1. Издаване на УП 2 и 3 (за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж)
  Необходими документи :
     • заявление по образец 
     • документ за самоличност
     • трудова книжка
     • удостоверение за идентичност на имената
     • декларация за идентичност на имената
     • копие от решение на ТЕЛК

  Срок 30 дни
  Справки: стая 212;   

  тел.: 054/857 679

 2. Издаване на Приложение 2

  Необходими документи :
     • заявление по образец 
     • документ за самоличност
     • трудова книжка
     • удостоверение за идентичност на имената
     • декларация за идентичност на имената

  Срок 30 дни
  Справки: стая 212;    тел.:054/857 679
 3. Попълване на осигурителна книжка
  Необходими документи :
     • заявление по образец 
     • граждански договор
     • сметка за изплатена такса

  Срок 30 дни
  Справки: стая 212;    тел.:054/857 679
 4. Издаване на заверено копие на заповед

  Необходими документи :
     • заявление по образец                                                     

  Срок 30 дни
  Таксa за издаване 4.00 лв
  Справки : стая 212;    тел.:054/857 679
 5. Удостоверение за наличие или липса на неданъчни задължения
  Необходими документи :
     • молба свободен текст

  Срок 2 дни
  Таксa за издаване 10.00 лв.
  Справки: стая 319;    тел.:054/857 707
Skip to content