14 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№ 249 и 250 от 11.09.2020г.
РС №249/11.09.2020г за обект: Външно електрозахранване на съществуващи селскостопански сгради находящи се на в УПИ ХХ-ПСД, кв.66 по плана на с.Дибич, Община Шумен, имот с идентификатор 20938.501.779 по КК на селото.
РС №250/11.09.2020г за обект: „Жилищна сграда на един етаж и допълващо застрояване –сграда за отглеждане на домашни животни – находящи се на в УПИ IХ-92, кв.7 по плана на с.Царев брод, Община Шумен, имот с идентификатор 78104.501.970 по КК на селото.


11 септември 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 248 от 11.09.2020г за „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в „Ателие за творческа дейност““ в УПИ VII-4413, кв. 255-д по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.667.182 по Кадастралната карта.


10 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 246 от 08.09.2020г. за обект: “Пристройка и надстройка на едноетажна, еднофамилна масивна жилищна сграда на маза с идентификатор 83510.674.469.1 по КК на гр.Шумен, със запазването ѝ”, със ЗП-101.80м2 и РЗП-286,90м2,
Местоположение на обекта: УПИ ХIII-7086, кв.420 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.674.469 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


10 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: №227 от 19.08.2020 г. за обект: „Изграждане на подземна техническа инфраструктура на ЕСМ на „А1 България“. /Местонахождение гр.Шумен-„Паметник 1300“/
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция „УТ“ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


09 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№247 от 09.09.2020г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20кV на „Фабрика за алуминиеви профили“ с кабел 20 кV от П/ст „Шумен-изток“ в УПИ ХХ, кв.16, Индустриален парк, гр.Шумен, ПИ ид. № 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“ – дължина 3 440м –- строеж I категория,
Местоположение на обекта: ПИ 8351.53.6, ПИ 83510.53.15, ПИ 83510.53.41, ПИ 83510.63.15, ПИ 83510.665.140, ПИ 83510.53.7, ПИ 83510.53.11, ПИ 83510.665.139, ПИ 83510.53.13, ПИ 83510.665.136, ПИ 83510.63.2, ПИ 83510.63.24, от землището на гр.Шумен; ПИ 83510.58.11, ПИ 83510.665.130, ПИ 83510.665.84, ПИ 83510.665.114, ПИ 83510.665.115, ПИ 83510.668.228, ПИ 83510.665.125, ПИ 83510.692.61, ПИ 83510.693.18, ПИ 83510.693.47, ПИ 83510.668.221 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


02 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното  издадено разрешение за строеж:  №232/21.08.2020год. за обект „Пристройка към търговски комплекс“  в УПИ ХI – „За ЖК“, кв.129 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.438 по КК на гр.Шумен, бул.“Плиска“.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


02 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж:
№241 от 01.09.2020г. за обект: „Преустройство и основен ремонт на тавански етаж за създаване на нов STEM център /разширяване на учебна площ към СУ „Сава Доброплодни“|
Местоположение на обекта: УПИ II-„Училище“, кв.298, сграда с идентификатор №83510.671.60.1 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


02 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж:
№234 от 31.08.2020г. за обект: “Преустройство на съществуваща гаражна клетка с идентификатор 83510.674.102.1.15 в ЖК в офис за административни нужди”
Местоположение на обекта: УПИ III-ЖС, кв.306, по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.674.102 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


01 септември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж:
№240 от 01.09.2020г. за обект„Преустройство на съществуваща базова станция №4024 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ – правоприемник на „Теленор България“ ЕАД“.
Местоположение на обекта: УПИ III -„ЖК“, кв.305 по регулационния план на гр.Шумен, сграда с идентификатор  №83510.671.89.4 от КК на гр.Шумен, ул.“Съединение“ №16, вх.2.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината.


01 септември 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени
Разрешение за строеж № 235 от 31.08.2020г за строеж на лятна кухня в ПИ 47161.501.668 с. Мараш, Община Шумен.
Разрешение за строеж № 239/ 01.09.2020г за обект: «Преустройство на съществуваща базова станция № 4324» на жилищна сграда с идентификатор 83510.658.103.4, по КК на гр. Шумен.


21 август 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№226 от 18.08.2020г. за обект:„Преустройство и ремонт на съществуваща сграда ПИ 83510.674.453 в сграда с пристройка на Районен съд и Районна прокуратура Шумен“
Местоположение на обекта: УПИ VI-„За Районен съд и Районна прокуратура“, кв.284, ПИ №83510.674.453 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


17 август 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№218 от 13.08.2020г. за обект: „Многофамилни жилищни сгради – етап 2 – Многофамилна жилищна сграда “СЕВЕР“ с два магазина, подземни и надземни гаражи“
Местоположение на обекта: УПИ II-1024, кв.479 по плана на гр.Шумен, местност „Сакарка“, ПИ №83510.10.1024 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


17 август 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№219 от 13.08.2020г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост /ТП/ „22 Тракия“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4, пред УПИ IV-“ЖС“, кв.353 (ПИ с ид.83510.668.264), по плана на гр.Шумен; Кабелни линии 0,4Kv от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ с ид.83510.668.264, за захранване на „Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ IV-„ЖС“, кв.353 (ПИ с ид.83510.668.264), по плана на гр.Шумен
Местоположение на обекта: от табло НН в трафопост ТП „22 Тракия“ в ПИ 83510.668.127 преминава в ПИ 83510.668.126, продължава в ПИ 83510.668.158, завива в ПИ 83510.668.126, пресича уличното платно на ПИ 83510.668.123 за второстепенна улица и се движи в ПИ 83510.668.117, до достигане на новомонтирания кабелен шкаф тип ШК-4А, пред ПИ 83510.668.264 (УПИ IV-„ЖС“, кв.353)
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


17 август 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№222 от 17.08.2020г. за обект„Преустройство на съществуваща базова станция №4097 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ – правоприемник на „Теленор България“ ЕАД“, Местоположение на обекта: УПИ I-„ КОО, ОЖС и гаражи“, кв.353 по регулационния план на гр.Шумен, ул.“Сакар“ №8, сграда с идентификатор №83510.668.117.1 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


07 август 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-171 от 07.08.2020 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:„СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“ на „Фикосота“ООД е издадено Разрешение за строеж № 212/07.08.2020 год. от Главен архитект при  Община Шумен.
Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 212/07.08.2020 год. можете да направите  в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 212/07.08.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”, гр. Шумен.


30 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж: №205 от 30.07.2020г. за обект: „Преустройство на съществуваща базова станция №2759 на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД“ – правоприемник на „Теленор България“ ЕАД“.
Местоположение на обекта: УПИ I-„Жилищно строителство, общежитие, учебна база на ЕМК, база на Тих труд и трафопост, детска кухня и КОО“, кв.449 по регулационния план на гр.Шумен, ул.“Иван Рилски“ №5, вх.3 с идентификатор  №83510.672.271 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината.


30 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж: №207 от 30.07.2020г. за обект: “Пристройка на един етаж за жилищни нужди към съществуваща жилищна сграда”. 
Местоположение на обекта: УПИ ХIХ-7135, кв.418 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.674.310 по КК на града. 
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината.


30 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”,  на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното  издадено  разрешение  за строеж: №206 от 30.07.2020г. за обект: “Реконструкция и ремонт на еднофамилна жилищна сграда”.
Местоположение на обекта: УПИ IХ-7485, кв.487 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.674.310 по КК на града.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината.


30 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-170 от 30.07.2020 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Изграждане на Цех за машинна обработа“ на „Алкомет“АД е издадено Разрешение за строеж № 204/30.07.2020 год. от Главен архитект при  Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 204/30.07.2020 год. можете да направите  в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 204/30.07.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


16 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва:  №181 от 25.06.2020г.  за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 27“./ Местонахождение гр.Шумен /
Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция „УТ“ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


03 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-152 от 03.07.2020 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„БКТП и външно елл захранване“ на ДЕЛТА КОМФОРТ ООД е издадено Разрешение за строеж № 186/30.06.2020 год. от Главен архитект при  Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 186/30.06.2020 год. можете да направите  в Информационен център на Община Шумен, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа – тел. 054 857 728.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 186/30.06.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


03 юли 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-149 от 03.07.2020 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Изграждане на бензиностанция -1 колонка с подземен резервоар“ за „Лалев-Такси“ООД е издадено Разрешение за строеж № 188/02.07.2020 год. от Главен архитект при  Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 188/02.07.2020 год. можете да направите  в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 188/02.07.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


26 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени
Разрешение за строеж № 177 от 24.06.2020г за строеж на жилищна сграда в ПИ 83510.659.302, гр. Шумен.
Разрешение за строеж № 178/ 24.06.2020г за ограда в УПИ II-4834, кв. 217-а по плана на гр. Шумен.


26 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№175/23.06.2020год. за обект „База за земеделска техника и селскостопански инвентар“ в ПИ 83510.31.221 по КК на гр.Шумен, местност „Стража мералък“.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


26 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 182 от 25.06.2020г за строеж на жилищна сграда в ПИ8351.653.285, местност „Под манастира“ в землището на гр. Шумен


19 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№165/16.06.2020г. за обект “Преустройство на игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати и кафе-бар в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“,УПИI-„ООД“,кв.179 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.383.3.1 по КК на гр.Шумен, бул.“Славянски“ №64, гр.Шумен.
№166/16.06.2020г. за обект „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС“ УПИ ХIII-„За магазини и офиси“, кв.139 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.442 по КК на гр.Шумен. бул.“Плиска“ №32.
№167/16.06.2020г. за обект „Приемо-предавателна станция №4087 на Теленор България“ в ПИ 83510.31.183 по КК на гр.Шумен, м. „Мералък“, к-с „5-ти километър.
№168/16.06.2020г. за обект “Сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за УПИ VII-141, кв.234-9 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.664.541 по КК на гр.Шумен, ул.“Проф.Венета Вичева“.
№173/18.06.2020г. за обект “Плътна ограда по вътрешните регулационни линии на ПИ 83510.664.273 с височина до 2,20м, разположена изцяло в имота на възложителя“ в УПИ VII-326, кв.232 по плана на гр.Шумен, ПИ83510.664.273 по КК на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №24 гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


15 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-123 от 12.06.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„БКТП и външно елл захранване“ на ЕМСА ГРУП ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 159/09.06.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 159/09.06.2020 год. можете да направите в Информационен център на Община Шумен, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа – тел. 054 857 728.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 159/09.06.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


15 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-124 от 12.06.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Преустройство на базова станция“ на ТЕЛЕНОР ЕАД е издадено Разрешение за строеж № 161/09.06.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 161/09.06.2020 год. можете да направите в Информационен център на Община Шумен, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа – тел. 054 857 728.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 161/09.06.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


15 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-30-015 от 12.06.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ на „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД е издадена Заповед УТ-30-015/06.2020 год. за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването със Заповедта към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. можете да направите в Информационен център на Община Шумен, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа – тел. 054 857 728.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020.год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


08 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№ 149 от 03.06.2020год. за обект „Плътна ограда“  в УПИ VI-634, кв.15 по плана на гр.Шумен,  ПИ 83510.661.536 по КК на гр.Шумен, ул.“Македония“ №55.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


01 юни 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№146 от 29.05.2020г. за обект: “4 броя гаражи – №5, №6, №7 и №8” всеки със ЗП-18,30м2, строеж V категория
Местоположение на обекта: УПИ I-„ЖК и подземни гаражи“, кв.330, ПИ 83510.671.134 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


27 май 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешене за строеж №144/26.05.2020г
РС №144/26.05.2020г за обект: преустройство на съществуваща базова станция №4026 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД находяща се на покрив на жилищна сграда в УПИ ХVII-269, кв.6 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.682.599 по КК на града находящ се на ул. „Подуево“ №9А, гр.Шумен


26 май 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№133/19.05.2020г. за обект “Преустройство и разделяне на апартамент, самостоятелен обект с идентификатор 83510.661.128.1.16 по КК на гр.Шумен в два броя самостоятелни жилища“ в УПИ VI-„ЖК и гаражи“, кв.11 по плана на гр.Шумен, ул.“Петър Парчевич“ №31, ет.6, ап.16, гр.Шумен.
№136/20.05.2020г. за обект „Преустройство на офис с идентификатор 83510.662.455.7.17 и офис с идентификатор 83510.662.455.7.18 от жилищна сграда с идентификатор 83510.662.455.7 във ФИТНЕС ЗАЛА“, УПИ ХIV-„KЖС и КОО“, кв.126 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.455 по КК на гр.Шумен. ул.“Любен Каравелов“ №1, ниво -1.
№ 137/20.05.2020г. за обект „Основен ремонт на съществуваща сграда“ в УПИ ХVII- 2895,2882, кв.161 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.428.2 по КК на гр.Шумен, ул.“Панайот Волов“ №7а, гр .Шумен.
№141/22.05.2020г.за обект “Преустройство на съществуваща базова станция №4074 на Теленор България ЕАД“ върху покрива на сграда в УПИ I-„КЖС, кв.123 по плана на гр.Шумен, сграда с идентификатор 83510.662.269.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Априлов“ №3, вх.1, гр.Шумен.
№142/22.05.2020г. за обект “ГАРАЖИ -6(шест) броя“ в УПИ VI-„КЖС“, кв.25 по плана на гр.Шумен, ПИ83510.662.219 по КК на гр.Шумен, ул.“Марица“ №20 гр.Шумен.
№143/22.05.2020г. за обект “Външно кабелно електрозахранване 0,4кV(ВКЕЗ) от ТП“Константин Величков“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-548, кв.106а (ПИ 83510.661.548) по плана на гр.Шумен, ул.“Македония“ №21 за захранване на обект:“Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х-548,кв.106а (ПИ 83510.661.548).
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


26 май 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№140 от 22.05.2020г. за обект: : „Приемно предавателна (базова) станция №4479 на Теленор България ЕАД“, разположена върху покрива на съществуваща жилищна сграда на ул.“Дедеагач“ №17, вх.5 – строеж ІІІ-та категория Местоположение на обекта: УПИ ІII-“ЖС и ППК”, кв.361, по регулационния план на плана на гр.Шумен ул.“Дедеагач“ №17, вх.5, с идентификатор №83510.668.162.19 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


07 май 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени
Разрешение за строеж № 111 от 28.06.2020г за външно Ел захранване на жилищна сграда с гараж в УПИ Х-686, кв. 67, гр. Шумен.„
Разрешение за строеж № 112/ 28.04.2020г за външно Ел захранване на жилищна сграда в УПИ III-322, кв. 215, гр. Шумен.
Разрешение за строеж № 113/ 28.04.2020г за за външно Ел захранване на жилищна сграда в УПИ I-608, кв. 59, гр. Шумен.
Заповед № УТ-30-011/ 28.04.2020г по чл. 154 от ЗУТ за два броя гаражи в кв.641-б, гр. Шумен.
Разрешение за строеж № 121/ 07.05.2020г за обект: „Сграда с автомивка и два апартамента“- етапно строителство, в УПИ I-174, кв. 53, гр. Шумен.


24 март 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№87 от 23.03.2020г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване НН-1.0КV на Радарна станция за метеорологични наблюдения“ находяща се в ПИ 83510.97.5 по КК на гр.Шумен с дължина 701,75м.
Местоположение на обекта: от съществуващ ТП „Ротонда“ ПИ 83510.97.4.3, преминаващ през ПИ 83510.97.4 и ПИ 83510.97.5 по КК на гр.Шумен, местност „Илчов баир“.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


24 март 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№88 от 23.03.2020г. за обект: „Захранващ водопровод на Радарна станция за метеорологични наблюдения“ находяща се в ПИ 83510.97.5 по КК на гр.Шумен с дължина 836,49м.
Местоположение на обекта: от съществуващ водоем, намиращ се в ПИ 83510.96.22, преминава през ПИ 83510.97.7 и ПИ 83510.97.5 по КК на гр.Шумен, местност „Илчов баир“.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


19 март 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-31-004 от 19.03.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ на „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД е издадена Заповед за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването със Заповедта към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 29/28.01.2020.год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


18 март 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№78 / 10.03.2020г. за обект “Навес за паркиране на автомобили“ в УПИ III-346,346а, кв.230 по плана на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №1-В, ПИ 83510.664.683 по КК на гр.Шумен.
№ 82 /16.03.2020г. за обект „Жилищна сграда –БЛОК 9 –ж.к.Южен бряг“ в УПИ VI-„За жилищно строителство“, кв.230 по плана на гр.Шумен, ул.“Алеко Константинов“ , ПИ 83510.663.439 по КК на гр.Шумен.
№ 83 /16.03.2020г. за обект „Преустройство на офис в салон за красота“ в УПИ I-3046, кв.151 по плана на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №57, ПИ 83510.666.567.1 по КК на гр .Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


26 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№62 от 26.02.2020г. за обект: „Жилищна сграда с подземни паркоместа“ със ЗП-262,87м2 и РЗП–917,38м2, строеж IV категория;
Местоположение на обекта: УПИ XIII-226, кв.419, ПИ №83510.674.67 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-025 от 24.02.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Еднофамилна жилищна сграда“ е издадено Разрешение за строеж № 39/02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 39/02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 39/02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-029 от 24.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Еднофамилна жилищна сграда“ е издадено Разрешение за строеж № 54/19.02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 54/19.02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 54/19.02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-031 от 24.02.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Преустройство на склад в Цех за екструдиране на полиетилен“ е издадено Разрешение за строеж № 60/24.02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 60/24.02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 60/24.02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-29-007 от 24.02.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Навес за съхранение на инвентар и барбекю“ е издадено Разрешение за строеж № 55/20.02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 55/20.02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 55/20.02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
№52 от 20.02.2020г. за обект: „Уличен водопровод с дължина 39м. в кв.449, по второстепенна улица ПИ 83510.672.270 по КК на гр.Шумен, ул.“Иван Рилски“;
Местоположение на обекта: от съществуващ водопровод по второстепенна улица ПИ 83510.672.270 по КК на града, между осови точки 6304-6306а до лицето на УПИ XIII-313 в кв.449.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-018 от 24.02.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Преустройство на гараж в авторемонтен сервиз с гараж“ е издадено Разрешение за строеж № 31/02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 31/02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 31/02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


25 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-027 от 24.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Еднофамилна жилищна сграда“ е издадено Разрешение за строеж № 48/18.02.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 48/18.02.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 48/18.02.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


24 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 44 / 17.02.2020г. за обект “Многофамилна жилищна сграда с офис“ в УПИ V-416, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.188 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий” №4.
№ 45 /17.02.2020г. за обект “Преустройство и разделяне на апартамент“ в УПИ VIII-739, кв.131 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.662.448.1.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Вит“ №8, ет.1, ап.1.
№ 53 /20.02.2020г. за обект “Външно кабелно електрозахранване на сграда в УПИ VIII-348, кв.229 по плана на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №12.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


20 февруари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 50 от 20.02.2020г за строеж на гараж в УПИ I-„ЖС, озеленяване и КОО“, кв. 569-б по регулационния план на гр. Шумен.


19 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “УТ”, на основание чл.129 ал.2, чл.149, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-25-502/17.02.2020г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ XIII-313, кв.449, ПИ №83510.672.313 по КК на гр.Шумен, одобрени са и са съгласувани инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж №47 от 18.02.2020г. за обект: “Многофамилна жилищна сграда“ със ЗП-358,7м2 и РЗП–2084м2, строеж IV категория;
Запознаване с проекта, ПУП-ПРЗ и Разрешението за строеж можете да направите в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет.3, стая 338, в приемните дни на Общината.
На основание чл.213 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съоветно пред Шуменски административен съд и пред Началника на „РДНСК“-сектор Шумен.


19 февруари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 43 от 17.02.2020г за строеж на гараж в УПИ I-„ЖС, озеленяване и КОО“, кв. 569-б по регулационния план на гр. Шумен.


12 февруари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 42 от 12.02.2020г за строеж на гараж в УПИ I-„ЖС, озеленяване и КОО“, кв. 569-б по регулационния план на гр. Шумен.


10 февруари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 40 от 07.02.2020г за строеж на плътна ограда и стопанска посттройка за отоплителни материали и инвентар в УПИ ХI-700, кв. 91-в по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.700 по Кадастралната карта


03 февруари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 27 / 27.01.2020г. за обект “Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ ХI-233, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.664.233 по КК на гр.Шумен, ул.“Университетска” №33.
№ 28 /27.01.2020г. за обект “Преустройство на базова станция №SHU007 ‚Освободител“ на оператор „Булсатком“ЕАД и Базова станция VN4599 на „БТК“ЕАД „. в УПИ II-„ЖК, магазини и гаражи“, кв.138 по плана на гр.Шумен, ПИ идент. №83510.664.84392.2 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №1.
№ 30 /28.01.2020г. за обект “Допълващо застрояване – барбекю“ПИ №83510.663.199 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


 29 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-270 от 28.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Предприятие за тестени и сладкарски изделия“ е издадено Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 29/28.01.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


24 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№26 от 24.01.2020г. за обект: “Гараж със ЗП-36,00м2 и височина до Н=3м. с подземно обслужващо помещение със ЗП-36,00м2 и височина 3м. и подпорна стена към улична регулация с височина 3м. и дължина 3м.”
Местоположение на обекта: УПИ XII-9181, кв.450 с идентификатор 83510.673.374 по КК на гр.Шумен, с административен адрес ул.“Възрожденец“ №25.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


24 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-29-003 от 23.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Сградна газова инсталация на складова база“ е издадено Разрешение за строеж № 25/22.01.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 25/22.01.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 25/22.01.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


24 януари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено
Разрешение за строеж № 22 от 22.01.2020г за строеж на „Жилищна сграда с автокозметичен комплекс и помещение за пране на килими“ в УПИ II-1440, кв. 562, гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.658.526 по Кадастралната карта.


23 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
№ 23 / 22.01.2020г. за обект “Обслужващо помещение за инвентар 20,00м/12,00м с навес към него 10,00/12,00м“ в УПИ V-9575, кв.226 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент. №83510.662.548  по КК  на  гр.Шумен, ул.“Еделвайс” №3.
№ 24 / 22.01.2020г. за обект “Индивидуална жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХII-6294, кв.224 по плана на гр.Шумен, ПИ с идент.№ 83510.662.84 по КК на гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №35.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


22 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№15 от 20.01.2020г. за обект: Ажурна ограда по улична регулация с дължина 3,32м., плътна част 0,60м. и височина до Н=2,20м. и Плътна ограда с обща дължина L=27,20м. и височина Н-2,20м. по вътрешна регулационна граница на имота – източна с УПИ XII-7081, разположена изцяло в имота на възложителя – строеж шеста категория,
Местоположение на обекта: УПИ ХIII-7086 кв.420 по регулационния план на града, ПИ 83510.674.469 от КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината.


22 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-28-012 от 22.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„Склад за строителни материали и офис сграда“ е издадено Разрешение за строеж № 12/17.01.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 12/17.01.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 12/01.01.2020 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


22 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-30-003 от 20.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ЦЕХ ЗА АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ“ на „ВИАС“ ЕООД е издадена Заповид за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 312/15.11.2020 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването със Заповедта към Разрешение за строеж № 312/15.11.2020 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 312/15.11.2020.год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


21 януари 2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени
Разрешение за строеж № 10 от 17.01.2020г за „Център за неконвенционален метод на лечение…“ УПИ IV-„ТПК Д. Попов“, кв.244, гр. Шумен.
Разрешение за строеж № 11/ 17.01.2020г за преустройство на таван в жилище в УПИ II-4923, кв. 212, гр. Шумен.
Разрешение за строеж № 16/ 20.01.2020г за строеж на стопанска постройка ПИ 83510.653.647 гр. Шумен.


14 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №1/07.01.2020г; №4/08.01.2020г; №5/08.01.2020г и №7/10.01.2020г
РС №1/07.01.2020г за обект: „Стопанска постройка “ строеж находящ се в УПИ XV-73, кв.5 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.682.675 по КК на града.
РС №4/08.01.2020г за обект: „Гараж” УПИ V-1367 кв.115 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен и иидентификатор 83510.680.446 по КК на града.
РС №5/08.01.2020г за обект: „Газификация със сгъстен газ /метан/ на детска градина №28 „Чучулига“ в кв. Дивдядово, гр. Шумен посредством газови бутилки и изграждане на плътна ограда“ в парцел III-1046, кв.101, имот с идентификатор 83510.681.318 по КК на града.
РС №7/10.01.2020г за обект: „Склад за авточасти“ в УПИ IV-1337, кв.1В по плана на с.Ивански, Община Шумен, имот с идентификатор 32158.294.1337 по КК на селото


13 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
№8 от 13.01.2020г. за обект: “4 броя гаражи – №1, №2, №3 и №4” всеки със ЗП-19,25м2, строеж V категория
Местоположение на обекта: УПИ I-„ЖС и трафопост“, кв.306, ПИ 83510.674.97 по КК на гр.Шумен.
В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


13 януари 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
УТ-30-002 от 13.01.2020 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
„ТЪРГОВСКА СГРАДА“ на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД е издадена Заповид за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 158/04.07.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
Запознаването със Заповедта към Разрешение за строеж № 158/04.07.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 158/04.07.2019.год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


Архив:

 •  2019
  • 20 декември 2019 г.

   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
   № от 20.12.2019г.

    Разрешава се на: ШУ„Епископ Константин Преславски“, ЕИК 000934863 със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.“Университетска“ №115, представлявано от Георги Велков Колев;
   Документ за собственост: Акт №2238 за публична държавна собственост. вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№5857 от 04.11.2009г.,       На основание: чл.148, ал.1,2,4,8,9; Действащ ПУП-ПЗ одобрен със Заповед №РД-25-459/19.03.2018г., скица-виза №495/14.11.2019г. да извърши:
   „Преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспещяващи мерки в сграда с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда с идентификатор 83510.664.514.14 за целите на Център за върхови постижения – УИНТ по проект BG05M2OP001-1.001-0004 в ПИ 83510.664.514“, ЗП-300,05м2 и строеж V категория, съгласно чл.137, ал.1 т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1 т.4 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи с представен Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ГАРАНТ-ВС“ ЕООД, ЕИК 200087625 с адрес на управление гр.Шумен, с управител инж.Стефан Станчев – Удостоверение №РК-0689/07.03.2017г., издадено от ДНСК гр.София и въз основа на одобрен и съгласуван инвестиционен проект по части: „Архитектура” на 20.12.2019г., „Конструкции“, „Геодезия“, „Електро, ПБ и ПБЗ-външно”, „Електро-вътр.“, “ВиК”, „Пожароизвестяване“, „ПБ“, „ОВИ“ и „ЕЕ+Доклад ЕЕ“. Представени са: Доклад от конструктивно обследване, Удостоверение №УТ-57-026/05.07.2019г. от Община Шумен,  Становище рег.№873000-1117/09.12.2019г. от  РД“ПБЗН“-гр.Шумен, Договор №253/30.01.2014г. за доставка на питейна вода с „ВиК-Шумен“ ООД – Шумен,  Становище за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа с изх.№ПУПРОК-6918/04.11.2019г. от „ЕРП-СЕВЕР“ гр.Варна, Писмо с изх.№УИН-508/10.12.2019г. от РИОСВ-гр.Шумен, Договор за упражняване на Технически контрол по част „Конструктивна” от инж.Диян Димитров -удостоверение №0316 и Оценка на съответствието на част „Конструктивна” на осн. чл.142, ал.10 от ЗУТ.
   Местоположение на обекта: УПИ II-„За университет“ ШУ „Епископ Константин Преславски“, кв.234Б по регулационния план на гр.Шумен с идентификатор 83510.664.514 по КК на града.
   При извършване на строителството:
   1.Строежът подлежи на въвеждане в експлоатация на основание чл.177 ал.1 от ЗУТ.
   2.Строителните работи могат да започнат след влизане на разрешението в сила.
   Разрешението се издава по повод заявление вх.№ УТ-28-274/20.12.2019г.
   ЗАБЕЛЕЖКА: На основание чл.153 ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж губи правно действие ако до 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството и до 5 год. не е завършен грубият строеж.


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №329 от 09.12.2019г. за обект: „Плътна ограда с обща дължина L=59,00м. и височина Н-2,20м. по три вътрешни регулационни граници на имота – северозападна с УПИ IX-9185, североизточна с УПИ ХI-9180 и югоизточна с УПИ ХIII-9191,9190 разположена изцяло в имота на възложителя“.
   Местоположение на обекта: УПИ ХII-9181 кв.450 по регулационния план на града, ПИ 83510.673.374 от КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №330 от 09.12.2019г. за обект: „Стълбище и подпорна стена с дължина 12,80м и височина до Н-2,00м. разположени изцяло в имота на възложителя – строеж шеста категория.
   Местоположение на обекта: УПИ VII-7209, кв.414 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.673.95 по КК на града.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №331 от 09.12.2019г. за обект Ажурна ограда към улична регулация с дължина 16,40м. с отделни модули – 3бр. ролетни щори с плътна част от ламели 60см. и прозирна решетка с Н=150см, отгоре кутия за прибиране на ролетната врата – строеж шеста категория, на основание чл.137 т.6 от ЗУТ,
   Местоположение на обекта: УПИ XVI-4249, кв.279, ПИ 83510.674.40 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №335 от 09.12.2019г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от новомонтиран ШК-7 на фасадата на ТП „Христо Генчев“ до нов ШК-4 на границата на ПИ83510.672.38 до ел.табло тип ТЕПО за захранване на „Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр.студио, 1бр. магазин и подземен гараж“ в УПИ XХ-7422, кв.484, ПИ 83510.672.38 по плана на гр.Шумен“.
   Местоположение на обекта: от нова ШК-7, монтиран на стената на трафопост ТП „Христо Генчев“ находящ се в ПИ 83510.671.253, по ул.“Алдемировци“ – ПИ 83510.671.25, пресича ул.“В.въстание“ ПИ 83510.671.291 и ПИ 83510.671.293 /сондажно/, преминава в тротоара на ПИ 83510.672.14 и стига до нов ШК-4 и до ТЕПО пред ПИ 83510.672.38 по КК на града, УПИ XХ-7422, кв.484 по регулационния план на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №334 от 09.12.2019г. за обект :„Антенна кула за монтаж на радарна станция за наблюдение и ранно известяване на градушки на територията на североизточна и централна България“.
   Местоположение на обекта: ПИ 83510.97.5 по КК на гр.Шумен, местност „Илчов баир“.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-248 от 18.11.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Външно Ел. захранване на склад с офис и гараж“ е издадено Разрешение за строеж № 339/10.12.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 339/10.12.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 339/10.12.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-260 от 05.12.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Цех за метални изделия с офиси“ е издадено Разрешение за строеж № 323/28.11.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 323/28.11.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 323/28.11.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-248 от 18.11.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Цех за ароматизатори склад и офиси“ е издадено Разрешение за строеж № 336/09.12.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 336/09.12.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 336/09.12.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-264 от 10.12.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Сграда за контрол на достъпа в Индустриален парк Шумен, подзона „С “ е издадено Разрешение за строеж № 327/04.12.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 327/04.12.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 327/04.12.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   11 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №332 от 09.12.2019г. за обект: Второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня с размери 4,00/5,60м., Н-2,60м и ЗП 22,00м2.
   Местоположение: УПИ XII-323, кв.455 по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.675.323 по КК на града.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   02 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №321 от 27.11.2019г. за обект: „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда“ с дължина 28,10м
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   02 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №320 от 27.11.2019г. за обект: „Външен водопровод и външна канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II-1024, кв.479“ с дължина – водопровод – 80м.и канализация – 310м.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   29 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 318 от 25.11.2019год. за обект „Преустройство на полуподземен етаж от жилищна сграда 83510.666.328.1 във фризьорски салон “  в УПИ V-3033, кв.151 по плана на гр.Шумен,  ул.“Хан Крум“ №13.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


   22 ноември 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 316 от 21.11.2019г за обект: «„Преустройство на гаражи с № 1, № 2, № 3 и магазин № 3 в офис“ в УПИ ХII-645, кв. 72, гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.660.645 по Кадастралната карта.


   19 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №309/13.11.2019г; №314/15.11.2019г и №315/15.11.2019г.
   РС №309/13.11.2019г за обект: „Жилищна сграда на два етажа“ строеж находящ се в УПИ IV-385, кв.38 по плана на гр.Шумен, кв.Дивдядово и идентификатор 83510.682.229 по КК на града.
   РС №314/15.11.2019г за обект: „Пътна връзка за „Дом за споделени грижи-хоспис „Мадара“ ПИ 46053.26.65 в УПИ I-ООД в кв.72 по плана на с.Мадара, Община Шумен.
   РС №315/15.11.2019г за обект: „Дом за споделени грижи-хоспис „Мадара“ в УПИ I-ООД в кв.72 по плана на с.Мадара, Община Шумен, ПИ 46053.26.65 по КК на селото.


   19 ноември 2019 г.

    О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 308/ 12.11.2019г за обект: : „Рехабилитация на ул. „П. Парчевич“, от ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ до ул. „Васил Априлов“, с изграждане на нови и реконструиране на съществуващите и прилежащи тротоари“.
   Разрешение за строеж № 310 от 15.11.2019г за строеж на обект: „Жилищна сграда и гараж“ в ПИ 83510.650.507 по КК.на гр. Шумен, местност „Под манастира“.


   18 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-248 от 18.11.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Цех за алуминиеви профили“ е издадено Разрешение за строеж № 312/15.11.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 312/15.11.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 312/15.11.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-гр.Шумен.


   13 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
   №307 от 13.11.2019г. за обект: „Обществено обслужваща сграда – дентален център“ със ЗП-88,00м2 и РЗП–88,00м2, строеж IV категория
   Местоположение на обекта: УПИ I-ООД, кв.352А, ПИ 83510.668.338 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


   13 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
   №305 от 05.11.2019г. за обект:„Жилищна сграда, подземен паркинг, обекти на КОО, офиси – Преустройство на Ателие №14 от вход „А“ в Апартамент №1 с РЗП-103.97м2 и Апартамент №2 с РЗП-66,22м2 , Ателие №15 от вход „А“ в Студио 1 с РЗП-46,99м2 и Студио 2 с РЗП – 91,33м2 и Апартамент №9 от вход „Б“ в Студио 1 с РЗП – 131,52м2  и Студио 2 с РЗП – 134,42м“, строеж III категория,
   Местоположение на обекта: УПИ VII-„ЖС и КОО“, кв.298, ПИ №83510.671.315 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ в приемните дни на Общината


   07 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-30-049 от 05.11.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „СКЛАД ЗА НЕГОРИМИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ на ХАЙ ГРУП ООД е издадена заповед УТ-30-049/31.10.19 год. за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед изх. № УТ-30-049/31.10.2019 год. към Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   07 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-237 от 05.11.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Кабел СрН за захранване на имот 83510.345.6 и БКТП 1х1000 кVа“ е издадено Разрешение за строеж № 300/31.10.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 300/31.10.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 300/31.10.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   01 ноември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 296 / 31.10.2019г. за обект „ Довеждащ електропровод за обект: Жилищна сграда в ПИ 83510.663.199 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“- през общински ПИ 83510.663.120, 83510.663.224 и 83510.663.225 по плана на гр.Шумен, местност „Смесе“
   № 297 / 31.10.2019г. за обект „Преустройство на магазин за промишлени стоки в офис“ в УПИ II-„ЖК, магазини и гаражи“, кв.146 по плана на гр.Шумен, самостоятелен обект с идент. №83510.666.351.7.6 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител” №33.
   № 298 / 31.10.2019г. за обект “Жилищна сграда“ в УПИ L-199, кв.17 по плана на гр.Шумен, ПИ № 83510.661.200 по КК на гр.Шумен, ул.“Македония“ №50.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №277 от 21.10.2019г. за обект: „Многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи – етап 1 – сграда “ЮГ“ със ЗП-1032,57м2 и РЗП–4674,40м2, строеж IV категория,
   Местоположение на обекта: УПИ II-1024, кв.479, ПИ №83510.10.1024 по КК на гр.Шумен, местност „Сакарка“.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ в приемните дни на Общината


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №280 от 22.10.2019г. за обект: “4 броя гаражи – №16, №17, №18 и №19” всеки със ЗП-19,20м2, строеж V категория
   Местоположение на обекта: УПИ I-„ЖК и подземни гаражи“, кв.330, ПИ 83510.671.134 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   №281/ 22.10.2019г. за обект „Плътна ограда по северозападната 10,70м и западната 15,60м с височина 2,20м, разположена изцяло в имота на възложителя“ в УПИ ХI-6015, кв.206, ПИ 83510.661.82 по КК на гр.Шумен, ул.“Софийско шосе“ №9, гр.Шумен.
   №282/ 22.10.2019г. за обект „Ограда с плътна част до 0,60м и ажурна част до обща височина 2,20м с дължина 51,30м по регулационната линия към двете улици с два броя гаражни врати и един брой гаражна врата за жилището; Плътна ограда с дължина 86,30м по вътрешните регулационни линии от юг и запад на ПИ 83510.654.619 с височина 2,20, разположена изцяло в имота на възложителя“ в УПИ ХХI-619, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.619 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“, гр.Шумен.
   №287/ 23.10.2019г. за обект „Външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ на ул.“Кирил и Методий“, в ПИ 83510.662.440 по КК на гр.Шумен.
   №288/ 24.10.2019г. за обект„Външно кабелно електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с магазини“ на бул.“Симеон Велики“, в ПИ 83510.662.490 по КК на гр.Шумен.
   №289/ 24.10.2019г. за обект „Преустройство на офис в жилище“ в УПИ VI-„ОДО“, кв.120 по плана на гр.Шумен, самостоятелен обект с идент. №3510.662.352.1.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Васил Левски“ гр.Шумен.
   № 290/ 24.10.2019год. за обект „Надстройка с един етаж на съществуващ гараж с идент. № 83510.664.508.2 и пристройка към двора “ в УПИ ХVII-422и, кв.229 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.508 по КК на гр.Шумен, ул.“Еделвайс“ №8.
   № 291/ 24.10.2019год. за обект „Надстройка с един етаж на съществуващ гараж с идент. № 83510.664.509.2 в УПИ ХVII-422б, кв.229 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.509 по КК на гр.Шумен, ул.“Еделвайс“ №6.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   29 октомври 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 274 от 16.10.2019г за обект: „Склад за съхранение на хранителни стоки и безалкохолни напитки“ в ПИ 83510.43.113 по КК на гр. Шумен


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-29-070 от 24.10.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Фотоволтаична електроцентрала от 105 бр. поликристални фотоволтаични модула“ на „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ е издадено Разрешение за строеж № 283/22.10.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 283/22.10.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 283/22.10.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-216 от 24.10.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРЕКЕРИ“ е издадено Разрешение за строеж № 284/23.10.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 284/23.10.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 284/23.10.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”, гр. Шумен.


   29 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-232 от 24.10.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА“ е издадено Разрешение за строеж № 285/24.10.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 285/24.10.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 285/24.10.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”, гр. Шумен.


   21 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-224 от 18.10.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Преустройство на склад в производствено хале за асамблиране на лед осветление“ в м.“Теке дере“-ПИ 83510.3.114, гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 276/17.10.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 276/17.10.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 276/17.10.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   10 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 262/ 02.10.2019г. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII-49, кв.220,  ПИ 83510.662.49 по КК на гр.Шумен, ул.“Гиньо Писков“, гр.Шумен.
   №263/ 02.10.2019г. за „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХХХ-680, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.680 по КК на гр.Шумен, ул.“Университетска“, гр.Шумен.
   №270/ 09.10.2019г. за „Гараж“ в УПИ I-“КЖС, магазини и гаражи“, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.199 по КК на гр.Шумен, ул.“Панайот Волов“ №60, гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


   10 октомври 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 265 от 04.10.2019г за строеж на склад за готова продукция и покритие на съществуваща рампа в ПИ 83510.656.283 по Кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ УПИ V-„ПСД“ в кв. 582 по регулационния план на града.
   Разрешение за строеж № 266/ 04.10.2019г за преустройство на ателие за творческа дейност в жилище с идентификатор 83510.676.51.5 по КК, в УПИ I „ЖС, услуги, клуб, пощенски клон, РЕП, магазин, подземни гаражи и озеленяване“, кв. 245 по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 267/ 04.10.2019г за строеж на гараж № 10 УПИ I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 268/ 04.10.2019г за строеж на гараж № 7 УПИ I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 269/ 07.10.2019г за строеж на гараж № 5 УПИ I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.


   8 октомври 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 264 от 04.10.2019г за строеж на улична канализация от ПИ 83510.675.169 до съществуваща канализация по ул. „Мизия“, гр. Шумен.


   1 октомври 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 251/24.09.2019г. за обект „Плътна ограда“ в УПИ VI-“За хотел“, кв.220,  ПИ 83510.662.39 по КК на гр.Шумен, ул.“Гиньо Писков“ №1, гр.Шумен.
   №252/24.09.2019г. за „Диагностичен лекарски кабинет – промяна предназначение на офис“ в УПИ I-2717, кв.178 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.374.4.43 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №89, гр.Шумен.
   №253/24.09.2019г. за „Преустройство на съществуващи тавански помещения в ателие“ в УПИ II-400, кв.135 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.463.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ №11, гр.Шумен.
   №258/27.09.2019г. за „Петнадесет  броя гаражи“ в УПИ I-„КЖС“, кв.131 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.463.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ , гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


   24 септември 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 247 от 19.09.2019г за строеж на „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ VII-2002, кв. 82 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.660.647 по Кадастралната карта.
   Разрешение за строеж № 250 от 20.09.2019г за обект: „Преустройство на избени помещения в офис“ в УПИ IV-4368, кв.271 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.675.170 по Кадастралната карта.


   24 септември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 248/19.09.2019 г. за обект „Промяна предназначението на гараж в офис“ в УПИ I-“ЖСК“, кв.9, идент. №83510.661.290.23 по КК на гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №14, гр.Шумен.
   №249/20.09.2019г. за обект „Жилищна сграда с търговски обекти и полуподземен гараж“- I-ви етап „Три броя търговски обекти“ в УПИ ХХХII-250, кв.17 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.250 по КК на гр.Шумен, ул.Васил Априлов“ №26, гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


   9 септември 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 238 от 05.09.2019г за газификация на сграда с идентификатор 83510.667.178.4 в УПИ V „За административни нужди“, кв. 255-д, гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 239 от 05.09.2019г за строеж на стопанска постройка обслужваща добив на пчелен мед в имот с идентификатор 83510.650.721, местност „Под манастира“, гр. Шумен.


   4 септември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-190 от 04.09.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Реконструкция и основен ремонт на съществуващи сгради на ПЕПЖИ“ в гаров район, гр. Шумен е издадено Разрешение за строеж № 236/04.09.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 236/04.09.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 236/04.09.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   4 септември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: №223 от 27.08.2019г. за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 26“. /Местонахождение гр.Шумен/
   Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция „УТ“ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


   30 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 231 от 29.08.2019год. за обект „Гараж №10 и гараж №11 “ в УПИ VI-„ЖС“, кв.182 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.175 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Иван Александър“ №116.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   22 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-30-038 от 22.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ГАЗОРАЗПРЕДЕЛТЕЛНА МРЕЖА“ на АРЕСГАЗ е издадена заповед за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед изх. № УТ-30-038/19.08.2019 год. към Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   22 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-169 от 22.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „СКЛАДОВА СГРАДА“ е издадено Разрешение за строеж № 210/15.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 210/15.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 210/15.08.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   22 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-170 от 22.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Кабел НН за захранване на имот 83510.10.1038“ е издадено Разрешение за строеж № 211/16.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 211/16.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 211/16.08.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   21 август 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 222 от 20.08.2019г за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗООПАРК В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.87.16 ПО КК НА ГР. ШУМЕН, М-СТ „ИЛЧОВ БАИР“ (ПАРК КЬОШКОВЕ)- ПЪРВИ ЕТАП“, подобект: „Волиера за птици“


   21 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №217 от 19.08.2019г. за обект: “Подпорна стена с дължина 5,93м и височина до Н-2,00м.; плътна ограда с дължина 23,57м и височина до Н-2,20м, по вътрешна регулационна граница на имота – източна с УПИ ХI-7055”, строеж VI категория.
   Местоположение на обекта: УПИ X-7054, кв.431А по регулационния план на гр.Шумен, с идентификатор 83510.674.383 по КК на града.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   21 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №218 от 19.08.2019г. за обект: “Самостоятелна медико-техническа лаборатория (зъботехническа лаборатория) – преустройство на съществуващ офис”, със ЗП-58,84м2, строеж IV категория.
   Местоположение на обекта: УПИ V-„ЖС и гаражи“, кв.284, по регулационния план на гр.Шумен с идентификатор 83510.674.19 по КК на града.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   21 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 214 от 16.08.2019 год. за обект „Жилищна сграда“ в ПИ 83510.663.199 по КК на гр. Шумен, местност „Смесе“.
   №215 от 16.08.2019 год. за обект „Цех за производство на еко пелети – преустройство и смяна предназначение на част от съществуваща производствена сграда“ в УПИ II-„ПСД“, кв.574 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.656.323.2 по КК на гр.Шумен, местност „Топхане“.
   №216 от 16.08.2019 год. за обект „Подпорна стена с височина до 2,00м по западната, северната и източната граници на имота като попада изцяло в него и ажурна ограда“, разположена в УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр.Шумен,ПИ 83510.664.341 по КК на гр.Шумен, ул.“Университетска“.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   21 август 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 212 от 16.08.2019г за обект: „Изместване на съоръжения на „Електроразпределение Север“ АД и реконструкция на кабели СрН и НН: нов заместващ БКТП 10/ 0,4 кV, 630 кVА в ПИ 83510.658.522; Ел захранване на нов БКТП –ТКМ и кабели СрН през ПИ 83510.658.55; Реконструкция на кабели СрН по ул. „Бели Лом“ и кабели НН по ул. „Камчия“ и ул. „Ген. Скобелев“.
   Разрешение за строеж № 213 от 16.08.2019г за строеж на гараж № 12 в УПИ I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.


   16 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-168 от 16.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди“ на „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ е издадено Разрешение за строеж № 209/14.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 209/14.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 209/14.08.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   16 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-157 от 16.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „СКЛАДОВА СГРАДА“ е издадено Разрешение за строеж № 208/13.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 208/13.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 208/13.08.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   15 август 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 207 от 13.08.2019г за обект: «Сградно канализационно отклонение за ПИ с идентификатор 83510.660.147 по КК на гр. Шумен.


   13 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-156 от 12.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ПРЕУСТРОЙСТВО и ПРИСТРОЙКА към ЦЕХ ЗА МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ “ на „ФИКОСОТА“ООД е издадено Разрешение за строеж № 197/08.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 197/08.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 197/08.08.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   13 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-149 от 12.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „СКЛАДОВЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ “ на „ДЕЛТА КОМФОРТ“ ООД в ПИ ид. П№ 83510.665.223 е издадено Разрешение за строеж № 205/09.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 205/09.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 205/09.08.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   13 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №201; №202/09.08.2019г и №206/12.08.2019г
   РС №201/09.08.2019г за обект: „Стопанска постройка за отоплителни материали“ в УПИ VI-243 в кв.40, с.Радко Димитриево, Община Шумен и идентификатор 61443.501.243 по КК на селото.
   РС №202/09.08.2019г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ строеж находящ се в УПИ Х-203, кв.24 по плана на с.Мараш Община Шумен и идентификатор 47161.501.530 по КК на селото.
   РС №206/12.08.2019г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ ХII-609 в кв.58, по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, имот с идентификатор 83510.681.86 по КК на града


   13 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-153 от 13.08.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ПРИСТРОЙКА КЪМ СКЛАДОВА СГРАДА“ е издадено Разрешение за строеж № 190/05.08.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта Разрешение за строеж № 190/05.08.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00– 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 190/05.08.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   09 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 192 от 06.08.2019 год. за обект „Сервиз за ремонт на телевизори“- допълващо застрояване в УПИ ХVII-170, кв.25 по плана на гр.Шумен, ул.“Петър Берон“ №32.
   № 193 от 07.08.2019 год. за обект „Улична канализация с дължина 38,00м по ПИ 83510.663.225 по КК на гр.Шумен за присъединяване на ПИ 83510.663.225, местност „Смесе“.
   №194 от 07.08.2019 год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“, разположена в ПИ 83510.663.195 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“.
   № 198 от 08.08.2019 год. за обект „Преустройство на част от подземен гараж в изби и Офис 1 в магазин за промишлени стоки“- УПИ II-354, кв.231 по плана на Шумен, ул.“Алеко Константинов“ №30.
   № 199 от 08.08.2019 год. за обект „Външно кабелно електрозахранване за обект „Бизнес център“ в УПИ ХII-646, кв.145 по плана на Шумен, ул.“Хан Кормисош“.
   № 200 от 08.08.2019 год. за обект „Разширение на гробищен парк“ – ПИ 83510.689.194 по КК на гр.Шумен, местност „Струмба“, землището на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   09 август 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 195 от 07.08.2019г за преустройство на таванско помещение в таванско жилище с надзид 1,50 м в УПИ IV-1903, кв. 72, по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 196 от 07.08.2019г за преустройство на два броя тавански помещения № 2 и № 3 в жилище – УПИ IV-1962, кв. 83 по регулационния план на гр. Шумен.


   01 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 186 от 30.07.2019год. за обект „Плътна ограда “ в УПИ IV-229, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.229 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Димитричка Миланова.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   29 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 180 от 22.07.2019год. за обект „Жилищна сграда“ в УПИ VI-179, кв.234-5 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.663.600 по КК на гр.Шумен, ул.“Владимир Шкодров“№7 с възложител Борислав Златев.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   12 юли 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 179 от 17.06.2019г за обект: Оборудване на съществуваща АУЗПТ за нуждите на електронна система за събиране на такси, за ползване на републиканска пътна мрежа, за изминато разстояние, за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима маса до 3,5 т.
   Местоположение: поземлен имот № 61443.9.40 по Кадастралната карта на село Радко Димитриево, Община Шумен, път- II-73, км. 73 + 800.


   12 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-129 от 12.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „СКЛАДОВА СГРАДА“ е издадена заповед за допълване по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 190/10.10.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 190/10.10.2017 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед изх. № УТ-28-129/04.07.2019 год. към Разрешение за строеж № 190/10.10.2019 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   12 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-133 от 12.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО“ на „СОЛО ТЕКСТИЛ“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 165/08.07.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 165/08.07.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 165/08.07.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   12 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-141 от 12.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „АВТОСЕРВИЗ“ е издадено Разрешение за строеж № 172/11.07.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 172/11.07.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 172/11.07.2019.год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   12 юли 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 166 от 09.07.2019г за строеж на обект: „Жилищна сграда и допълващо застрояване“ в УПИ ХI- 4601, кв.241по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.338 по Кадастралната карта.
   Разрешение за строеж №167/ 09.07.2019г за строеж: „Подпорна стена с височина до 2,00м“ в УПИ ХI-4601, кв.241по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.338 по Кадастралната карта.
   Разрешение за строеж № 170/ 09.07.2019г за строеж на гараж № 17 в УПИ I «ЖС, озеленяване и КОО», кв. 569-б, гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 171/ 10.07.2019г за строеж на обект: «Жилищна сграда с магазин» в УПИ I-1608, кв.59 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.659.340 по КК.


   09 юли 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 163 от 04.07.2019г за строеж на обект: „Жилищна сграда с гараж“ в УПИ Х-686, кв.67 по регулационния план на гр. Шумен.


   05 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-136 от 05.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ТЪРГОВСКА СГРАДА“ на „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 158/04.07.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 158/04.07.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 158/04.07.2019.год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   05 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-29-034_001 от 05.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ“ в „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК“ АД е издадено Разрешение за строеж № 162/04.07.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 162/04.07.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 162/04.07.2019.год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   04 юли 2019 г.

     О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 159 от 04.07.2019г за изграждане на съоръжение-рампа за осигуряване на достъпна среда в сграда с обществено предназначение- УПИ III-„ООД“, кв.271, гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 160/ 04.07.2019г за строеж на подпорна стена с височина до 2,0м в УПИ II-«ООД и ЖС», кв.576-в, гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 161/ 04.07.2019г за строеж на гараж в УПИ  I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.


   03 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №156 и №157 от 03.07.2019г.
   РС №156/03.07.2019г за обект: „Сгради за съхраняване на селскостопански инвентар“ със ЗП 2023кв.м в ПИ с идентификатор 55316.30.17, с.Панайот Волов, местност „Среден мералък“.
   РС №157/03.07.2019г за обект: „Жилищна сграда“ находяща се в УПИ V-171, кв.31 по плана на с.Градище, Община Шумен и идентификатор 17573.501.312 по КК на селото.


   02 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-075-001 от 01.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Отводняване на имот ид. №83510.670.489“ на „Примекс Имоти“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 150/26.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 150/26.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.00 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 150/26.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   02 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-122 от 01.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Външно кабелно захранване“ на „Детекс“ ООД е издадено Разрешение за строеж № 149/24.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 149/24.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.00 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 149/24.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”- Шумен.


   02 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-120 от 01.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Магазин за мебели“ на „ЕЕМ“ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 148/24.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 148/24.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 148/24.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред “РДНСК- Шумен.


   02 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-130 от 01.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „.Подземна физическа инфраструктура“ на „А1 България“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 152/28.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 152/28.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.00 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 152/28.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   02 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-060 от 01.07.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Изместване съоръжения“ на „ЕРП Север“ АД е издадено Разрешение за строеж № 151/27.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 151/27.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.00 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 151/27.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   24 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №143; №144/21.2019г и №145/24.06.2019г.
   РС №143/21.06.2019г за обект: „Преустройство на производствена сграда- тухларски цех в склад за зърнени култури“ в имот с идентификатор 83510.599.19 по КК на гр.Шумен, местността „Дърма“.
   РС №144/21.06.2019г за обект: „Плътна ограда“ в УПИ XII-129, кв.3 по плана на с.Мадара имот с идентификатор 46053.501.100 по КК на селото.
   РС №145/24.06.2019г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“ строеж находящ се в УПИ XVIІ-814, кв.21, по плана на с.Дибич, Община Шумен и идентификатор 20938.501.814 по КК на селото.


   21 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №139 от 19.06.2019г. за обект:„Многофамилна жилищна сграда“, със ЗП-387м2 и РЗП–1460,00м2, строеж IV категория.
   Местоположение на обекта: УПИ VIII-480, кв.258, имот с идент.№83510.659.480 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ в приемните дни на Общината


   21 юни 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 141 от 21.06.2019г за външно кабелно електрозахранване на «Жилищна сграда с гараж» в УПИ VII-1990, кв.84-а по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 142 от 21.06.2019г за строеж на подпорна стена в ПИ
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ в приемните дни на Общината


   19 юни 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 137 от 17.06.2019г за строеж на гараж в УПИ I „ЖС, озеленяване и КОО“, кв.569-б, по регулационния план на гр. Шумен.
   Разрешение за строеж № 138 от 17.06.2019г за „Преустройство на гараж, изба и помещения за инвентар в Учебен център и офис към Евангелска Методистка Епископална Църква в България“ в УПИ IV-1714, кв.64 по регулационния план на гр. Шумен, сграда с


   19 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №134; №135 и №136 от 17.06.2019г
   РС №134 от 07.06.2019г за обект: „Преустройство на ателиета № 8, 9 и 10 в жилища в комплексна обществено – обслужваща и жилищна сграда“ в УПИ IX-ожд, кв.64, имот с идентификанор 83510.681.112.
   РС №135 от 10.05.2019г за обект: „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в имот с идентификатор 83510..592.4 по КК в землището на гр.Шумен, Община Шумен
   РС №136 от 14.05.2019г за обект: „Дестилерия за етерични масла /Втори етап/ – Склад за селскостопанска техника и прикачен инвентар с до 5% горими части на прикачния инвентар“ строеж находящ се в УПИ І, кв.1А, по плана на с. Мараш, Община Шумен и идентификатор 47161.501.443 по КК на селото


   14 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-106 от 14.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Гараж за съхранение на ремаркета“ на „Оптиматранс“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж №116/06.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 116/06.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 116/06.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   14 юни 2019 г.

    О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 131 от 13.06.2019г.
   За обект: «Външно канализационно отклонение към поземлен имот с идентификатор 83510.675.167 по Кадастралната карта на гр. Шумен.


   13 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №125, №126, и №127 от 11.06.2019г.
   РС №125/11.06.2019г за обект: „Преустройство на таванско помещение в обитаем етаж“ в УПИ ХІV -782, кв.66 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, и идентификатор 83510.682.484 по КК на града.
   РС №126/11.06.2019г за обект: Външно ел. захранване на обект „Склад за съхраняване на селскостопански инвентар“ с.Панайот Волов, Община Шумен местност „Среден мералък“, ПИ с идентификатор 55316.30.17 по КК на селото.
   РС №127/11.06.2019г за обект: Захранващ водопровод на обект „Склад за съхраняване на селскостопански инвентар“ с.Панайот Волов, Община Шумен местност „Среден мералък“, ПИ с идентификатор 55316.30.17 по КК на селото.


   13 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 128 от 11.06.2019 год. за обект „Водомерна шахта за ПИ 83510.664.458 по КК на гр.Шумен, второстепенна улица за ж.к. „Южен бряг“.
   № 129 от 11.06.2019 год. за обект „Преустройство на съществуваща базова станция SHU0001.А003 „Пети километър“ с честотен обхват 900-2100МХz на „А1 България“ЕАД, на покрива на сграда за обществено хранене с идентификатор 83510.31.183.2 по КК на гр.Шумен, Ресторант „Пети километър“.
   № 130 от 11.06.2019 год. за обект „Улична канализация“ от ПИ 83510.663.197 до съществуващ канализационен клон в ПИ 83510.663.120 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


   07 юни 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 112 от 04.06.2019г.
   За обект: «Външено Ел. Захранване на поземлен имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен.


   06 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 119 от 06.06.2019 год. за обект „Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.664.650 до ел табло ТЕПО за обект „Жилищна сграда“ в нов УПИ I, кв.233-3 по плана на гр.Шумен и захранване на нов ШК–4 от съществуващ ШК-6 в ПИ 83510.664.577 по КК на гр.Шумен (след неговото изместване).
   № 120 от 06.06.2019 год. за обект „Преустройство на самостоятеле обект- офис с идентификатор 83510.661.376.1.1 по КК на гр.Шумен в два броя жилища“, в УПИ VII-962,963, кв.106а по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.661.376.1 по КК на гр.Шумен, ул.“Македония“ №23.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   06 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №117 от 06.06.2019г. за обект:“Еднофамилна жилищна сграда и гараж” със ЗП-173,20м2 и РЗП-377,40м2, строеж V категория.
   Местоположение на обекта: УПИ XVI-4249, кв.279, ПИ 83510.674.40 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   05 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-29-026 от 03.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Малка фотоволтаична електроцентрала“ на „Барни“ ЕООД е издадено Разрешение за строеж № 111/03.06.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 111/03.06.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 111/03.06.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   03 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-088 от 03.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Склад за нехранителни стоки“ на ПЛАТИН ООД е издадено Разрешение за строеж № 102/23.05.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 102/23.05.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 102/23.05.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   03 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 108 от 30.05.2019 год. за обект „Външно кабелно електрозахранване 0,4Кv от ТП „Стол ВПИ“ до нов ШК-4 пред УПИ IV-106, кв.234-1 по плана нагр.Шумен, местност „Смесе“.
   № 109 от 30.05.019 год. за обект „Група „Слънчево “- Tри броя едноетажни еднофамилни жилищни сгради“, ПИ83510.661.306 по КК на гр.Шумен, м-ст „Смесе“.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   03 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №106 от 28.05.2019г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от ново оборудвано свободно поле в „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от трафопост ТП „Христо Генчев“ до електромерно табло тип ТЕПО на границата на имот УПИ XVI-5181, кв.295, ПИ 83510.671.234 по КК на гр.Шумен“– дължина на трасето 165м.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   03 юни 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-074 от 28.05.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ТРАФОПОСТ ТИП БКТП и ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ “ за обект Склад за строителни материали на „Господинови Строймаркет“ООД е издадено Разрешение за строеж № 87/23.05.2019 год., издадено от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 87/23.05.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 87/23.05.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   27 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 103 от 23.05.2019 год. за обект „Изместване на съществуващи кабели и съоръжения (метален пилон, разклонителна кутия РК-3 и табло ТЕМО) на „ЕРП – Север“, попадащи в подхода към жилищна сграда с гаражи и офис в имот 83510.661.306 по КК на гр.Шумен в УПИ VIII-677, кв.8 по плана на гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №19, гр.Шумен.
   № 104 от 23. 05. 2019 год. за обект „ Жилищна сграда с гаражи и офис“ в УПИ VIII-677, кв.8 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.661.306 по КК на гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №19, гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   23 май 2019 г.

     О Б Я В Л Е Н И Е

   Oбщина Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 101 от 23.05.2019г на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.650.248 от Кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“, в землището на гр. Шумен.


   22 май 2019 г.

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №100 от 20.05.2019г. за обект: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от ново оборудвано свободно поле в ГТТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 по КК на гр.Шумен“– дължина на трасето 70м.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   17 май 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 99 от 17.05.2019г
   За обект: «„Външно кабелно електрозахранване 0,4V от мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Прилеп“ до съществуваща кабелна касета до нов ШК-4, между ПИ 83510.675.409 и ПИ 83510.675.457 и Сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО, за офис с идентификатор 83510.675.59.1.2 по Кадастралната карта на гр. Шумен, находящ се в УПИ IХ -4555 , кв. 251 по плана на гр. Шумен“ .


   16 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-30-023 от 15.05.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ТРАФОПОСТ ТИП БКТП и ПЛОЩАДКОВИ КАБЕЛИ Сн и НН“ за обект Производствена и складова сграда на Лавена АД е издадена Заповед за допълване изх.№ УТ-30-023/15.05.19 год. към Разрешение за строеж № 191/12.09.2018 год., издадена от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Заповед за допълване изх.№ УТ-30-023/15.05.19 год. към Разрешение за строеж № 191/12.09.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед за допълване изх.№ УТ-30-023/15.05.19 год. към Разрешение за строеж № 191/12.09.2018 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   16 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-077 от 08.05.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ТРАФОПОСТ ТИП БКТП и КАБЕЛИ 20 КV“ за обект Фабрика за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове е издадено Разрешение за строеж № 93/14.05.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 93/14.05.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 93/14.05.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   16 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-089 от 16.05.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Нова преса, лентов транспортер и пещ за стареене “ в съществуващ Пресов цех на АЛКОМЕТ АД е издадено Разрешение за строеж № 98/16.05.2019 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 98/16.05.2019 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 98/16.05.2019 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   16 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №91 от 09.05.2019г, №92 от 10.05.2019г, №94 от 14.05.2019г и №95 от 14.05.2019г.
   РС №91 от 09.05.2019г за обект: „Гараж“ в УПИ Х-182, кв.29 по плана на с. Лозево, Община Шумен, ПИ 44032.501.314 по КК на селото.
   РС №92 от 10.05.2019г за обект: „Преустройство на съществуваща Приемо –предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД № VN4753_С” в УПИ VІII, кв.24 по плана на с.Дибич, Община Шумен имот с идентификатор 20938.501.194 по КК на селото.
   РС №94 от 14.05.2019г за обект: „Еднофамилна Жилищна сграда“ в ПИ 83510.686.806 по КК на гр. Шумен, кв.Дивдядово.
   РС №95 от 14.05.2019г за обект: „Пристройка и основен ремонт на жилищна сграда“ в УПИ VIII-475, кв.70 по плана на с. Друмево, Община Шумен, ПИ 23813.501.475 по КК на селото.


   15 май 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 97 от 14.05.2019 г.
   За обект: «Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен.


   14 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 34 от 07.03.2019 год. за обект „Външен панорамен асансьор за осигуряване на достъпна среда до обект 83510.666.493.1.35 по КК на гр.Шумен“ в УПИ V-„ЖК“, кв.160 по плана на гр.Шумен, бул.“Славянски“, гр.Шумен.
   № 88 от 09. 05. 2019 год. за обект „Захранване на поливна система за капково напояване на зелени площи и измиване на тротоари и плочници към многофункционална зала „АРЕНА ШУМЕН“ от 4 броя тръбни кладенци в имот 83510.662.20, гр.Шумен в УПИ V -“Mногофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.20 по КК на гр.Шумен, ул.“Марица“.
   № 89 от 09. 05. 2019год. за обект „Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХIV-2582,2583, кв.125а по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.561 по КК, гр.Шумен, ул.“Жечко Попов“ .
   №90от 09.05.2019год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х-548, кв.106а по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.661.558 по КК на гр.Шумен, ул.”Македония“ .
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   07 май 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
   №74 от 10.04.2019г. за обект: „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за имоти 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на гр.Шумен“ с дължина 59м. – строеж III категория. Местоположение на обекта: ул.“Ивайло“ от съществуваща РШ ф1000 на изток по второстепенна улица с идентификатор 83510.674.398 до имот 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на гр.Шумен
   Необходимата информация може да се получи в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


   19 април 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 84 от 18.01.2019г.
   За обект: «Жилищна сграда»
   Местонахождение: ПИ с идентификатор 83510.651.359, по Кадастралната карта на гр. Шумен, м-ст „Под манастира“, в землището на гр. Шумен.


   19 април 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 85 от 18.04.2019год.
   РС № 85/18.04.2019г за обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. ШУМЕН – бул.„Симеон Велики“/от входа на гр.Шумен до обръщач на ул.„Раковска“/


   17 април 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 79 от 16.04.2019г
   За обект: «Преустройство и смяна предназначението на два броя офиси, № 3 и № 4, в сграда с магазини и офиси- в жилищен апартамент“, в УПИ IV-2230-б, кв.255-г по регулационния план на гр. Шумен, сграда с идентификатор 83510.667.117.1 по Кадастралната карта на града.

   Разрешение за строеж № 80 от 16.04.2019г
   За обект: Жилищна сграда, гаражи и стопанска постройка» в УПИ IХ-271, кв. 240 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.676.271 по Кадастралната карта на града.

   Разрешение № 81 от 16.04.2019г
   За обект: „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 83510.653.648 по КК, в местност „Под манастира“, в землището на гр. Шумен.

   Разрешение № 82 от 16.04.2019г
   За обект: «Външно Ел захранване на жилищна сграда» за ПИ с идентификатор 83510.653.648 по КК на града, местност „Под манастрира“.


   04 април 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №60 и №61 от 01.04.2019г.
   РС №60/01.04.2019г за обект: „Ограда“ в УПИ VІІІ – 1, кв.59 по плана на с. Илия Блъсков Община Шумен, ПИ 32706.501.9 по КК на селото.
   РС №61/01.04.2019г за обект: „Реконструкция на напорен водопровод Ф150 от ПС „Ивански“ до НВ „Ивански“, с. Ивански, Община Шумен“ находящ се в ПИ с идентификатори 32158.221.9, 32158.221..12, 32158.221.718, 32158.221.723 по КК на с. Ивански, Община Шумен “


   04 април 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени:
   Разрешение за строеж № 59 от 01.04.2019г
   За обект: «Промяна предназначението на стопанско помещение от жилищна сграда в жилище», в УПИ ХV-2012, кв.82 по регулационния план на гр. Шумен, сграда с идентификатор 83510.660.340.10 по Кадастралната карта на града.
   Разрешение за строеж № 65 от 02.04.2019г
   За обект: Вътрешно преустройство на офис в партерен етаж от жилищна сграда с магазини-секция I“, в УПИ I-„ЖК“, кв. 219-а по регулационния план на гр. Шумен, сграда с идентификатор 83510.676.493 по Кадастралната карта на града.
   Разрешение № 66 от 02.04.2019г
   За обект: „Многофамилна жилищна сграда със зъболекарска лаборатория и подземен паркинг“ в УПИ Х-4469, кв.270 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.675.129 по КК на града.
   Разрешение № 67 от 02.04.2019г
   За обект: «Жилищна сграда» в УПИ III-322, кв. 215 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.676.322 по КК на града.


   02 април 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва:  №52 от 26.03.2019г.  за обект: Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 25“./ Местонахождение гр.Шумен, ул.„Соф.шосе“-бивш военен терен/
   Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


   28 март 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 57 от 28.03.2019г
   За обект: «Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192 по Кадастралната карта на гр. Шумен, м-ст «Теке дере», в землището на гр. Шумен.


   28 март 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №53 и №54 от 26.03.2019г.
   РС №53/26.03.2019г за обект: „Навес“ в ПИ 60, кв.14 по плана на с. Мадара Община Шумен, ПИ 46053.501.775 по КК на селото.
   РС №54/26.03.2019г за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда, навес с лятна кухня, стопанска постройка, плътна и ажурна ограда “ в УПИ ХІV-454, кв.69 по плана на с. Дибич, Община Шумен и идентификатор 20938.501.140 по КК на селото.


   28 март 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 47 от 25. 03. 2019 год. за обект „ OГРАДА с плътна част 0,60м и ажурна до обща височина 2,20м по югозападната, североизточната и северозападната граници с обща дължина 77,51м , разположена изцяло в имота на възложителя“ в УПИ ХIII-6106, кв.25 по плана на гр.Шумен,  ПИ№ 83510.661.175 по КК на гр.Шумен, ул.“Китка“ №5 с възложител “СОЛАВИКИ“ЕООД- ЕИК 201831245.
   № 48 от  25.03.019год. за обект „Външно ел.захранване на жилищна сграда“ в УПИ ХХVIII -6215, кв.232 по плана на гр.Шумен,  ПИ  510.664.518 по КК,  гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“  №12 с възложител  Нели Маркова.
   № 49 от 25.03.2019год. за обект „Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ VI-112, кв.234 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.661.175 по КК на гр.Шумен, ул.”Проф.Тотю Тотев“№8 с възложител Мурад Кадир.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а,  през приемните дни на Общината.


   25 февруари 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 28 от 22.02.2019г.
   За обект: подпорна стена с височина до 2,0 м на Пламена Дончева Петрова – Топузакова и Стефан Николаев Топузаков.
   Местонахождение: УПИ IХ-271, в кв. 240, по регулационния план на гр. Шумен имот с идентификатор 83510.676.271 по Кадастралната карта на града.


   25 февруари 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 26 от 21.02.2019год.
   РС № 26/21.02.2019г за обект: „Навес – склад за строителни материали“ в имот с идентификатор 83510.245.3 по КК на гр.Шумен, кв.Дивдядово в местността „Под село“.


   18 януари 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 10 от 16.01.2019г
   За обект: „Пункт за техничиски прегледи на ППС, автобояджийски център и автомивка“- етапно строителство; Първи етап: „Пункт за технически прегледи на ППС и автобояджийски център“-етапно въвеждане в експлоатация; Втори етап: «Автомивка».
   Местонахождение: УПИ VІII-„За обслужвщи и производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв. 643-г, по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.657.312 по Кадастралната карта.


   16 януари 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 5 от 14.01.2019г
   За обект: «Жилищна сграда»
   Местонахождение: ПИ с идентификатор 83510.650.596, по Кадастралната карта на гр. Шумен, м-ст „Под манастира“, в землището на гр. Шумен.


   10 януари 2019 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 3 от 08.01.2019г
   За обект: допълващо застрояване „Лятна кухня, склад за инвентар и навес“
   Местонахождение: УПИ Х-712 в кв. 25, по регулационния план на с. П. Волов, Община .Шумен.

 •  2018
  • 15 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 248 от 15.11.2018год. за обект „Подобряване на енергийната ефективност на Многофамилна жилищна сграда на бул.“Симеон Велики“ №67 в УПИ I-„ЖК с магазини и гаражи“, кв.176 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.35 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“№67 с възложители Сдружение на собствениците „АМ Хемус“ и Община Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел  ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


   12 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 30 от 07.03.2018год.
   РС № 242 от 09.11.2018год за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-673, кв.69 по плана на гр.Шумен, кв.Дивдядово и идентификатор 83510.682.673 по КК на града.


   12 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 243 от 12.11.2018г
   За обект: „Приемно- предавателна станция на „Теленор България“ ЕАД № 4324“ върху сграда на ул. „Средна гора“ № 10, вх.4, гр. Шумен.
   Местонахождение: ПИ с идентификатор 83510.658.103.4 по КК на гр. Шумен.


   12 ноември 2018 г.

         ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 244 от 12.11.2018г
   За обект: Допълващо застрояване –стопанска постройка за инвентар и отоплителни материали“
   Местонахождение: ПИ 1372, за който е отреден ХV-1372,1370, кв.566-а по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.658.179 по КК.


   08 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 240 от 08.11.2018г
   За обект: строеж на два броя гаражи
   Местонахождение: УПИ II „За административна производствена сграда на „ВиК“ ООД, кв.262 по регулационния план на гр.Шумен.


   08 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 241 от 08.11.2018г
   За обект: «Външно ел. Захранване на еднофамилна жилищна сграда с кабел НН от Т мерене до Т жил.» за ПИ 83510.654.287 по КК на гр.Шумен
   Местонахождение: УПИ I „ЖС, КОО, гаражи и озеленяване“, 570 по регулационния план на гр.Шумен.


   01 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 237 от 30.10.2018год. за обект „Постройка на допълващо застрояване – навес за инвентар“ в УПИ ХVI-772, кв.124 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.292 по КК на гр.Шумен, ул.“Московска“ №15 с възложител Иван Иванов.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   26 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 231 от 23.10.2018год. за обект „Вътрешно преустройство и основен ремонт на двуетажна жилищна сграда“ в УПИ УПИ VII- 2850, кв.161 по плана на гр. Шумен, идент.№83510.666.402 по КК на гр. Шумен, ул. “Доктор Петър Кърджиев” №5 с възложител Българска протестантска църква „Нов живот“- гр.Свищов.
   № 232 от 23.10.2018год. за обект „Подпорни стени до 2,00м в ПИ 83510.663.417“ по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложители Йордан Касабов и Пенка Павлова.
   № 233 от 23.10.2018год. за обект „Външно електро захранване на гараж“ в УПИ I-„ЖК, магазини и гаражи“, сграда с идентификатор 83510.662.16.19 по КК на гр.Шумен с възложители Община Шумен и Кирил Халваджиев.

   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   18 октомври 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 220 от 15.10.2018г
   За обект: „“Магазин със склад“ на „ДЕТЕЛИНА 2007“ ЕООД, гр. Шумен
   Местонахождение: УПИ ХIV-1528, кв.561-в по регулационния план на гр.Шумен, ПИ 83510.658.319 по КК.


   18 октомври 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 226 от 18.10.2018г на Петко К. Петков
   За обект: „Еднофамилна жилищна сграда“
   Местонахождение: УПИ IХ, кв.5 в по регулационния план на с. В. Друмев, Община Шумен, ПИ 10176.501.416 по КК.


   17 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
   № 124 / 17.10.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ в УПИ ХI-405, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.195 по КК на гр.Шумен, ул.“Кирил и Методий“ №16 с възложител „Агро-найл“ООД- Шумен .
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   17 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 121 от 15.10.2018год. за обект „Жилищна сграда с подземен паркинг“ в УПИ VII-435, кв.227 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен , ул.”Невен” №6 с възложители Теодора Велкова, Георги Колев и „БИЛСТРОЙ – КО“ ООД – гр. Нови пазар.
   № 122 от 15.10.2018год. за обект „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг” в УПИ V-2842, кв.161 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.666.399 по КК на гр.Шумен, ул.“Д-р Петър Кърджиев“№9-възложител „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД- гр.София
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   16 октомври 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 123 от 15.10.2018г
   За обект: „Жилищна сграда“ в УПИ II-72, кв.2, с. Коньовец, Община Шумен.


   16 октомври 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 119 от 12.10.2018г
   За обект: „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Средна гора“ № 7, бл. 5, вх.1, 2, 3 и 4“
   Местонахождение: УПИ I „ЖС, КОО, гаражи и озеленяване“, кв. 564-б, по регулационния план на гр.Шумен.


   11 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-181 от 10.10.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Площадка за разделно съхранение на черни и цветни метали, пластмаса, хартия, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване “ в ПИ 83510.608.17 по КК на гр. Шумен – м.“Якова“, е издадено Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 17.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 217/09.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   09 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-187 от 08.10.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Склад за негорими строителни материали“ в УПИ ХІV-„За ПСД“, кв.340-д по регулационния план на гр. Шумен, е издадено Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 215/08.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   09 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-137 от 08.10.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Улично осветление и съобщителна тръбна мрежа“ на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 209/03.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   09 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-167 от 08.10.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „БКТП№1 И БКТП№2 за електрозахранване на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 213/05.10.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   09 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №214 от 05.10.2018г. за обект: „Уличен водопровод за захранване на УПИ IX-382, кв.458“ с дължина 55м. и сградно водопроводно и канализационно отклонение – строеж III категория, Местоположение на обекта: ул.“Владайско въстание“ ПИ83510.675.246, през УПИ I-„за озеленяване и техническа инфраструктура“, до ПИ с идентификатор 83510.675.431 по КК на гр.Шумен.

   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   09 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №212 от 05.10.2018г. за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” със ЗП-80,30м2, РЗП–274м2, строеж V категория, Местоположение на обекта: ПИ с идентификатор 83510.675.431 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   05 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №№207, 208 от 03.10.2018г и №№210, 211 от 04.10.2018г.
   РС № 207/03.10.2018г за обект: „Стопанска постройка“ в УПИ ІІ, кв.29 по плана на с.Панайот Волов Община Шумен, ПИ 55316.78.157 по КК на селото.
   РС №208/03.10.2018г за обект: „Оптична кабелна свързаност“ на А1 България“ ЕАД в местност „Боаза“ и местност „Мешето“ в землището на с.Белокопитово.
   РС № 210/04.10.2018г за обект: „Жилищна сграда на един етаж“ в УПИ ІІІ-129, кв.19 по плана на с.Струйно Община Шумен, ПИ 69924.501.129 по КК на селото.
   РС № 211/04.10.2018г за обект: „Ателие 2 за стъкларски услуги“ в УПИ І, кв.574Б по плана на гр.Шумен.


   02 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 202 от 28.09.2018год. за обект „ГАРАЖ №1 със ЗП 32,76 кв.м., ГАРАЖ №2 със ЗП 21,00 кв.м и ГАРАЖ №3 със ЗП 21,00 кв.м“ в УПИ УПИ II- „КЖС“, кв.131 по плана на гр. Шумен, идент.№83510.662.450 по КК на гр. Шумен, ул. “Кирил и Методий“” №21 с възложители Пламен Инджев и Даниел Василев.
   № 205 от 28.09.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII-348, кв.229 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.475 по КК на гр.Шумен, ул.“Петко Българов“ №12 с възложител Антон Джабаров и Димитричка Джабарова.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   14 септември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 192 от 13.09.2018год. за обект „Преустройство на три броя гаражи в магазин за промишлени стоки“ в УПИ II –„ЖК, магазини и стол“, кв.146 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.661.351.2 по КК на гр. Шумен , ул.”Цар Освободител” №33 с възложител Мануела Иванова.
   № 193 от 13.09.2018год. за обект „Плътна ограда” в УПИ ХХ-10, кв.220а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.10 по КК на гр. Шумен , ул.“Петко Българанов“ №5 с възложители Али и Бисрен Касимови.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   5 септември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
   № 184/ 04.09.2018год. за обект „Преустройство на съществуваща базова станция SHU0014.A“Инваназя“ в УПИ I-„ЖК с магазини и КОО“, кв.162 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.666.56.6 по КК на гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №64, вх.4 с възложител „А1 България“ЕАД- София .
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   31 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №178 от 31.08.2018г. за обект:“Пристройка към съществуващ гараж” с обща ЗП-76,60м2 в УПИ VIII-7005, кв.434A, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.675.261 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   31 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №180 от 31.08.2018г. за обект: “Еднофамилна жилищна сграда” с ЗП-179,36м2 и РЗП-684,20м2, Местоположение на обекта: ПИ 83510.677.521 от КК на гр.Шумен, местност „Порек“
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   31 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №179 от 31.08.2018г. за обект: „Улична канализация по ул.“Народни будители“ от осова точка 6354 до осова точка 6351а, в имот с идентификатор 83510.673.314 по КК на гр.Шумен с дължина 39м. м.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   31 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №181 от 31.08.2018г. за обект: „Жилищна сграда с гаражи” с Подобект: „Жилищна сграда“ със ЗП-281,59м2, РЗП–1995,85м2 и Подобект: „Гаражи“ – 8 броя със ЗП-237,04м2, РЗП – 418,52м2 строеж III категория в УПИ IV ЖС, кв.353, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.668.264 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338, в приемните дни на Общината


   29 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, уведомява за издадени:
   1. Заповед №РД-25-1708 от 24.08.2018г. за ПУП-РУП с обхват УПИ III-5123, УПИ IV-5132, УПИ V-5132 и УПИ IX-общ., кв.309.
   2. Разрешение за строеж №175 от 24.08.2018г. по реда на чл.150 от ЗУТ, за обект „Гаражи“ с местоположение: УПИ IV-5131, кв.309 по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.47 по КК на гр.Шумен.
   В 14 дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149, ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен, Дирекция „УТ“, ет.3, стая338.


   22 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ, уведомява за следното издадено  разрешение  за строеж:
   №171 от 22.08.2018г. за обект: „Промяна на предназначението на съществуваща административна сграда с идентификатор 83510.674.19.9 по КК на гр.Шумен, в хотел от градски тип“, „КЖС, КОО, администрация и гаражи“,кв.284А по плана на гр.Шумен, с идентификатор 83510.674.19.9 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 338,  в приемните дни на Общината


   21 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 163 от 16.08.2018г
   РС №163/16.08.2018г за обект: „Дестилерия за етерични масла“ в УПИ І, кв.1А, по плана на с. Мараш, Община Шумен и идентификатор 47161.501.443 по КК на селото


   20 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община  Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва:  №151 от 02.08.2018г.  за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 22“.
   Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


   17 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-136 от 16.08.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Газоразпределителна мрежа на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 156/13.08.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   17 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-136 от 16.08.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Водопроводна и канализационна мрежа на „Индустриален парк“ – Подзона „С“ м.“Ак Чорек“ е издадено Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 159/14.08.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   17 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 153 от 09.08.2018год. за обект „Mногофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХХV-259, кв..232 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр.Шумен, ул.“Петко Българанов“ №36 с възложител „ВАЛБОР И СИНОВЕ“ООД-Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   27 юли 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 139 от 27.07.2018год. за обект „Вътрешно преустройство на апартамент, част от двуетажна жилищна сграда с магазин – самостоятелен обект 83510.666.187.1.4 по КК на гр.Шумен“ в УПИ ХV-2730, кв.177 по плана на гр.Шумен, ул.“Цар Асен I-ви“ №10 с възложител Михаил Обретенов.
   № 140 от 27.07.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ 83510.663.412 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Ивелин Цветанов.
   № 141 от 27.07.2018год. за обект „Преустройство на еднофамилна жилищна сграда с изграждане на надзид до 1,50м“ в УПИ VI-3094,3093, кв.163 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.251 по КК на гр.Шумен, ул.“Климент Охридски“ №19 с възложител Савин Капан и Бурхан Капан.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328а, през приемните дни на Общината.


   16 юли 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадени Разрешения за строеж № 129, 130 и 131 от 12.07.2018г
   За обекти:
   № 129 „Монтаж на въздушна оптична кабелна мрежа на „Булсатком“ ЕАД за телекомуникационниуслуги по съществуваща стълбова мрежа в с. Дибич, Община Шумен, собственост на „ЕРП-Север“АД.
   № 130 „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ Х-1603, кв.53, гр.Шумен
   № 131 „Промяна на предназначение и преустройство на I-„кафе-ттихи игри“ и II-„Ресторантбългарска гозба и коктейл сладолед“ в офиси“ в УПИ I „ЖС, услуги, клуб, пощенски клон, РЕП, магазин, подземни гаражи и озеленяване“ , кв.245, гр.Шумен.


   02 юли 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 121 от 29.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на част от жилищна сграда в жилище“ в УПИ II –„ЖК, магазини и стол“, кв.177 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.666.192.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Янко Сакъзов” №5А с възложител Екатерина  Алексиева
   № 122 от 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазини и гараж” в УПИ ХI-341, кв.231 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.341 по КК на гр. Шумен, ул.“Университетска“ с възложители: Арменско църковно настоятелство на „Арменска апостолическа православна църква „Света Богородица“- гр.Шумен и „ГЛОБ СТРОЙ“ЕООД-Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет.3, стая 328А,  през приемните дни на Общината.


   29 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
   № 120/ 29.06.2018год. за обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ ХIII-2560, кв.126 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.667 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ с възложител „Атрактив хаус“ООД-Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   26 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 117 / 25.06.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначение на помещение от магазин за промишлени стоки и склад(част от сутерен) в жилищни помещение – стаи“ в УПИ ХVIII –3372, кв.139 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.664.450.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Хан Аспарух” №7 с възложител ЕТ“Димо Димов-Комерс“-Шумен .
   № 118 / 25.06.2018год. за обект „Плътна ограда с максимална височина до 2,20м към границите със съседни урегулирани имоти 83510.663.166, 83510.663.142, 83510.663.139 и 83510.663.418 по КК на гр.Шумен, разположена изцяло в имота на възложителя” в УПИ I-ви, кв.233-3 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.650 по КК на гр. Шумен , м/ст „Смесе“, ул.”Еделвайс” № 3 с възложител Недко Недев.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   25 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 114/21.06.2018год. за обект „Подпорни стени и ограда“ в УПИ V –9575, кв.226 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.548 по КК на гр. Шумен , ул.”Еделвайс” №3 с възложител Георги Георгиев .
   № 115/21.06.2018год. за обект „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж” в УПИХIII –411, кв.136 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.197 по КК на гр. Шумен , ул.”Панайот Волов” № 54 с възложител Тошо Тодоров.
   № 116/21.06.2018год. за обект „Надстройка на част от съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VI –2907, кв.165а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.239 по КК на гр. Шумен , ул.”Пенчо Славейков” № 5 с възложител Илиян и Елица Димитрови.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   20 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 107/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ ХIII –667, кв.234-4 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.667 по КК на гр. Шумен , ул.”Университетска” с възложител „ЛИДЕР ОЙЛ“ООД- Шумен.
   № 108/19.06.2018год. за обект „Жилищна сграда с магазин за авточасти и автомивка” в УПИ I –549, кв.220а по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.549 по КК на гр. Шумен, ул.”Перуника” № 26 (продължение) с възложител Кязим Мехмедемин.
   № 109/19.06.2018год. за обект „Пристройка с площ 35кв.м към първи етаж от двуетажна жилищна сграда“ в УПИ IV –331, кв.232 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.664.280.1.1 по КК на гр. Шумен , ул.”Петко Българанов” № 18а с възложител Вълчо Вълчев и Антонка Вълчева.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   14 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 99/12.06.2018год. за обект Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
   № 100/12.06.2018год. за обект „Външно електро захранване на обект „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3” “ в УПИ I –„Жил.к-с, магазини и гаражи“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен , ул.”Софийско шосе” № 4 с възложител „МОБИЛГРУП 2014“ЕООД- Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   11 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №89 от 08.06.2018г. и №90 от 08.06.2018г.
   РС №89 от 08.06.2018г г за обект: „Стопанска постройка“ в УПИ ХІІ-141, кв.69 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.141 по КК на селото.
   РС №90 от 08.06.2018г.за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІ-47, кв.10, по плана на с.Струйно, Община Шумен, ПИ 69924.501.47 по КК на селото.


   1 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №80 и №81 от 28.05.2018г.
   РС № 80/28.05.2018г за обект: „Лятна кухня, склад за инвентар и навес“ в УПИ ХХІ-97Б, кв.25Б по плана на с.Панайот Волов Община Шумен, ПИ 55316.78.128 по КК на селото.
   РС №81/28.05.2018г за обект: „Приемо- предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД“ в УПИ VІ, кв.20, по плана на с.Ветрище, Община Шумен, ПИ 10882.501.91 по КК на селото.


   01 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж както следва: № 70 от 17.05.2018г. за обект: „Изграждане на Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен-Етап 21“.
   Заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, Дирекция УТ – ет. 3, стая 330 през приемните дни на Общината


   28 май 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 79 от 28.05.2018г
   За обект: „Жилищна сграда“
   Местонахождение: УПИ IV-2068, кв. 80, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.660.461 по Кадастралната карта на града.


   25 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
   РС №78/22.05.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“ в УПИ VІІ-256, кв.7 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.682.124 по КК на града.


   21 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №73 от 18.05.2018год. за обект:„Жилищна сграда със 7бр. апартамента, 4бр. ателиета, 1бр. студио, 1бр. магазин и подземен гараж”, находящ се в УПИ ХХ-7422, кв.484, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.672.38 по КК на гр.Шумен. В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


   15 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   № 67 от 14.05.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ “ в ПИ 83510.663.417 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Йордан Касабов и Пенка Павлова.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   08 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 63 от 08.05.2018год.
   РС №63/08.05.2018г за обект: „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“ в УПИ ХІІІ-337, кв.54 по плана на с.Царев брод, Община Шумен, ПИ с идентификатор 78104.501.548 по КК на селото.


   04 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №60 от 03.05.2018г. и №62 от 04.05.2018г.
   РС № 60/03.04.2018г за обект: „Заведение за хранене-бистро“ в УПИ ІV-1302, кв.112 по плана на кв.Дивдядово, гр.Шумен, ПИ 83510.680.426 по КК на града.
   РС №62/04.05.2018г за обект: „Жилищна сграда“ в УПИ ІІ, кв.4, по плана на с.Коньовец, Община Шумен, ПИ 41188.503.64 по КК на селото.


   03 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-27-001 от 03.05.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-800 от 02.05.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА Подробен Устройствен План – ПЗ за ПИ ид. № 83510.670.151 по КК гр. Шумен с отреждане „За производствени и складови дейности“ на „ТЕСИ“ООД, одобрени са и са съгласувани инвестиционни проекти и е издадено Разрешение за строеж № 59/02.05.2018 год.
   Запознаването с проекта и Разрешението за строеж и ПУП, ПЗ и ПП можете да направите в стая 338 и стая №345 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   02 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-042 от 30.04.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Преустройство на съществуваща административна сграда в Хотел“ на „ПИ ЕН ПИ-ТУ БРАДЪРС“АД в УПИ V-„За хотел и ресторант“, кв.345 по регулационния план на гр. Шумен, е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   02 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №56, 57 от 30.04.2018г.
   РС № 56/30.04.2018г за обект: „Складова сграда“ в УПИ І-149, кв.71 по плана на с.Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.149 по КК на селото.
   РС № 57/30.04.2018г за обект: „Складова база за селскостопанска продукция“ПИ 32706.34.38 по КК на с.Илия блъсков, Община Шумен.


   26 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-28-042 от 26.04.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Реконструкция и преустройство на стопанско-административна сграда в Хотел“ в ПИ 83510.665.237 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 345, УПИ V-„Територия за обществено-обслужващи дейности – ООД, За хотел и ресторант“ е издадено Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 53/26.04.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   24 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 50/ 23.04.2018год. за обект „Преустройство и смяна предназначението на Интернет зала в Букмейкърски пункт, Игрална зала за хазартни игри, Кафетерия и офис“ в УПИ I-„ЖК с подземни магазини и гаражи“, кв.147 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.666.59.7.54 по КК на гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №51А с възложители Радка Иванова Гичева и Христо Гичев Гичев
   № 51/ 23.04.2018год. за обект „БИЗНЕС И СПА ХОТЕЛ“ в УПИ Х-573,579, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ №83510.662.573 по КК на гр.Шумен, ул.“Перуника“ с възложител „ВИАС“ЕООД-гр.Шумен

   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 328А, през приемните дни на Общината.


   18 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   УТ-30-013 от 17.04.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „ВАЛЦОВ ЦЕХ 2“ на „АЛКОМЕТ“АД в ПИ 83510.502.68 по кадастралния план на с.В.Друмев, землище на с.В.Друмев е издадена Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта по Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. можете да направите в стая 338 на Общината, в рамките на приемното време всека  сряда от 8.30 – 11.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящата Заповед по реда на чл.154 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 114/06.07.2017 год. може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването й чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   23 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 38 от 22.03.2018год.
   РС №38/22.03.2018г за обект: „Преустройство и промяна предназначението на част от ресторант в сграда за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ ІХ, кв.14 по плана на с.Салманово Община Шумен, ПИ с идентификатор 65187.501.135 по КК на селото.


   22 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №35 от 19.03.2018г и №37 от 20.03.2018г
   РС № 35/19.03.2018г за обект: „Въздушно електрозахранване“ на ПИ 0780451, местност „Горен кладенец“ в землището на с.Дибич, Община Шумен.
   РС № 37/20.03.2018г за обект: „Уличен водопровод по ул. „Македония“ до УПИ І-56, кв.1 по плана на с.Мадара, Община Шумен.


   20 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
   № 33 / 16.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ V-185, кв.234-6 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.185 по КК на гр.Шумен, ул.“Проф. Владимир Шкодров“ №13 с възложител Йордан Русев Йорданов.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   14 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-28-028 от 14.03.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 32 от 14.03.2018г. за строеж: “Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж” в УПИ V-546, кв.23 по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.232 по КК на гр.Шумен.с възложител „ГРАНД БИЛДСТРОЙ“ ЕООД.
   Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 328а на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


   08 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следнoто издадено разрешение за строеж:
   № 31 / 07.03.2018год. за обект „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в УПИ VIII-335, кв.118 по плана на гр.Шумен, идентификационен №83510.664.432.3 по КК на гр.Шумен, ул.“Отец Паисий“ №13 с възложител Неждет Исмаилов Хасанов.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   07 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 30 от 07.03.2018 год.
   РС № 30/07.03.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ Х-313, кв.106 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор 83510.681.313 по КК на града.


   26 февруари 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ Ви уведомява за издадено Разрешение за строеж № 28 от 26.02.2018г
   За обект: допълващо застрояване „Лятна кухня“ с размери 2,50/ 6,0м, с височина до 2,20м на Галин Асенов Веселинов
   Местонахождение: поземлен имот № 1465-а, за който е отреден УПИ ХХV-1465-а, 1466 в кв.562-б, по регулационния план на гр.Шумен имот с идентификатор 83510.658.268 по Кадастралната карта на града.


   22 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадени разрешения за строеж №26 и №27 от 21.02.2018год.
   РС № 26/21.02.2018г за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ ХV-291, кв.58 по плана на с.Мадара Община Шумен и идентификатор 46053.501.526 по КК на селото.
   РС № 27/21.02.2018г за обект: „Навес за селскостопански инвентар“ в имот с идентификатор 78104.100.126 по КК на с.Царев брод, Община Шумен.


   05 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж № 22 от 05.02.2018 год.
   РС № 22/05.02.2018г за обект: „Двуетажна жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“ в УПИ ХХІІ-1011, кв.92 по плана на кв.Дивдядово гр.Шумен и идентификатор83510.680.327 по КК на града.


   02 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №18 от 01.02.2018год. за обект: „Ограда с височина до Н-2,20м. и дължина 19,96м с плътна и ажурна част по вътрешна североизточна регулационна граница с имот-идентификационен №83510.677.412, разположена изцяло в имота на възложителя – местност „Порек“ извън регулационния план на гр.Шумен, с идентификатор 83510.677.411 по КК на града.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината


   01 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-28-014 от 01.02.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.149 /1/ от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Шумен № 14 от 24.01.2018г. за строеж: “ЕДнофамилна жилищна сграда, гараж, полуподземно стопанско помещение и подпорна стена към ПИ 83510.677.443” в ПИ 83510.677.183, м-ст „Сакарка“ по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проектите по издаденото разрешение за строеж можете да направите в стая 346 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.149 /3/ от ЗУТ същото може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, чрез главния архитект на Общината в 14-дневен срок от съобщението.


   31 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция “УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следното издадено разрешение за строеж:
   №17 от 31.01.2018год. за обект: „Жилищна сграда с гаражи”, находяща се в УПИ ХVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен с идентификатор 83510.671.234 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 338, през приемните дни на Общината.


   24 януари 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадени:
   1.Разрешение за строеж № 11 от 22.01.2018г
   За обект: „Жилищна сграда с гараж“
   Местонахождение: УПИ ХХIII-4732, кв.242-а, гр.Шумен.

   2.Разрешение за строеж № 12 от 22.01.2018г
   За обект: „Едноетажно допълващо застрояване-заведение за хранене към семеен хотел“ Местонахождение: УПИ IV-450, кв.77, гр.Шумен.

   3.Разрешение за строеж № 13 от 23.01.2018г
   За обект: „Промяна на предназначение на магазин за промишлени стоки в студио за красота“
   Местонахождене: УПИ II-4471, кв.270, гр.Шумен.


   05 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   № 5 от 18.01.2018год. за обект „Външен водопровод по ул.“Проф.Тотю Тотев“ от ОК 40 до ОК 43а, местност „Смесе“, гр.Шумен с възложител Община Шумен.
   № 6 от 18.01.2017год. за обект „Едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ в ПИ 83510.256.4 по КК на гр.Шумен, местност „Чернювец“, землището на кв.Дивдядово, гр.Шумен с възложител Васил Георгиев Василев – гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   05 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 1от 05.01.2017г на Добринка Георгиева Йорданова
   За обект: „Вътрешно преустройство на първи етаж от жилищна сграда и ремонт на попокрив- изцяло нов,а дървена конструкция, без промяна на сградата в хоризонтално и вертикално отношение“
   Местонахождение: УПИ III-2053-а, кв.253, гр.Шумен.

Дейности