Професионална гимназия по икономика

Адрес: гр. Шумен, 9700, бул. „Симеон Велики“ №62
Директор: Бистра Вацова
тел: 054 800 326
e-mail: pgi_shumen@abv.bg

Професионална гимназия по икономика е единственото учебно заведение в областта, подготвящо средни икономически кадри. Основана е през 1949 г. като Търговска стопанска гимназия. Гимназията дава възможност на младите хора да усвоят основните ключови компетенции на настоящия век: финансово-икономическа грамотност, информационни технологии и чужд език в специалностите:

  • „Икономика и мениджмънт“
  • „Оперативно счетоводство“
  • „Банково дело“
  • „Електронна търговия“
  • „Застрахователно и осигурително дело“
  • „Търговия“

Интензивно се изучава английски език, а като втори чужд език – немски, италиански и руски език. Завършващите получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Те притежават задълбочени знания, умения и професионална компетентност и бързо се адаптират към работната среда.
Създаването и управлението на собствен бизнес е в основата на обучението на всички специалности в Професионална гимназия по икономика. Създадени са 10 учебно-тренировъчни предприятия с различен предмет на дейност – в областта на производството, търговията, строителството, туризма и услугите.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pgishumen.icon.bg и www.facebook.com/pgishumen


Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“

Адрес: гр. Шумен, 9700, бул. „Велики Преслав“ №51
Директор: Машка Крумова
тел./факс: 054 869 995
e-mail: pgmet@icon.bg

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – Шумен е създадена през 1949 година като Механо-електротехническата гимназия.
ПГМЕТТ „Христо Ботев“ предлага обучение на ученици по професии от 5 професионални направления: „Компютърни науки“, „Електротехника и енергетика“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ и „Машиностроене, металообработване и металургия“ по следните специалности: „Програмно осигуряване“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Топлотехника“, „Компютърна техника и технологии“, „Автомобилна мехатроника“ и „Автотранспортна техника“ и „Машини и системи с ЦПУ“.
Учениците се обучават в дневна и задочна форма на обучение и се предлага обучение по рамковите програми по Закона за професионалното образование и обучение, обучения в квалификационни курсове, възможност за валидиране на придобити чрез самостоятелно учене знания и компетентности и др.
Гимназията разполага с материално-техническа база, осигуряваща условия за организиране на обучението на учениците в привлекателна учебна среда.
В дейността си гимназията работи в партньорство с над 20 фирми от региона, с което се осигуряват възможности за повишаване на квалификацията на учителите по професионална подготовка, учениците да работят в реална работна среда, с ново оборудване и нови технологии и да се реализират след завършване на образованието.
Възпитаници на училището имат успешни изяви в етапите на националните състезания по професии „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, „Мога и зная как“, „Най-добър млад техник в машиностроенето“, в регионални олимпиади, спортни състезания и др.
Гимназията работи ежегодно по Националните програми на МОН, разработва и реализира проекти по Оперативни програми, участва с Лего-роботи в проект „Роботика за България“.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pgmett.shumen.icon.bg


Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Адрес: гр. Шумен, ул. „Деде Агач“ №7А
Директор: Веселин Тодоров
тел: 054 869 869
e-mail: pgohht@mail.bg

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ е първото професионално училище в град Шумен създадено през 1897 г. Предлага добро образование, с добра материална база и високо квалифицирани учители.
Професиите, които се изучават в гимназията – ресторантьор, готвач, хлебар-сладкар, моделиер-конструктор и фризьор са търсени на пазара на труда и предлагат добри възможности за професионално развитие.
Гимназията е член на Националния съвет по Моден дизайн и Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство. Осигурява образование и квалификация с възможност за развитие на собствен бизнес и гарантирано място на пазара на труда.
Традиционни са връзките на гимназията с работодателски организации, фирми и предприятия, които предоставят индивидуални работни места за производствено обучение.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pgohht-shumen.free.bg


Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Адрес: гр. Шумен, бул. „Велики Преслав“ №49
Директор – Борислав Панайотов
тел: 054 883 184,  тел./факс: 054 876 805
e-mail: stroi_tehn@abv.bg

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – училище с дългогодишна история, което е създадено през 1943 година. Училището е обновило облика си в съответствие с изискванията на времето. За да бъдат неговите възпитаници подготвени за съвременните строителни технологии и нови архитектурни решения, професионалната подготовка е съчетана с изучаване на чужди езици, информатика и бизнес-умения, което се осъществява в компютърни кабинети с Интернет връзка.
Гимназията разполага със спортна зала, фитнес зала и общежитие. Училището подготвя не само добри професионалисти, но и хора, които успешно се вписват в новите структури на обществото.
Ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен печелят призови места в състезания от различен тип – професионални, спортни, общообразователни.
Завършилите по различните специалности специалисти са над 8000 и са с водещи позиции в града, страната и чужбина. В гимназията работят 63 учители и служители с висока квалификация. Училището осигурява възможност учениците максимално да организират своите творчески способности, ум и воля, за да оставят следа в книгата на времето.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.stroitech.ro-ni.net


Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии

град Шумен, бул. „Симеон Велики“ №5
Директор: Живко Желязков
тел: 054 864 566
e-mail: pgssht_shumen@mail.bg

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен е създадена през 1957 година за подготовка на средни специалисти в областта на селското стопанство и свързаната с него преработвателна промишленост.
По настоящем професионалните направления, по които се обучават ученици в гимназията, са: производство и преработка на храни и напитки, селско стопанство, управление и администрация, туризъм и свободно време, екология и биологично земеделие.
Училището разполага с необходимата база за обучение на учениците – съвременно оборудвани лаборатории, кабинети, макети и техника, като при необходимост се ползват и производствените помещения на фирмите-партньори.
Завършилите ПГССХТ – Шумен се реализират като средни специалисти – технолози, организатори на производството в града и региона, като някои започват работа още от ученическата скамейка. Учебните и производствените практики се провеждат на реални работни места в предприятията и фирмите в града и областта, като по този начин учениците получават знания и умения за работа със съвременното и отговарящо на европейските изисквания оборудване.
Гимназията разполага с общежитие, с различни зали по интереси – компютърна зала, зали за тихи игри, фитнес и тенис на маса, интернет и площадки за спортни игри.
Учениците от ПГССХТ – Шумен имат и други социални предимства: осигурени безплатни учебници за целия курс на обучение, безплатен транспорт от населеното място до града, безплатен шофьорски курс категория „В“, стипендии.
За повече информация посетете нашия сайт на адрес: www.pgssht.weebly.com

Дейности

Skip to content