Банкова сметка на Община Шумен и код за плащане на административните услуги на отдел “Бюджет и човешки ресурси”

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПОЛУЧАТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН
BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 448090 (за т. 4 и т. 5)

1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Необходими документи:
   • заявление по образец      
   • документ за самоличност
   • трудова книжка
   • удостоверение за идентичност на имената
   • декларация за идентичност на имената
   • копие от решение на ТЕЛК

Срок 30 дни
Справки: стая 314
тел.: 054/857 767

2. Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица /УП-3/
Необходими документи:
• заявление по образец     
• документ за самоличност
• трудова книжка
• удостоверение за идентичност на имената
• декларация за идентичност на имената
• копие от решение на ТЕЛК

Срок 30 дни
Справки: стая 314
тел.: 054/857 767

3. Попълване на осигурителна книжка
Необходими документи:
   • заявление по образец     
   • граждански договор
   • сметка за изплатена такса

Срок 30 дни
Справки: стая 314
тел.: 054/857 767

4. Издаване на заверено копие на заповед
Необходими документи:
   • заявление по образец                                                        

Срок 30 дни
Таксa за издаване 4.00 лв.
Справки : стая 212
тел.:054/857 679

5. Удостоверение за наличие или липса на неданъчни задължения
Необходими документи:
   • молба свободен текст

Срок 2 дни
Таксa за издаване 10.00 лв.
Справки: стая 319
тел.:054/857 707
Skip to content