25 октомври 2021 г.

О Б Я В А

Община Шумен кани всички заинтересовани банкови и финансови институции за предоставяне на оферта за изпълнението на услуга с предмет: „Поемане на дългосрочен дълг за финансиране“ на следните проекти:
1. Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“ на стойност 16 000 000,00 лева
2. Инвестиционен проект “Рехабилитация на улици / части от улици в села на територията на Община Шумен“ на стойност 4 000 000,00 лева“
I. Техническо задание за изпълнение на услугата
Дългосрочният дълг за финансиране на двата проекта трябва да отговаря на следните условия, определени с решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет-Шумен:

 • Максимален размер на заема – до 20 000 000,00 лв. (двадесет милиона лева)
 • Валута – български лева (BGN)
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за заем
 • Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Шумен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на Община Шумен по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за публичните финанси.
 • Условия и начин на усвояване и погасяване:
  – Срок на усвояване на заема – до 2 г. (24 месеца)
  – Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване
  – Срок за погасяване – 10 г. (120 месеца), с до 2 г. гратисен период за главницата
  – Начин на погасяване – 120 равни месечни вноски в срока на погасяване
 • Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 1 % годишно
 • Такса управление/комисионна – без такси и комисионни
 • Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 1% годишно) плюс надбавка до 2% годишно
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:

– без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода на усвояване;
– без такси за предсрочно погасяване.

  • Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на лихва.

II. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата
Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки (обединения или група банки) с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство.
От участие в процедурата ще бъде отстранен участник, който е поставен под специален надзор по смисъла на чл. 115 от ЗКИ /Закон за кредитните институции/; банка, спрямо която се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на Закона за кредитните институции; е обявена в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност; е в ликвидация. Уведомяване при промяна на декларирани обстоятелства – Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведоми Община Шумен за всички настъпили промени в декларираните обстоятелствата в 1-дневен срок от настъпването им.
III. Указания за изготвяне на офертата
1. Общи изисквания към офертата
1.1. Участниците в процедурата трябва да подготвят своята оферта като се придържат точно към обявените от Община Шумен условия.
Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица, съгласно нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.
Всички документи, съставящи офертата, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.
Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени от заверен превод на български език.
Образците на документи в документацията за участие са задължителни за участниците. Образците на документи следва да бъдат попълнени изцяло, с изключение на данните, които са несъотносими  към офертата и/или съответния документ.
Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника. В случай, че участникът не бъде класиран, Община Шумен не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовката на офертата.
2. Съдържание на офертата и изисквания към документите
Всяка оферта трябва да бъде поставена в общ запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който да съдържа следните документи:
1. Административни данни на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, както и адрес/и на клон/нове, офис/и в град Шумен (Образец Приложение № 1)- в оригинал с подпис и свеж печат;
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2) – в оригинал с подпис и печат;
3. Оферта (Образец № 3) – в оригинал с подпис и печат;
4. Декларация (Образец № 4) – в оригинал с подпис и печат;
5. Декларация (Образец № 5) – в оригинал с подпис и печат;
Пълномощното на лицето, подписващо офертата на участника и цялата свързана с офертата документация – заверено нотариално (представя се само ако това лице не е законен представител). Пълномощното следва да е в оригинал и да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и цялата документация свързана с офертата.
Валиден лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка за участниците, които са банки със седалище в Република България или със седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната – заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и печат;
Участниците, които са с регистрация в чужбина представят съответните разрешения и/или регистрация за извършване на банкова дейност, съгласно законите на държавата по регистрация на участника, придружен с превод – заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и печат;
Финансовите институции представят съответните разрешения и/или регистрация за извършване на банкова дейност – заверено копие с гриф „вярно с оригинала” с подпис и  печат;
Проект на Договор за кредит, като същия е индикативен и условията по него подлежат на допълнително договаряне, в случай, че съдържат неприемливи за Община Шумен клаузи;
Финансовата институция включва в договора текст, че гратисния период до 2 години за усвояване на кредита, приключва с първото плащане по главницата;
Проект на Договор за залог, като същия е индикативен и условията по него подлежат на допълнително договаряне, в случай, че съдържат неприемливи за Община Шумен клаузи;
Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 120 календарни дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти;
Разяснения – Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община Шумен.
3. Комуникация между Община Шумен и участниците.
Комуникацията и действията на Община Шумен и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
Община Шумен и участниците може да представят своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като същите следва да бъдат адресирани до обявените адреси за кореспонденция.
4. Място, срок и начин на подаване на офертите.
Адрес за подаване на офертите: град Шумен 9700
Община Шумен, бул. Славянски № 17
Офертите се представят в общ запечатан, непрозрачен плик и с ненарушена цялост, върху който се посочва следната информация:
„За участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Шумен, име на участника, адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.“ Пликът да има още надпис:
„ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ”
Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител в „Деловодството” на Община Шумен или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с куриер
След входиране на офертата в „Деловодството”, същата се предава на заместник-кмета по БФ на Община Шумен за съхранение до провеждане на първото заседание на комисията за разглеждане на офертите.
IV. Методика за определяне на комплексната оценка и класиране офертите
Комплексна оценка (КО) се получава при сбор на следните показатели:
П1 + П2 = КО, където
П1 е оценка на предложения процент на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент), с относителна тежест 97 точки.
П1min е най-ниският предложен процент на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент)
П1i е предложен процент на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент) от съответния участник
Максималният брой точки се присъждат на участника, предложил най-нисък процент на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент). Оценките на останалите участници се изчисляват по следната формула:
П1 = (П1min/П1i)*97
П2 е оценка на предложен процент на надбавка при просрочие на главницата/лихва, с относителна тежест 3 точки.
П2min е най-ниският предложен процент на надбавка при просрочие на главницата/лихва.
П2i е предложен процент на надбавка при просрочие на главницата/лихва от съответния участник.
Максималният брой точки се присъждат на участника, предложил най-нисък предложен процент на надбавка при просрочие на главницата/лихва. Оценките на останалите участници се изчисляват по следната формула:
П2 = (П2min/П2i)*3
В случай, че Комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за най-добра се приема тази оферта, в която се предлага най-ниския процент на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент).
В случай, че и предложените лихвени проценти на надбавка над ОЛП (основен лихвен процент) на БНБ (елемент за формиране на максимален годишен лихвен процент) на отделните участници са еднакви, се сравняват предложените лихвени проценти на надбавка на лихвения процент при просрочие на главницата/лихва.
При условие, че и предложените лихвени проценти на надбавка на лихвения процент при просрочие на главницата/лихва са еднакви и най-добра оферта не може да се определи по описаните по-горе методи, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти като уведомява участниците по електронен път по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги за мястото, датата и часа на провеждането, като определя датата на провеждането до 2 работни дни от датата на уведомлението.
Краен срок за подаване на офертата: Срокът за подаване на офертите е 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на общината.
Лице и телефон за контакт: Десислава Петрова-директор на дирекция БФЧР,  тел. 054 /857 778, мобилен тел. 087 899 7363, ел. поща: d.petrova@shumen.bg

Приложение на образци на документи:
1. Административни данни на участника (Образец № 1);
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 2);
3. Оферта (Образец № 3);
4. Декларация (Образец № 4);
5. Декларация (Образец № 5).
6. Заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
7. Заверен баланс и отчет за изпълнението на общинския бюджет към 30.09.2021 г.
8. Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общинския съвет-Шумен.

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ


17 февруари 2021 г.

П О К А Н А

На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КАНИ

Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектобюджета на общината за 2021 г. и приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
Решение № 64 на Министерски съвет от 22.01.2021 г. за бюджетната процедура за 2022 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2022.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.02.2021 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен, както и на електронен адрес mayor@shumen.bg, или на сайта на общината https://www.shumen.bg/kontakti-2/

Очакваме Ви.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


Архив:

 •  2020

  20 февруари 2020 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г.

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2020 г. и приетата от Общинския съвет „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 64 на Министерски съвет от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2021.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.02.2020 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен.

  Очакваме Ви.

  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН


 •  2019

  18 февруари 2019 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г.

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2019 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет“, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 52 от Министерски съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории Бюджет/Бюджетна процедура 2020.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.02.2019 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.

  Очакваме Ви.
  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

 •  2018

  03 октомври 2018 г.

  Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия безналични общински облигации, издадена от Община Шумен с ISIN BG2100005110


  22 февруари 2018 г.

  П О К А Н А

  На основание чл. 83, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 22, ал. 4, т. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и във връзка с откритата от Министерския съвет процедура за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019-2021 г.

  Кметът на община Шумен Любомир Христов
  КАНИ

  Местната общност да изрази мнения, становища и предложения по бюджетната прогноза на общината за следващите три години.
  Заинтересованите лица могат да се запознаят с бюджета на общината за 2018 г. и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет”, които са публикувани на сайта на общината.
  Решение № 51 на Министерския съвет от 31 януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и Указанията за разработване са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2019.
  Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.02.2018 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на община Шумен.

  Очакваме ви.
  Любомир Христов
  Кмет на община Шумен

Меню

Skip to content