Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел „Гражданска регистрация и състояние“

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 
КЛОН ШУМЕН

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: IABGBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG 85 IABG 7477 8400 586 700
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448007

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 1. Възстановяване и промяна на име, по чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

Необходими документи:
• заявление, нотариално заверено от нотариус
• документ за самоличност
• копие от регистъра за раждане
• копие от регистъра за граждански брак /при промяна на фамилно име/

Срок 3 дни
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги – Гише №5 тел.: 054/857 652

 

 1. Издаване на удостоверение за наследници.

Необходими документи:
 искане за издаване на удостоверение за наследници                                                
• документ за самоличност на пряк наследник

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 632

 

 1. Издаване на удостоверение за семейно положение.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  
• документ за самоличност

Срок за извадане:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
• документ за самоличност

Срок на издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден 8.00 лв.
4 часа 12.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство/учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК/.

Необходими документи:
• заявление свободен тест
• документ за самоличност
• решение на съда
• заповед за настойничество или попечителство

Срок 7 дни
Такси за издаване
Справки: стая 247 тел.: 054/857 643

 

 1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението       
   • документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• официален документ от който да са видими име, дата на раждане, пол и семейно положение на чуждия гражданин – с превод на български
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такса за издаване:
1 ден
15.00 лв.
4 часа 22.50 лв.
Такси за ползване на документа в чужбина 10.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 652
 1. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението      
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване 15.00 лв.
Такси за ползване на документа в чужбина 10.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 645, 054/857 652

 

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.

Необходими документи:
• заявление за адресна регистрация по образец                                          
• 
заявление за постоянен адрес – Приложение № 14 към член.138, ал.1 от Закона за гражданска регистрация                                                                                                           
• 
декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация       
• 
декларация по чл.92,ал.6 от Закона за гражданската регистрация       
• документ за самоличност

Собственика на имота не предоставя документ за собственост по декларация по чл.92 от ЗГР при условие, че документа е предоставен в Община Шумен по друг ред и на друго основание.

Срок веднага
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за промени на постоянни адреси, регистрирани след 2000 година.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
• документ за самоличност

Срок за издаване
Такси за издаване
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.:  054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.

Необходими документи:
 искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението     
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

Необходими документи:
• заявление по образец                                                                                                
• 
адресна карта за настоящ адрес – Приложение № 15 към член.138, ал.2 от Закона за гражданска регистрация                                                                                                        
• 
Декларация по чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация                  
• 
декларация по чл.92,ал.6 от Закона за гражданската регистрация                  
• документ за самоличност

Срок веднага
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението  
   • документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за правно ограничение.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
• документ за самоличност
• удостоверителен документ

Срок 1 ден
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641, 054/857 643

 

 1. Издаване на удостоверение за родените от майката деца.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението   
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
8.00 лв.
4 часа 12.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за приемно семейство.

Необходими документи:
 заявление по образец                                                                                                
• документ за самоличност

Срок 1 месец
Такси за издаване 15.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 652

 

 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал.

Необходими документи:
• съобщение за раждане от болницата
• документи за самоличност на двамата родители
• удостоверение за граждански брак
 заявление за припознаване при липса на сключен акт за граждански брак         

Срок веднага
Такси за издаване
Справки: стая 245 тел.: 054/857 666

 

 1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението   
• пълномощно
• документ за самоличност

Срок на издаване Такси за издаване:
1 ден 15.00 лв.
4 часа 22.50 лв.
Справки:  Център за информация и услуги – Гише №5
тел.: 054/857 666

 

 1. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.

Необходими документи:
• медицински свидетелства за встъпване в брак
• документи за самоличност
• заявление по образец                                                                                               
• декларация за сключване на граждански брак                                                     

Срок 30 дена преди брака
Такси за издаване
Справки: стая 216 тел.: 054/857 652

 

 1. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• пълномощно
• документ за самоличност

Срок на издаване:
Такси за издаване:
1 ден 15.00 лв.
4 часа 22.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 652

 

 1. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път.

Необходими документи:
• съобщение за смърт
• документ за самоличност на починалия

Срок веднага
Такси за издаване
Справки: стая 222 тел.: 054/857 635

 

 1. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност на законен наследник

Срок за издаване:
Такси за издаване:
1 ден
5.00 лв.
4 часа 7.50 лв.
Справки: Център за информация и услуги – Гише 5 тел.: 054/857 635

 

 1. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението    
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 632

 

 1. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове за граждански брак, съставени в чужбина.

Необходими документи:
заявление по образец
• заверено за вярност копие на документи за самоличност
• акт за граждански брак от чужбина, легализиран, преведен и заверен превод
• документ за идентичност на имената от чужбина легализиран, преведен и заверен превод
• пълномощно

Срок 7 дни
Такси за издаване
Справки: стая 216 тел.: 054/857 652

 

 1. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове за смърт, съставени в чужбина.

Необходими документи:
• заявление по образец
• документ за самоличност
• акт за смърт от чужбина, легализиран, преведен и заверен превод
• документ за идентичност на имената от чужбина легализиран, приведен и заверен превод
• пълномощно

Срок 7 дни
Такси за издаване
Справки: стая 222 тел.: 054/857 635

 

 1. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове за раждане, съставени в чужбина.

Необходими документи:
• заявление по образец                                                                                                
• заверено за вярност копие на документи за самоличност на родителите
• акт за раждане от чужбина, легализиран, преведен и заверен превод
• документи за идентичност на имената от чужбина легализирани, преведени и заверен превод
• пълномощно

Срок 14 дни
Такси за издаване
Справки: стая 245 тел.: 054/857 666

 

 1. Признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние, във връзка с чл. 118-119 от Кодекса на международно частно право.

Необходими документи:
• заявление свободен текст
• препис от съдебното решение, заверен от чуждестранния съд, който го е постановил, удостоверение от същия съд, че решението е влязло в законна сила (легализиран, приведен и заверен превод)
• документи за идентичност на имената на лицата от чужбина
• декларация с нотариална заверка на подписа на лицето
• декларация съгласно чл.117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право
• пълномощно 

Срок 1 месец
Такси за издаване
Справки: стая 247 тел.: 054/857 643

 

 1. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние.

Необходими документи:
• заявление свободен текст
• заверено за вярност копие от документ за самоличност
• заверени за вярност копия на всички документи доказващи промяна на име

Срок 14 дни
Такси за издаване
Справки: стая 216 тел.: 054/857 645, 054/857 652

 

 1. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението   
• документ за самоличност

Срок 1 ден
Такси за издаване 10.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 652

 

 1. Издаване на заверено за вярност копие от семеен регистър на населението, регистър за раждане, регистър за граждански брак и регистър за смърт.

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението   
• документ за самоличност

Срок за издаване:
Такси за издаване:
3 дни
4.00 лв.
1 ден 6.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции.

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 5 дни
Такси за издаване съгласно искания документ
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 645, 054/857 641

 

 1. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи.

Необходими документи:
• заявление свободен текст
• заверено за вярност копие от документ за самоличност
• нотариално заверен документ за избор на режим на имуществени отношения

Срок 7 дни
Такси за издаване 20.00 лв.
Справки: стая 216 тел.: 054/857 652

 

 1. Припознаване на дете

Необходими документи:
• заявление по образец или декларация свободен текст с нотариално заверен подпис
• документ за самоличност
• заявление за уведомяване за припознаване                                                         

Срок 3 месеца от уведомяването
Такси за издаване
Справки: стая 245 тел.: 054/857 666

 

 1. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 5 дни
Такси за издаване Съгласно искания документ
Такса за ползване на документа в чужбина 10.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Комплектоване и проверка на документи към молба за установяване на българско гражданство.

Необходими документи:
• молба по образец                                                                                                       
• заверено за вярност копие от регистъра за раждане, семеен регистър и личен регистрационен картон
• фотоснимка в ляв полуанфас – 2 броя
• справка от съответната община или кметство по регистрите за населението относно гражданството на лицето
• документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – преведен и легализиран
• документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лв. по сметка на Министерство на правосъдието
• документи за идентичност на имената от чужбина легализирани, преведени и заверен превод
• копие от документ за самоличност

Срок 30 дни 
Такси за комплектоване, проверка, изпращане и получаване и предаване на удостоверението 15.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 666, 054/857 641, 054/857 645

 

 1. Удостоверение за вписване в регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство.

Необходими документи:
• валиден документ за самоличност
• уведомително писмо от РДВР
• копие на акт за раждане

Срок веднага
Такси за издаване 15.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Искане на удостоверение за верен ЕГН издадено от ТЗ ГРАО

Необходими документи:
• документ за самоличност

Срок 3 дни
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Присвояване на ЕГН на български гражданин на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец.

Необходими документи:
• документ за самоличност
• документ удостоверяващ придобитото българско гражданство
• други документи

Срок 1 ден
Такси за издаване
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 641

 

 1. Издаване на удостоверение за промяна в ЕЛРК и НБД „Население” за МВР

Необходими документи:
• искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
• документ за самоличност
• удостоверителен документ

Срок 1 ден
Такси за издаване 5.00 лв.
Справки: Център за информация и услуги Гише №5 тел.: 054/857 652, 054/857 666

42. За извършване на административна услуга от друга община

Необходими документи:
заявление

Skip to content