25 октомври 2021 г.

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на слкючени доброволни споразумения за землищата в Община Шумен, както следва: кв. Мътница в гр. Шумен, с. Илия Блъсково, с. Мараш, с. Градище, кв. Дивдядово в гр. Шумен, с. Васил Друмев, с. Салманово, с. Велино, с. Ивански и с. Царев брод.


14 октомври 2021 г.

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на слкучени доброволни споразумения за землищата в Община Шумен, както следва с. Овчарово, с. Белокопитово, с. Друмево, с. Мадара, с. Кладенец, с.Костена река.

Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, за одобряване на слкучени доброволни споразумения за землищата в Община Шумен, както следва с. Вехтово, с. Дибич, с. Панайот Волов, гр. Шумен, с. Черенча, с. Лозево, с. Радко Димитриево, с. Струино, с. Новосел, с. Ветрище, с. Средня


18 август 2021 г.

Обявление на график по чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно сключване на споразумения за стопанската 2021/2022г. за землища на територията на Община Шумен


17 август 2021 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“ – гр. Шумен
На основание чл.107, ал. 1, чл.108, ал. 1 и ал. 4, чл.109 и чл.111 от ЗФВС, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 4.1., чл.4, т. 1.1. от НППТПОКПНРОИ, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
„Терен с площ от 112 кв. м., разположен в югозападната част на Спортен комплекс „Плиска“, включващ поземлен имот с идентификатор 83510.665.18 по КК на гр. Шумен, за поставяне на 4 броя преместваеми клетки с площ по 28 кв.м. всяка, за автокозметични услуги“.
Задължение на наемателя ще бъде поставянето на обектите да бъде съобразено с всички законови изисквания за дейността им, както и осигуряването на инфраструктурни връзки за водоснабдяване, канализация и електрическо захранване.
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
1.Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1.1. Начална конкурсна цена за срока на договора в размер на 60 000 лв. без ДДС платима както следва:
– Част от предложената цена в размер на не по-малко от 30 000 лв. под форма на равни годишни вноски за наем за целия срок на договора, т.е. минимален размер на месечен наем 250 лева без ДДС /с относителна тежест в комплексната оценка 60 %/;
– За останалата част от предложената цена в размер на не по-малко от 30 000 лв. да бъдат извършени строително-ремонтни работи в обекта, за изграждане на подхода от страна на бул. „Симеон Велики“ / ул. „Стадиона“/ и поставяне на ограда от западната страна на имота /с относителна тежест в комплексната оценка 30 %/;
1.2. Максимален срок за извършване на строително-ремонтни работи в обекта – 24 месеца от сключването на договора за наем /с относителна тежест в комплексната оценка 10 %/;
2. Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) без ДДС до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG68DEMI92403300096862, BIC: DEMIBGSF, при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
3. Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 20.08.2021 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
4. Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 25.08.2021 г. в запечатани непрозрачни пликове.
5. В договора за наем задължително ще бъдат включени следните клаузи:
5.1.Наетият обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
5.2. Обекта се застрахова в полза на община Шумен, като разходите по сключване и поддържане на застраховката са за сметка на наемателя.
5.3. Подържането и текущите ремонти на обекта се извършват от наемателя за негова сметка. Разходите за изпълнение на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
5.4. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана, такса смет и др.).
5.5. При необходимост от основен ремонт на части от обекта извън предварително посочените инвестиции, СМР се извършва от наемателя след предварително съгласуване с Община Шумен и Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. Разходите за извършване на горепосочените СМР, както и за изпълнението на инвестиционната програма са за сметка на наемателя.
5.6. Всички подобрения в спортния обект стават собственост на наемодателя, като не се дължи обезщетение за стойността им.
5.7. Всички разрешителни, съгласувания и формалности за пускане на имота в експлоатация са за сметка и на отговорност на наемателя.
5.8. Договорът със спечелилия участник ще се сключи при условията посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем, се задължава в срок от 10 дни да впише договора в Служба по вписванията.
5.9. Наемателят има право:
– да ползва обслужващите помещения/бани, съблекални и тоалетни/ без да възпрепятства тяхното ползване от други ползватели;
– да благоустрои и огради имота, да направи подобрения и да изгради паркинг на определено от наемодателя място в близост до терена, без да се засягат съществуващите дървета;
– да постави нестационарни съоръжения – санитарен или офис контейнер, навес и седалки за зрители.
6. Срок на наемното правоотношение – 10 години, считано от датата на сключване на договора.
Оглед на обекта може да се извършва до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


10 август 2021 г.

Заповеди № РД-04-79/03.08.2021г. и № РД-04-79-01/03.08.2021г., относно съставени регистри и масиви за ползване, във връзка със сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г. за землища в Община Шумен


12 юли 2021 г.

Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за изменение на заповед № РД-04-91/16.10.2020г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за землището на с. Васил Друмев, община Шумен и
заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за изменение на заповед РД-04-125/05.11.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен за землището на кв. Дивдядово, гр. Шумен, община Шумен, относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в същите землища.


07 юни 2021 г.

О Б Я В А

Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“, гр. Шумен,
обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на:
Бистро „Юнак“ представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.666.642.1.4, разположен в поземлен имот с идентификатор 83510.666.642 по кадастралната карта на гр.Шумен, съответстващ на УПИ VІ – 2376 в кв.192 по действащия ПУП на гр.Шумен, находящ се на ул. „Илия Р. Блъсков“ №7 в гр.Шумен, АОС № 4725/2016 г.
Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
1. Начална наемна месечна цена за целия обект в размер на не по-малко от 810 лв. (осемстотин и десет лева) без ДДС.
2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 41 780 лв. (четиридесет и една хиляди седемстотин и осемдесет лева) без ДДС.
3. Максимален срок за извършване на инвестициите в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN BG47DEMI92403100094298 при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен, BIC: DEMIBGSF.
Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 10. 06. 2021 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 14. 06. 2021 г. в запечатани непрозрачни пликове.
Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


18 май 2021 г.

Протокол по чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в Община Шумен


10 май 2021 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма „ДДД-1” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
Първо посещение:
На 13 май 2021 г.  с наземна техника в 16.00 часа биотоп 15 на Езеро Кьошкове–езеро, на 14 май 2021г. с наземна техника в 14.20 часа биотоп 16  Енчова река – горно течение-река, в 14.40 часа биотоп 17  Енчова река-долно течение-река, в 15.00 часа биотоп 18 Река Поройна-горна част-река, в 15.30 часа биотоп 19 Река Поройна-средна част-река, в 16.00 часа биотоп 20  Река Поройна-долна част-река, ще се извърши обработка на водни хабитати срещу ларви на комари с биологичен препарат Векто Бак 12 АС при доза 50 мл/дка без карантинен срок. Антидот не е приложим.
Второ посещение:
На 26 май 2021г. с наземна техника в 14.20 часа биотоп 16  Енчова река – горно течение-река, в 14.40 часа биотоп 17 Енчова река-долно течение-река, в 15.00 часа биотоп 18 Река Поройна-горна част-река, в 15.30 часа биотоп 19 Река Поройна-средна част-река, в 16.00 часа биотоп 20  Река Поройна-долна част-река, на 27 май 2021 г. с наземна техника в 16.00 часа биотоп 15 на Езеро Кьошкове–езеро, ще се извърши обработка на водни хабитати срещу ларви на комари с биологичен препарат Векто Бак 12 АС при доза 50 мл/дка без карантинен срок. Антидот не е приложим.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
За повече информация: тел: 0878 017806  – „ДДД-1” ООД,  054/ 857 710 – Община Шумен


23 април 2021 г.

Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма „ДДД-1” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
На 26 април 2021 г. с наземна техника в 16.00 часа биотоп 15 на Езеро Кьошкове–езеро, на 29 април 2021г. с наземна техника в 11.00 часа биотоп 16 Енчова река – горно течение-река, в 12.00 часа биотоп 17 Енчова река-долно течение-река, в 13.00 часа биотоп 18 Река Поройна-горна част-река, в 14.00 часа биотоп 19 Река Поройна-средна част-река, в 15.00 часа биотоп 20 Река Поройна-долна част-река, ще се извърши обработка на водни хабитати срещу ларви на комари с биологичен препарат Векто Бак 12 АС при доза 50 мл/дка без карантинен срок. Антидот не е приложим.
Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
За повече информация: тел: 0878 017806 – „ДДД-1” ООД
054/ 857 710 – Община Шумен


12 април 2021 г.

Протокол за неприсъствено заседание по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в Община Шумен


31 март 2021 г.

Невръчено писмо № 26-00-3016/26.02.2021г. на управителя на „ВИГОР“ ЕООД


12 февруари 2021 г.

Заповед РД-25-300/11.02.2021 г. в изпълнение на Решение № 313 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Шумен, за предоставяне на полски пътища
Приложение №1


10 февруари 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
Инициатива на “МТМ-2” ЕООД
за ползване на воден обект – язовир “Овчарово”

1.Цел на заявеното използване:

 

Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности      
2. Воден обект и код на водното тяло

 

Язовир “Овчарово”, находящ се в землището на с. Овчарово, Община Шумен, Област Шумен
ВG2КА578R003
3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

 

Максимална залята площ – 271.974 дка,
Общ обем – 750 хил. куб.м.
Височина на стената – 12 м.
Дължина на стената – 302 м.
4.Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ:

 

Язовир “Овчарово”, ПИ с идентификатор № 53240.21.13 по кадастралната карта на с. Овчарово и ПИ с идентификатор № 53240.12.51 по кадастралната карта на с. Овчарово, в землището на с. Овчарово, ЕКАТТЕ 53240
5.Проектни параметри на използването: Ползвана залята площ в размер на 181 дка
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект:

 

Ползването на водния обект единствено за разрешената цел;
Спазване на разрешителния режим на ползване;
Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;
7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен, бул. “Славянски” №17
Срок – 14 дни от датата на обявяването

 


08 февруари 2021 г.

Невръчено писмо № 94-00-254/18.01.2021 г. на Петър Атанасов


04 февруари 2021 г.

ОБЯВЯВА

Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и правилата за ползването им съгласно чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 г., по землища и категории.
Приложение 3
Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища за стопанската 2021/2022 г.


12 януари 2021 г.

Невръчено писмо № 26-00-172/12.01.2021 г. на Ремзи Зекериев


12 януари 2021 г.

Невръчено писмо № 26-00-170/12.01.2021 г. на Ремзи Зекериев


11 януари 2021 г.

Невръчена Заповед № РД-25-029/08.01.2021 г. на Евгени Борисов


Архив:

  •  2020

   31 декември 2020 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с.Салманово, с.Градище, с.Панайот Волов, с.Новосел, с.Мараш, с.Радко Димитриево, с.Дибич, с.Вехтово, с.Белокопитово, с.Ивански, с.Друмево, с.Черенча, с.Струйно и с.Средня.


   15 декември 2020 г.

   Заповед РД-25-2519/15.12.2020 г. в изпълнение на Решение №272 от 30.11.2020 г. на Общински съвет – Шумен
   Приложение № 1


   20 ноември 2020 г.

   Заповед РД-25-2341/20.11.2020 г. относно изземване на имот


   17 ноември 2020 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2020/2021 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с.Васил Друмев, с.Мадара, с.Овчарово, с.Царев брод, кв.Мътница в гр. Шумен., кв.Макак с гр.Шумен, кв.Дивдядово в гр.Шумен, с.Велино, с.Ветрище, с.Илия Блъсков, с.Кладенец, с.Костена река и с.Лозево.


   13 ноември 2020 г.

   Невръчена заповед на фирма “М и Н Макс” ООД


   15 октомври 2020 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
   Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
   Инициатива на “Хемус Консулт БГ” ЕООД
   за ползване на воден обект – язовир “Соара”

   1.Цел на заявеното използване:  Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности      
   2. Воден обект и код на водното тяло Язовир “Соара”, находящ се
   в землището на гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен
   ВG2КА578R003
   3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Максимална залята площ – 345.7 дка,
   Общ обем – 334 хил. куб.м.
   Височина на стената – 8 м.
   Дължина на стената – 369 м.
   4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ: Язовир “Соара”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 83510.569.27 по кадастралната карта на гр. Шумен
   ЕКАТТЕ 83510
   5. Проектни параметри на използването: Ползвана залята площ в размер на 230 дка
   6. Условия, при които би могло да се предостави правото за ползване на водния обект: Ползването на водния обект единствено за разрешената цел;
   Спазване на разрешителния режим на ползване;
   Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;
   Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;    
   7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,
   бул. “Славянски” №17
   Срок – 14 дни от датата на обявяването

   14 август 2020 г.

   Обявление по чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ


   13 август 2020 г.

   Заповед № РД-04-36/31.07.2020г. относно сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землища в Община Шумен


   12 август 2020 г.

   Невръчена заповед на фирма “М и Н Макс” ООД
   № РД-25-1607/12.08.2020г.


   04 август 2020 г.

   СЪОБЩЕНИЕ
   На основание чл.18 а, ал.10 от АПК

   Община Шумен уведомява „ВЪЛЕВИ 2010“ ООД,ЕИК 201059217,със седалище и адрес на управление :Община Шумен, гр. Шумен 9700,ул. ВЪЗРОЖДЕНЕЦ № 16,с представител и управител: ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ ,че е изготвено писмо-отговор във връзка с молба –заявление от „ВЪЛЕВИ 2010“ ООД с вх.№ 26-00-1374/28.05.2020г. на Община Шумен. Същото е изпратено с препоръчана пратка чрез лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за седалище и адрес на управление на търговското дружество и не е потърсено до 04.08.2020г.
   В 7 дневен срок от публикуване на настоящото на интернет –страницата на Община Шумен „ВЪЛЕВИ 2010“ ООД,ЕИК 201059217 с представител и управител: ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ може да получи писмо-отговор от деловодство на Община Шумен-ст.204.
   На основание чл. 18 а ,ал.10 от АПК след изтичане на горепосочения срок Община Шумен ще счита за връчено писмо-отговор във връзка с молба –заявление от „ВЪЛЕВИ 2010“ ООД с вх.№ 26-00-1374/28.05.2020г. на Община Шумен.
   04.08.2020г.


   29 юли 2020 г.

   Невръчено уведомление на фирма “М и Н Макс” ООД
   № 26-00-1956/28.07.2020г.


   15 юни 2020 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   Община Шумен уведомява, че със Заповед № РД-25-1190 от 12.06.2020г е утвърден образец на заявление, което да подават лицата, попадащи в обхвата на т. 3 от Решение № 131 от 28.05.2020 г. на Общински съвет Шумен, като страни по договор за наем на общински нежилищни имоти, сключени с Община Шумен или с общински предприятия, за които е налице спад на приходите от продажби в резултат на въведеното извънредно положение за срок не по-дълъг от срока на извънредното положение.
   Заявления ще се приемат в срок до 10.07.2020 г., както следва:
   – за наематели по договори, сключени с Община Шумен–в деловодството на Общината – стая № 204;
   – за наематели по договор, сключени с общинско предприятие – в деловодството на съответното предприятие.
   Образец на заявление


   02 юни 2020 г.

   Невръчени уведомления на фирма “ВАСУ ОНЛАЙН” ЕООД
   № 26-00-834/10.03.2020г.
   № 26-00-1250/18.05.2020г.


   21 май 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, кметовете на с. Царев брод, с. Белокопитово и гл.специалисти на кв.Макак, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   На 29.05.2020г. от 7 до 10 часа с наземна техника на царевица, срещу вредителя широколистни плевели с препарата Мустанг СК при доза 50 мл/дка с карантинен срок 65 дни и срещу вредителя житни плевели с препарата Нифур 4 СЛ при доза 125 мл/дка с карантинен срок 30 дни,. Подлежащ на третиране е терен в гр.Шумен в масив 79 с площ на третиране 166 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел:0884 918500 – „Агропро”ООД и 054/857 710 – Община Шумен


   18 май 2020 г.

   ОБЯВЯВА

   Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021г.


   18 май 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че фирма „Мегафрут” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   От 22 до 24 май 2020 г. от 06.00 до 10.00 часа с наземна техника на:
   Череши – срещу черешова муха с препарата Децис 100 ЕК при доза 17,5 мл / дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 194 дка.
   Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

   За повече информация: тел: 0887309959 – „Мегафрут” ООД
   054/857 710 – Община Шумен


   14 май 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   На 18.05.2020г. след залез слънце; на 19.05.2020г. до 10.00 часа и след залез слънце; на 20.05.2020г. до 10.00 часа с наземна техника на:
   Череши във фенофаза „нарастване на плода“ – срещу черешова муха с препарата ДЕЦИС 100 ЕК при доза 15 гр./дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене и бяла ръжда с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка и карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 11 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 3 дка
   На 20.05.2020г. след залез слънце и на 21.05.2020г. до 10.00 часа с наземна техника на:
   Сливи във фенофаза „нарастване на плода“ срещу сливов плодов червей с препарата КОРАГЕН при доза 20 мл/дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене с препарата СИГНУМ при доза 60 мл/дка и карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: – „КИММС” ЕООД в „Куванлък“– 7 дка, както и в „Горен сусурлук“ 8 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9 дка;
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД,
   ЗП Зорица Савева Стефанова
   ЗП Северина Пламенова Рашкова
   054/857 710 – Община Шумен  Обявените от същите фирми третирания за 15, 16, 17 и 18 май 2020г. са отменени.


   11 май 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че фирма „Мегафрут” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   От 14 до 16 май 2020 г. от 06.00 до 10.00 часа с наземна техника на:
   Череши – срещу черешова муха с препаратите Карате Зеон 5 кс при доза 15 мл / дка с карантинен срок 7 дни и Вуксал калций при доза 500 мл / дка. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 194 дка.
   Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

   За повече информация: тел: 0887309959 – „Мегафрут” ООД
   054/857 710 – Община Шумен


   11 май 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   От 15 до 16 май 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Череши във фенофаза „нарастване на плода“ – срещу черешова муха с препарата ДЕЦИС 100 ЕК при доза 15 гр./дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене и бяла ръжда с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка и карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 11 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 3 дка
   От 17 до 18 май 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Сливи във фенофаза „нарастване на плода“ срещу сливов плодов червей с препарата КОРАГЕН при доза 20 мл/дка и карантинен срок 7 дни; срещу ранно кафяво гниене с препарата СИГНУМ при доза 60 мл/дка и карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Куванлък“ – „КИММС” ЕООД – 7 дка, както и в „Горен сусурлук“ 8 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9 дка;
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД,
   ЗП Зорица Савева Стефанова
   ЗП Северина Пламенова Рашкова
   054/857 710 – Община Шумен


   07 май 2020 г.

   Провеждане на процедура за издаване на разрешително за водовземане от язовир Шумен


   05 май 2020 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, кметовете на с. Царев брод, с. Белокопитово и гл.специалисти на кв.Макак, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   На 11.05.2020г. от 7 до 10 часа с наземна техника на пшеница, срещу вредителя ръжди с препарата Солигор 425 ЕК при доза 70 мл/дка с карантинен срок 35 дни и срещу вредителите житна пиявица и житна дървеница с препарата Нуреле Д при доза 60 мл/дка с карантинен срок 30 дни,. Подлежащ на третиране е терен в гр.Шумен, кв. Макак в масив 121 с площ на третиране 33 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел:0884 918500 – „Агропро”ООД и 054/857 710 – Община Шумен


   27 април 2020 г.

   ОБЯВЯВА

   Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021г.


   23 април 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че фирма „Мегафрут” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   От 28 до 30 април 2020 г. от 20.00 до 06.00 часа с наземна техника на:
   Череши и сливи – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР при доза 30 г / дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 294 дка.
   Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

   За повече информация: тел: 0887309959 – „Мегафрут” ООД
   054/857 710 – Община Шумен


   22 април 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. Макак в гр. Шумен


   21 април 2020 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   От 24 до 26 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Череши във фенофаза „край на цъфтеж и окапване на венчелистчета“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка и срещу листни въшки с препарата МОСПИЛАН 20 СГ при доза 25 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888 996 222 – „КИММС” ЕООД,
   ЗП Зорица Савева Стефанова
   ЗП Северина Пламенова Рашкова
   054/857 710 – Община Шумен


   31 март 2020 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   – фирма „Мегафрут” ООД
   На 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 април 2020 г. от 20.00 до 06.00 часа  с наземна техника на:
   Череши и сливи – срещу ранно кафяво гниене с препарата Хорус 50 ВГ при доза 50 г / дка с карантинен срок 7 дни и срещу хоботник с препарата Децис 100 ЕК при доза 17 мл / дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 294 дка.
   – фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова
   – От 3 до 6 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Череши във фенофаза „преди цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата ХОРУС 50 ВГ при доза 50 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД –
   148 дка.
   – От 4 до 7 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и  от 16.00 до 20.00 часа   с наземна техника на:
   Сливи във фенофаза „преди цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата ХОРУС 50 ВГ при доза 50 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 8 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9 дка, както и в „Куванлък” – „КИММС” ЕООД – 7 дка.
   -От 6 до 9 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и  от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Кайсии във фенофаза „след цъфтеж“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 20 мл/дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 66 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 12 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 30 дка.
   Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0887309959  – „Мегафрут” ООД
   тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД,
   ЗП Зорица Савева Стефанова
   ЗП Северина Пламенова Рашкова
   054/857 710 – Община Шумен


   24 март 2020 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, кметовете на с. Царев брод, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   На 27.03.2020г. от 9 до 17 часа с наземна техника на пшеница, срещу плевели с хербицида Дерби супер 1 при доза 3,3 гр/дка с карантинен срок 60 дни и на 31.03.2020г. от 7 до 10 часа срещу болестите септориоза, мана и ръжди с фунгицида Дует ултра при доза 60 мл/дка с карантинен срок 35 дни, и срещу листни въшки и пиявици с препарата Деша ЕК при доза 30 мл./дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в гр.Шумен, кв. Макак в масив 121 с площ на третиране 33 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел:0884 918500 – „Агропро”ООД и 054/857 710 – Община Шумен


   10 март 2020 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, вкл. кв. Макак


   09 март 2020 г.

   Заповед за изменение на заповед № ПО-09-587-1/04.11.2019г. за землището на кв. Дивдядово, гр.Шумен в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен, относно одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същото землище.


   28 февруари 2020 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   От 2 до 5 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:
   Кайсии във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу сачмянка и ранно кафяво гниене с препарата БОРДОМИКС 20 ВП при доза 500 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 65дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 12дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 30дка.
   От 3 до 8 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:
   Череши във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу бактериален пригор с препарата БОРДОМИКС 20 ВП при доза 500 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148дка.
   От 8 до 10 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:
   Сливи във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу сачмянка с препарата ФУНГУРАН ОН 50 ВП при доза 200 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 8дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9дка, както и в „Куванлък” – „КИММС” ЕООД – 7дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД,
   ЗП Зорица Савева Стефанова
   ЗП Северина Пламенова Рашкова
   054/857 710 – Община Шумен


   25 февруари 2020 г.

   ОБЯВЯВА

   Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади на територията на Община Шумен за стопанската 2020-2021 г., съгласно чл.37о, ал.3 от ЗСПЗЗ и Решение № 61 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Шумен


   13 февруари 2020 г.

   ОБЯВЯВА

   Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 г., по землища и категории.


   13 февруари 2020 г.

   Заповед  РД-25-474 от 12.02.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020 г.
   Приложение 1


   27 януари 2020 г.

   Заповеди за изменение на заповеди № ПО-09-569-1/29.10.2019г. за землището на с. Вехтово в Община Шумен и № ПО-09-428-3/08.10.2019г. за землището на с.Илия Блъсково в Община Шумен, на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен относно одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в същите землища.


   17 януари 2020 г.

   Заповед за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с. Панайот Волов, Община Шумен.


   06 януари 2020 г.

   Заповед  РД-25-011 от 06.01.2020 г. за предоставяне на полски пътища за  стопанската 2019/2020 г.
   Приложение 1


  •  2019

   13 декември 2019 г.

   Заповед на директора на областна дирекция „Земеделие“-Шумен за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с.Мараш в Община Шумен.


   11 декември 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. в землищата на с.Ивански и с.Салманово в Община Шумен.


   03 декември 2019 г.

   Заповед за отмяна на заповед № ПО-09-483-2/10.10.2019г. на директора на областна дирекция „Земеделие“ – Шумен относно одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на с.Ивански в Община Шумен.


   21 ноември 2019 г.

   Заповед за одобрено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землището на гр.Шумен и кв.Макак на територията на Община Шумен.


   15 ноември 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: кв. Дивдядово в гр. Шумен, с. Градище, с. Радко Димитриево, с. Средня и с. Черенча.


   08 ноември 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с. Новосел и с. Струйно и Заповед № РД 12-05-159-1/05.11.2019г. за изменение на Заповед № ПО-09-403-1/16.10.2019г. за одобрено споразумение за ползване на масиви земеделска земя в землище с. Мадара.


   05 ноември 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с. Белокопитово, с. Ветрище, с. Вехтово, с. Дибич и с. Лозево.


   25 октомври 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с. Ивански, с. Мадара, с. Овчарово, с. Царев брод и кв. Мътница в гр. Шумен.


   14 октомври 2019 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2019/2020 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва: с. Велино, с. Васил Друмев, с. Друмево, с. Ил. Блъсково, с. Кладенец и с. Костена река.


   19 август 2019 г.

   Обявление по чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ


   13 август 2019 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Мътница, кметовете на с. Царев брод, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Мътница, гр.Шумен, че фирма ”Агропро”ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:
   На 16.08.2019г. от 7 до 10 часа с наземна техника на стърнище, срещу плевели с препарата НАСА 360 СЛ при доза 500 мл./дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в местността „Беш тепе” – 169 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния /Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г./
   За повече информация: тел:0884 918500 – „Агропро”ООД и 054/857 710 – Община Шумен


   12 август 2019 г.

   Заповед № 12 07-15/06.08.2019г.


   02 юли 2019 г.

   О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Дивдядово, и гл. специалист на кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв.Дивдядово в гр.Шумен, както следва:
   От 6 до 8 юли 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 10.00 часа на сливи във фенофаза – нарастване на плода, срещу сливов плодов червей и късно кафяво гниене. Пръскането ще се извърши с наземна техника с препаратите: ВАЗТАК НОВ 100 ЕК при доза 0,125 кг/дка с карантинен срок 7 дни и СИСТАН ЕКОЗОМ при доза 150 мл./дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите „Куванлък” – 7 дка и „Горен сусурлук” – 8 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД
   054/857 710 – Община Шумен


   22 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че ДП”НКЖИ” под. Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:
   От 28.05 до 29.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София-Варна – участък Мадара-Каспичан.
   Третирането ще е с продукт –НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.
   Мероприятието се извършва срещу вредител-Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ” под.Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица и 054/857 710 – Община Шумен


   17 май 2019 г.

   ОБЯВЯВА

   Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020г.


   17 май 2019 г.

    Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че ДП”НКЖИ” под. Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третирания с растителнозащитни препарати  по утвърден план-график както следва:
   1.От 29.05 до 31.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия Шумен – Комунари – участък Шумен-Смядово-НВ Желъд.
   Третирането ще е с продукт –НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.
   2.От 29.05 до 31.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена около стълбовете от контактната мрежа в сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София – Варна – участък Търговище – Хан Крум.
   Третирането ще е с продукт- НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ” под.Електроразпределение РП Енергосекция Горна Оряховица и 054/857 710 – Община Шумен


   17 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в землището на гр. Шумен,че ДП”Кабиюк” ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:
   1.От 23.05.2019 г. до 25.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
   2.От 26.05.2019г. до 28.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
   3.От 29.05-2019г. до 31.05.2019г. от 07.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
   ще проведе третиране на слънчоглед с препаратите „ Експрес 50 СГ” при доза 4гр./дка,с карантинен срок 30 дни, „Тайгър Платиниум 5 ЕК” при доза 200 мл./дка,с карантинен срок 60 дни и „Тренд 90” при доза 0,1 %.Третирането се извършва срещу широколистни и многогодишни житни плевели.
   Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Коньовец в местности и на площи както следва:
   -Местност Малка мера с площ 4314 дка,отстоящи от населено място на 1,5 км.
   -Местност с. Коньовец с площ 3213 дка, отстоящи от населено място на 0,5 км.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0893 648 961 ДП”Кабиюк” и 054/857 710 – Община Шумен


   13 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   – фирма „Алфа комерс” ООД
   От 17 май до 19 май 2019 г. от 9:00 до 19:00 часа с наземна техника на:
   1.Пшеница – срещу брашнеста мана и кафява ръжда с препаратите Приаксор при доза 50 мл./дка с карантинен срок 35 дни и Дует ултра при доза 30 мл./дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ както следва: „Ак чорек” – 305,200 дка /на 18.05.2019г./ и „Ак чорек 2” – 176,600 дка /на 19.05.2019г./.
   – фирма „Мегафрут” ООД
   От 20 май до 22 май 2019 г. от 20:00 до 1:00 часа с наземна техника на:
   1.Череши – срещу черешова муха с препарата Децис 100 ЕК при доза 17,5 мл./дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Стража” – 138 дка.
   2.Сливи – срещу сливов плодов червей с препарата Дурсбан 4 ЕК при доза 180 мл./дка с карантинен срок 28 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Стража” – 87 дка.
   Съгласно чл.12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел.: 054/830 750 и 0887648063 – „Алфа комерс” ООД
   054/800 710 и 0878237992 – „Мегафрут” ООД
   054/857 710 – Община Шумен


   09 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че съгласно писмо изх.№ 08-00-640/02.05.2019г. на ДП”НКЖИ”секция „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” Горна Оряховица” и вх.№ 53-00-212/08.05.2019г. на Община Шумен, горе споменатото предприятие ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:
   1.На 23.05.2019г. в участък Горна Оряховица – Каспичан с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни.
   2.На 23.05.2019г. в участък Шумен – Комунари с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни.
   Третирането ще се проведе с хербицид „НАСА 360 СЛ” 4% разтвор и карантинен срок 30/тридесет/ дни.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0896 188 139 ДП ”НКЖИ”
   054/857 710 – Община Шумен


   09 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Дивдядово, и гл. специалист на кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв.Дивдядово в гр.Шумен, както следва:
   От 13 до 14 май 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 10.00 часа с наземна техника на череши – срещу кафяво гниене и черешова муха с препарата СИГНУМ при доза 60 гр./дка с карантинен срок 7 дни и с ДЕЦИС 2,5 ЕК при доза 30 мл./дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите „Якова” – 81 дка и „Горен сусурлук” – 148 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД
   054/857 710 – Община Шумен


   08 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че съгласно писмо изх.№ 08-00-Р2-1673/19.04.2019г. на ДП „НКЖИ УДВГД Горна Оряховица” и вх.№ 26-00-1417/ 07.05.2019г. на Община Шумен, горе споменатото предприятие ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:
   1. 08.05.2019г. ЖП гара Мътница – обезтревяване на първи перон и около приемното здание.
   2. 09.05.2019г. ЖП гара Мътница – обезтревяване на втори перон и първи коловоз.
   3. 15.05.и 16.052019г. ЖП гара Шумен – обезтревяване на плочника около ПЗ на гарата до предгаровия площад.
   Третирането ще се проведе от залез слънце до 10.00 часа с хербицид „НАСА 360 СЛ” доза 400/1200 мл. на дка и карантинен срок 30/тридесет/ дни.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0887 670 548 ДП ”НКЖИ”
   054/857 710 – Община Шумен


   02 май 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че ДП”НКЖИ”РП под. Електроразпределение РЛ Енергосекция Горна Оряховица ще проведе третирания с растителнозащитни препарати по утвърден план-график както следва:
   1.От 08.05 до 10.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена на сервитута/разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия София – Варна в участък Хан Крум- Шумен.
   Третирането ще е с продукт- НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни,доза 4% разтвор.
   2.От 13.05 до 14.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена на сервитута/ разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия участък Шумен-Мътница.
   Третирането ще е с продукт –НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.
   3.От 15.05 до 17.05.2019г. от 8 до 17 часа на терена на сервитута /разстояние шест метра от главна релса от двете страни/ по ЖП линия в участък Мътница – Мадара.
   Третирането ще е с продукт- НАСА 360 СЛ.Карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ”
   054/857 710 – Община Шумен


   23 април 2019 г.

   Заповед № АУ-42-102-7/26.03.2019 г.


   22 април 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че ДП „Кабиюк” гр.Шумен с.Коньовец ще проведе третирания с растителнозащитни препарати от 25.04 до 27.04 2019г. по утвърден план-график от7.00 до10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.
   1. Третиране на пшеница и ечемик с препаратите Тенурон 75ВГ, при доза 2гр/дка, Валсамин, при доза 50 мл/дка. Тилт25ЕК, при доза 50 мл/дка.
   Третирането се извършва срещу широколистни плевели и гъбни заболявания.
   2. Подлежащите на третиране терени се намират в местностите:
   -Местност Малка мера,площ2334 дка.
   -Местност с.Коньовец с площ4062 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0893648961–ДП”Кабиюк”
   054/857 710 – Община Шумен


   19 април 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен  и кв. Макак в гр. Шумен


   19 април 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Дивдядово, и гл. специалист на кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв.Дивдядово в гр.Шумен, както следва:
   На 23 и 24 април 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа на 23.04.2019г.и от 18.00 до 10.00 24.04.2019г. часа с наземна техника на:
   Череши – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл./дка с карантинен срок 14 дни и с МОСПИЛАН 20 СГ при доза 25 гр./дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Якова” – 81 дка и „Горен сусурлук” – 148 дка.
   На 24 април 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа с наземна техника на:
   Сливи – срещу ранно кафяво гниене с препарата КАПТАН 80 ВГ при доза 0,250 кг/дка с карантинен срок 21 дни и ВАЗТАК НОВ при доза 0,015 л./дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Куванлък” – 7 дка и „Горен сусурлук”– 8 дка.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД
   054/857 710 – Община Шумен


   19 април 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Мътница, и гл.специалист на кв.Мътница, гр.Шумен, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” Железопътна секция – Шумен ще проведе третирания с растителнозащитни препарати на 7 и 8 май 2019г. по утвърден план-график на площите на железопътната инфраструктура в землището на гр. Шумен и кв.Мътница в гр.Шумен срещу плевели с препарата НАСА 360 СЛ при доза 400-1200 мл./дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащи на третиране са терените, както следва: гара Шумен – от кол 1 до кол 10 /5260 м/; Шумен – Мътница тп №1 /от 436+659км до 443+933км/; гара Мътница – от кол 1 до кол 5 /3244м/ и Мътница – Каспичан тп №1 /от 443+933км до 459+400 км/.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888298030 – ДП „НКЖИ” ЖПС – Шумен
   054/857 710 – Община Шумен


   19 април 2019 г.

   Протокол по чл.37 и, ал.6 от ЗСПЗЗ


   12 април 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Дивдядово, и гл. специалист на кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв.Дивдядово в гр.Шумен, както следва:
   На 18 и 19 април 2019 г. от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 10.00 часа с наземна техника на:
   1.Кайсии – срещу съчмянка и кафяво гниене с препарата КАПТАН 80 ВГ при доза 180 мл/дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Горен сусурлук” на площ  – 65,080 дка/ дата на третиране 18.04.2019 г./.
   2.Череши – срещу кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка с карантинен срок 14 дни и срещу листни въшки с препарата МОСПИЛАН 20 СГ при доза 25 гр./дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Якова” – 80,977 дка и „Горен сусурлук” – 147,808 дка/ дата на третиране 18.04.2019 г./.
   3.Сливи – срещу кафяво гниене с препарата СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ при доза 200 мл/дка с карантинен срок 14 дни и срещу листни въшки МОСПИЛАН 20 СГ при доза 25 гр./дка с карантинен срок 14 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площ, както следва: „Куванлък” – 6,951 дка и „Горен сусурлук”–7,595 дка/ дата на третиране 18.04.2019 г./.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД
   054/857 710 – Община Шумен


   08 април 2019 г.

   О Б Я В А

   Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“, гр. Шумен, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Почивна база (Вила „Пазачница“), разположена в Природен парк „Шуменско плато“.
   Срокът за наемното правоотношение е 10 (десет) години считано от датата на сключване на договора за наем със спечелилия търга участник.
   Отдаването под наем на имота ще се извърши при следните конкурсни условия:
   1. Начална наемна месечна цена за целия обект в размер на не по-малко от 1 000 лв. (хиляда лева) без ДДС.
   2. Предложение за инвестиции, придружени с КСС, анализни цени и обща стойност с минимален размер 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.
   3. Максимален срок за извършване на инвестициите в обекта – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора.
   Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 500 лв. (петстотин лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN BG47DEMI92403100094298 при „Търговска банка Д” АД, клон Шумен, BIC: DEMIBGSF.
   Конкурсната документация се получава от ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1, в срок до 12.00 ч. на 12.04.2019 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касата на предприятието.
   Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в ОП „Общински жилища и имоти“, с адрес: ул. „Цар Освободител“ № 10, ет. 1 в срок до 12.00 часа на 16.04.2019 г. в запечатани непрозрачни пликове.
   Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване на тел.: 054/ 877 137.


   26 март 2019 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен и кв. Макак в гр. Шумен


   21 февруари 2019 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка с измененията на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ / ДВ бр.42 от 2018г. и ДВ бр.93 от 2018г. / е утвърден нов образец на Приложение № 1 към Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ  и  чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, който е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите в рубрика „Политика и програми”, „Поземлени отношения и комасация”.


   13 февруари 2019 г.

   О Б Я В А

   Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
   1. Магазин, находящ се на приземния етаж, представляващ обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 87.35 кв.м. и складово помещение 14.00 кв.м., при месечен наем в размер на 460 лв. без ДДС;
   2. Фитнес зала, находяща с е на приземния етаж, представляваща обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 112.73 кв.м. и обслужващи помещения 80.96 кв.м., при месечен наем в размер на 400 лв. без ДДС.
   Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем чрез конкурс, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС /отм./ и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
   1. Обектите да се предоставят на юридически и физически лица за срок от 5 години;
   2. Оферти за наемане на обектите, посочени в списъка, се подават в срок до 16.00ч. на 18.03.2019г.;
   3. Критерии за оценка на офертите и тежестта им в комплексната оценка:
   – Предлагана годишна наемна цена – 70 %;
   – Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 30 %.
   4. Обектите се предоставят без съответното оборудване, което следва да бъде осигурено от и за сметка на наемателя.
   Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00ч. на 15.03.2019 г., срещу представен документ за платена цена от 100.00 лв. без ДДС, внесена на каси № 1 и № 2 на Информационния център на Община Шумен.
   Кандидатите за участие в конкурса внасят депозит в размер на 1000.00 лв. за всеки от обектите по т. 1. в срока по т. 2 по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
   Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 на община Шумен в посочения срок.
   Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата. Плик, който отговаря на изискванията, не се отваря.
   Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.
   Срок за валидност на офертите – до сключването на договорите за наем на обектите.
   Подадените оферти да бъдат разгледани в 14.00ч. на първия работен ден след изтичането на срока за подаването им.
   Не се разглеждат предложения, които са подадени извън определения срок – 16.00ч. на 18.03.2019 г. и/или не отговарят на изискванията.
   Оглед на обектите може да се извършва от 13.00ч. до 15.00ч. всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на офертите.


   08 февруари 2019 г.

   На основание чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ
   Община Шумен
   ОБЯВЯВА

   1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 г., по землища и категории.

   2.Цени за предоставяне под наем.


   14 януари 2019 г.

   Заповед за прекратяване №РД-25-2397/27.11.2018г. на “Русеви 69” ООД


   14 януари 2019 г.

   Заповед за прекратяване №РД-25-2380/26.11.2018г. на Юлиян Събев


   14 януари 2019 г.

   Заповед за прекратяване №РД-25-2381/26.11.2018г. на Юлиян Събев


   04 януари 2019 г.

   Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2018-2019 г.
   Приложение 1

  •  2018

   12 декември 2018 г.

   Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2018-2019 г.
   Протокол 1


   07 декември 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   с.Градище и с.Вехтово


   05 декември 2018 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл. 37 „о” от ЗСПЗЗ общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването на общинските мери, пасища и ливади.
   Уведомяваме земеделските стопани във всички землища на територията на Община Шумен, включително и в землището на гр.Шумен, отглеждащи пасищни селскостопански животни и лицата, които са готови да поемат задължение да поддържат общинските мери, пасища и ливади в добро земеделско и екологично състояние, че предстои Общински съвет – Шумен да вземе решение за определянето им за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2019-2020г.
   За повече информация : тел.054 / 857-710 в Община Шумен


   21 ноември 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   гр.Шумен и кв.Макак


   15 ноември 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   кв.Дивдядово в гр.Шумен, с.Мараш, с.Дибич, с.Черенча, с.Новосел, с.Средня, с.Салманово и с.Ивански


   14 ноември 2018 г.

   Невръчена заповед № РД-25-2016/12.10.2018г. на “Еко Енерджи Строй” ЕООД


   09 ноември 2018 г.

   Дължимо невръчено задължение по прекратен договор на Юлиян Събев – 94-00-4045


   09 ноември 2018 г.

   Дължимо невръчено задължение по прекратен договор на Юлиян Събев – 94-00-4046


   09 ноември 2018 г.

   Дължимо невръчено задължение по прекратен договор на фирма „Русева 69”ООД, представлявано от Недялка Русева – 26-00-2750


   29 октомври 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   с.Костена река, с.Радко Димитриево, с.Струино, с.Панайот Волов;


   17 септември 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2018-2019 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   с.Велино, с.Овчарово, с.Мадара, с.Ил.Р.Блъсков, с.Царев брод, с.Васил Друмев, кв.Мътница в гр.Шумен; с.Кладенец, с.Ветрище, с.Друмево, с.Белокопитово и с.Лозево;


   13 септември 2018 г.

   Процедура за прекратяване на договор за наем на фирма “Джорджи кар” ЕООД


   30 август 2018 г.

   Обявление на ОСЗ Шумен на основание чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ във връзка с изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землища от община Шумен – график на заседанията


   29 август 2018 г.

   Дължимо невръчено обезщетение по прекратен договор на фирма „КОКИ”ООД, представлявано от Милен Станчев


   09 август 2018 г.

   Решение №527 на Министерски съвет, относно отчуждаване на имоти


   08 август 2018 г.

   Заповед №РД-25-1569/01.01.2018, относно отчуждаване на земя 


   31 юли 2018 г.

   Заповед № РД-25-1077, относно прекратяване на договор за отдаване на наем.


   23 юли 2018 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
   Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
   Инициатива на “При Андерлай 33” ЕООД ,
   за ползване на воден обект – язовир “Белокопитово”

   1.Цел на заявеното                

   използване:

    

   Отглеждане на аквакултури и свързаните

   с тях дейности      

   2. Воден обект и код на

   водното тяло

    

   Язовир “Белокопитово”, находящ се

   в землищата на с.Белокопитово и с. П.Волово, Община Шумен, Област Шумен

   ВG2PR900R015

   3.Системи или

   съоръжения, чрез които ще

   се реализира използването:

    

   Максимална залята площ – 137 дка,

   Общ обем – 438 хил. куб.м.

   Височина на стената – 10 м.

   Дължина на стената – 220 м.

   4.Място на използване на

   водите, населено място и

   ЕКАТТЕ:

    

   язовир “Белокопитово”, състоящ се от поземлен имот с идентификатор № 3633.2.4 по кадастралната карта на с. Белокопитово  и поземлен имот с идентификатор № 55316.56.100 по кадастралната карта на с. Панайот Волово
   5.Проектни параметри на

   използването:

    

   Ползвана залята площ в размер на 91 дка

    

   6. Условия, при които би

   могло да се предостави

   правото за ползване на

   водния обект:

    

   Ползването на водния обект единствено за

   разрешената цел;

   Спазване на разрешителния режим на ползване;

   Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;

   Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;

   7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,

   бул. “Славянски” №17

   Срок – 14 дни от датата на обявяването

    


   23 юли 2018 г.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите,
   Кметът на Община Шумен ОБЯВЯВА:
   Инициатива на “Ирина Рекс” ЕООД
   за ползване на воден обект – язовир “Велино”

   1.Цел на заявеното                

   използване:

    

   Отглеждане на аквакултури и свързаните

   с тях дейности      

   2. Воден обект и код на

   водното тяло

    

   Язовир “Велино”, находящ се

   в землището на с. Велино, Община Шумен, Област Шумен

   ВG2PR900R015

   3.Системи или

   съоръжения, чрез които ще

   се реализира използването:

    

   Максимална залята площ – 108 дка,

   Общ обем – 157 хил. куб.м.

   Височина на стената – 11 м.

   Дължина на стената – 190 м.

   4.Място на използване на

   водите, населено място и

   ЕКАТТЕ:

    

   Язовир “Велино”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 10464.76.65 по кадастралната карта на с. Велино

   ЕКАТТЕ 10464

   5.Проектни параметри на

   използването:

    

   Ползвана залята площ в размер на 69 дка

    

   6. Условия, при които би

   могло да се предостави

   правото за ползване на

   водния обект:

    

   Ползването на водния обект единствено за

   разрешената цел;

   Спазване на разрешителния режим на ползване;

   Упражняване на правата, в определения с разрешителното срок;

   Упражняване на правата в определените с разрешителното параметри на използване;

   7. Място за предоставяне на писмени възражения от заинтересованите лица: Община Шумен, гр. Шумен,

   бул. “Славянски” №17

   Срок – 14 дни от датата на обявяването

    


   27 юни 2018 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   за предстоящо отчуждаване на поземлен имот /земеделска земя/ – частна собственост, отреден съгласно влязъл в сила ПУП за разширение на гробищен парк, м. Струмба, гр. Шумен.
   На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

   У В Е Д О М Я В А М

   собствениците на поземлен имот, засегнат от ПУП –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за “разширение на гробищен парк”- гр. Шумен, местност “Струмба”, за предстояща процедура по отчуждаване, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение 592 /26.10.2017г, на Общински съвет – Шумен, предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращ се на територията на Община Шумен, местност Струмба:

   № по ред № по ка-дастралната карта на гр. Шумен местност Собственици Площ, подлежаща на отчуждаване

   (в кв.м.)

   Размер на дължимото обезщетение (в лв.)
   1. 83510.48.29 Струмба Дилян Пенчев ,
   Даная Пенчева,
   Божанка Матева,  и наследниците на Стоян Станчев, а именно: Стоян Стоянов, Жечко Стоянов.
   13520,00 24336,00

   В срока на обявлението, собствениците на посоченият имот следва да предоставят оригинални легитимни документи за собственост в отдел “Управление на общинска собственост” при Община Шумен, бул. “Славянски”17, стая 255, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Шумен, съгласно чл. 29, ал.2 от ЗОС.
   Обявлението е валидно до един месец след публикуването.


   05 юни 2018 г.

   Заповед РД-25-1081 /04.06.2018г. относно началото на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


   22 май 2018 г.

   О Б Я В А

   Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
   1. Кафене, находящо се на приземния етаж, представляващо обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, площ 57.24 кв.м., при месечен наем в размер на 350 лв. без ДДС;
   2. Магазин, находящ се на приземния етаж, представляващ обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 87.35 кв.м. и складово помещение 14.00 кв.м., при месечен наем в размер на 460 лв. без ДДС;
   3. Фитнес зала, находяща се на приземния етаж, представляваща обособена част от спортен обект – Многофункционална спортна зала „Арена – Шумен“, изградена в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр. Шумен, съответстващ на УПИ V „Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“ в кв. 655 по действащия ПУП на гр. Шумен, с площ 112.73 кв.м. и обслужващи помещения 80.96 кв.м., при месечен наем в размер на 400 лв. без ДДС.
   Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем чрез конкурс, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
   1. Обектите да се предоставят на юридически и физически лица за срок от 5 години;
   2. Оферти за наемане на обектите, посочени в списъка, се подават в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г.;
   3. Критерии за оценка на офертите и тежестта им в комплексната оценка:
   – Предлагана годишна наемна цена – 70 %;
   – Срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 30 %.
   4. Обектите се предоставят без съответното оборудване, което следва да бъде осигурено от и за сметка на наемателя (с изключение на сауната и парната баня).
   5. Наемателят на кафенето ще може да ползва открита площ пред заведението за разполагане на маси и столове, за което ще заплаща такса по чл. 23, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
   Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен с адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17, в срок до 12.00ч. на 22.06.2018г., срещу представен документ за платена цена от 100.00 лв. без ДДС, внесена на каси № 1 и № 2 на Информационния център на Община Шумен.
   Кандидатите за участие в конкурса внасят депозит в размер на 1000 лв. за всеки от обектите по т. 1. в срок до 16.00ч. на 25.06.2018г. по банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
   Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 на община Шумен в посочения срок.
   Офертите се подават в запечатани непрозрачни пликове, върху които се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адресът на кандидата. Плик, който отговаря на изискванията, не се отваря.
   Допълнения и изменения във вече подадени оферти не се допускат.
   Подадените оферти да бъдат разгледани в 14.00ч. на първия работен ден след изтичането на срока за подаването им.
   Не се разглеждат предложения, които са подадени извън определения срок – 16.00ч. на 25.06.2018г. и / или не отговарят на изискванията.
   Оглед на обектите може да се извършва от 13.00ч. до 15.00ч. всеки работен ден до изтичането на срока за подаване на офертите.


   14 май 2018 г.

   Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землището на с.Ивански община Шумен
   Приложение №1


   10 май 2018 г.

   ОБЯВЯВА

   Протокол по чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


   27 април 2018 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен.


   16 април 2018 г.

   ОБЯВЯВА

   Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018/2019г.


   10 април 2018 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, км. наместници на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, гр. Шумен, че ще се проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен както следва:
   – фирма „Алфа комерс” ООД
   От 13.04.2018г. до 15.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
   1.Пшеница – срещу вредител плевели и болести брашнеста мана и кафява ръжда с препаратите Гранстар Супер 50 СГ при доза 4гр./дка без карантинен срок, Циклоп при доза 50 мл/дка без карантинен срок и Капало при доза 100 мл/дка с карантинен срок 35 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Пунарджик” на площ 195 дка на 13.04.2018г.
   От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
   2.Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Ак чурек” на площи както следва: 305,7 дка и 172,9 дка на 17.04.2018г.
   – фирма „Агропарт България” ООД
   От 16.04.2018г. до 18.04.2018г. от 08.00 до 15 часа с наземна техника на:
   Слънчоглед – срещу вредител широколистни плевели с препарата Смерч 24 ЕК при доза 100 мл/дка с карантинен срок 45 дни. Подлежащи на третиране са терени в местностите както следва: „Пунарджик 2” на площ 45 дка на 17.04.2018г., „Иджик Дю Зю”– 63,100 дка на 17.04.2018г. и „Теке дере” – 9,000 дка на 17.04.2018г.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗГ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството/ по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /
   За повече информация: тел.: 054/830 750 – „Алфа комерс” ООД
   тел.: 054/830 750 – „Агропарт България” ООД
   и тел.: 054/857 710 – Община Шумен


   05 април 2018 г.

   ОБЯВЯВА

   Публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 10 години на следния обект: Павилион № 3 за заведение за хранене и развлечения, представляващ част от композиция, разположен в Културно-информационен и посетителски център към Националния историко-археологически резерват „Мадара”, със застроена площ 37.41 кв.м. и полезна площ 35.36 кв.м., съгласно приложена схема, като вместо заплащане на наем наемателят се задължава да извърши необходимите строително-монтажни работи за изграждането на обекта в съответствие с утвърдения проект и съгласно изготвената ориентировъчна количествено-стойностна сметка, след издаване на разрешение за поставянето му от Община Шумен.
   Кандидатите за участие в конкурса следва да внесат депозит в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) до деня и часа за подаване на предложенията по следната банкова сметка: IBAN: BG56IABG74773300586600, BIC: IABGBGSF, при „Интернешинъл Асет Банк” АД, клон Шумен. Депозитът за участие се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след приключване изпълнението на договора.
   Конкурсната документация се получава в стая № 255а на Община Шумен (гр. Шумен, бул.“Славянски“ № 17) в срок до 12.00 ч. на 25.04.2018 г., срещу представен документ за платена цена от 100 лв. (сто лева) без ДДС, внесена на касите на информационния център на Община Шумен.
   Предложенията на участниците в конкурса заедно с всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи се подават в стая № 204 (деловодство) на Община Шумен в срок до 12:00 часа на 04.05.2018 г. в запечатани непрозрачни пликове.
   Оглед на обекта може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията при свободен достъп.
   Конкурсни условия:
   1. Минимален размер на инвестициите 28 775,27 лв. (двадесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС, за строително-монтажни работи. Инвестициите и разходите по изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, в това число и в случаите на превишаване на минималния размер на инвестицията, са за сметка на наемателя;
   2. Максимален срок за извършване на инвестициите – 6 (шест) месеца от сключване на договора за наем;
   3. Наемателят се задължава да заплаща всички консумативни разходи за своя сметка (вода, електроенергия, охрана и др.);
   4. Въвеждането на обекта в експлоатация е за сметка и на отговорност на наемателя;
   5. Договорът със спечелилия конкурса участник ще се сключи при условията, посочени в предложението за участие в конкурса. Сключилият договор за наем се задължава в срок от 10 работни дни да впише договора в Служба по вписванията.
   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/ 857 659 и 054/857 619


   04 април 2018 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак и кв. Мътница, че фирма ППК “Зора” от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 10.00 до 15.00 часа ще проведе третиране на пшеница срещу широколистни плевели с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
   За повече информация на тел: 0897896979


   04 април 2018 г.

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметове на с. Панайот Волов и на с. Белокопитово и гл. специалисти на кв.Макак, кв. Дивдядово, гр.Шумен, че фирма „Фуражи” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен  и кв. Макак в гр. Шумен.


   03 април 2018 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително в землищата на с. Лозево – БЗС – 1,4,5,7,11,13; на кв. Мътница – БЗС – 24,31,37,38,55,56; на кв. Макак – БЗС – 27,33,63,94,96 и на с. Мадара – БЗС 67, че от 04.04.2018г. до 08.04.2018г. в часовете от 9.00 до 17.00 часа ще се проведе въздушно пръскане с хербицид “Акурат 60 ВГ” и “Ротер ВГ” в доза 1гр/дка, карантинен срок няма.
   Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.
   За повече информация на тел: 054/ 860 557 – ОДБХ – Шумен


   21 март 2018 г.

   Заповед за одобренo споразумениe за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2017-2018 г. в землището на с.Ивански в Община Шумен.


   12 март 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл. 50а от ЗФВС, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 71 и сл. от ППЗФВС, в изпълнение на Решение № 683 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Шумен, Община Шумен обявява списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които е предвидено да бъдат отдадени под наем, както следва:
   1. Сграда с идентификатор 83510.665.18.4, със застроена площ 324 кв.м., на два етажа, с предназначение: административна и битова сграда, с масивна конструкция, строена през 1983 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 535 лв. без ДДС;
   2. Сграда с идентификатор 83510.665.18.10, със застроена площ 146 кв.м., на един етаж, с предназначение: складова база, склад, с масивна конструкция, строена през 1981 г., обособена част от Спортен комплекс «Плиска», с годишен наем в размер на 3 189 лв. без ДДС.
   Ще се проведе процедура за отдаване на обектите по т. 1 под наем пряко, в съответствие с изискванията на Гл. X от ЗФВС и Гл. ІХ, Раздел ІІ от ППЗФВС при следните условия:
   Обектите да се предоставят на лицензирани спортни организации по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗФВС – юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, за срок от 10 години.
   В едномесечен срок от обявяването на списъка – до 11.04.2018 г. заинтересуваните лица и организации могат да подават мотивирани искания за наемане на обектите, посочени в списъка в стая № 204 деловодството на Община Шумен.
   Всяко искане трябва да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 73, ал. 4 и 5 от ППЗФВС, съгласно които Не може да бъде наемател физическо или юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
   1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
   2. намира се в ликвидация;
   3. ако е с отнета или прекратена спортна лицензия;
   4. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация;
   5. лишено е от правото да упражнява търговска дейност;
   6. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове;
   7. осъдено е с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако е било реабилитирано;
   8. има просрочени задължения, произтичащи от ползването на спортни обекти и съоръжения – собственост на търговски дружества с 50 или над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
   9. Ограничението по точки от 1 до 8 се отнасят и за управителите или членовете на управителните органи на юридическите лица, кандидатстващи за отдаване под наем.
   При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота и изпълнявал точно задълженията си по предходни договори за ползването му. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЯВА

   1.Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени от Общински съвет – Шумен за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г., по землища и категории.
   2.Цени за предоставяне под наем.


   09 февруари 2018 г.

   Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
   Приложение №1


    09 януари 2018 г.

   Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанска 2017-2018 г. в землища на територията на Община Шумен, както следва:
   гр.Шумен с кв.Макак и с.Салманово


    05 януари 2018 г.

   Заповед за предоставяне на полски пътища за стопанската 2017/2018 г. за землища в Община Шумен
   Приложение №1

Дейности

Skip to content