Правила – принципи и условия, на които следва да отговарят на стационарните обекти, които се поставят в централна търговска зона на гр. Шумен, съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти  по реда на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

  1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                   
   схема за разполагане
   копие от документ за собственост, договор за ползване (писмено съгласие на собственика) на терена
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Такси за издаване Съобразно срока, площта и зоната в която се намира
   Цена на услугата 10.00 лв
   Справки: стая 374
   тел.: 054/ 857 720
  2. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни носители и рекламно-информационни елементи
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                   
   копие от документ за собственост, договор за ползване (писмено съгласие на собственика) на имота, съоръжението
   документ за извършени проекто-проучвателни работи, чийто обем и съдържание са в зависимост от вида и местоположението и могат да включват ситуационно решение, архитектурно-дизайнерски проект, снимки, колажи и др. материали за адаптация на обекта в градска среда, конструктивен проект, инсталационен проект за ел.част при светлинни реклами, обяснителна записка, размери и съдържание на РИЕ, описание на материала за изработка
   схема за разполагане
   документ за платена цена на услугата
   Преди издаване на разрешение за поставяне се представя документ за платена такса, съобразно вида и площта на РИЕ

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 10.00 лв
   Справки: стая 374  

   тел.: 054/857 720

  3. Издаване на разрешение за летни маси към заведенията за хранене и развлечения
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                       
   схема за разполагане
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Такса: Определя се съобразно срока, площта и зоната в която се намира.
   Цена на услугата 10.00 лв
   Справки: стая 374
   тел.: 054/857 720

   4. Категоризация на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ и заведения за хранене и развлечения, потвърждаване или промяна на категория на обект, промяна в обстоятелствата вписани в НТР, издаване на дубликат на удостоверения за определена категория на място за настаняване клас „А“, клас „Б“ ли заведение за хранене и развлечение
   4.1. Категоризация на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“ и заведения за хранене и развлечения, потвърждаване или промяна на категория
   Необходими документи :
   • заявление – декларация – по образец
   на заведение за хранене и развлечение;
   – на място за настаняване клас „А“ и „Б“;
   – за потвъждаване на категория на място за настаняване клас „А“ и „Б“ или на заведение за хранене и развлечение;
   – за повишаване на категория на заведение за хранене и развлечения;
   – за повишаване на категория на място за настаняване клас „А“ и „Б“;

   В заявлението декларация се декларират най – малко:
   наименование на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес и електронна поща;
   • ЕИК и / или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по; Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
   • че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
   • професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
   обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата;
   че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

   Към заявлението декларация се прилагат:
   копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване.
   изрично пълномощно, когато заявлението декларация се подава от пълномощник;
   документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

   4.2. Промяна на вписаните обстоятелслтва вписани в националния туристически регистър
   Необходими документи :
   • заявление – декларация – по образец
   – заявление – декларация за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване клас “а“ и клас “б“
   – заявление – декларация за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения

   При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законово срокове от настъпването й.
   Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

   Към заявлението декларация се прилагат:
   • копие от документи, удостоверяващи настъпилата промяна;
   изрично пълномощно, когато заявлението декларация се подава от пълномощник;
   документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

   4.3. Издаване на дубликат на Удостоверение за определена категория места за настаняване клас „А“ и „Б“ или заведения за хранене и развлечения
   Необходими документи :
   • заявление – декларация – по образец
   за издаване на дубликат на Удостоверение за определена категория на място за настаняване клас „А“ и „Б“ или заведение за хранене и развлечение;

   Към заявлението декларация се прилагат:
   изрично пълномощно, когато заявлението декларация се подава от пълномощник;
   документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

   Срок 3 месеца
   Такса за категоризация
   4.1. За места за настаняване клас “А” – хотели и мотели:
   а) до 30 стаи 500.00 лв.
   б) от 31 до 150 стаи 1 200.00 лв.
   в) от 151 до 300 стаи 1 900.00 лв.
   г) от 301 до 500 стаи 2 800.00 лв.
   д) над 500 стаи 5 000.00 лв.
   4.2. За места за настаняване клас “Б”– семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   а) до 20 стаи 200.00 лв.
   б) от 21 до 40 стаи 400.00 лв.
   в) от 41 до 60 стаи 940.00 лв.
   г) от 61 до 100 стаи 2 000.00 лв.
   д) над 100 стаи 4 000.00 лв.
   4.3. За места за настаняване клас “Б”– стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   а) за едно легло в стая за гости 10.00 лв.,
   на легло.
   б) за паркоместо за автомобил /каравана/ кемпер в къмпинг 10.00 лв.,
   на брой.
   в) за място на палатка в къмпинг 10.00 лв.,
   на брой.
   4.4. За заведения за хранене и развлечения ( самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване):
   а) до 20 места 150.00 лв.
   б) от 21 до 50 места 250.00 лв.
   в) от 51 до 150 места 800.00 лв.
   г) от 151 до 300 места 1 500.00 лв.
   д) над 300 места за сядане 2 000.00 лв.
   4.5.1 За промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплащат таксите по т. 4.1., т. 4.2., т. 4.3. и т. 4.4.
   4.5.2 За промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
   Забележка: За случайте по т. 4.5.1 и т. 4.5.2, при подаване на заявлението за промяна се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина.
   4.6. За потвърждаване на категорията на туристическия обект съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма се събират следните такси:
   4.6.1. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас“А” – хотели и мотели:
   а) до 30 стаи 450.00 лв.
   б) от 31 до 150 стаи 1 000.00 лв.
   в) от 151 до 300 стаи 1 700.00 лв.
   г) от 301 до 500 стаи 2 500.00 лв.
   д) над 500 стаи 4 500.00 лв.
   4.6.2. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б”– семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
   а) до 20 стаи 180.00 лв.
   б) от 21 до 40 стаи 360.00 лв.
   в) от 41 до 60 стаи 850.00 лв.
   г) от 61 до 100 стаи 1 800.00 лв.
   д) над 100 стаи 3600.00 лв.
   4.6.3. За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас “Б”– стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
   а) за едно легло в стая за гости 9.00 лв., на легло.
   б) за паркоместо за автомобил /каравана/ кемпер в къмпинг 9.00 лв., на брой.
   в) за място на палатка в къмпинг 9.00 лв., на брой.
   4.6.4. За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения ( самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване):
   а) до 20 места 130.00 лв.
   б) от 21 до 50 места 220.00 лв.
   в) от 51 до 150 места 720.00 лв.
   г) от 151 до 300 места 1 400.00 лв.
   д) над 300 места за сядане 1 800.00 лв.
   4.7.1. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и / или в регистрите по чл.167, ал.1 от ЗТ, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 150.00 лв.
   4.7.2. За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и / или в регистрите по чл.167, ал.1 от ЗТ, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 50. 00 лв.
   4.8. За издаване на дубликат на удостоверение за утвърдена категория на туристически обект, се събира такса 100.00 лв.
   4.9. За изработка на нова табела за определан категория на туристически обект, се събира такса 50.00 лв.
   Справки: стая 374
   тел.: 054/857 720

   5. Издаване на заповед за ненормирано работно време
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                               
   писмено становище на РДПБЗН – Шумен за съответствие на заведението с правилата и нормите за пожарна безопасност
   правилник за вътрешния ред на обекта – с описани задължения на персонала, план за противопожарна безопасност, пропускателен режим и охрана на обекта
   договор за охрана на обекта и пропускателен режим
   писмено становище от ОД на МВР гр. Шумен за съответствие с изискванията за спазване на обществения ред в обекта
   документ за платена такса на административната услуга

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 50.00 лв
   Справки: стая 374
   тел.: 054/857 720

   6. Издаване на стикер с холограмен знак за таксиметров превоз на пътници
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                   
   списък на автомобилите, включени в удостоверението за регистрация, с които кандидатствам – на хартиен носител
   документ за платена такса цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 10.00 лв/ 1 бр. стикер
   Справки: стая 364  

   тел.: 054/857 740

   7. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                               
   удостоверение за регистрация
   заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил
   копия на удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”
   удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски
   документ за платена цена на услугата
   документ за платен данък върху таксиметров превоз на пътници за всеки автомобил

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 30.00 лв. на автомобил
   Справки: стая 364
   тел.: 054/857 740

   8. Издаване на пропуски за движение на транспортни средства в забранени зони
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                              
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 20.00 лв./месец за 1 бр. автомобил
   еднократно – 5.00 лв.
   Заб.: Таксата се заплаща след преценяване на възможността за издаване на разрешение.
   Справки: стая 364
   тел.: 054/857 740

   9. Издаване на разрешение за ползване на паркоместа
   Необходими документи :
   заявление по образец                                                                                    
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата 50.00 лв./месец за паркоместо
   Заб.: Таксата се заплаща след преценяване на възможността за издаване на разрешение.
   Справки: стая 364
   тел.: 054/857 740

   10. Съгласуване на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от областната, републиканската и международна транспортна схема
   Необходими документи :
   заявление по образец
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата:
   областна 20.00 лв за 1 бр.
   републиканска 50.00 лв. за 1 бр.
   международна 100.00 лв. за 1 бр.
   Справки: стая 364
   тел.: 054/857 740

   11. Заверяване на анкетни карти на земеделски производители в землището на гр. Шумен.
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                   
   копие от документ, доказващ правното основание за ползване на земята
   анкетна карта и анкетен формуляр(по образец)
   документ за платена цена на услугата

   Срок
   обикновена 14 дни
   бърза 7 дни
   Цена на услугата: 2.00 лв
   Справки: стая 370
   тел.: 054/857 710

   12. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства и пчелни семейства на подвижно пчеларство
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                               
   копие на протокол за извършен профилактичен преглед /изд. от РВМС/
   декларация по чл. 9 от Закона за пчеларството
   за подвижно пчеларство – по образец;                                                                
   за постоянен пчелин – по образец;                                                                        
   декларация по чл. 14 от Закона за пчеларството /за подвижно пчеларство/ – по образец 

   Справки: стая 370
   тел.: 054/857 710

   13. Издаване на разрешително за ползване на воден обект
   Необходими документи :
   заявление – по образец                                                                                               
   документ за платена такса
   декларация за обстоятелствата по чл. 71,ал.2 от ЗООС                                     

   Срок
   обикновена 14 дни от изтичане на срока по чл.64,ал.1 от ЗВ
   такса за административна услуга 250.00 лв.
   Справки: стая 376
   тел.: 054/857 729

   14. Регистрация на животновъден обект – лично стопанство
   Необходими документи:
   заявление – по образец
   заявление – по образец

   Справки: стая 370
   тел.: 054/857 710
Skip to content