19 май 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
вх.№ УТ-14-067 от 18.05.2021 г.

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ имот с идентификатор 83510.661.496 по кадастралната карта на гр. Шумен, представляващ нов УПИ VIII – жилищно строителство, кв. 100 по регулационния план на гр. Шумен.
С проекта се определя нов УПИ VIII – Жс и устройствена зона „СтЦ“ – Старинна централна зона), съгласно действащ ОУП на гр. Шумен, с устройствени показатели: Пзастр. – 40 – 80%; Кинт. – 1,5 – 3,0; Позел. – 20 – 40%; характер на застрояване – Средно застрояване с височина до 15 м, начин на застрояване – свободно.
Допълнителна информация и запознаване с проекта може да получите по един от следните начини:
• всяка сряда от 13.30 до 17.00 ч. и всеки петък от 9.00 до 12.00 ч. на гише № 9 в Център за информация и услуги в сградата на Община Шумен, гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17, източен вход. При пристигане на гишето поискайте среща с упълномощения служител, който процедира преписката – инж. Николай Станчев, тел.054/857-709,
• Запитване по електронната поща на n.stanchev@shumen.bg по всяко време.
На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването. (Датата на съобщаването е датата, на която получателят е получил писмото и е подписал обратната разписка).


29 март 2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ УТ-14-016 от 29.03.2021 г.

Община Шумен, Дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-468 от 09.03.2021 г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ в обхват УПИ ІХ-254 и УПИ VІІІ-253 в кв.56 по плана на гр.Шумен.
Допълнителна информация и запознаване с проекта може да получите по един от следните начини:
• всяка  сряда от 13.30 до 17.00 ч. и всеки петък от 9.00 до 12.00 ч. на гише №9 в Център за информация и услуги в сградата на Община Шумен, гр.Шумен, бул.“Славянски“ №17, източен вход. При пристигане на гишето поискайте среща с упълномощения служител, който процедира преписката –  инж.Росен Христов, тел.054/857-733,
• Чрез справка по тел.054/857-733 –  инж.Росен Христов в работното време на Община Шумен: всеки ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
• Запитване по електронната поща на r.hristov@shumen.bg по всяко време.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен.


08 март 2021 г.

О Б Я В А

Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 643а, 643б, 643в, 643г и 644 по плана на гр.Шумен, който се процедира във връзка с реализиране на предстояща инвестиционна инициатива на Община Шумен, свързана с изграждане на част от ул.“Асен Златаров“ от осова точка 9431 до осова точка 9984 в кв.643 по плана на гр.Шумен.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят  в едномесечен срок от съобщаването.


08 март 2021 г.

 О Б Я В А

Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен: Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ в обхват УПИ VІ-164, УПИ VІІ-107 и УПИ VІІІ-165 от кв.29 по плана на с.Васил Друмев. Обединяват се кв.6 и кв.29 в нов кв.6, като се преномерират УПИ от бившия кв.29.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят  в едномесечен срок от съобщаването.


 •  2020
  • 30 ноември 2020 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, на основание чл. 149 ал.1 и ал.6 и чл.150, ал.8 от ЗУТ, уведомява за издадено разрешениe за строеж №324/26.11.2020г и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ
   РС №324/26.11.2020г за обект: „Силозно стопанство за съхранение на фуражи с цел превенция и повишаване на био сигурността в стопанството на „Свиневъдна компания“ ООД“ в УПИ II- „Производствени и складови дейности“, кв.2 по регулационния план на с.Радко Димитриево, ПИ с идентификатор 61443.501.3 по КК на селото.
   За обекта има ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ одобрен със Заповед №РД-25-2328/19.11.2020г от Кмета на Община Шумен.


   26 ноември 2020 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ С ОБХВАТ УПИ ІХ-2463, УПИ VІІ-2462 И УПИ VІ-2457, 2461 ОТ КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта към УПИ ІХ-2463 се присъединява имот с идентификатор 83510.661.477 по кадастралната карта на Шумен. Вътрешните регулационни линии на изменения УПИ ІХ към съседните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.
   Допълнителна информация и запознаване с проекта може да получите по един от следните начини:
   • всяка сряда от 13.30 до 17.00 ч. и всеки петък от 9.00 до 12.00 ч. на гише №9 в Център за информация и услуги в сградата на Община Шумен, гр.Шумен, бул.“Славянски“ №17, източен вход. При пристигане на гишето поискайте среща с упълномощения служител, който процедира преписката – инж.Росен Христов, тел.054/857-733,
   • Чрез справка по тел.054/857-733 – инж.Росен Христов в работното време на Община Шумен: всеки ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
   • Запитване по електронната поща на r.hristov@shumen.bg по всяко време.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


   26 ноември 2020 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВиК ВРЪЗКИ ЗА 8 БР.ГАРАЖИ В ИМОТ 83510.661.147 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ШУМЕН.
   Допълнителна информация и запознаване с проекта може да получите по един от следните начини:
   • всяка сряда от 13.30 до 17.00 ч. и всеки петък от 9.00 до 12.00 ч. на гише №9 в Център за информация и услуги в сградата на Община Шумен, гр.Шумен, бул.“Славянски“ №17, източен вход. При пристигане на гишето поискайте среща с упълномощения служител, който процедира преписката – инж.Росен Христов, тел.054/857-733,
   • Чрез справка по тел.054/857-733 – инж.Росен Христов в работното време на Община Шумен: всеки ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
   • Запитване по електронната поща на r.hristov@shumen.bg по всяко време.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


   05 август 2020 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-080 от 15.06.2020 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че на сайта на Община Шумен, на табло в сградата на Община Шумен, както и в стая 330 е изложен:
   Изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
   Във връзка с Заявление № УТ-14-080 от 15.06.2020г. Общински съвет – Шумен разгледа и Одобрява ПУП – План схема и парцеларен план с Решение № 214 по протокол №12 от 30.07.2020г.на заседание на Общински съвет.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.

   инж.Николай Станчев
   гл. експерт в Дирекция УТ


   02 юли 2020 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-080 от 15.06.2020 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че на сайта на Община Шумен, на табло в сградата на Община Шумен, както и в стая 330 е изложен:
   Изработване на проект за СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА по чл.108, ал.2 от ЗУТ за участъка в урбанизираната територия и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV на “Фабрика за алуминиеви профили” в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр. Шумен“.
   Във връзка с Заявление № УТ-13-028 от 14.02.2020г. Общински съвет – Шумен разгледа и Разреши изработването на ПУП – Решение № 101 по протокол №5 от 27.02.2020г.на заседание на Общински съвет.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека  сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.

   инж.Николай Станчев
   гл. експерт в Дирекция УТ


 •  2019
  • 16 юли 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-086 от 27.06.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ едновременно с РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН в обхват: УПИ ХІ-„Жилищен комплекс“, УПИ ХІІІ-3377, УПИ ХІV-3376 и УПИ V-3387,3387а в кв.139 по плана на гр.Шумен.
   С проекта се променя предназначението на УПИ ХІІІ-3377 (имотът на бул.“Плиска“ №32) от „Жилищно“ на „За магазини и офиси“ и се определя свързано застрояване с височина до 13,50 м. на общите граници на УПИ ХІ-„Жилищен комплекс“, УПИ ХІІІ-3377, УПИ ХІV-3376.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


   19 април 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-185 от 19.04.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-508 от 13.03.2019 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   Проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за упи ІІ-4401 от кв.255 д по плана на гр.Шумен.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен (до 03.05.2019 г, включително).


   29 януари 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-183 от 29.01.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ в обхват: УПИ Х-4469 в кв.270 по плана на гр.Шумен.
   С проекта се определя застрояване с височини и силуети съгласно разработения план за застрояване на общата граница с УПИ ХІІ-4470 (ул.“Битоля“ 10).
   Предвижда се подземно застрояване за подземен паркинг по всички граници на УПИ Х-4469 (ул.“Битоля“ 12).
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването – до 13.02.2019 г, включително.


   29 януари 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-001 от 29.01.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ в обхват: УПИ Х-548 в кв.106а по плана на гр.Шумен.
   С проекта се определя застрояване с височини и силуети съгласно разработения план за застрояване на общата граница с УПИ VІІ-962, 963 (ул.“Македония“ 23).
   Предвижда се подземно застрояване за подземен паркинг по всички граници на УПИ Х-548 (ул.“Македония“ 21).
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването – до 13.02.2019 г, включително.


   29 януари 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-173 от 29.01.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ едновременно с Работен устройствен план в обхват: УПИ ХХХІV-702, УПИ ХХХІІІ-701 и УПИ ХХХІІ-700 в кв.17 по плана на гр.Шумен.
   С проекта се променят показателите на застрояване в описаните УПИ (урегулирани поземлени имоти), с адреси гр.Шумен, ул.“Ружа Тенева-Северина“ №4, №2 и ул.“Васил Априлов“ №26“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването – до 13.02.2019 г, включително.


 •  2018
  • 21 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-116 от 20.11.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-2194 от 06.11.2018г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.651.359 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.651.359 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на общината, в рамките на приемното време всеяка сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването и, чрез Община Шумен, пред Шуменски административен съд.


   20 ноември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-114 от 19.11.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-091 от 11.06.2018 г.е издадена:
   ЗАПОВЕД № РД-25-2302/16.11.2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 10882.103.201 по кадастралната карта на с.Ветрище.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време на Община Шумен.
   Настоящата заповед на основание чл.129 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение.


   17 октомври 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-139 от 17.10.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-1974 от 09.10.2018г. издадена от Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –  ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.663.195 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН И ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН –  ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧАСТ ВИК ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.663.195 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всякa  сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването и, чрез Община Шумен, пред Шуменски административен съд.


   05 септември 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-108 от 05.09.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура, за имот 83510.366.3 по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


   30 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-107 от 30.08.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-107 от 26.06.2018 г. е издадена:
   ЗАПОВЕД № РД-25-1721/29.08.2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ II В КВ.576б, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящата заповед на основание чл.129от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение.


   08 август 2018 г.

   Община Шумен, Дирекция УТ, Ви съобщава, че има разработка за проект за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за УПИ Х-782 от кв.77 по плана на с.Ивански, имот с идентификатор 32158.294.934 по КК на с.Ивански, с който се променя конкретното предназначение на УПИ Х-782 от „За жилищни нужди” на „За обществено обслужващи дейности и джамия”.
   Запознаването със разработката можете да направите в стая 345 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


   02 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1575 от 01.08.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.654.223 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН В МЕСТНОСТТА ПОД МАНАСТИРА.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен, до 16.08.2018 г., включително.


   02 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-027 от 02.08.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-1329/ 29.06.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VI, кв.347, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


   02 август 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-112 от 02.08.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-112 от 27.07.2018 г.е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ III, кв. 345А, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се предвижда смяна на предназначението на имота от „ Смесени обществено обслужващи и производствени функции“ в „ Смесени обществено обслужващи и жилищни функции“. Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   18 юли 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-13-126 от 18.07.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-13-126 от 27.06.2018 г., е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ за УПИ IV-5131, КВ.309  ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се предвижда допълващо застрояване- гаражи в дъното на УПИ IV-5131, за което е представен технически проект и ПУП- работен устройствен план за свързано допълващо застрояване в 4 имота.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка  сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   18 юли 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх. № УТ-14-109 от 17.07.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1187 от 18.06.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП-РУП/ ЗА УПИ ХІV-1315 и УПИ ХVІІ-1314 от кв.89 по плана на гр.Шумен
   Запознаването с одобрения проект може да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка  сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен, до 01.08.2018 г., включително.


   25 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-025 от 25.06.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-780 от 27.04.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ОТ УПИ XVIII-169, КВ.271 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време сряда от 13.00 – 17.30 и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от разлепването на настоящото съобщение – до 09.07.2018 г. включително, чрез Община Шумен пред Шуменски административен съд.


   22 юни 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-14-021

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-1284 от 22.06.2018г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 55316.30.17 по кадастралната карта на с.Панайот Волов, общ.Шумен и Специализирани план схеми за довеждаща инфраструктура до имот с идентификатор 55316.30.17 по кадастралната карта на с.Панайот Волов, общ.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всека  сряда от 8.30 – 11.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Ако имота е станал  наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд  Шумен.


    

   23 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-051 от 23.05.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по зачвление с вх.№ УТ-14-051 от 30.03.2018 г. е издадена:
   ЗАПОВЕД № РД-25-916/16.05.2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.677.15 И 83510.677.16 ПО КК НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящата заповед на основание чл.129 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение.


   21 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-038 от 21.05.2018 г.

   Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-799 от 02.05.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН –  ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА  УПИ XV и  УПИ XLI от кв.367 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.429 и 83510.669.430 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите  в стая 336 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването и, чрез Община Шумен, пред Шуменски административен съд.


   10 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-003 от 10.05.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-003 от 10.01.2018 г., е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА имот с идентификатор 83510.677.385, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се предвижда смяна на предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона „за жилищно строителство“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   04 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-030 от 04.05.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-030 от 22.02.2018 г. е издадена:
   ЗАПОВЕД № РД-25-716/24.04.2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII- 435 В КВ.227, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящата заповед на основание чл.129от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение.


   02 май 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-056 от 02.05.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-779/ 27.04.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XXIII, , кв.574б, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   27 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-037 от 27.04.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-722/ 25.04.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-2842, УПИ IV-398 и УПИ VI-2843, кв.161, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   26 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-051 от 26.04.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-051 от 30.03.2018 г., е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА имоти с идентификатор 83510.677.15 и 83510.677.16, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се предвижда обединяване на имотите и смяна на предназначението им от земеделска земя в устройствена зона „за жилищно строителство“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   26 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-022 от 26.04.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-022 от 06.02.2018 г., е одобрена:
   ЗАПОВЕД С ИЗХ. №РД-25-645 ОТ 16.04.2018Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА имот с идентификатор 83510.620.6, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   С смяна на предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона „предимно-производствени дейности“.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа .
   Настоящата заповед, може да бъде обжалвана по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, чрез Кмета на Община Шумен пред Административен съд- гр. Шумен.


   23 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-035 от 23.03.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-467/20.03.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIII-3479, кв.298, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   22 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-165 от 22.03.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-468/20.03.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIII-677, кв.8, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   15 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-004 от 15.03.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-411/12.03.2018 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIII-348, кв.229, по плана на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   08 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-038 от 08.03.2018 г.

   Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че е внесен за одобряване:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН –  ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА  УПИ XV и  УПИ XLI от кв.367 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.669.429 и 83510.669.430 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите  в стая 336 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването и, чрез Община Шумен, пред Шуменски административен съд.


   21 февруари 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имоти с идентификатори 83510.664.582 и 83510.664.583 по кадастралната карта на гр. Шумен, попадащи в квартал 2346 по плана на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обявлението.


   21 февруари 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 16 от ЗУТ в обхват имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр.Шумен, попадащ в части от квартали 234 и 2341 по плана на гр.Шумен. За имот с идентификатор 83510.664.115 по кадастралната карта на гр. Шумен се отреждат УПИ ІІІ-115 в кв. 234 и УПИ VІІІ-115 в кв.2341 по плана на гр. Шумен при спазване разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обявлението.


   21 февруари 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ за части от квартали 645 и 646 по плана на гр.Шумен.
   С проекта за ПУП се урегулират имоти с идентификатори 83510.656.164 и 83510.656.163 по кадастралната карта на гр.Шумен в нов УПИ V-400 от кв.645 по плана на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обявлението.


   21 февруари 2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ ЧАСТИ ОТ КВАРТАЛИ 455 И 458 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обявлението.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-008 от 09.02.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.421.18 и 83510.421.22 , по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-007 от 09.02.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.421.16, по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-022 от 08.02.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.620.6, по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от от 13.30 – 16.30ч., и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-020 от 09.02.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.10.374, по КК на гр.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-073 от 09.02.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД №РД-25-186 от 31.01.2018 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ XIX-212, кв.2344, по плана на гр.Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   01 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-004 от 01.02.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIII-348, КВ.229 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.


   24 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-119 от 24.01.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83510.663.199 ПО КК НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се променя предназначението на имота от „земеделска земя в „Жилищно строителство“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.


   24 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-165 от 24.01.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите, контрол на строителството и екология”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VIII-677, КВ.8 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.00 и петък от 8.30 до 12.00 часа.


   04 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ ХІХ-94 ОТ КВ.644 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот за имот с идентификатор 83510.657.94 по кадастралната карта на гр.Шумен, намиращ се на адрес:ул.“Втора“ №5.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


 •  2017
  • 12 декември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-083 от 12.12.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложено:
   РЕШЕНИЕ №592 по протокол №25 от 26.10.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ШУМЕН ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват имот с идентификатор 83510.689.191, м. „Струмба“,  по КК на гр.Шумен. С ПУП- ПЗ се предвижда разширяване на Гробищен парк- Шумен с 18 бр. земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30, 83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92, 83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100, 83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108 , 83510.48.110, 83510.48.112  и част от имот 83510.48.114 (селскостопански път). Образува се нов имот с предназначение „Гробищен парк“ с проектен идентификатор 83510.689.193 по Кадастралната карта на гр. Шумен.
   Запознаването с Решението можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всека сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа и на сайта на Община Шумен.
   На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, възраженията по Решението могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   17 ноември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-27-007 от 17.11.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XІІІ-25.60, КВ.126, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   17 ноември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-092 от 17.11.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД №2246 от 06.11.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ V-546,      кв.23, по плана на гр.Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   17 ноември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-082 от 17.11.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД №2245 от 06.11.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с обхват УПИ X-4469,      кв.270, по плана на гр.Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки сряда от 13.00 – 17.30ч., и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   24 октомври 2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-1905 от 17.10.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯИ ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ ХХІV-888 ОТ КВ.109 ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 до 17.00 ч. и всеки петък от 8.30 до 12.00 ч.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен.


   16 октомври 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-092 от 16.10.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА УПИ V-546, КВ.23 ПО ПЛАНА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се променя предназначението от „Жилищно ниско-етажно строителство“ в „Жилищно средно-етажно строителство“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.


   16 октомври 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-082 от 16.10.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е внесен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЕНИЕТО ЗА УПИ X-4469, КВ.270 ПО ПЛАНА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се променя предназначението от „Жилищно ниско-етажно строителство“ в „Жилищно средно-етажно строителство“.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.30 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Възражения се приемат в 14-дневен срок от обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.


   13 октомври 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-072 от 16.10.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД №2031 от 09.10.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с обхват УПИ IX-4850, кв.219, по плана на гр.Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването към Административен съд Шумен.


   25 септември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-083 от 25.09.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.689.191, по КК на гр.Шумен, за разширение на гробищен парк- Шумен с 18 земеделски имота..
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   28 юни 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-057 от 28.06.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 83510.653.621, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   28 юни 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-063 от 28.06.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XVI-5181, КВ. 295, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   28 юни 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-13-083 от 28.06.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 83510.10.502, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването.


   20 юни 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-13-058 от 20.06.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД №1160 от 07.06.2017 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ с обхват УПИXVI-5181, кв.295, по плана на гр.Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.


   06 юни 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-050 от 06.06.2017 г.

   Община Шумен, дирекция  “Устройство на териториите“, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен е изложен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ XXІV-416, КВ.109, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   Запознаването с проекта можете да направите  в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, възраженията по проекта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


   05 юни 2017 г

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-011 от 05.06.2017г.

   Община Шумен, дирекция  “Устройство на територията”, на основание чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ се съобщава на заинтересованите лица, че със заповед №РД-25-1042 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 83510.663.421 намиращ се в местност „Смесе” по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в административната сграда на Община Шумен на 3 етаж, стая 336, бул. „Славянски” №17, гр. Шумен, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


   01 юни 2017 г

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-030 от 01.06.2017г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № РД-25-1080 от 29.05.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ едновременно с РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН с обхват УПИ VІІІ-3425, УПИ Х-3413, УПИ ІV-3424, УПИ ХІІ-3420, УПИ ХІ-3414 и УПИ V-3415 в кв.145 по плана на гр. Шумен, общ.Шумен.
   Запознаването с проекта можете да направите в административната сграда на Община Шумен, бул. „Славянски” №17, гр. Шумен на 3 етаж, стая 336, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.

   Гл.експерт ”Регулация”
   инж.  В.Петков


   31 май 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   УТ-27-003 от 31.05.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и на осн. чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-1091 от 30.05.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЗ за УПИ ІХ и УПИ ХІV в кв.1 по плана на гр. Шумен и е издадено Разрешение за строеж № 82/30.05.2017 год.
   Запознаването с проекта и Разрешението за строеж можете да направите  в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.213 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед и Разрешение за строеж могат да бъдат обжалвани в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването им, чрез Община Шумен, съответно пред Шуменски административен съд и пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   05 април 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх. №УТ-14-074 от 05.04.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложена:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-223/08.02.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 83510.10.1005 по КК на гр. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят в 14 дневен срок от съобщаването до Административен съд Шумен.


   24 март 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-016 от 24.03.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:
   със Заповед №РД-25-515 от 23.03.2017 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII, XXXIX и XL от кв.2 по плана на гр.Шумен при следните условия:
   1. С проекта за ПУП-План за регулация се обединяват УПИ ХХХV, ХХХVІ, XXXVIII и XXXIX в нов УПИ ХХХVІ с отреждане „Хипермаркет за строителни материали“. Променя отреждането на УПИ XL-„Производствени и складови дейности“ на „За обществено-обслужващи и складови дейности“.
   2. С проекта за ПУП-План за застрояване се определи застрояване в новообразуваните УПИ със следните показатели:
   – Устройствена зона – За УПИ ХХХVІ – устройствена зона „Пп“, а за УПИ XL – устройствена зона „Соп“.,
   – Начин на застрояване – определя се свързано между УПИ XL, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІ и свързано между УПИ ХХХVІІ, УПИ ХХХVІ и УПИ ХХVІІ,
   – Характер на застрояване – определя се ниско с Н?10 м за УПИ XL и УПИ ХХХVІ.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 340 на общината, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен /до 7.04.2017 г., включително/


   22 март 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-014 от 22.03.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-430/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ VI-3254, УПИ XVII-664, кв.146, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


   22 март 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-010 от 22.03.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-431/10.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII-548, кв.23, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.


   22 март 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№УТ-14-007 от 22.03.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция  “Устройство на териториите ”, на основание чл.129 ал.2  от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 345 е изложенa:
   ЗАПОВЕД ЗА ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ №РД-25-494/21.03.2017 г. НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-543, кв.9, по плана на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Запознаването със заповедта можете да направите  в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всеки  понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, възраженията по заповедта могат да се правят  в 14 дневен срок от съобщаването.

Дейности

Skip to content