“Диагностично-консултативен център І – Шумен” ЕООД
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 100; тел. 054/ 832 669
Отчети за 2020г.
Отчети за 2019г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Дентален център Дент- Шумен” ЕООД
Предмет на дейност: Извънболнична дентална помощ- оперативно зъболечение и ендодонтия, орална хирургия, детска дентална медицина, образна диагностика и обща дентална медицина.
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1, ет. 2, тел.: 054/876 854
Отчети за 2020г.
Отчети за 2019г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД
Предмет на дейност: Осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, пл. “Възраждане” №1
Отчети за 2020г.
Отчети за 2019г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия на обслужвания район и за нуждите на националния рамков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания;  информиране на обществеността  по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми  за обучение и специализация по онкология, и медицинската онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологията; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологията .
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63; тел. 054/ 800 029;
Отчети за 2020г.
Отчети за 2019г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Общински пазари – Шумен” ЕООД – в ликвидация
Предмет на дейност: Управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари и други дейности, незабранени от закона.
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Симеон Велики”; тел.  054/ 884 035
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


“Общински жилища и имоти” ЕООД  – в ликвидация
Предмет на дейност: Управление, отдаване под наем и поддържане на общински жилища и нежилищни имоти, поддържане на сгради – собственост на трети лица, проектантска и ремонтно-строителна дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон.
Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Цар Освободител” № 10, ет.1; тел.  054/ 832 671
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.


Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2021 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2020 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2019 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2018 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2017 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2016 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2015 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2014 г.
Регистър на търговските дружества с общинско участие за 2013 г.

Дейности

Skip to content