ОП “Стопанска и охранителна дейност”
Предмет на дейност: Охрана на общински обекти, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, включително физическа защита на административни, производствени складове и други сгради и помещения, дворни площи, вилни зони, градини, ниви; охрана на мероприятия; съпровождане на товари, охрана на касиери, инкасо и транспортни средства, свързани с имущество на юридически лица и др.охранителни дейности; осъществяване на туристическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗТ- хотелиерство и ресторантьорство – изразяваща се в стопанисване, управление и експлоатация на обекти
Адрес: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 81, ет. 5, тел: 054/ 879 119; 054/ 870 146
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП “Паркове и обредна дейност”
 Предмет на дейност: Организиране и извършване на официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; изработване на ковчези; съдействие за провеждане на други празници и обреди; дейности по управление и стопанисване на Гробищния парк в гр. Шумен и на гробищните паркове в населените места на общината, осъществяване на всички дейности на територията на община Шумен по озеленяване и поддържане на зелените площи, поддържане на тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, поддържане на чистотата на алейната мрежа на парковете и тревните площи, поддържане на детските площадки, поддържане на водни огледала, чешми и поливни системи, поддържане и почистване на деретата на реките, поддържане алеите и тревните площи на гробищните паркове, поддържане на растителността и почистване на канавките по общинската пътна мрежа, поддържане на парковата алейна мрежа и пешеходните зони при зимни условия; третиране на тревните площи в паркове, социални и детски заведения и дерета за гризачи и насекоми, поддържане на Зоокъта
Адрес: гр. Шумен,   ул. “Съединение” № 105, ет.1, тел: 054/ 826 048
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП “Строителство и благоустройство”
Предмет на дейност: Строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство
Адрес: гр. Шумен,   ул. “Цар Иван Александър” № 81, ет. 6, тел: 054/ 862 767;
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП “Туризъм, публични прояви и атракции”
Предмет на дейност: Предоставяне на туристическа информация, създаване на нови маршрути, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт, експониране на туристическите обекти на Община Шумен на национални и международни туристически изложения, управление на общински имоти и извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието, организиране на публични прояви, атракции и туристически продукти
Адрес: гр. Шумен,   бул. “Славянски” №17, ет.1, тел: 054/ 857 773
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП  “Общински медиен център”
Предмет на дейност: Радио и телевизионна дейност по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за радиото и телевизията; производство на филми, видео и звукозаписи; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо медийно обучение; предоставяне на имоти под наем и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Адрес: гр. Шумен,   ул. “Съединение” № 105, тел: 054/ 800 841; 054/ 800 842
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.


ОП “Общински жилища и имоти”
Предмет на дейност: Управление и отдаване под наем на общински жилища и нежилищни имоти, управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост, осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране, управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари, управление на спортни имоти и други дейности, които не са забранени със закон.
Адрес: гр. Шумен,  ул. “Цар освободител” № 10, ет.1, тел: 054/ 877 137
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012.г


ОП  “Чистота”
Предмет на дейност: Сметосъбиране и сметоизвозване; сметопочистване; снегопочистване и зимно поддържане, поддържане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово; експлоатация и поддържане на площадки за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита, съоръжения за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) и компостиране на зелени отпадъци и инсталации за разделно събирани зелени отпадъци и/или биоразградими отпадъци и инсталации за оползотворяване и депониране на строителни отпадъци.
Адрес: гр. Шумен,   ул.”Адам Мицкевич” № 1, ет.3; тел: 0889 604 997
Отчети за 2019 г.
Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.


Регистър на общинските предприятия за 2020 г .
Регистър на общинските предприятия за 2019 г .
Регистър на общинските предприятия за 2018 г .
Регистър на общинските предприятия за 2017 г.
Регистър на общинските предприятия за 2016 г.
Регистър на общинските предприятия за 2015 г.
Регистър на общинските предприятия за 2014 г.

Дейности

Skip to content