ОП „Стопанска и охранителна дейност“

Предмет на дейност: Охрана на общински обекти, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, включително физическа защита на административни, производствени складове и други сгради и помещения, дворни площи, вилни зони, градини, ниви; охрана на мероприятия; съпровождане на товари, охрана на касиери, инкасо и транспортни средства, свързани с имущество на юридически лица и др.охранителни дейности; осъществяване на туристическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗТ- хотелиерство и ресторантьорство – изразяваща се в стопанисване, управление и експлоатация на обекти
Адрес: гр. Шумен, ул. “Цар Иван Александър” № 81, ет. 5, тел: 054/ 879 119; 054/ 870 146

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП Паркове и обредна дейност“

 Предмет на дейност: Организиране и извършване на официални семейни обреди; осигуряване и извършване на свързаните с тях услуги; символи и реквизити; поддържане на обредни сгради и гробища; изработване на ковчези; съдействие за провеждане на други празници и обреди; дейности по управление и стопанисване на Гробищния парк в гр. Шумен и на гробищните паркове в населените места на общината, осъществяване на всички дейности на територията на община Шумен по озеленяване и поддържане на зелените площи, поддържане на тревните площи на стадиони и спортни съоръжения, поддържане на чистотата на алейната мрежа на парковете и тревните площи, поддържане на детските площадки, поддържане на водни огледала, чешми и поливни системи, поддържане и почистване на деретата на реките, поддържане алеите и тревните площи на гробищните паркове, поддържане на растителността и почистване на канавките по общинската пътна мрежа, поддържане на парковата алейна мрежа и пешеходните зони при зимни условия; третиране на тревните площи в паркове, социални и детски заведения и дерета за гризачи и насекоми, поддържане на Зоокъта
Адрес: гр. Шумен,   ул. „Съединение“ № 105, ет.1, тел: 054/ 826 048

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП „Строителство и благоустройство“

Предмет на дейност: Строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство
Адрес: гр. Шумен,   ул. „Цар Иван Александър“ № 81, ет. 6, тел: 054/ 862 767;

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП „Туризъм, публични прояви и атракции”

Предмет на дейност: Предоставяне на туристическа информация, създаване на нови маршрути, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт, експониране на туристическите обекти на Община Шумен на национални и международни туристически изложения, управление на общински имоти и извършване на стопанска дейност във връзка с предмета на дейност на предприятието, организиране на публични прояви, атракции и туристически продукти
Адрес: гр. Шумен,   бул. „Славянски“ №17, ет.1, тел: 054/ 857 773

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012г.
Отчети за 2011г.


ОП  „Общински медиен център“

Предмет на дейност: Радио и телевизионна дейност по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за радиото и телевизията; производство на филми, видео и звукозаписи; печатна дейност; разработка и реализация на медийни продукти; консултантска, информационна дейност; осъществяване на практическо медийно обучение; предоставяне на имоти под наем и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Адрес: гр. Шумен,   ул. „Съединение“ № 105, тел: 054/ 800 841; 054/ 800 842

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2013г.


ОП „Общински жилища и имоти“

Предмет на дейност: Управление и отдаване под наем на общински жилища и нежилищни имоти, управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост, осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране, управление и отдаване под наем на покрити и открити недвижими имоти и съоръжения за извършване на търговска дейност, организиране на базари, управление на спортни имоти и други дейности, които не са забранени със закон.
Адрес: гр. Шумен,  ул. “Цар освободител” № 10, ет.1, тел: 054/ 877 137

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.
Отчети за 2015г.
Отчети за 2014г.
Отчети за 2013г.
Отчети за 2012.г


ОП  „Чистота“

Предмет на дейност: Сметосъбиране и сметоизвозване; сметопочистване; снегопочистване и зимно поддържане, поддържане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово; експлоатация и поддържане на площадки за събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от бита, съоръжения за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) и компостиране на зелени отпадъци и инсталации за разделно събирани зелени отпадъци и/или биоразградими отпадъци и инсталации за оползотворяване и депониране на строителни отпадъци.
Адрес: гр. Шумен,   ул.“Адам Мицкевич“ № 1, ет.3; тел: 0889 604 997

Отчети за 2018г.
Отчети за 2017г.
Отчети за 2016г.


Регистър на общинските предприятия за 2019 г .
Регистър на общинските предприятия за 2018 г .
Регистър на общинските предприятия за 2017 г.
Регистър на общинските предприятия за 2016 г.
Регистър на общинските предприятия за 2015 г.
Регистър на общинските предприятия за 2014 г.

Дейности