15 октомври 2021 г.

Заповед РД-25-2104/14.09.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-931/14.05.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2368/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2372/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2373/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2374/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2375/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2376/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


14 октомври 2021 г.

Заповед РД-25-2367/12.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство
Заповед РД-25-2343/08.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


13 октомври 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ИНВЕСТ АГРО БГ“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба №19 За строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, землище с. Мараш, за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; изграждане на: преместваеми култивационни съоръжения – оранжерии с обща площ от 29,4 дка. в ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; цялостна поливна система обслужваща оранжериите и поливна система- капково напояване върху площ от 106 дка, обслужващо съществуващи насаждения – ягода, боровинка, малина, къпина, етерично-маслени култури“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


11 октомври 2021 г.

Заповед РД-25-2351/08.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


11 октомври 2021 г.

Заповед РД-25-2350/08.10.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


8 октомври 2021 г.

Заповед РД-25-1972/25.08.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


8 октомври 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III- 5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“)- електрозахранване 20 кV на площадка за отдих при км 322+000.
Проектът засяга поземлени имоти в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


28 септември 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ДЖЕС ТРАНС“ ЕООД гр. ШУМЕН е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център, тир паркинг и автомивка в поземлен имот 83510.23.37 с площ 3878 кв.м и НТП: „Пасище“ по КК на гр. Шумен“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


17 септември 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че със заповед №РД-02-15-79 от 01.09.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и разрешено изработването на Подробен устройствен план за електрозахранване на площадка за отдих при км 322+000 в землището на с.Градище, общ.Шумен, като част от Автомагистрала „Хемус“.


13 септември 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ ЕООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разпределителен газопровод и газопроводно отклонение към ПИ 83510.345.6, гр. Шумен“ („СОЛО“ ЕООД).
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


09 септември 2021 г.

Заповед РД-25-1916/16.08.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


01 септември 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ЛАРГО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на газозарядна станция, шоурум и автомивка в поземлен имот 83510. 58.8, гр. Шумен“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


27 август 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ ЕООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 33 – разпределителен газопровод извън урбанизираната територия към ПИ 83510.345.6, гр. Шумен“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


18 август 2021 г.

Заповед РД-25-1917/16.08.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


05 август 2021 г.

Заповед РД-25-1842/04.08.2021 на кмета на Община Шумен относно определяне на период за подаване на заявления за събиране на плод – орех от общински насаждения


01 юли 2021 г.

Заповед № 304/22.07.2021 на “Държавно горско стопанство Шумен”


01 юли 2021 г.

Заповед РД-25-1476/01.07.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


01 юли 2021 г.

Заповед РД-25-1477/01.07.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


17 юни 2021 г.

О Б Я В А

Община Шумен, на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че:
на 22.07.2021 г. (четвъртък) от 9.00 часа в зала 363 на административната сграда на Община Шумен ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШУМЕН в частта му за имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4, по кадастралната карта на с.Мараш, в местността „Лагера“.
Заинтересуваните граждани и организации могат да се запознаят с проекта на интернет сайта на Община Шумен www.shumen.bg, раздел „Обществено обсъждане“.


16 юни 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ХЦС“ АД гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФВЦ) с мощност до 1 MW, в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по КККР на гр. Шумен, община Шумен. Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


26 май 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Приемане за оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 09 „Минерали (например пясък, камъни) “ на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, по силата на Условие 11.2.8.1 и Условие 11.5.2 на комплексното разрешително“
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен..
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


12 май 2021 г.

Заповед РД-25-632/07.04.2021 г. отностно излязло от употреба моторно превозно средство


21 април 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ ЕООД гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 31 – разпределителен газопровод извън урбанизираната територия по бул. „Симеон Велики“ ПИ 83510.60.133, свързващ клон 14-втори етап на строителство с Етап 23“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


01 април 2021 г.

Заповед РД-25-487/11.03.2021 г. отностно премахване на незаконен строеж


31 март 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че Гинка Райчева, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на работилница за художествена керамика като допълващо  застрояване в УПИ Х-514, кв. 65, представляващ  поземлен имот с идентификатор 46053.501.1165 по КККР на с. Мадара, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


11 март 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ВАКОМ МП“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КККР на град Шумен“.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


01 март 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „ХЪС“ ООД, гр. Пловдив е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Складово-производствена сграда за обработка на черни и цветни метали в поземлен имот с идентификатор 10176.502.67 по КККР на с. Васил Друмев, община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


16 февруари 2021 г.

Обявление на Община Шумен

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ВИАС“ ЕООД, ЕИК 127029365, гр. Шумен за „Инсталация за елоксация“, гр. Шумен, изпълняваща дейност, съгласно т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра“.
Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.
В периода от 16.02.2021 г. до 16.03.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Шумен.
Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор и/или кмета на Община Шумен.
За допълнителна информация:
Величка Влахова – директор дирекция „Разрешителни режими“ в ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Живка Атанасова – главен експерт „Екология” в отдел ИЕ в общ. Шумен, тел.: 054/857 757.


09 февруари 2021 г.

Заповед РД-25-238/02.02.2021 г. отностно премахване на незаконен строеж


01 февруари 2021 г.

Заповед за забрана пашата на животни в горските територии – държавна и общинска собственост през 2021 г.


19 януари 2021 г.

Заповед РД-25-2612/21.12.2020 г. отностно премахване на незаконен строеж
Заповед РД-25-2613/21.12.2020 г. отностно премахване на незаконен строеж


07 януари 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „КАМБРО ОЗАЙ БГ“ ЕООД, гр. Шумен  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове “, в поземлен имот с идентификатор 83510. 692.101 по КККР на гр.Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


07 януари 2021 г.

О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжения за напояване ТК-1 „Малък изток-Мадара“, изграден в поземлен имот с идентификатор 46053.24.190, землище с.Мадара,  община Шумен.
Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


 •  2020
  • 23 декември 2020 г.

   Община Шумен, на основание чл.39, ал.2 от Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, уведомява всички заинтересовани, че е открита процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около дълбокия тръбен кладенец (ТК) на „Лавена“ АД, изграден в поземлен имот № 83510.669.486 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Проектът на СОЗ е достъпен в Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Ал. Дякович“ № 33, гр. Варна, стая 332А в сградата на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17 и ТУК.
   В срок от 1 (един месец) от датата на това съобщение писмени предложения и възражения се приемат на посочените адреси на БД „Черноморски район“ и на Община Шумен.


   22 декември 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели“, разположен в поземлен имот с идентификатор № 83510.60.205 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   08 декември 2020 г.

   Констативен акт № 7


   08 декември 2020 г.

   Констативен акт № 6


   30 ноември 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „ВИКТОРИЯ ВЕТ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма от 37 000 места за птици-бройлери на 58 240 места за отглеждане чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.682.587 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   25 ноември 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „Метарекс“ ООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв. метра и НТП: „ За друг вид производствен, складов обект“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   20 ноември 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор  Община Шумен, БУЛСТАТ: 000931721, за експлоатация на следната инсталация: „Регионално депо за неопасни отпадъци“ за общините Шумен, Смядово, Велико Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар“, промишлена дейност по т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС – „Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал 1от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000т, с изключение на депа за инертни отпадъци“. Инсталацията се намира в кв. Дивдядово, общ. Шумен.
   Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.
   Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 20.11.2020 г. до 20.12.2020 г. в:
   1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
   2. Сградата на Община Шумен, п. к. 9700, гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, етаж 3, стая 332а от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
   Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС и/или кмета на Община Шумен.
   За допълнителна информация:
   Величка Влахова – и. д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
   Живка Атанасова – главен експерт екология, отдел „Инвестиции и екология“ към Община Шумен, тел: 0879 904 757.
   В периода от 20.11.2020 г. до 20.12.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Шумен.


   10 септември 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „РЕСАПАК“ ООД, гр. Шумен, е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на кашони с прилежащи административна и складова части в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII – ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   20 август 2020 г.

   Заповед РД-25-1622/14.08.2020 г. относно жребий за събиране на плод от орехови насаждения


   21 юли 2020 г.

   Заповед

   Период за подаване на заявления за събиране на плод – орех от общински насаждения от 22.07.2020 г. до 12.08.2020г.


   19 юни 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.17, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява засегнатото население, чe е публикувано становище на „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД, гр. Шумен като Възложител, във връзка с представено възражение след проведена среща на 22.05.2020 г. в с. Ветрище за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на свинекомплекс с капацитет до 1 086 свине майки , 4 992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м2 и 10882.103.202 с площ 25 011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „ Друг вид недърво производителна горска площ“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   19 юни 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „ДОНЕВ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор № 83510.664.442 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   10 юни 2020 г.

   Заповед РД-25-1118 за забрана на брането и смитането на липов цвят и цветен прашец.


   02 юни 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен, на основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 3/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.), обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ДОНЕВ“ ЕООД, гр. Шумен, има следното инвестиционно предложение „Изграждане на обект „Търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор № 83510.664.442 по КККР на гр. Шумен, община Шумен.
   Търговският комплекс ще бъде изграден на три надземни нива и едно подземно ниво. Общата РЗП е 763,56 кв. м. Предвижда се обособяване на 7 места за паркиране. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 /седем/ дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   29 май 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „САШО И СИНОВЕ-ХАРТ ГРУП“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Откриване на площадка за вторични суровини- отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса“ в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 (с площ 337 кв.м.) и предназначение „Промишлена сграда“, разположена в ПИ № 83510.670.35, по КККР на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   22 май 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.17, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява засегнатото население, чe са публикувани становища на „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД, гр. Шумен като Възложител, във връзка с проведени срещи на 19.05.2020 г. в град Шумен и на 22.05.2020 г. в с. Ветрище за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на свинекомплекс с капацитет до 1 086 свине майки , 4 992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м2 и 10882.103.202 с площ 25 011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „ Друг вид недърво производителна горска площ“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   15 май 2020 г.

   ОБЯВА

   Община Шумен обявява, че:
   Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ е изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG 0000138 „Каменица“ определена за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие изготвеният проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG 0000138 „Каменица“ е на разположение на в административната сграда на РИОСВ гр. Шумен. Информацията е достъпна и в електронен вариант на сайта на РИОСВ Шумен и Община Шумен. Проекта на Заповед за обявяване на защитена зона „Каменица“, както и съпътстващият картографски материал може да бъде намерен от заинтересованите лица и в кметствата на с. Велино и с. Царев брод.
   В едномесечен срок заинтересованите лица могат да предоставят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на Заповедта режими.


   14 май 2020 г.

   Гратисен период за регистриране на кладенците за задоволяване на собствени потребности

   Общинска администрация Шумен информира, че собствениците на водовземни съоръжения от подземни води (кладенци), изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж, и които не са вписани в регистъра по чл.118г, ал.3 от Закона за водите, имат възможност в срок до 27.11.2020 г., да подадат в Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна заявление за вписване.
   Разяснения относно процедурата за вписване са достъпни на сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна или тук.
   Обръщаме внимание, че към заявлението се прилага Документ от Общинска администрация за изграждане на кладенеца (на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗВ). Община Шумен издава Удостоверение за изграждане на кладенеца при подадено писмено искане от собственика на съоръжението и след извършен оглед на място.


   12 май 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „БИАНА“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци на площадка с. Царев брод“, находяща се в имот с идентификатор 78104.40.133 (с площ 4 000 кв.м.) и имот с идентификатор 78104.40.29 (с площ 4 079 кв.м.), по КККР на с. Царев брод, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   05 май 2020 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   за издаване на ново комплексно разрешително на „БИАНА” ЕООД

   На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително с оператор „БИАНА” ЕООД, гр. Шумен за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци на метали чрез металургични процеси“.
   Инсталацията се намира в село Царев брод, община Шумен. Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.
   Документацията, съдържаща се в заявлението, е на разположение на заинтересованите лица и организации в периода от 05.05.2020 г. до 05.06.2020 г.
   За подаване на забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок:
   Център за информация и услуги на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17, тел.: 054/857-661; e-mail: mayor@shumen.bg.
   Живко Атанасов – Старши експерт „Контрол по ЗУО” в общ. Шумен, тел.: 054/857-757.
   В периода от 05.04.2020 г. до 05.06.2020 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страницата на Община Шумен.


   10 април 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.17, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение Изграждане на свинекомплекс с капацитет до 1 086 свине майки , 4 992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м2 и 10882.103.202 с площ 25 011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „ Друг вид недърво производителна горска площ“
   Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в стая 332А на община Шумен, и официалния сайт на община Шумен и на РИОСВ – Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на Община Шумен или на срещата за обществено обсъждане, която ще се проведе на 19.05.2020 г. в зала 304 в сградата на Община Шумен.


   30 март 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „EМ ТРЕЙДИНГ 18“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   20 март 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „АЛКОМЕТ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения, в рамките на производствената площадка на „Алкомет“ АД“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   09 март 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, „ВИАС“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк-Шумен, зона „С“, находяща се в имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.), по КККР на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   28 февруари 2020 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ УТ-14-031 от 28.02.2020 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-057 от 07.01.2020 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ ІІ-„За офиси“ и УПИ VІІІ-„Жилищно строителство“ от кв.115 по плана на гр.Шумен при следните условия:
   С проекта за ПУП-План за регулация се обединяват       УПИ ІІ и УПИ VІІІ в нов УПИ ІІ-„За смесено жилищно и обществено строителство“.
   С проекта за ПУП-План за застрояване се определя застрояване в новообразувания УПИ ІІ със следните показатели:
   – Устройствена зона – „Сжо”,
   – Начин на застрояване – свободно, като се предвижда бъдещата сграда в източната си част да бъде с обществено предназначение, а в западната с жилищни функции,
   – Характер на застрояване – средно с Н≤15 м.
   – Пзастр до 80 %, Кинт до 3.0, Позел. 20%-50%.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен (до 13.03.2020 г., включително).
   инж.Росен Христов,
   гл.експерт в Дирекция УТ.


   21 февруари 2020 г.

   Забрана  пашата на селскостопански животни в районите на горските територии – държавна и общинска собственост през 2020 г.


   19 февруари 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „Метарекс“ ООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен с площ 3923 кв. метра и НТП: „ За ремонт и поддръжка на транспортни средства“ и поземлен имот с идентификатор 83510.670.74 по КК на гр. Шумен с площ 2281 кв. метра и НТП: „ За ремонт и поддръжка на транспортни средства“ по КК на гр. Шумен .
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   19 февруари 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „Метарекс“ ООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на дейността – изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ-Шумен“ в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв. метра и НТП: „ За друг вид производствен, складов обект“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   08 януари 2020 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe ЗП „Данаил Ангелов“, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Сезонна дестилерия за лавандула“, находяща се в имот с идентификатор 83510.678.417, по КККР на гр. Шумен, кв. Макак , общ. Шумен, ул. „Албена“ №12.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен, гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17 и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


 •  2019
  • 20 декември 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-155 от 20.12.2019 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-2749 от 09.12.2019 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ в обхват УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ и УПИ ХХ от кв.367 по плана на гр.Шумен при следните условия:
   С проекта за ПУП-План за застрояване се определя застрояване в УПИ ХVІІІ, УПИ ХІХ и УПИ ХХ от кв.367 по плана на гр.Шумен със следните показатели:
   – Конкретно предназначение – за УПИ ХVІІІ – „За производствени дейности, складова база и офиси“,
   – Устройствена зона – „Пп1”,
   – Начин на застрояване – запазва се свързано между УПИ ХІХ и УПИ ХVІІІ, определя се свързано между УПИ ХVІІІ и УПИ ХХ,
   – Характер на застрояване – ниско с Н≤10 м.
   – Пзастр до 80 %, Кинт до 2,5, Позел. 20%.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  Шумен (до 03.01.2020 г., включително).
   инж.Росен Христов,
   гл.експерт в Дирекция УТ. 


   29 октомври 2019 г.

   УВЕДОМЛЕНИЕ
   до населението на Община Шумен

   Във връзка с подмяната на автомобилни гуми, поради настъпването на зимния период, Община Шумен уведомява своите граждани, че излезлите от употреба автомобилни гуми (ИУГ), на основание чл. 7, ал. 1, от Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221/14.06.2012 г.) следва да бъдат предавани на фирмите, които търгуват с автомобилни гуми.
   Изхвърлянето на излезли от употреба автомобилни гуми (ИУГ) на територията на Община Шумен е абсолютно забранено, включително и на площадката на колодрума находяща се редом до Градски стадион „Панайот Волов“.


   25 октомври 2019 г.

   Заповед № 535/25.10.2019г.-Извършване на добив за дървесина


   22 октомври 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „СИДОМА“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №109, ет.2, офис 19 е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база – картонен цех за опаковки и собствен водоизточник“, в поземлен имот с идентификатор 83510.53.1, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен с площ 18803 кв.м. и НТП: Нива, м. „Баш тепе“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   21 октомври 2019 г.

   Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


   17 октомври 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на Васил Друмев, чe е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. Васил Друмев“, което ще се реализира в имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение в сградата на кметство с. Васил Друмев и на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване, в кметство с. Васил Друмев, деловодството на Община Шумен, бул. „Славянски“ №17 и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   18 септември 2019 г.

   Решение № 94-00-3644/17.09.2019 г. на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


   17 септември 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ФИКОСОТА“ ООД, гр. Шумен, бул. „Мадара“ №48 е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, с местонахождение имот с идентификатор 83510.670.143, по КК на гр. Шумен, общ. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   03 септември 2019 г.

   Провеждане на жребии 


   02 септември 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на община Шумен, чe е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец“, което ще се реализира в имот с идентификатор 83510.107.32 (проектен) по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   28 август 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.17, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява засегнатото население, чe са публикувани становища на „БИАНА“ ЕООД като Възложител, във връзка с проведени срещи на 15.08.2019 г. в с. Царев брод и на 20.08.2019 г. в гр. Шумен за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 7 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   19 август 2019 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-13-057 от 04.10.2016 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията” съобщава на заинтересуваните лица, че със Решение №48 от 25.07.2019 г. на заседание на Общински съвет е разрешено:
   Изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ и ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участък извън урбанизирана територия в обхват имоти 10176.57.189, 10176.57.190, 10176.57.191 и 10176.57.192 по кадастралната карта на с.В.Друмев, общ. Шумен. Съгласно скицата- предложение се запазва предназначението на новообразувания имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с.В.Друмев и площ от 3641кв.м, от „Мера“ и „Полски път“ на „Гробищен парк“.
   Изработеното проекто-предложение за ПУП отговаря на предвижданията на ОУПО-Шумен.
   Запознаването с решението можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящото решение може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд  Шумен.


   09 август 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ПАЦО КАР“ ЕООД, гр. Смядово, общ. Смядово  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 83510.580.9 по КК на гр.Шумен с цел обединяване с ПИ с идентификатор: 83510.580.25 по КК на гр. Шумен поради осигуряване на достъп до него“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   18 юли 2019 г.

   Заповед

   Период за подаване на заявления за събиране на плод – орех от общински насаждения от 22.07.2019 г. до 23.08.2019 г.


   16 юли 2019 г.

   О Б Я В А

   „ БИАНА „ ЕООД
   Гр. „ Шумен, ул. „ Струга“ №10

   На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“
   Срещата ще се проведе на 20.08.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Шумен, зала 304.
   Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в община Шумен, стая 332А, кметство с. Царев брод, в офиса на „Биана“ ЕООД, официалния сайт на община Шумен и РИОСВ – Шумен.
   Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: гр. Шумен, ул. „ Съединение“ №71, етаж 3.
   Писмени становища могат да се предоставят в Община Шумен, кметство с. Царев или на срещата за обществено обсъждане.
   За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Румен Костов, телефон: +359888977334.


   09 юли 2019 г.

   О Б Я В А
   „БИАНА„ ЕООД
   гр. „Шумен, ул. „Струга“ №10

    На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: Изграждане на Леярен цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв. м. и НТП: „За друг вид производствена, складов обект“
   Срещата ще се проведе на 15.08.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на кметство с. Царев брод.
   Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа в община Шумен, стая 332А, кметство с. Царев брод, в офиса на „Биана „ ЕООД, официалния сайт на община Шуменa и РИОСВ – Шумен.
   Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, етаж 3.
   Писмени становища могат да се предоставят в Община Шумен, кметство с. Царев или на срещата за обществено обсъждане.
   За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Румен Костов, телефон: +359888977334.


   19 юни 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ВЯРА-2001“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Промяна предназначението на стопанска постройка в дестилерия за етерично-маслени суровини“ в поземлен имот с № 20938.186.26 по КК на с. Дибич, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   05 юни 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ФАРМА ВЕТ“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата“ в поземлен имот с № 83510.608.14 по КК на гр. Шумен, м. „Якова“, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg.


   27 май 2019 г.

   Уведомление за самосрутващи се сгради
   Уведомление за самосрутващи се сгради


   09 април 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „ТРЪНЧЕВ“ ООД, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки“ в поземлени имоти с идентификатори 83510.580.20 с площ 3313 м2 и НТП: „Пасище“, 83510.580.23 с площ 1357 м2 и НТП: „За селскостопански, горски път“ и 83510.580.26 с площ 3023 м2 и НТП: „Пасище“ по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   03 април 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „РЕГО-2016“ ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен  е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС в поземлени имоти с идентификатор 83510.337.2 по КК на гр. Шумен, м. „Дремжа“общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   22 март 2019 г.

   Заповед №РД-25-574/21.03.2019г.


   22 март 2019 г.

   Заповед №РД-25-566/20.03.2019г.


   14 февруари 2019 г.

   Забрана  пашата на селскостопански животни в районите на горските територии – държавна и общинска собственост през 2019 г.


   31 януари 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Д*** А*** Д***, с. Ивански, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на свинеферма с капацитет до 64 броя свине майки, до 135 бр. подрастващи прасета и до 240 броя прасета за угояване в имот с идентификатор 32158.294.1049 по КК на с. Ивански, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   23 януари 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe „КАРОЛИНА КОМЕРС“ ЕООД, ж.к. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.560.4 и 83510.560.15 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   16 януари 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Р*** Г*** И***, с. Мадара, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП-ПЗ и промяна на предназначението на имот с идентификатор 846053.28.47 по КК на с. Мадара, общ. Шумен и изграждане на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   09 януари 2019 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ЕКОСТАРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в гр. Шумен УПИ LXХVI, планоснимачен № 83510.670.66 ,кв. 340“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   03 януари 2019 г.

   Заповед №РД-25-2363/22.11.2018г.


 •  2018
  • 18 декември 2018 г

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe С***Д***Т***, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на производствено-складова база за метални изделия в ПИ с идентификатор: 83510.337.7, в местност „Дремжа“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   07 декември 2018 г

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „АРЕСГАЗ“ ЕАД , гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, захранващ ПИ 10176.502.2, землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен – проектиране, изграждане и експлоатация.“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   05 декември 2018 г

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система и 4 бр. водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   04 декември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Т*** А*** С***, кв. Мътница, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на телета“ в ПИ с идентификатор 46053.501.15, в с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   03 декември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, чe Д***Г***Д***, гр.Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 83510.10.1002, в местност „ Куванлък“, гр.Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg


   29 ноември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че:
   Ю***Д***П***, с. Белокопитово, общ. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база, цех за обработка на дървесина“, в поземлен имот с идентификатор 03633.27.4 по Кадастралната карта на с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, бул. “Славянски“ №17, в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   29 ноември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ИРИНА РЕКС“ ЕООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури в язовир „Велино“ в поземлен имот 10464.76.65 по Кадастралната карта на с. Велино, община Шумен, област Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   28 ноември 2018 г.

   Заповед №РД-25-1626/09.08.2018г., относно премахване на сграда намираща се на ул. Владимир Вичев №16а


   22 октомври 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ИРИНА РЕКС“ ЕООД , гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Язовир „Велино“ за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури)“ ПИ 10464.76.65 по Кадастралната карта на с. Велино, община Шумен, област Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   17 октомври 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че:
   „МБАЛ-ШУМЕН“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци“, находящ се в гр. Шумен, кв. 580, Терапевтичен блок, собственост на „МБАЛ-Шумен“ АД.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, бул. “Славянски“ №17, в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   04 октомври 2018 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) ОБЩИНА ШУМЕН информира населението, екологичните организации и движения; организациите, които изразяват интересите на рискови групи от населението; организациите по опазване на общественото здраве, че е изготвен „Проект на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на територията на община Шумен с период на действие 2018-2022 г.“
   Проектът на Програмата е достъпен на сайта на община Шумен.
   Мотивирани мнения, предложения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен с адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17 до 12.10.2018 г.


   28 септември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „АРЕСГАЗ“ ЕАД , гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2, землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   12 септември 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „СТРОНГ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база“ в имот с идентификатор 83510.337.10 по КК на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   30 август 2018 г.

   Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


   08 август 2018 г.

   Община Шумен обявява на заинтересованите лица и общественост, че на основание чл. 52, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците е изготвен проект на Актуализация на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Шумен за периода 2015 – 2020г.”.
   Проектът е на разположение на сайта на Община Шумен.
   Писмени становища и мнения ще се приемат в деловодстото на Община Шумен в 14-дневен срок от публикуване на съобщението.


   25 юли 2018 г.

   Заповед № 352 от 23.07.2018 – за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект 2
   Заповед № 353 от 23.07.2018 – за класиран на първо място и купувач на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект 3
   Заповед № 354 от 23.07.2018 – прекратяване на обявен търг с явно наддаване по реда на чл.55-64
   Заповед № 355 от 23.07.2018 – Обявявам следната класация по проведения открит конкурс за определяне изпълнител на дейността с предмет : „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба 8/05.08.2011 за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от Обект 1


   20 юли 2018 г.

   Заповед № РД-25-1490/ 20.07.2018 – относно: провеждане на жребий за отдаване на орехови насаждения


   18 юли 2018 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3 и чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 21, ал.13 и Глава Пета „Осигуряване на обществения ред и чистота при извършване на строителна и строително-ремонтна дейност“ от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, раздел Пети „Организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси“ от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Шумен, писмо изх.№ 08-00-446/15.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и писмо изх.№ ОА-998/16.07.2018 г. на РИОСВ-Шумен.
   Община Шумен съобщава, че предвид летния сезон ще бъде засилен контролът върху източниците на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на град Шумен.
   В тази връзка обръщаме внимание на всички физически и юридически лица, които извършват складови, ремонтни и строителни дейности, свързани с формирането на неорганизирани емисии на прахообразни вещества да прилагат най-малко следните мерки за намаляване и ограничаване формирането на неорганизирани емисии на прах:
   • Да се ограничи складирането на инертни строителни материали на открито;
   • При наличие на такива материали да се вземат мерки за оросяването и/или покриване на същите;
   • След запълване на изкопите, излишните количества прахообразуващи материали да се извозват своевременно;
   • Да се извършва оросяване при осъществяване на дейностите, при които се формират прахообразни вещества;
   • При транспортиране на строителни отпадъци, земни маси и насипни материали да се използват платнища за покриване на транспортните средства;
   • Да се извършва своевременно почистване на уличните платна при допуснато замърсяване с инертни материали, строителни отпадъци или земни маси.


   13 юли 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „EEМ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки: мебели и офиси в поземлен имот идентификатор 83510.412.15 по КК на гр. Шумен, местност „Горен сусурлук“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   05 юли 2018 г.

   Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен


   05 юли 2018 г.

   Конкурс касаещ избора на фирма изпълнител, осигуряваща дърва за огрев на общински структури


   08 юни 2018 г.

   Заповед РД-25-1033 / 28.05.2018


   08 юни 2018 г.

   Заповед РД-25-747 / 26.04.2018


   06 юни 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ЗЕМЯ-96“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за дестилиране на етерични масла“ в имот с идентификатор 69924.64.156 по КК на с. Струйно, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.
   Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2018г.


   06 юни 2018 г.

   Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2018г.


   28 май 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   14 май 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ВАКОМ МП“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на производство, подобект „Цех за разфасовки и опаковки“ в имот с идентификатор 83510.669.50, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, Промишлена зона, ул. „Индустриална“ №18
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   09 май 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ИНВЕСТ АГРО БГ“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в имот с идентификатор 47161.504.1 по КК на с. Мараш, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   08 май 2018 г.

   Уведомление за рязане на кабели


   25 април 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ДИМЧО АТАНАСОВ -1“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци“ в имот 83510.670.99 по КК на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   03 април 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   53-00-144 от 29.03.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите“ на основание чл.149, ал.1и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че за обект:
   „Пилотен общински център Шумен за екологично събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ в ПИ 83510.665.164 по кадастралния план на гр. Шумен, кв. 2, УПИ ХІ-„Площадка за събиране и съхранение на опасни битови отпадъци“ е издадено Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. от Главен архитект при Община Шумен.
   Запознаването с проекта и Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. можете да направите в стая 338 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 ч. и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, настоящото Разрешение за строеж № 40/29.03.2018 год. може да бъде обжалвано в 14 /четиринадесет/ дневен срок от обявяването му, чрез Община Шумен, съответно пред Началника на “РДНСК”-Североизточен район, сектор Шумен.


   29 март 2018 г.

   Заповед РД-25-512 / 22.03.2018


   28 март 2018 г.

   Уведомление за рязане на кабели


   20 март 2018 г.

   Община Шумен обявява за сведение изготвения ОУПО – на Община Шумен – предварителен проект в обхват всички землища на населените места в Общината, без землището на гр. Шумен, за което има влязъл в сила ОУП – от 10.02.2011 год.  Предстои приемане на разработката от ОбЕСУТ и Общински съвет – Шумен.
   Материалите може да изтеглите от тук.


   16 март 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ ЕНЕРОН“ ЕООД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки – носачки“ в имот с идентификатор 83510.204.32 по Кадастралната карта на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   15 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-037 от 15.03.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-037 от 02.03.2018 г., е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА УПИ IV- 398, V-2842 И VI -2843 В КВ.161, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   15 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-033 от 15.03.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-033 от 23.02.2018 г. е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ I- КОО В КВ.299, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   15 март 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-030 от 15.03.2018 г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на териториите”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че в Община Шумен по Заявление № УТ-14-030 от 22.02.2018 г. е разработен:
   ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ VII- 435 В КВ.227, ПО ПЛАНА НА ГР.ШУМЕН.
   С проекта се определят параметрите на застрояване при запазване на предвижданията на действащия ОУП.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 345 на общината, в рамките на приемното време, всяка сряда от 13.00 – 17.30ч. и петък от 8.30 до 12.00 часа.
   Настоящият проект на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, може да бъде обжалван по законосъобразност, в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, пред Кмета на Община Шумен.


   14 март 2018 г.

   Уведомление за рязане на кабели


   12 март 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Възстановяване на проектните параметри на железопътна линията Русе-Варна“
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   27 февруари 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ВЕСЕЛИН ЗАПРЯНОВ“ ЕООД, гр. Пловдив е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване производствения капацитет на съществуващ завод за производство на поцинкована тел“ в ПИ №10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   13 февруари 2018 г.

   Уведомление за рязане на кабели


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-52-001 от 09.02.2018 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД-25-207 от 2.02.2018 г. на Кмета на Общината е одобрен:
   Изработване на ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ /ПУП-ПР/ в обхват: част от УПИ І-„Жилищно строителство“ от кв.419 по плана на гр.Шумен при следните условия. С проекта се изравнява уличната регулационна линия на ул.“Черешово топче“ и образувания нов маломерен имот с идентификатор 83510.674.465, се включва към УПИ XIII-226 от кв. 419 по плана на гр.Шумен по реда на чл. 15/3/, /5/ от ЗУТ.
   Запознаването със заповедта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Шумен.


   09 февруари 2018 г.

   ОБЯВА

   Община гр. Шумен на основание чл. 28„б”, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен „План на новообразуваните имоти” за земите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ” на територията на община Шумен, в землищата на: с.Лозево, местности „Чакалъците”-кадастрален район №132, „Под гората“-к.р 22, „Плеската“-к.р. 38, „Лозевски язовир“-к.р.24; землище на с.Костена река к.р. 2; землище на с.Черенча, к.р 503; землище на с.Мараш, „Марашки лозя“, к.р.61. Планът е изложен в сградата на общината на третия етаж-Дирекция „Устройство на територията”, стая №330. На основание чл. 28”б,” ал.5 от ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до Кмета на общината. Обявата е обнародвана в ДВ бр.11, стр-49, т.8 от 02.02.2018 год.


   08 февруари 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ, в качеството си на инвеститор, е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Смяна на предназначение от нива в предимно производствена устройствена зона – конкретно предназначение “За свинеферма” в имот с идентификатор 52132.43.8, м. „Ламара“ по кадастралната карта на с. Новосел, общ. Шумен
   Информацията е на разположение на заинтересованите лица в сградата на кметство с. Новосел (на хартиен носител) и на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в кметство с. Новосел и в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   06 февруари 2018 г.

   Забрана пашата на селскостопански животни в районите на горските територии – държавна и общинска собственост през 2018г.


   02 февруари 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „ АГРОСЕМЕНА – ХРИСТОВ“ ЕООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на Предприятие за етеричномаслени култури“ в имот с идентификатор 47161.501.443 в землището на с. Мараш, общ. Шумен Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   30 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, Ви съобщава, че на основание чл.134, ал.6 и чл.42, ал.1 от ЗУТ с виза изх.№ 8 от 16.01.2018год. е определено застрояване за общо 18 броя гаражи в УПИ I-„КЖС“, кв.131по плана на гр.Шумен, ПИ 83510.662.450 по КК на гр.Шумен, ул.“ Кирил и Методий”.
   Като заинтересовани лица, след представяне на документи за собственост, можете да се запознаетe с визата в стая 332 на Общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
   При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


   24 януари 2018 г.

   Община Шумен, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, разгласява следните заповеди на Кмета на Община Шумен по чл.124а от ЗУТ:

   Заповед/решение за разрешаване на Подробен устройствен план Вид на плана Обхват: населено място,квартал, УПИ, поземлен имот Забележка
   1 РД-25-2569/22.12.2017 Г. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ГР.Шумен, КВ.340, УПИ LХХV ВЪНШНО ЕЛЗАХРАНВАНЕ
   2 РД-25-2568/22.12.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ С.МАДАРА, КВ.2, УПИ V И УПИ VІ
   3 РД-25-2416/30.11.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ГР.ШУМЕН, КВ.100, УПИ VІІІ
   4 РД-25-2410/30.11.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ГР.ШУМЕН, КВ.361, УПИ І И УПИ ІІІ
   5 РД-25-2267/07.11.2017 Г. ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ГР.ШУМЕН, КВ.8, УПИ ХІІІ И УПИ VІІ
   6 РД-2022/09.10.2017 Г. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ГР.ШУМЕН, КВ.573А, УПИ І ЗА ГАРАЖИ

   Подробна информация по разгласените заповеди може да се получи от заинтересуваните лица в стая 340 на Община Шумен.


   19 януари 2018 г.

   Покана за доброволно изпълнение


   16 януари 2018 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че: „Ал и Ко“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност, което включва:
   1.1. Въвеждане в експлоатация на:
   -Вакуум дестилатор HR 600 – дестилация на замърсени течности;
   -Инсталация за пречистване на отработено масло със селективен разтворител, за получаване на базово масло;
   -Инсталация за студено смесване – формулира от базови масла и добавки, крайни търговски продукти – хидравлично и моторно масло.
   1.2. Добавяне на нова дейност – R2 – възстановяване/регенериране на разтворител.
   1.3. Добавяне на нови кодове отпадъци
   разположено в ПИ 83510.670.29 – гр. Шумен, ул.“ Цветан Зангов“ № 2.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   08 януари 2018 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ 26-00-2892 от 20.12.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Изработване на ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ на ул.“ Черешово топче“ в частта западно от кв. 419, от о.т. 6417 до о.т. 6421 по регулационният план на гр. Шумен..
   С проекта се изравнява уличната регулационна линия към ул.“ Черешово топче“ и се образува нов имот с идентификатор 83510.674.465 с вид на собствеността – Общинска частна.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


   03 януари 2018 г.

   Уведомление за рязане на кабели


 •  2017
  • 15 декември 2017 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „СТАРС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. ШУМЕН е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за машини и съоръжения и консумативи за опаковане и изграждане на офиси“, разположени в имот с идентификатор 83510.620.6 по КК на гр. Шумен, бул. „Ришки проход“, град Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.


   13 декември 2017 г.

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   13 декември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-16-145 от 12.12.2017 г.

   Община Шумен, дирекция “УТ”, На основание чл.140 /3/ от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена скица- виза за проектиране № 671 / 11.12.2017г. от гл.архитект за обект: „Преустройство и смяна предназначението на част от ресторант в помещение за съхранение на плодове и зеленчуци с хладилни камери“ в УПИ IX, кв.14 по плана на с. Салманово, Община Шумен, на името на РПК „Прогрес“..
   Запознаването със скицата- виза за проектиране можете да направите в стая 339 на общината, в рамките на приемното време всяка сряда от 13:00 – 17:00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Ако имота е станал наследствен или е сменил собственика си, моля да представите данни за наследниците или новите собственици.
   При несъгласие за същото могат да бъдат подадени възражения в 14 – дневен срок по административен ред.


   08 декември 2017 г.

   Уведомление за рязане на кабели


   06 декември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ
   вх.№ 26-00-2892 от 06.12.2017 г.

   Община Шумен, Дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че в Община Шумен, стая 340 е изложен:
   Изработване на проект за ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 64 ОТ НАРЕДБА №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за имот с идентификатор 83510.674.465 на ул.“ Черешово топче“ в гр. Шумен.
   С проекта се изравнява уличната регулационна линия към ул.“ Черешово топче“ и се образува нов имот с идентификатор 83510.674.465 по кадастралната карта на гр. Шумен с вид на собствеността – Общинска частна.
   Запознаването с проекта можете да направите в стая 330 на общината, в рамките на приемното време всека сряда от 13.00 – 17.00 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14 – дневен срок от съобщаването.


   21 ноември 2017 г.

   Заповед  №РД-25-2338/14.11.2017г.


    

   14 ноември 2017 г.

   О Б Я В А
   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

   На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда / Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003, ИЗМ. И ДОП./
   ОБЩИНА ШУМЕН съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение: Разширяване на Гробищен парк-Шумен, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен.
   За контакти
   Име: ОБЩИНА ШУМЕН
   Адрес: гр.Шумен, бул.” Славянски“ №17
   Тел: 054/800 630, 054/800 400, b.todorov@shumen.bg
   Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на община Шумен.
   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение 2 в деловодството на Община Шумен и в РИОСВ – Шумен.


   07 ноември 2017 г.

   Констативен акт № 4


   16 октомври 2017 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, ОБЩИНА ШУМЕН уведомява населението на град Шумен, в т.ч. и на квартал Дивдядово, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО – Шумен“ в имот № 83510.570.4 в местност “Чернювец” по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, общ. Шумен.
   Осигурен е обществен достъп до подробно разработената информация по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС в сградата на Община Шумен, стая 332А и на сайта на община Шумен.
   Мнения и възражения се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


   13 октомври 2017 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че има следното инвестиционно предложение: „Разширяване на Гробищен парк-Шумен“, имот с идентификационен № 83510.689.191, по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, за участъка извън урбанизираната територия с обхват на 18 броя съседни земеделски имоти с идентификатори: 83510.48.28, 83510.48.29, 83510.48.30, 83510.48.31, 83510.48.32, 83510.48.90, 83510.48.92, 83510.48.94, 83510.48.96, 83510.48.98, 83510.48.100, 83510.48.102, 83510.48.104, 83510.48.106, 83510.48.108, 83510.48.110, 83510.48.112 и част от имот 83510.48.114 (селскостопански път).
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 7 –дневен срок от публикуване на съобщението.


   18 септември 2017 г.

   Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ “Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел “Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел “Белокопитово”). На територията на община Шумен парцеларният план засяга поземлени имоти, намиращи се в землищата на с. Черенча и с. Градище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


   5 септември 2017 г.

   Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


   1 септември 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция“УТ”, Отдел „ТСУ”, на основание чл.149, ал.1, ал.6 от ЗУТ уведомява за следните издадени разрешения за строеж:
   №160 от 30.08.2017год. за обект: „Жилищна сграда с техническа работилница“ в ПИ №83510.663.157 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“ с възложител Ивелина Димитрова Стоянова .
   №162 от 30.08.2017год. за обект „Преустройство на нощен клуб „Черна котка“ в „Търговски център“-магазин за промишлени стоки“ в УПИ III-“Kино“, кв.149 по плана на гр.Шумен, идентификатор 83510.666.548.1.21 по КК на гр.Шумен, ул.“Хан Кормисош“ №2, ет.1 с възложители Георги Георгиев Попов и Галин Василев Терзийски.
   №163 от 31.08.2017год. за обект „Трафопост тип БКТП 10/0,4KV 2Х800кVA и кабели средно напрежение за захранване на многофункционална зала“ в УПУ V-„Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655 по плана на гр.Шумен, ПИ с идентификатор 83510.662.20 по КК на гр.Шумен.
   В 14-дневен срок, заинтересованите лица, съгласно чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Шумен в отдел ТСУ, дирекция УТ – ет. 3, стая 332, през приемните дни на Общината.


   31 август 2017 г.

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   31 август 2017 г.

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   31 август 2017 г.

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   21 август 2017 г.

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в поземлен имот № 83510.689.1, „Асфалтова база – гр. Шумен“, местност „Теке Дере 1“, гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, община Шумен, област Шумен,
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   21 август 2017 г.

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „КОРЕКТ СТРОЙ“ ООД, гр. Шумен e в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение Изграждане на обект за обществено обслужващи дейности – търговски дейности – търговия на едро и дребно разположен в имот с идентификатор 83510.421.16 по КК на гр.Шумен, местност Горен Сусурлук., в землище на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в срок до 28.08.2017 г.


   16 август 2017 г.

   Заповед № РД – 25 – 1689 / 09.08.2017 г.


   16 август 2017 г.

   Заповед № РД – 25 – 1690 / 09.08.2017 г.


   16 август 2017 г.

   Заповед № РД-25-1696 / 10.08.2017 г.


   2 август 2017 г.

   Заповед № РД-25-1654/ 01.08.2017 – относно: недопускане на незаконен добив на речни наноси от чакъл и пясък


   26 юли 2017 г.

   Заповед № РД-25-1605/ 25.07.2017 – относно: провеждане на жребии за отдаване на орехови насаждения


   24 юли 2017 г.

   Уведомление за принудително премахване на оптична кабелна мрежа


   18 юли 2017 г.

   О Б Я В Л Е Н И Е
   До заинтересованите лица по чл.131  от ЗУТ

   Община Шумен, Дирекция „УТ“, отдел „ТСУ“, на основание чл.140 ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че по заявление вх. №УТ-23-075 от 26.06.2017г. е издадена схема с указан начин на поставяне на билборд с размери 3,2/4,2м. по реда на чл.56, чл.57 от ЗУТ в УПИ І-жилищен комплекс, кв.513, с идентификатор №83510.662.473 по КК на гр.Шумен, кръстовище на ул.“Марица“ и ул.„Климент Охридски“.
   Схемата може да бъде обжалвана по законосъобразност в 14 дневен срок  от съобщението по административен ред  с приложени документи за собственост. За допълнителни справки – стая 338 през приемното време на Общината.


   11 юли 2017 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   06 юли 2017 г.

   Конкурс касаещ избора на фирма изпълнител, осигуряваща дърва за огрев на общински структури


   06 юли 2017 г.

   Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-029/29.06.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241


   06 юли 2017 г.

   Заповед на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-028/23.06.2017г. от „СИЛА“ ООД, ЕИК 127614739 с адрес гр.Шумен, ул.“Петър Парчевич“ №18.


   05 юли 2017 г.

   ОБЯВА

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че „АРЕСГАЗ“ АД, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр.Шумен, Разпределителен газопровод извън урбанизирананата територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 83510.60.205, газопроводни отклонения и връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“, в землище на гр. Шумен, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   28 юни 2017 г.

   Заповед относно събиране на орехови плодове общинските насаждения за сезон 2017 г.


   23 юни 2017 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   21 юни 2017 г.

   C Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община Шумен уведомява гражданите и представителите на фирмите, че рекламно-информационните елементи, поставени на осветителните стълбове по улиците на гр. Шумен, трябва да отговарят на следните общи правила за вида и начина на разполагане:
   I. Разрешават се три типа рекламни елементи по големина:
   – малки – 40/60 см;
   – средни – 60/80 см;
   – големи – 120/90 см.
   II. Начин на закрепване:
   – чрез кърпежни скоби към стълбовете, без да се нарушава конструкцията на осветителното тяло;
   – рекламните пана да са разположени над тротоарните площи, а не над пътното платно.
   III. Височината на разполагане на рекламно-информационните елементи да отговаря на следните изисквания:
   – за големи и средни – 3 м от нивото на тротоара;
   – за малки – 215 м от нивото на тротоара.
   IV. Не се разрешава разполагане на повече от 1 бр. рекламно-информационни материали на един стълб.
   V. Не се разрешава разполагане на рекламно-информационни материали върху стълбове на осветителни тела, които се намират в разделителните ивици на улични и пътни платна.


   05 юни 2017 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   01 юни 2017 г.

   Съобщение

   Община Шумен уведомява, Златка Стефанова Петрова от гр. Шумен и Петър Стефанов Петров от гр. София, че са изготвени „Указания за аварийно временно укрепване на сграда с административен адрес ул.“Цар Освободител“ № 125 гр. Шумен на комисията назначена със Заповед № РД-25-457 от 15.03.2017 г., на Кмета на Община Шумен.
   Указанията може да бъдат получени в стая № 342 в Община Шумен в срок до 07.06.2017 г. включително.


   29 май 2017 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че ЕТ„МАРТИНА ОРГАНИК – МАРТИНА ХРИСТОВА“, гр. Варна е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури“, в имот с идентификатор 47161.501.477, по кадастралната карта на с. Мараш, общ. Шумен, собственост на Мартина Христова, с начин на трайно ползване „За стопански двор“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен и кметство с. Мараш.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и кметството с. Мараш в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   25 май 2017 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване на условията на производство на „ВАКОМ МП“ ООД“, в имот с идентификатор 83510.669.50, по кадастралната карта на град Шумен, собственост на „ВАКОМ МП“ ООД, гр. София с начин на трайно ползване „За хранително-вкусова промишленост“.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в  деловодството на Община Шумен и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   16 май 2017 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че : „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“, разположена в УПИ LXXVI, кв. 340, поземлен имот с идентификатор 83510.670.66 по кадастралната карта на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   03 май 2017 г.

   ОБЩИНА ШУМЕН

   Заповед на основание чл.75, ал.2, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен


   12 април 2017 г.

   О Б Я В А

   Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т. ч. на кв. Дивдядово, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на водоснабдителна система Шумен (ПСПВ-Шумен) със заустващ колектор от ПСПВ – Шумен до яз. „Шумен“ с дължина 945,84 м“ с обхват на имоти:
   1. За Пречиствателната станция за питейни води за Водоснабдителна система – Шумен -поземлен имот с идентификатор 83510.682.69 по кадастралната карта на кв. Дивдядово
   2. За заустващия колектор – имоти: 83510.558.26; 83510.557.27; 83510.558.56; 83510.590.29; 83510.558.31 и 83510.558.15. по кадастралната карта на гр. Шумен.
   Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен, както и на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на РИОСВ Шумен.


   11 април 2017 г.

   Уведомление

   Относно изпълнение на Заповед № РД-25-179


   20 март 2017 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, че : ЗП Христо Стоянов Христов, с. Дибич, общ. Шумен, обл. Шумен е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник с площ 3,200 дка в имоти с кадастрални номера 52132.44.2 и 52132.44.3 в землището на с. Новосел, общ. Шумен, обл. Шумен“
   Информацията е на разположение в сградата на Община Шумен и кметство с. Новосел, както и на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на публикуване на съобщението.


   10 март 2017 г.

   СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

   Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 47161.502.1, 47161.502.12, 47161.502.10, 47161.502.64, 47161.502.15, 47161.502.14, 47161.502.61, 47161.502.19, 47161.502.18, 47161.502.17, 47161.502.16, 47161.502.3, 47161.502.521, 47161.502.22, 47161.502.23, 47161.502.21, 47161.133.4, 47161.133.3 и 47161.133.2 по кадастралната карта на с.Мараш, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-026 от 10.03.2017г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-328 от 21.02.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 47161.502.6, по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


   10 март 2017 г.

   СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

   Във връзка с чл.130 от ЗУТ, §4 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 10.03.2017 г на входната врата на имот с идентификатор 83510. 680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен, на сайта на Община Шумен и на таблото за съобщения в сградата на Община Шумен са разлепени съобщения със следния текст:

   ОБЯВЛЕНИЕ
   № УТ-14-026 от 10.03.2017г.

   Община Шумен, дирекция “Устройство на територията”, на основание чл.130 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед № РД-25-391 от 02.03.2017г. на Кмета на Община Шумен е одобрен:
   ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ IV-572, УПИ V-573, УПИ VIII-368 и УПИ I-367 част от кв.104, по плана на гр.Шумен, представляващи съответно имоти с идентификатори 83510.680.572, 83510.680.573, 83510.680.368 и 83510.680.367 по кадастралната карта на гр.Шумен, общ.Шумен.
   Запознаването с одобрения проект можете да направите в стая 336 на Община Шумен, в рамките на приемното време всеки понеделник от 13.30 – 16.30ч., сряда от 8.30 – 11.30 и 13.00 – 16.30 и петък от 8.30 до 11.30 часа.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок пред Административен съд Шумен.


   10 март 2017 г.

   СЪОБЩЕНИЕ

   На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен, в т.ч. на село Лозево, че е открита процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на гробищен парк с. Лозево, с обхват на имоти с идентификатори 44032.18.90 – съществуващ гробищен парк и № 44032.17.19 – за разширение на гробищен парк, по кадастралната карта на с. ЛОЗЕВО, община Шумен.
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен, кметството на с. Лозево и РИОСВ-Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   10 март 2017 г.

   О Б Я В А

   На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Шумен уведомява населението на община Шумен , че: „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин от веригата „Практикер“ за търговия с материали и инструменти за строителството, бита и градината“, разположен в имот с идентификатор 83510.669.491 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“, град Шумен
   Информацията е на разположение на сайта на община Шумен www.shumen.bg.
   Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение ще се приемат в деловодството на Община Шумен в 14 дневен срок от датата на съобщението.


   01 март 2017 г.

   ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Шумен, Дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.128, ал.2, във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, разгласява следното обявление, обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник – бр. 17 от 21.02.2017 г.:
   Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че в стая 340 на общината е изложен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация по чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за части от кв. 209 и 210 по плана на гр. Шумен. С проекта за ПУП се изменя уличната регулация на ул. Цар Самуил между о. т. 6453 и 6456 и ул. Гостивар между о. т. 6453 и 550 в съответствие с приложената улична регулация и изпълнените на място улици. В кв. 209 се променя отреждането на УПИ III – “Озеленяване и паметник на културата”, на “Озеленяване”. Променя се отреждането на УПИ IV – “За ресторант и кафе-сладкарница”, на “Общественообслужващи дейности и паметник на културата”. В кв. 210 във връзка с разпоредбата на § 8, ал. 2, т. 3 ЗУТ вътрешните регулационни линии на образуваните УПИ се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници. Запознаването с проекта може да се направи в стая 340 на общината всеки понеделник от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 до 11,30 ч. и от 13 до 16,30 и петък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник”.

Дейности

Skip to content