ШУ „Епископ Константин Преславски“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115
Ректор: проф. д.и.н Георги Колев
тел: 054 830 350 – ректорска канцелария
факс: 054 830 371
e-mail: rector@shu.bg
web site: www.shu.bg


Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил“ №1
Декан: полк. проф. д-р инж. Сашо Евлогиев
тел: 054 801 040 – централа
факс: 054 877 463
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg
web site: www.aadcf.nvu.bg


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Филиал Шумен

Адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63
Директор филиал: проф. Соня Тончева, д.м
e-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg
web site:  www.mu-varna.bg

Дейности

Skip to content