Второ ОУ „Д-р Петър Берон“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №49
Директор: Павел Павлов
тел: 054 913 638;  054 913 400
e-mail: office@bazovo.com

Създадено през 1920 година като база за хоспитиране и практика на студенти, обучаващите се в института за начални учители.
Днес, във ІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ работят над 40 висококвалифицирани и уважавани педагози, сред които носители на престижни местни и национални награди.
В училището с много добра материална база се обучават ученици в начален и прогимназиален етап. Организирано е и целодневно обучение за учениците. Дълъг е списъкът с отличени ученици в местни и национални състезания в областта на литературата, математиката, природните науки, изобразителното изкуство, музиката и спорта.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.bazovo.com


Трето ОУ „Димитър Благоев“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Харалан Ангелов“ №17А
Директор: Илка Карева
тел: 054 802 367 Директор 054 875 401 Канцелария
e-mail: iiioy@mail.bg

Трето основно училище „Димитър Благоев” е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.
Корените на училището се крият още в далечната 1902 г., когато датират първите данни за него. Сградата на началното училище е построена със средствата на шуменския гражданин Петър Димов и с допълнително отпуснати от Общината средства за довършване.
През 1958 г. със заповед на Министерството на народната просвета началният и средният курс на ЕСПУ „Лиляна Димитрова” се обособяват като отделно ІІІ ОУ, което се помещава в западното крило на Единното средно политехническо училище. На свикания първи учителски съвет се взема решението училището да носи името на Димитър Благоев.
В училището се обучават ученици от начален и прогимназиален етап. Реализират се дейности по различни проекти: „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ“, „Без свободен час“, спортни и мултиетнически програми. Разнообразни са постиженията на възпитаниците му. Успехите в учебната и извънкласна дейност, както и проектите, свързани с просперитета на образователно – възпитателния процес, превръщат училището в притегателен център за обучение и възпитание на децата от град Шумен.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.iiiou-shumen.bg/


Шесто ОУ „Еньо Марковски“

гр. Шумен, ул. „Нанчо Попович“ №1
Директор: Мариана Йорданова
тел: 054 876 913
e-mail: ou_eniomarkovski@abv.bg

Обучението на учениците в VI ОУ „Еньо Марковски“ се реализира чрез прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалните особености на учениците. В активно сътрудничество с неправителствени организации и други институции се работи по превенция на отпадането на учениците от училище. Прилагат се и специфични методи на работа с родителите.
Реализират се дейности по интереси в областта на: източни бойни изкуства, тенис на маса, шахмат, вокална група и фанфарен оркестър.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.6ou-shoumen.icon.bg


Девето ОУ „Панайот Волов“

гр. Шумен, 9706, кв. Дивдядово, ул. „Шестте ястребинчета“ №1
Директор: Даниела Александрова
тел./факс 054 828 136; 054 828 153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Девето основно училище „Панайот Волов“ – училище с богата история и възрожденски дух. Средищно училище, в което се обучават ученици от начален и прогимназиален етап. Училището на Димитър Блъсков, Илия Блъсков, Маринчо Бенли, Панайот Волов и Тончо Жечев.
Днес Девето основно училище „Панайот Волов“ е:

  • Училището на амбициозни първокласници;
  • Училището на бързите, смелите и сръчните огнеборци;
  • Училището на талантливите, които печелят областни състезания, конкурси, турнири;
  • Училището на изкусните танцьори от групата за автентичен фолклор;
  • Училището на ангелогласните певици от фолклорната група;
  • Училището на талантите от театрално студио „Въображение“.

За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.oupvolov.org


ОУ „Васил Левски“

Адрес: с. Градище, общ. Шумен, ул. „Г. Димитров“ №28
Директор: Румяна Панайотова
тел: 05311 54 82
e-mail: ou_gradishte1913@abv.bg

ОУ „Васил Левски“ е средищно училище, в което се обучава ученици от седем населени места – с. Градище, с. Панайот Волов, с. Белокопитово, с. Струйно, с. Новосел,  с. Черенча и с. Средня. Организацията на образователно – възпитателния  процес е целодневна. Училището разполага с добра материална база. Педагогическият колектив и учениците са амбицирани да работят и постигат успехи по различни програми и проекти.


ОУ „Панайот Волов“

Адрес: с. Мадара, 9971, общ. Шумен, ул. „Хан Крум“ №15
Директор: Магдалена Божанова
тел:  05313 20 25
e-mail: oumadara@abv.bg

Училището е създадено през 1904 г. и е утвърдено средище на духовна изява и огнище на националните традиции.
Днес ОУ „П. Волов“ е осъвременено, с просторна сграда на 4 етажа и озеленена дворна площ. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение.
Обучението и възпитанието на подрастващото поколение е в съответствие с новите обществени реалности, насочени към: грижа за личностното развитие на всяко дете; работа по проекти на национално и европейско ниво; удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците; създаване на подходящ психологически климат и атмосфера на подкрепа и толерантност.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Адрес: с. Царев брод, 9747, общ. Шумен, ул. „Васил Коларов“ №14
Директор: Тихомир Трифонов
тел: 05315 21 92
e-mail: tihomir.1@abv.bg

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ е средищно училище, в което се обучават ученици от с. Велино, с. Златна нива, с. Коньовец, Депо, ИЗЦ, кв. Макак, кв. Мътница, от гр. Шумен и от с. Царев брод. Ученици от различни етноси са много добре обгрижени, приобщени и приспособени към своето приемащо училище, като ценят и пазят богатата му материална база.
Училището се характеризира с богат вътрешно-училищен живот и престижни резултати от участие на негови възпитаници в спортни състезания, олимпиади и различни конкурси. Разполага с кабинети по музика и мултимедии, компютърен кабинет, кабинет по БДП, ателие по изобразително изкуство, фитнес зала, модерна столова, музеен кът, актова зала и др.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.ou-tsarev-brod.com


ОУ „Христо Ботев“

Адрес: с. Друмево, общ. Шумен, ул. „Ленин“ №48
Директор: Айнур Ахмед
e-mail: drumevo_ou@abv.bg

Основно училище „Христо Ботев“ е средищно, в което се обучават и възпитават ученици от селата Друмево, Вехтово, Кладенец, Костена река и Черноок в самостоятелни паралелки при целодневна организацията на учебния ден.
Училището разполага с функционално обзаведени класни стаи и кабинети, снабдени с терминални работни станции, интерактивна дъска, мултимедийни и аудио-визуални устройства и непрекъснат достъп до интернет.
В училището работят 15 квалифицирани и мотивирани педагози, които умело съчетават традиционните методи и съвременните технологии, като осигуряват съвременни условия за обучение и възпитание на учениците.


ОУ „Христо Ботев“

Адрес: с. Ивански, общ. Шумен, ул. „Д. Благоев“ №21
Директор: Стефан Стоянов
тел: 05317 21 14
e-mail: ouivanski@abv.bg

За начало на учебната дейност в село Ивански се счита 1858 г. През годините на съществуването си училището участва в различни състезания и печели заслужени награди.
Броят на учениците в училището варира около 150, разпределени в самостоятелни паралелки. Голям процент от завършващите основно образование продължават обучението си в различни средни училища.
Успехите в учебната и извънкласната дейност, както и проектите, свързани с просперитета на образователно – възпитателния процес, превръщат училището в притегателен център за обучение и възпитание на децата от село Ивански.

Дейности

Skip to content