• Проект „Приеми ме 2015“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, който е с нов Областен модел. По проекта има 12 /дванадесет/ социални работници в област Шумен и 1 /един/ Началник Областен екип по приемна грижа. Приемните семейства в областта са 135 на брой, а децата настанени в тях – 147. Администратор по проекта е Пламена Пенкова – тел. 0882 885 782, счетоводител – Ивелина Атанасова, тел. 054/ 857 775. По проекта има 5 /петима/ оперативни счетоводители, които са в различните общини –партньори по проекта.
  • С голям социален ефект е Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чиято цел е да активира и включи на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица, да ги привлече и мотивира за регистрация в бюрата по труда, за да получат те право за включване в обучение и/или заетост. На длъжност “Младши специалист, младежки медиатор” има 1/едно/ наето  лице.
  • „Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ е насочена към повишаване на пригодността към заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или лица, преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст, които са една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на труда. Осигурена е заетост на 1 /едно/ лице, с продължителност на заетостта до 21 октомври 2017 година.

Дейности

Skip to content