Център за специална образователна подкрепа (Помощно училище „Васил Друмев”)

Адрес: гр. Шумен, ул. „Милан Борисов” № 16
Директор: Мария Пенева
Тел.: 054 860 349
e-mail: csop.shumen@gmail.com

Помощно училище „Васил Друмев“ е създадено през 1965 год. То е специално училище за деца с умствена изостаналост от I до VIII клас и професионални паралелки в IX и X клас – специалности „Производство на тапицирани изделия от дървесина“ и „Шивачество“.
Училището е с добра материална база, състояща се от три корпуса – общежитие, учебна сграда и физкултурен салон. Разполага с два логопедични кабинета, два компютърни кабинета, психологичен кабинет, сензорна стая, стая за отдих, кабинет по ЛФК, медицински кабинет, телевизионна зала, зала за извънкласни занимания и стол за хранене на учениците.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pu-shumen.com

Дейности

Skip to content