Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на дирекция “Социална политика и здравеопазване”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448007

1. Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение
Необходими документи:
заявление по образец    
декларация по образец    
• служебна бележка за доходите на семейството/домакинството за период 6 месеца назад; за безработните – служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”;
за нерегистрираните в Д”БТ” – копие на трудова или осигурителна книжка; за получаващите социални помощи – служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане”;
за самоосигуряващите се – годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
за получаващите пенсии и обезщетения – удостоверение от НОИ
• адресна регистрация или копие на документ за самоличност
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
• удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството.
• договор за наем или заем за послужване в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

Срок 2 месеца
Такса 1.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

2. Кандидатстване за настаняване във ведомствено жилище на:
А. Специалисти – щатни служители в общинска администрация, в бюджетни структури на общинска издръжка, както и в дружества с общинско участие в капитала.
Необходими документи:
• заявление по образец                                                                  
• декларация по образец                                                                   
• предложение от ръководителя на бюджетната структура
• удостоверение от Отдел „Местни данъци и ТБО” на Община Шумен за имотно състояние, за всички членове на семейството
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
• копие на адресна карта или на документ за самоличност.
• договор за наем или заем за послужване в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

Срок 2 месеца
Такса 1,00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

Б. Специалисти от държавни бюджетни структури.
Необходими документи:
• заявление по образец    
декларация по образец    
• предложение от ръководителя на бюджетната структура
• удостоверение от Отдел „Местни данъци и ТБО” на Община Шумен за имотно състояние, за всички членове на семейството
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
• копие на адресна карта или на документ за самоличност.
• договор за наем или заем за послужване в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

Срок 2 месеца
Такса 1,00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

3. Кандидатстване за настаняване в резервно жилище.
Необходими документи:
• заявление по образец    
декларация по образец    
• служебна бележка за доходите на семейството/домакинството за период 6 месеца назад; за безработните – служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”;
за нерегистрираните в Д”БТ” – копие на трудова или осигурителна книжка;
за получаващите социални помощи – служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане”;
за самоосигуряващите се – годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
за получаващите пенсии и обезщетения – удостоверение от НОИ
•адресна регистрация или копие на документ за самоличност
•удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
•удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството.
•договор за наем или заем за послужване в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
•документ за негодност на обитаваното жилище
•писмено обяснение за доказване на причините.

Срок текущ
Такса 1.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

4. Кандидатстване за настаняване в сградата на ул. “Шуменска комуна” № 22.
Необходими документи:
• заявление по образец    
декларация по образец    
• служебна бележка за доходите на семейството/домакинството за период 6 месеца назад; за безработните – служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”;
за нерегистрираните в Д”БТ” – копие на трудова или осигурителна книжка;
за получаващите социални помощи – служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане”;
за самоосигуряващите се – годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
за получаващите пенсии и обезщетения – удостоверение от НОИ
• адресна регистрация или копие на документ за самоличност
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
• удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството.
• договор за наем или заем за послужване в случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
• писмено обяснение за доказване на причините.

Срок 2 месеца
Такса
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

5. Приемане на документи за продажба на общински жилища
А. За наематели на жилища за настаняване под наем по чл.2, ал.1, т.1 от НУРУЖНННПОЖ
Необходими документи:
заявление по образец     
декларация по образец     
• служебна бележка от ОП ОЖИ
• адресна регистрация или копие на документ за самоличност
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството/домакинството)
• удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството/домакинството.
• квитанция за платена такса за оценка на жилище (35.00 лв. в Инт. Асет банк АД офис Шумен, IBAN – BG65IABG74773100586600; BIC – IABGBGSF)
• копие от настанителна заповед.

Срок 2 месеца
Такса 20.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 672

Б. За наематели по чл.6 от НУРУЖНННПОЖ на ведомствени общински жилища
Необходими документи:
заявление по образец     
декларация по образец     
• служебна бележка от ОП ОЖИ
• адресна регистрация или копие на документ за самоличност
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството/домакинството)
• удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството/домакинството.
• служебна бележка от работодателя, удостоверяваща продължителността на трудовия им стаж.
• квитанция за платена такса за оценка на жилище (35.00 лв. в Инт. Асет банк АД офис Шумен, IBAN – BG65IABG74773100586600; BIC – IABGBGSF)
• копие от настанителна заповед.

Срок 2 месеца
Такса 20.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

6. Подаване на комплект документи, ежегодно, от наематели на общински жилища, съгласно чл.15, ал.6 от НУРУЖНННПОЖ.
А. Два месеца преди изтичане срока на договора за наем за наематели на жилища за настаняване под наем.
Необходими документи:
декларация по образец     
• служебна бележка от ОП ОЖИ
• служебна бележка за доходите на семейството/домакинството за период 6 месеца назад; за безработните – служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда”;
за нерегистрираните в Д”БТ” – копие на трудова или осигурителна книжка;
за получаващите социални помощи – служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане”;
за самоосигуряващите се – годишна данъчна декларация по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
за получаващите пенсии и обезщетения – удостоверение от НОИ
• удостоверение от службата по вписванията, гр. Шумен за прехвърлени имоти, обхващащо период 5 год. преди дата на подаване на молбата (за всички членове на семейството)
• удостоверение от Общинска данъчна служба за имотно състояние, за всички членове на семейството.
• копие на адресна карта или на документ за самоличност.

Срок 2 месеца
Такса 1.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

Б. Ежегодно до 31 декември за наематели на ведомствени общински жилища.
Необходими документи:
декларация по образец     
• служебна бележка от ОП ОЖИ
• удостоверение от от учреждението, че са в трудови или служебни правоотношения

Срок 2 месеца
Такса 1.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

7. Замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение
Необходими документи:
заявление по образец     
• служебна бележка от ОП ОЖИ
• копие от настанителна заповед
• копие от акт за смърт, акт за раждане и др.

Срок 2 месеца
Такси 1.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

8. Издаване на настанителна заповед.
При получаване на настанителна заповед:

Срок текущ
Такси
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 5.00 лв.
за ведомства 20.00 лв.
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

9. Гражданите, които имат право на компенсация по ЗУПГМЖСВ, които притежават жилищно – спестовни влогове, включени в окончателният списък, придобили или започнали строителство на жилище подали необходимите документи за компенсация в Община Шумен в срок до 30 ноември 2016 г.. Ще им се изплащатлевовите компенсации от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местната Комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ по реда на постъпилите искания в срок до 31 декември 2019г.

Справки: стая 236
тел: 054/857 655

10. Кандидатстване за финансова помощ за лечение на граждани на община Шумен
Необходими документи:
• молба от лицето до Кмета на община Шумен (свободен текст)
• епикриза от съответното лечебно заведение за проведено лечение
• друга медицинска документация (ако има такава), доказваща здравословния проблем и необходимостта от съответно лечение
• копие от първични счетоводни документи (фактури, проформа фактури и др.) за платени суми за проведено лечение
попълнена декларация по образец за доходите, семейното и имотното състояние и приложени копия от документи, посочени в нея     
• други – при необходимост в зависимост от конкретния случай (по преценка на комисията).

Срок текущ
Такса няма
Справки: стая 226, стая 240
тел.: 054/857 672, 054/857 616

11. Приемане на декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта
Необходими документи:
декларация по образец    
• документ за самоличност

Срок текущ
Такса няма
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

12. Приемане на заявление-декларация за изплащане на транспортни разходи на военнопострадали
Необходими документи:
заявление-декларация по образец    
• документ за самоличност
• книжка на военнопострадал
• билети

Срок текущ
Такса няма
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

13. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увруждания и използване на улеснения при паркиране
Необходими документи:
заявление по образец  
• лична карта (данните от нея се сверяват и тя се връща)
• копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на документите)
• актуална цветна снимка, размер 3 см. на 4 см.
• копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с трайни увреждания, придружено от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване (сверяват се с оригиналите или заверени преписи при подаване на документите)
• друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането

Срок 1 месец
Такса няма
Справки: стая 234
тел.: 054/857 627

14. Финансова подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми
Необходими документи:
• Правилник за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен
Заявление до комисията по АРТ (Приложение №1)  
Декларация за фактическо съжителство на семейни начала (Приложение №2)  
• Декларация за не наличие на  граждански брак или фактическо съжителство на семейни начала с друго физическо лице (Приложение №3)  
• Декларация, че лицето не е поставено под запрещение (Приложение №4)  
• Декларация за банкова сметка (Приложение №5)  

Срок
Такса няма
Справки: стая 226
тел.: 054/857 606

15. Прием на документи за социална услуга „Асистентска подкрепа“
Необходими документи:
• За потребител:
заявление-декларация  
• За асистент:
заявление-декларация  
декларация за обработка на лични данни  
автобиография  

Срок: текущ
Такса: няма
Справки:
тел: 054/800 157
e-mail: as.podkrepa@shumen.bg
Skip to content