• Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Слънчев лъч“
  гр. Шумен, ул.”Г. С. Раковски” №69
  Директор – В. Танева, тел.:054/886 007
  Дневния център за деца с увреждания е с капацитет 36 места и предлага дневни грижи, рехабилитация, обучение, консултации за деца със специални нужди и техните семейства.
  Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 12 места е разкрит през 2004 г. в сградата на Дневния център за деца. Предлага като допълнителни услуги трудотерапия и специализирано обучение.
 • Домашен социален патронаж
  гр. Шумен, ул.”Възрожденец”№17
  Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 103
  Социалното заведение е с капацитет 200 места, от които 20 за социалната услуга домашни грижи и 180 места за социалната услуга доставяне на храна в дома. Всички лица, обслужвани от Домашния патронаж получават помощ от специалисти при решаване на здравни, социални и правни въпроси.
  Към Домашния социален патронаж има създадено Бюро за социални услуги, което предоставя безвъзмездно посреднически услуги на потребители и доставчици на социална услуга “Домашни грижи”.
 • Домашен социален патронаж
  с. Царев брод, общ. Шумен, ул.”Васил Коларов”№14
  Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 103
  Социалното заведение е с капацитет 200 места. Предоставя социална услуга „Доставяне на храна”.
 • Обществена трапезария
  гр. Шумен, ул.“Васил Левски” №4, Управител – Св. Евлогиева, тел.:054/887 103 Трапезарията предлага безплатно хранене за лица, изпаднали в безпомощност, поради липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотни стари хора и инвалиди, получаващи минимални пенсии и скитащи и безпризорни лица. Капацитетът й е 90 места.
 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства
  гр. Шумен, ул.”Димитър Благоев”№10
  Директор – В. Господинова, тел.054/850 777
  Социалната работа в Комплекса се предоставя в три центъра:
  * Център за обществена подкрепа с капацитет 79 лица месечно;
  * Звено “Майка и бебе” с капацитет 6 лица;
  * Център за работа с деца на улицата – капацитет 15 лица месечно.
  Към Центъра за обществена подкрепа функционира Център за временно настаняване – “спешен прием” на безпризорни деца.
  Социалната работа в Комплекса е възложена на НПО – “Институт по социални дейности и практики”, гр. София, съгласно социално споразумение на основание Закона за социалното подпомагане.
 • Семейно- консултативен център – гр. Шумен, ул. Витоша №50, вх.2, Управител – Д. Драганов, тел:054/970092. СКЦ е форма на социална услуга, предоставяща интегрирани услуги с цел идентифициране на рискови семейства и деца, превенция, социална подкрепа, посредничество, придружаване и консултиране.
 •  Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания
  гр. Шумен, ул.“Цар Освободител”№104; Управител – Г. Петкова, тел.:054/801 282; ЦСРИ за лица със зрителни увреждания е с капацитет 25 места и предлага социални и рехабилитационни услуги, консултации и обучение на зрително затруднени лица и техните близки.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания
  гр. Шумен, ул.“Тракия”№8; Управител – С. Хайнова, тел.: 054/832 201. Центърът предлага консултиране и информиране, обучение, медицинска рехабилитация на деца, младежи и възрастни хора с физически увреждания, консултиране на родители на деца с физически увреждания, трудотерапия, арттерапия, индивидуални занимания, конна езда и плуване за деца и младежи. Капацитетът на центъра е 25 места.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция
  гр. Шумен, ул.“Гоце Делчев” №24, Ръководител – Д. Коева,  тел.: 054/860 365.
  Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, насочени към създаване и поддържане на социални умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Услугите предоставяни в центъра са : социална рехабилитация; дейности за развитие, трудотерапия; социална и специализирана консултация; организиране на свободното време и др. Целева група са лица над 18 год. възраст с различен вид и степен на увреждане. Капацитетът на центъра е 40 места.
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в риск гр. Шумен, ул.“Ген. Скобелев” №95, Ръководител – С. Каракашев,  тел.: 054/982 070. Центъра е с капацитет 25 места. Услугите, които се предоставят са: консултиране и информиране,  обучение,  дневни занимания, работа с родителите на децата.
 • Наблюдавано жилище
  гр. Шумен, ул.“Деде Агач”№17 ап. 42, управител Евг. Георгиев, тел. 054/ 850 777
  В наблюдаваното жилище се настаняват млади хора на възраст над 18 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен и независим живот. Услугите на наблюдаваното жилище се ползват от младежи и девойки, напуснали специализирана институция и млади хора, които не получават подкрепа от биологичните си семейства. Капацитетът е 4 места.
 • Наблюдавано жилище
  гр. Шумен, ул.“Деде Агач”№1 А ап. 306, управител Евг. Георгиев, тел. 054/ 850 777
  В наблюдаваното жилище се настаняват млади хора на възраст над 18 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен и независим живот. Услугите на наблюдаваното жилище могат се ползват от младежи и девойки, напуснали специализирана институция и млади хора, които не получават подкрепа от биологичните си семейства. Капацитетът е 2 места.
 • Защитено жилище
  с. Царев брод, общ. Шумен, ул.“Вела Пеева”№2; Управител- Ал. Величкова, тел. 05315/2052.
  Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Царев брод е социална услуга в която получават грижа пълнолетни лица. Капацитетът е 8 места. Целите на социалната услуга са: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, социална интеграция и ефективна защита на потребителите на социалната услуга. Ползвателите на услугата получават следните услуги: консултиране, дневна грижа, рехабилитация, терапия, информиране и обучение; групова работа, помощ в домакинството;
 • КСУ „Детелина“ включващ:
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания -1
  гр. Шумен, ул.“Възрожденец”№17, ет. 1, ръководител- И. Калоянов, тел.054/ 800 994.

Центъра е социална услуга от резидентен тип, предоставя подслон и ежедневни грижи в среда близка до семейната за деца изведени от специализирани институции или в риск. Осъществява подкрепа за личностно съзряване и изграждане на  умения за самостоятелен и независим живот.  Капацитетът е 15 места.

 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – 2.

гр. Шумен, ул.“Възрожденец”№17, ет. 2, ръководител- И. Калоянов, тел. 865 271 ; Капацитет- 10 места

 • Кризисен център за деца- гр. Шумен, ул.“Възрожденец”№17, ет. 1, ръководител И. Калоянов, тел. 054/830 632 ; Капацитет- 10 места. Кризисния център е комплекс от социални услуги за деца, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Услугите, които се предоставят са: оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности, правно консултиране или социално – психологическа помощ.
 • Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа „Калинка“с. В. Друмев, общ. Шумен, ул.“Мир” №1
  Ръководител –С. Стоянова, тел.:05312/2173.
  Центърът е с капацитет 25 места и работи с деца от 3  до 18 години, които се нуждаят от медицинска рехабилитация, обучение, подкрепа за личностно съзряване, развиване на възможностите за задоволяване на ежедневните  потребности, развитие на различни навици и умения за живот. Услугите, които се предлагат в дневния център са: социално консултиране, психологическо консултиране, дневна грижа, рехабилитация, трудотерапия, музико и арттерапия, обучение в полезни умения за независим живот и др.
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, гр. Шумен, ул. „Родопи ”№22а, Управител- И. Калоянов, тел.054/971615. Капацитет – 14 места;  Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която създава условия за отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда близка до семейната; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, гр. Шумен, ул. „Одрин ”№13, Управител- Н. Стойнева,тел.054/971414. Капацитет- 14 места;  Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която създава условия за отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда близка до семейната; оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Слънчево детство“, гр. Шумен, ул. „Иван Рилски ”№2, Управител- И. Иванов,тел.054/977728; Капацитет- 14 места; Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която създава условия за отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда близка до семейната. Осъществява подкрепа за личностно съзряване и изграждане на  умения за самостоятелен и независим живот.
 • Клубове на пенсионера
  Клубовете предоставят възможност и условия на хората от третата възраст да общуват, да организират културни мероприятия, да осъществяват социална интеграция и извършват социално-помощна дейност.
 • Клубове на инвалидите
  Клуб на инвалидите – гр. Шумен, ул.“Тракия”№8, тел.:054/832 201
  Клуб на военноинвалидите – гр. Шумен, бул.“Мадара”№28, вх.4, тел.:054/832215.

Дейности

Skip to content