Вашите данъци може да платите и тук:
МЕСТА ЗА ПЛАЩАНЕ
1. В брой на касите на Община Шумен в Общинска данъчна служба
гр. Шумен, бул. „Славянски” №17, с работно време
– по всички кметства на Община Шумен

    2. Чрез ПОС-терминал на касите на Общинска данъчна служба

3. В брой на обособени пунктове на „Фаст Пей ХД” АД
– обособени пунктове за обслужване на гражданите в цялата страна на „Фаст Пей ХД” АД – по градове с адрес и работно време на сайта на „Фаст Пей ХД” АД – www.fastpay.bg

     4. В брой в офисите на „Изипей” АД за обслужване на гражданите в цялата страна – по градове с адрес и работно време на сайта на www.easypay.bg

 5. По Интернет чрез www.ePay.bg от регистрирани клиенти на „Изипей” АД с дебитни и кредитни карти – VISA и MasterCard

6. Чрез Интернешънъл Асет Банк АД – в офисите на банката и чрез сайта на банката  www.iabank.bg

  7. Чрез клоновете на Български Пощи ЕАД

8. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Шумен
Райфайзенбанк (България) ЕАД

BIC: RZBBBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG09RZBB91558400106305
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА 44 22 00
ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 44 23 00
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 44 24 00
ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ 44 25 00
ДРУГИ ДАНЪЦИ 44 34 00
ПАТЕНТЕН ДАНЪК 44 14 00
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 44 28 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ, ЛИХВИ 44 65 00
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 44 14 00
ТАКСА КУЧЕ 44 80 13
АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 44 80 90

СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ
1. Данък върху недвижими имоти – на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
2. Данък върху превозни средства – на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
3. Такса за битови отпадъци – на 2 равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

До 30 април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка.
4. Патентен данък – на 4 равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври за годината, за която е дължим.
Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват 5% отстъпка.
5. Туристически данък – до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са предоставени нощувките.

Последователност на погасяванe на задълженията
Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:
(Нова – ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

Дейности

Skip to content