30 септември 2021 г.

КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ” НАБИРА НОВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ В ОБЛАСТ ШУМЕН

Целта на кампанията е набиране на допълнителен брой приемни родители в област Шумен, като тя се реализира по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенцията за социално подпомагане в реализирането на проекта, чиито цели са:
– Да се усъвършенства моделът за предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхватът ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи;
– Да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
Какво направихме досега?
На 01.11.2016 г. бе поставено началото на втория етап на проекта „Приеми ме 2015“, чрез който се въведе иновативен областен модел за развитие на приемната грижа в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините участници в проекта и нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга.
Към Община Шумен, в качеството ѝ на община – областен град по проекта, се присъединиха общините Нови пазар, Каспичан, Венец, Никола Козлево, Смядово и Каолиново.
Общият брой утвърдени приемни семейства по проекта към 30.09.2021 г. на територията на област Шумен е 109.
Какво е приемна грижа?
Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.
Какви са децата, които имат нужда от вашата грижа?
Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.
Кой може да стане приемен родител?
Нужни са семейства за деца на по-голяма възраст, кризисно настаняване на по-големи деца, деца жертва на насилие, новородени.
Планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в общините Шумен, Смядово, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови пазар и с потенциалния брой на потребителите на тази услуга. Планираният брой и видове приемни семейства за област Шумен е както следва:
Община Шумен – 11 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за деца на възраст от 0 до 6 г., без увреждания – 7 приемни семейства;
– за деца на възраст от 0 до 18 г., с увреждания – 2 приемни семейства;
– за деца на възраст от 10 до 18 г., здрави – 2 приемни семейства.
Община Нови пазар – 4 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за деца на възраст от 0 до 18 г., без увреждания – 2 приемни семейства;
– за деца на възраст от 0 до 18 г., с увреждания -2 приемни семейства.
Община Каспичан-професионално приемно семейство с профил за дете на възраст от 0 до 18 г., без увреждания.
Община Каолиново – 10 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за деца на възраст от 0 до 3 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;
– за деца на възраст от 3 до 6 г., като едно от тях да е за дете с увреждания – 3 приемни семейства;
– за деца на възраст от 6 до 18 г., без увреждания – 4 приемни семейства.
Община Смядово – 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за деца на възраст от 7 до 18 г., без увреждания, в режим на кризисно настаняване и/или жертва на насилие.
Община Венец – 2 нови професионални приемни семейства с профил както следва:
– за новородени или деца на възраст от 0 до 13 г. с леки увреждания.
За да бъдете приемен родител е необходимо:
– да сте сигурни в решението си;
– семейството ви да приема идеята да станете приемен родител;
– да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;
– да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и да общувате с детето;
– да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете и желание да работите в партньорство със социалните работници;
– да не сте осъждани, да не сте в лошо здравословно състояние или да имате проблеми с алкохол и наркотици.
Каква подкрепа получавате като приемен родител?
– обучение от специалисти в областта на приемната грижа;
– непрекъсната подкрепа и консултации от социален работник;
– приемните родители могат да посещават група за взаимопомощ, за да споделят преживяванията си и да си помагат, поддържащи обучения и да се включват в супервизии;
– съдействие и подкрепа в случаите, когато приемното дете поддържа контакт с биологичното си семейство;
– Професионалните приемни родители се наемат на граждански договори за времето на настаняване на децата. За едно дете те получават 150% от минималната работна заплата, която от януари 2021 г. е 650 лв., за две настанени деца – 160% от минималната заплата, а за три и повече деца – 170% месечно.
Средствата за месечна издръжка на децата, настанени в приемни семейства, съобразно възрастта се определят спрямо гарантирания минимален доход за страната, който е в размер на 75 лв. и те са: за дете от 0 до 3-годишна възраст – 4 х ГМД,
за дете от 3 до 14-годишна възраст – 3,5 х ГМД, за дете от 14 до 18-годишна възраст, а ако учи – до 20 г. – 1,2 х ГМД.


04 март 2021 г.

Списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2021 г.


25 януари 2021 г.

Проекто списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2021 г.


18 януари 2021 г.

Община Шумен разкрива нова социална услуга

Специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“ ще бъде разкрита от Община Шумен през тази година като държавно-делегирана дейност по реда на Закона на социалните услуги. 237 потребители ще получат почасови грижи в домашна среда. 80 асистенти ще помагат на хора с увреждания и със затруднения при самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация. Предвижда се асистентите да обслужват до трима потребители.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон, също ще могат да се възползват от услугата. Насочването за ползване на подкрепата, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от Oбщина Шумен.

Заявления за включване в услугата като потребител или асистент се подават на гише №7 в Центъра за информация и услуги в общинската администрация от днес, 18 януари, всеки работен ден от 13.00 до 17.00 часа. Документи се предоставят на хартия на място. Те могат да бъдат изтеглени и от сайта на Община Шумен в раздел „Административни услуги“, секция – Дирекция „Социална политика и здравеопазване“.

За потребител:
Заявление-декларация

За асистент:
Заявление-декларация
Декларация за обработка на лични данни
Автобиография

Тел. номер: 054/800 157
e-mail: as.podkrepa@shumen.bg


09 декември 2020 г.

Започва прием на заявления за получаване на топъл обяд в условията на пандемия

И през следващата година Община Шумен ще продължи да предоставя услугата „Топъл обяд“. Безплатната храна за потребителите ще бъде осигурена в периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г. включително.
Община Шумен кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”. Проектът е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
За включване в програмата е необходимо да се подадат „Заявление-декларация” и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация”. Документите могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Шумен или предоставени на хартия на гише №7 в Центъра за информация и услуги в общината и в кметствата по населените места.
Заявленията и подкрепящите ги документи се приемат от 9 до 16 декември на гише №7 в общината от 9.00 до 17.00 часа или в съответните кметства. Право на безплатен топъл обяд имат лица от всички населени места на общината, които отговарят на следните условия:
Лица без доходи или с ниски доходи под прага на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на ковидинфекцията;
Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, без близки, които да им окажат подкрепа;
Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.


16 април 2020 г.

Община Шумен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Община Шумен отправя покана за представяне на кандидатури в следните направления:
1.Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
2.Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса
3.Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца
4.Индивидуални кандидатури
Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • активност;
 • креативност;
 • толерантност;
 • ангажираност към обща кауза;
 • умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • ориентираност към резултати;
 • организаторски умения;
 • доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/

Съгласно процедурата всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.
За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до 17 години, които притежават креативност, организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития, да могат да изразяват и защитават общото мнение.
Документите на кандидатите се подават в Община Шумен в срок до 24 май 2020 г., всеки работен ден между 9.00 часа и 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски” № 17 – „Център за информация и услуги“ – гише № 3 или на електронен адрес: p.penkova@shumen.bg

Формуляр за участие

Мотивационно писмо

Процедура за избор на членове на Съвета на децата


24 февруари 2020 г.

Списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2020 г.


17 януари 2020 г.

Проекто списък на граждани, които ще бъдат настанени в общински жилища през 2020 г.


Архив:

 •  2019
 •  2018
  • 20 юни 2018 г.

   СПИСЪК
   на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за длъжността
   „Социален работник“ от Областен екип по приемна грижа, с изнесено работно място Община Хитрино по Проект „Приеми ме 2015“:

   1. Невин Зияева Шевкъева
   Няма недопуснати кандидати.


   14 май 2018 г.

   Покана за публично обсъждане по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“
   Покана за провеждане на кръгла маса по проект „Изграждане на социални жилища в град Шумен“


   10 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.

   Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
   • Образователна степен: „средно образование“;
   • Професионална квалификация: хуманитарна;
   • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето: от 1 (една) до 3 (три) години.
   • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
   • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

   Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 11.06.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

   I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
   1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална дирекция за социално подпомагане.
   2. Конкурсът протича в два етапа:
   – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
   – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

   Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

   II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
   Писмено заявление (образец);
   Автобиография (образец);
   Декларация (образец);
   Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
   • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
   • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
   • Свидетелство за съдимост /изисква се по служебен път/
   • Медицинско свидетелство

   III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
   Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


   17 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява подбор за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.
   Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:

   • Образователна степен: „средно образование“;
   • Професионална квалификация: хуманитарна;
   • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето: от 1 (една) до 3 (три) години.
   • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
   • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

   Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 30.04.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

   • I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
   • Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална дирекция за социално подпомагане.
   • Подборът протича в два етапа:

   –           Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
   –           Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.
    Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.
   II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:

   • Свидетелство за съдимост
   • Медицинско свидетелствоIII. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
    Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова

   16 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява конкурс за 1 /един/ социален работник от Областен екип по приемна грижа на осемчасов работен ден, с изнесено работно място в Община Хитрино, с обхват на работа общините Хитрино и Венец.

   Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник от Областен екип по приемна грижа“:
   • Образователна степен: „средно образование“;
   • Професионална квалификация: хуманитарна;
   • Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
   • Опит при изпълнение на проекти – предимство.
   • Компютърни умения- Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

   Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), или по куриер (валидна е датата на получаване) в Община Шумен в срок до 16.04.2018 г. от публикуване на обявата, всеки работен ден от 8.30 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 17, етаж втори, стая 234. Заявления за участие, подадени след крайния срок, не се приемат.

   I. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
   1. Всяко постъпило заявление за участие в конкурса в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Шумен, в която участва и представител на Регионална Дирекция за социално подпомагане.
   2. Конкурсът протича в два етапа:
   – Първи етап: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
   – Втори етап: Събеседване с одобрените по документи кандидати.

   Съгласно разписаните в Проекта Дейност 1 и Дейност 3 не е допустимо да бъдат наемани действащи служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в дейността за предоставяне на социалната услугата „приемна грижа”.

   II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ:
   Писмено заявление (образец);
   Автобиография (образец);
   Декларация(образец);
   Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (образец);
   • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
   • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
   • Свидетелство за съдимост
   • Медицинско свидетелство

   III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Образци на: Длъжностна характеристика за длъжността „Социален работник”, Писмено заявление за кандидатстване, Автобиография, Декларация и Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
   Допълнителна информация: телефон: 054/ 857 672 , лице за контакт – Пламена Пенкова


   06 март 2018 г.

   Списък на граждани, който ще бъдат настанени в общински жилища – 2018 г.


   1 февруари 2018 г.

   Община Шумен обявява процедура по набиране на заявления за кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
   Информация за длъжността: Организира и осъществява ежедневните дейности, свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.
   Изисквания към кандидатите за длъжността „личен асистент“ и „домашен помощник“:

   – да са пълнолетни граждани;
   – да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
   – да са в добро физическо и психическо състояние;
   – да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
   – да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността.
   Кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ и „ Домашен помощник“ трябва да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
   Подаването на документи за започване на работа се извършва от 31.01.2018г. до 06.02.2018г., от 09.00ч. до 16.00ч. в Центъра за почасови услуги на ул. „Цар Иван Александър” 81, ет. 6, ст. 606.
   КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“
   1. Деца и лица с увреждания;
   2. Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
   Други изисквания: Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Шумен и живеят на територията на община Шумен.
   Необходимите документи от кандидат-потребители:
   • заявление – по образец;
   • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
   • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
   • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК , медицински протокол на ЛКК, други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
   • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
   • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – (когато не се подава лично)
   • други документи

   Подаване на заявленията за нови потребители:
   след 15.02. 2018г.,ул.” Цар Иван Александър” 81, ет. 6, стая 606
   от 9 до 16 часа
   тел. 054 800 157


   26 януари 2018 г.

   КАМПАНИЯ “ПРИЕМИ МЕ”

   Кампанията се реализира по проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на проекта със сключени Споразумение за партньорство №ВG03-ПС01-75 от 11.12.2015г., Анекс към Споразумение за партньорство № ВG03-ПС01-0033 от 01.09.2016г. Цел на проекта е: Да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и разшири обхвата ѝ в страната, както и по отношение на целевите групи. Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.
   Цел на кампанията: набиране на допълнителен брой приемни семейства за съответната община.
   Към кого е насочена кампанията: кандидати за приемни родители.
   Материали за кампанията: Информационни брошури, насочващи вниманието към темата.
   Какво направихме през 2017 г. ?
   На 01.11.2016г. се постави началото на втори етап на проект „Приеми ме 2015“, чрез който се въведе иновативен областен модел за развитие на приемната грижа в страната с конкретно разпределение на отговорностите на общините-участници в проекта и  нова организация на управление на местно ниво и на предоставяне на социалната услуга.
   Сформиран бе Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), който е в състав 1 (един) Началник на ОЕПГ и 13 (тринадесет) социални работника, от които 6 (шест) с работно място в Община Шумен, 6 (шест) с изнесено работно място в Община Нови пазар и 1 (един) социален работник с изнесено работно място в Община Каолиново.
   Към Община Шумен, в качеството ѝ на община-областен град по проекта се присъединиха общините Нови пазар, Каспичан, Венец, Никола Козлево, Смядово и Каолиново.
   Общия брой утвърдени приемни семейства по проекта към 31.12.2017г. на територията на област Шумен е  134. От тях приемни семейства, в които има настанени деца към 31.12.2017г.  са 119 семейства.
   Във връзка с актуализирането на Плана за развитие на приемната грижа 2016/2017 г., изготвен и изпълняван по проект „Приеми ме 2015“, както и необходимостта от планиране развитието на социалната услуга „приемна грижа“ общо за страната и на областно ниво, за 2017/2018 г. от  28-те регионални дирекции за социално подпомагане (РДСП) бяха изпратени конкретни предложения за съответната област. РДСП работиха във взаимодействие с областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ).
   От страна на РДСП – Шумен, планираният допълнителен брой приемни семейства е съобразен с потребностите в конкретната община и потенциалния брой на потребителите на тази услуга: деца с проблемно поведение на по-голяма възраст, кризисно настаняване на по-големи деца, деца жертва на насилие. Очакваният брой приемни семейства е планиран и съобразен след обстоен анализ на свободните приемни семейства към момента, предстоящото им заличаване за някои от тях, промяната/разширяване на профилите на семействата, които са вписани в регистъра.
   Срок на кампанията: до 30 април 2018 година.

   Какво е приемна грижа?
   Агенция за социално подпомагане.

 •  2017

Дейности

Skip to content