугата
  • окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен назор, придружен от лиценз за упражняване на дейността;
  • документ за собственост, или документ за учредено право на cтроеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
  • разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  • заверена заповедна книга и копие от уведомително писмо по чл.158, ал.2 от ЗУТ;
  • акт обр.14 за приемане на конструкцията;
  • констативен aкr по чл.17б, ал.l ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични, изпитвания на машини и съоръжения;
  • документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
  • документ от Агенцията по Kaдacтъpa за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  • договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  • технически паспорт на строежа;
  • други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

  по т. 11.4.

  • заявление по образец 
  • документ за собственост, или документ за учредено право на cтроеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
  • разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  • заверена заповедна книга и копие от уведомително писмо по чл.158, ал.2 от ЗУТ;
  • акт обр.14 за приемане на конструкцията;
  • констативен aкr по чл.17б, ал.l ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични, изпитвания на машини и съоръжения;
  • документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
  • документ от Агенцията по Kaдacтъpa за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  • договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  • технически паспорт на строежа;
  • други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
  • попълнена декларация за площи на помещенията (по образец)
  Срок:
  по т.11.1. 14 дни
  по т.11.2. 7 дни
  по т.11.3. 7 дни
  по т.11.4. 7 дни
  Такси за по т.11.1.:
  На строежи І категория 100 лв.
  На строежи ІІ категория 90 лв.
  На строежи ІІІ категория 80 лв.
  На строежи ІV категория 70 лв.
  На строежи V категория 50 лв.
  На строежи от І-V категория при преустройство и промяна на предназначение 50 лв.
  Такси за по т.11.2.:
  5 лв.
  Такси по т.11.3 в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежа, както следва:
  а) частни пътища – отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскосто-пански пътища, подпорни стени; съоръжения към тях – мостове, водостоци, кръстовища и др.; улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас, подпорни стени; съоръжения към тях – мостове, водостоци, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. За линейни обекти- по 300 лв./км но не повeче от 3000 лв.; За съоръжения към тях- по 300 лв. на обект, но не повeче от 3000 лв.
  б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м. включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители:
  – жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 300лв. на обект
  – смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване по 750 лв. на обект
  – лечебни заведения за извънболнична помощ – амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове, ветеринарни лечебни заведения – клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории по 400 лв. на обект
  – сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително; по 400 лв. на обект
  в)производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията и складовете към тях по 750 лв. на обект
  г)озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях в зависимост от предназначението им мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности по 750 лв. на обект
  д) електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на общината, и съоръженията към тях по 150 лв/км, но не повече от 3000 лв.
  е) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория съответната цена по букви “а”, “б”, “в”, “г” и “д”.
  ж) вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им
  – частта на преустройство е над 50% от РЗП тарифата по точки “б”, “в”, “г”, “д”
  – частта на преустройство е под 50% от РЗП 50% от тарифата по точки “б”, “в”, “г”, “д”
  з) вътрешни преустройства на строежите или на части от тях от първа до трета категория, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията 75 на сто от таксата по Тарифа 14 на МРРБ за съответната категория в зависи-мост от вида на обекта
  Такси по т. 11.4. в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежа, както следва
  а) жилищни смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители:
  – жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 200 лв. на обект
  – смесени сгради с ниско застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях по 400лв. на обект
  – сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително по 200 лв. на обект
  – площадки за игра, разположени на открито по 200лв. на обект
  – магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории А, В, С и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг по 500 лв. на обект
  – аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки по 500 лв. на обект
  б) производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях по 500 лв. на обект
  в) електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на общината, и съоръженията към тях по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.
  г) гаражите – като строежи от допълващото застрояване:
  – един гараж 50 лв.
  – повече от един 50лв + п.30лв., където “п” е броя на гаражите
  д) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория
  – за преустройства по малко от 50% РЗП на сградата 50% от съответната такса по букви “а” и “б”
  – за преустройства над 50% РЗП на сградата съответната такса по букви “а” и “б”
  За внасяне документация за повторно разглеждане след отстраняване на забележки 25% от такса по чл. 39, т. 21 и т. 25., действаща към момента на извършване на услугата
  При определяне размера на таксата за линейните строежи на техническата инфраструктура не се допуска интерполация.
  Справки: стаи 345
  тел.: 054/857 754

   

 12. Издаване и заверяване на копие от проектна документация
  • 12.1. издирване на строителни книжа
  • 12.2. издаване на заверени преписи /копия/ от документи, от планове и на документацията към тях
  • 12.3. издаване на удостоверение за наличие /липса/ на документи

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • документ за платена такса за услугата
  • документи за собственост за имота в който се намира строежът
  • удостоверение за наследници при наследствени имоти
  • налични строителни книжа /разрешителни, протоколи за стр. линия и др./
  Срок: 20 дни
  Такси за издаване:
  по т. 2.1 Услугата е безплатна
  по т. 12.2.
  по т. 12.2. т.А 10лв.
  по т. 12.2. т.Б таксата се определя от стойността на копирната услуга по фактура плюс по 2лв. за заверена страница но не повече от 30 лв
  по т. 12.3. 5.00 лв
  Справки: стаи 212
  тел.: 054/857 636

   

 13. Освидетелстване за премахване на строежи негодни за ползване и застрашени от самосрутване и вредни в санитарно-хигиенно отношение(чл 195 от ЗУТ)

  Необходими документи:

  Срок: 30 дни
  Такси за издаване: 20.00 лв
  Справки: стаи 342     

  тел.: 054/857 732

   

 14. Изготвяне на оценка за съответствие на проекти от ОбЕСУТ

  14.1. Да се издаде заверено препис – извлечение от решение на ОбЕСУТ

  14.2. Да се приемат /одобрят;съгласуват/ от ОбЕСУТ приложените проекти за следните случаи:

  • А. Инвестиционни проекти, на строеж от ІІІ; ІV; V; категория, като отговарящи на съществените изисквания към строежите съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ.
  • Б. Идейни проекти във връзка с учредяване право на строеж
  • В. Устройствени планове съгласно: чл.121, ал.2; 128, ал.6 и7 и чл.129, ал.2 от ЗУТ
  • Г. В други случаи

  Необходими документи:

  • заявление по образец 
  • документ за платена такса за услугата
  • документ за собственост /отстъпено право на строеж/;
  • проектна документация в три екземпляра, съгласно чл.144 от ЗУТ и ПБЗ
  • документи доказващи наличието на съгласия:
  • положителни становища от специализирани контролни органи, изискващи се за строежа /РСПАБ, РИОСВ, РОКЗ и др./
  Срок:
  по т. 14.1 20 дни
  по т. 14.2 30 дни
  Такси за услугата:
  по т. 14.1 10 лв.
  по т. 14.2
  по т. А. както следва
  за строежи трета категория 350,00 лв.
  за строежи четвърта категория 300,00 лв
  за строежи пета категория 150,00 лв.
  по т. Б. 30.00 лв.
  по т. В. както следва
  Извършване на служебно съгласуване с инстанции и
  Експлоатационни дружества по реда на чл.121 от ЗУТ
  250,00 лв.
  В случаи по ал.2; 128, ал.6 и7 и чл.129, ал.2 от ЗУТ 30,00 лв.
  по т. Г. както следва
  генерални планове 50,00 лв.
  други случаи 30,00 лв.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339     

  тел.: 054/857 709, 054/857 706, 054/857 728, 054/857 724

   

 15. Попълване на данъчна декларация за имоти

  Необходими документи:

  • заявление по образец                                                                                          
  • документ за платена такса за услугата
  • документи за собственост за имота в който се намира строежът
  • удостоверение за наследници при наследствени имоти
  Срок: Обикновена услуга Бърза услуга
  4 дни
  Такси за издаване: Обикновена услуга Бърза услуга
  за незастроен имот 10.00 лв.
  за застроен имот 20.00 лв.
  Справки: стаи 330, 332, 338, 339     

  тел.: 054/857 709, 054/859 706, 054/859 728, 054/857 724

   

 16. Издаване на удостоверение за корекционен коефициент на земите по §4 от ЗСПЗЗ; Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ

  16.1. Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ

  • А. Удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ
  • Б. Скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ

  16.2. Издаване на удостоверение за корекционен коефициент на земите по §4 от ЗСПЗЗ

  Необходими документи:

  Срок:
  по т.16.1. 30 дни
  по т.16.2.
  Такси за издаване:
  По т.16.1.,Т.А и т. Б По 20.00 лв. за 1 подлежащ на възстановяване имот, съответно за всяка от услугите по т. А и т.Б
  По т.16.2. Не е определена
  Справки: стаи 330    

  тел.: 054/857 709

Skip to content