•  2020
  • 28 юли 2020 г.

   ЗАПОВЕД
   № РД – 25 – 1522 / 27.07. 2020 г.
   гр.Шумен

   Във връзка с предложение от спортни клубове от гр. Шумен и на основание чл.19 ал.2 от Закона за пътищата, чл.13 ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Шумен и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

   НАРЕЖДАМ:

   1.Да се въведе временен режим на движение с пълно прекратяване достъпа и движението на моторни превозни средства по панорамен път – „Шумен – Старият град“ в участъка от „Информационният център“ до кръстовището с разклона за с. Новосел (Стъклото) в часовият диапазон от 6.00 ч. до 9.00 ч. и от 18.00 ч. до 21.00 ч. през всички дни от седмицата и да се ограничи максимално разрешената скорост в този участък до 40 км./ч.
   2.. ОП ”Строителство и благоустройство” да монтират пътните знаци, указващи постоянната организация на движението в срок до 17.00 ч. на 31.07.2020 г.
   Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на  Владимир Събев – старши експерт „Транспорт и логистика“ при  Община Шумен.
   Препис от заповедта да се връчи на ОП ”Строителство и благоустройство”, ОДП – Шумен, както и длъжностните лица за сведение и изпълнение.
   Настоящата заповед да се постави на таблото за обяви в Община Шумен и да бъде публикувана на сайта на Община –Шумен, както и да се обяви чрез средства за масова информация.
   Заповедта влиза в сила от 01.08.2020г.


 •  2017
  • 23 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – ……………. / ..………… 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-109/16.11.2017г. от “АДИС” ООД, ЕИК: 127017352, с адрес гр.Шумен, ул.“Шуменска комуна“ №40, представлявано от Росен Парлакчиев.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Априлско въстание“, пред №55, свързан с изграждане на ВиК връзки.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и одобрени проекти по част:ВОБД от Община Шумен на 16.11.2017г. и КАТ, със становище с изх.№869000-14855/27.10.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Жилищна сграда“ в УПИ XIV-7114, кв.410, ул. „Априлско въстание“ №55
   ПЕРИОД на ВОБД: от 22.11.2017 г. – до 02.12.2017г.
   Изпълнител: „ПРИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”д-р Петър Берон” №7А, БУЛ: 041064978, представлявано от Живко Богомилов Арабаджиев – управител.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Живко Богомилов Арабаджиев с тел. 054 875 368.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Живко Богомилов Арабаджиев – представител на „ПРИС“ ООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   23 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – ……………. / ..………… 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-104/26.10.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Дедеагач“, ул. „Родопи“ и ул. „Колю Фичето“, свързан с изграждане на оптични кабели.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“
   1.Участък 1: от помощна ш.2.258.1 на ул.“Дедеагач“, източно от блок № 12, по западния тротоар на улицата, до нова ш.2.259 , изкоп в тротоар с плочи с дължина 86 м..
   2.Участък 2: от нова ш.2.259 на ул.“Дедеагач“ и „Родопи“, сондаж от 9 м. на ул.“Родопи“ и по западния тротоар, до нова ш.2.260, изкоп в тротоар с плочи с дължина 82 метра..
   3.Участък 3: от нова ш.2.260 сондаж от 8 м. на ул.“Дедеагач“ ,изкоп в зелено от 95 м., сондаж от 12 м. на междублокова улица до нова ш.2.260а..
   4.Участък 4: от нова ш. 2.260 а, североизточно от блок 9 на ул.“Дедеагач“, отклонение към блок 9 и към блока на ул.“Колю Фичето“ №2, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м. и изкоп в зелено с дължина 42 м..
   5.Участък 5: от нова ш.2.262 западно от блок 4 на ул. „Колю Фичето“, отклонение към същия блок , изкоп в тротоар 3м. и в зелено с дължина 11м., отклонение към блок № 11 и № 13 на ул.“Дедеагач“, изкоп в тротоар с дължина 4м. и в зелено с дължина 112м..
   ПЕРИОД на ВОБД: от 14.11.2017 г. – до 24.11.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – технически ръководител „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   23 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – ……………. / ..………… 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-108/08.11.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков №7, с GSM: 0884417738.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Карл Маркс“ пред №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на канализационно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14 и №19.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Жилищна сграда и гараж“ на ул. „Карл Маркс“ №14 в кв. Дивдядово, гр. Шумен. Подмяна на водопроводно отклонение.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 14.11.2017 г. от 8:00ч. – до 16.11.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: „Ди ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131203665, с адрес гр.Варна, м-ст „Траката – 1“ №528, с управител Данчо Караджов.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Данчо Караджов – представител на фирмата изпълнител.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД –25-2261/ 06.17. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-107/01.11.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Шумен, ул. „Бачо Киро“ №5, с GSM: 0888756337.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Александър Стамболийски“ №25, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14 и №19.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Водопроводно отклонение за магазин, склад и офис в УПИ I, кв.8, намиращ се в с.Белокопитово, ул. „Александър Стамболийски“ №25.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 07.11.2017 г. от 8:00ч. – до 09.11.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: ВиК –Шумен АД, с адрес гр. Шумен, пл. „Войн“ №1, с директор инж. Красимир Марков. Телефон за връзка 054/87 48 20.
   За поставяне и поддържане на временната сигнализация отговаря фирмата изпълнител – ВиК –Шумен АД.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД -25-2229/ 01.11. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-106/31.10.2017г. от Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17, представлявано от Любомир Димитров Христов – кмет.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по ул. „Марица“ №1.
   Временната организация да се извършва, съгласно одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 13.09.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ 869000-12348/12.09.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Многофункционална зала в УПИ V “Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655
   Разрешение за строеж №190/03.10.2016г. издадено на Община Шумен с ЕИК 000931721.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. – до 13.11.2017 г.
   Изпълнител: ДЗЗД „Шумен спорт, ЕИК 177134372, с адрес гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Димо Салчев – ДЗЗД „Шумен спорт“
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД –25-2228/01.11. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-105/30.10.2017г. от „Попов Строй“ ЕООД, с ЕИК: 127590042, с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър“ №89, с представител Георги Попов, с GSM: 0897949147.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Александър Стамболийски“ №17 в с. Панайот Волов, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: Водопроводно отклонение за УПИ IX, кв.28, ПИ 55316.78.167 със съществуващи сгради. Обектът се намира на ул. “Александър Стамболийски“ №17, с. Панайот Волов.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 8:00 на 02.11.2017г. до 8:00 на 04.11.2017г.
   Изпълнител: ВиК –Шумен АД, с адрес гр. Шумен, пл. „Войн“ №1, с директор инж. Красимир Марков. Телефон за връзка 054/87 48 20.
   За поставяне и поддържане на временната сигнализация отговаря фирмата изпълнител – ВиК –Шумен АД.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25-2211/ 31.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-085_001/26.10.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: от съществуваща шахта 1-2-01 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Цар Калоян“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18 м., сондаж от 5 м. на подхода към поликлиниката и изкоп в зелено от 7 м. до нова ш.1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“.
   2. Участък 2: от нова ш. 1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“, отклонение към блока на бул.“Симеон Велики“ с №73, вх А, Б и В изкоп в зелено с дължина 19 м.,и в тротоар с плочи с дължина 33м.
   3.Участък 3: отклонение от трасето по ул.“Цар Калоян“ към блока на бул.“Симеон Велики“ № 71, вход 3, 2 и 1,сондаж от 6м. на ул.“Цар Калоян“ и изкоп в тротоар с плочи с дължина 65 м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш.II-10-02 на ул.Д.Благоев“, отклонение до офис сградата зад шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 14 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш. I-11-01 на пл.“Възраждане“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 5 м. на вътрешно квартална улица, до нова ш. I-11-01-1А и през нея до нова ш. I-11-01-1, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м. и в настилка с паваж с дължина 23 м.
   6.Участък 6: от нова ш. I-11-01-1, сондаж от 6 м. на ул.“Цар Освободител“и изкоп от 2 м. в паваж, до офис сграда на същата улица на № 135 и отклонение до офис сграда на същата улица с №134, изкоп в паваж с дължина 54 м.
   7.Участък 7: от съществуваща ш.612-IV-23-09 на пл.“Оборище“, отклонение до офис сграда до шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м.+
   8.Участък 8: от съществуваща ш.612-IV-23-08В на бул.“Симеон Велики“, сондаж от 9 м. на вътрешна улица до нова ш. 612-IV-23-08В1 и през нова ш.
   612-IV-23-08В2 , нова ш. 612-IV-23-08В3 и нова ш. 612-IV-23-085, до съществуваща ш. нова ш. 612-IV-20-08 на ул.“Васил Левски“, поради особености на терена 38 м. в окачена тръба, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18м. ,изкоп в зелено 14 м. и в паваж 29 м.
   9.Участък 9: нова ш. 612-IV-23-085, сондаж от 9 м. на ул.“Шейново“ и отклонение до жилищната сграда с № 36 на ул.“Васил Левски“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 54 м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен през 06.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7295/16.06.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2061, на ул. “Цар Освободител“ – (пл. „Възраждане №1 – старта поликлиника).
   Разрешително за разкопаване №106/31.10.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. – 10.11.2017г.
   Изпълнител: „Тел Сат Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 102858543, с адрес на управление гр. Бургас, ЖК „Братя Миладинови“, бл. 128, вх. А, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойчев – управител, с GSM: 0887455445.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитър Георгиев Стойчев, с GSM: 0887455445.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Димитър Георгиев Стойчев – „Тел Сат Инженеринг” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2214 / 31.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-088_001/26.10.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: нова ш. 612-1-19-03 на ул.”Марица“ и “Македония“, сондаж на ул.“Македония“ от 8 м. до нова ш. 612-1-19-02 и от нея през нова ш. 612-1-19-07, до нова ш. 612-1-19-08, заедно с отклоненията към вх. 1, 2 и 3 на блока на ул.“Марица“ 24 , изкоп в зелено 105 м. и 9 м. бетон.
   2. Участък 2: от нова ш. 612-1-19-08 пред блока на ул.“Марица“ 24, до нова ш. 612-1-19-09 на югоизток от него, изкоп в зелено от 35 м. и отклонение към вх.4 на блока от 3 м. в бетонова настилка.
   3.Участък 3: от нова ш.612-1-19-09 отклонение към блок № 22 на ул.“Марица“ ,вх. 1,2 и 3 , изкоп в зелено от 70 м. и 9 м. в бетонова настилка.
   4.Участък 4: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ , сондаж от 17 м. на ул.“Македония“ и през нова ш. 612-1-20-04 до нова ш. 612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ и ул.“Ружа Тенева“ изкоп от 70 м. в зелено, 7 м. в тротоар.
   5.Участък 5: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , изкоп по западен тротоар на ул.“Ружа Тенева“ до жилищната сграда на същата улица с № 19, изкоп в тротоар с плочки от 70 м.
   6.Участък 6: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , сондаж от 11 м. на ул.“Ружа Тенева“ до нова ш.612-1-20-05а и от нея до нова ш. нова ш.612-1-20-06, изкоп в тротоар от 33м.
   7.Участък 7: от нова ш.612-1-20-06 на ул.“П.Берон“, сондаж на улицата от 6 м. до нова ш. 612-1-20-07 и от нея, отклонението към вх. 4 на блок № 22А на ул.“П.Берон“ и отклонението към блока на ул.“Марица“ № 20, изкоп в зелено 74 м. и в бетон 29 м.
   8.Участък 8: от нова ш.612-1-20-07 на ул.“П.Берон“ , до нова ш. 612-1-20-08, с отклоненията към вход 1, 2 и 3 на блок 22 А на същата улица, изкоп от 85 м. в зелено и 8 м. в бетонова настилка.
   9.Участък 9: от съществуваща ш.612-1-12-02 на ул.“Македония“, до границата на имота на ул. „София“ № 3, изкоп в тротоар с плочи с дължина 76 м.
   10.Участък 10: от съществуваща ш.612-1-12-05 на ул.“Н.Попович“, до нова ш. 612-1-20-07 и отклоненията към блок № 26 и 28 и 20 на същата улица и към сградата с № 21 на ул.“Северина Тенева“, изкоп зелено от 93 м.,4 м. бетон и 18 м. плочки.
   11.Участък 11: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“, до нова 612-1-20-03, с отклонението към жилищната сграда на същата улица с № 65, изкоп в тротоар с плочки с дължина 44 м.
   12.Участък 12: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“ през нова 612-1-12-09, до нова ш. 612-1-12-10, изкоп в тротоар 17 м.
   13.Участък 13: : от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ през нова ш. 612-1-12-11 и през нова ш. 612-1-12-12, до нова ш. 612-1-12-13 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , с отклоненията към блока на ул.“София“ № № 2,10, 12,14,16 и 18, изкоп в тротоар с плочки с дължина 175м.
   14.Участък 14: от нова ш. 612-1-12-13 , на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , сондаж на ул.“София“ от 6 м. до нова ш. 612-1-12-14, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ до съществуваща ш. 1612-1-12-16 и от нова ш. 612-12-14 по източния тротоар на ул.“П.Парчевич“ и отклонения към блок № 44 и 46 на същата улица , изкоп в зелено от 45 м. и в бетон с дължина 20 м.
   15.Участък 15: от нова ш. 612-1-12-16, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ през нова ш. 612-1-12-14 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“, през нова ш. 612-1-12-15 , по южния тротоар на ул.“София“ и отклоненията към блока с № 7, 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи и бетон 96 м.
   16.Участък 16: от нова ш. 612-1-12-07 на ул.“Н.Попович“, през нова ш. 612-1-12-08, до жилищните сгради на ул.“Н.Попович“ с №№13 и 14, изкоп в тротоар без настилка от 64 м. и 4м. в бетон.
   17.Участък 17: от нова ш. 612-1-20-08 на ул.“П Берон“ , сондаж от 6 м. на ул.“К.Пейчинович“, до нова ш. 612-1-20-09 , от нея до жилищни сгради №№ 14 и 16 на ул.“К.Пейчинович“ и до блока на ул.“Васил Друмев“ 18, изкоп в тротоар с плочи от 62 м.,7м.в асфалт , 2м. в бетонова настилка и 11м. в зелено.
   18.Участък 18: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“К.Пейчинович“ до нова ш. 612-1-20-10 на пресечката с ул.“Харалан Ангелов“ и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 4, изкоп в зелено от 84м. и 6м. в бетон.
   19.Участък 19: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, отклонение към блока на ул.“В.Друмев“ № 16, изкоп асфалт 15 м., и 4 м. в плочки и в зелено 36м.
   20.Участък 20: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, сондаж от 6м.на ул.“Х.Ангелов“ до нова ш. 612-1-20-11 и от нея до нова ш. 612-1-20-12 и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 2, изкоп в зелено от 78 м. и 2м. в бетон.
   21.Участък 21: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“ ,през нова ш. 612-1-20-12А до нова ш. 612-1-20-12Б и отклонение към блока на ул.“В.Априлов“ № 18, изкоп в зелено от 99 м. 22м. изкоп в асфалт.
   22.Участък 22: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“, до съществуваща ш. 612-1-20-13 и отклонение към вх. 1 на блока с № 45 на ул.“В.Друмев“, изкоп в зелено от 21м. и 15 м. в тротоар с плочки.
   23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1-20-14 на ул.“В.Друмев“ , отклонение към вх. 3 на блока с № 45 на същата улица, изкоп в тротоар с плочки от 22м.
   24.Участък 24: от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ , през нова ш. 612-1-12-09, до съществуваща ш. 612-1-12-06А, изкоп в зелено от 11 м. и в тротоар с плочки и бетон 36 м.
   25.Участък 25: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“Кирил Пейчинович“,по северния тротоар на ул.“П Берон“, изкоп в зелено от 26 м., сондаж от 7м, на ул.“П,Берон“ срещу блока с №11 на същата улица и отклонение към нея, изкоп в тротоар с плочки, с дължина 19 м.
   26.Участък 26: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ по западния тротоар на ул.“Македония“, изкоп в тротоар с плочки от 39 м. до съществуваща ш. 612-1-12-06А.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен през 06.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7295/16.06.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2061, на ул. “Цар Освободител“ – (пл. „Възраждане №1 – старта поликлиника).
   Разрешително за разкопаване №105/31.11.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. – 10.11.2017г.
   Изпълнител: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Георгиев с GSM: 0887222534.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитър Георгиев Стойчев, с GSM: 0887455445.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Валентин Георгиев – технически ръководител.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2215 / 31.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-104/26.10.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Дедеагач“, ул. „Родопи“ и ул. „Колю Фичето“, свързан с изграждане на оптични кабели.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“
   1.Участък 1: от помощна ш.2.258.1 на ул.“Дедеагач“, източно от блок № 12, по западния тротоар на улицата, до нова ш.2.259 , изкоп в тротоар с плочи с дължина 86 м..
   2.Участък 2: от нова ш.2.259 на ул.“Дедеагач“ и „Родопи“, сондаж от 9 м. на ул.“Родопи“ и по западния тротоар, до нова ш.2.260, изкоп в тротоар с плочи с дължина 82 метра..3.Участък 3: от нова ш.2.260 сондаж от 8 м. на ул.“Дедеагач“ ,изкоп в зелено от 95 м., сондаж от 12 м. на междублокова улица до нова ш.2.260а..
   4.Участък 4: от нова ш. 2.260 а, североизточно от блок 9 на ул.“Дедеагач“, отклонение към блок 9 и към блока на ул.“Колю Фичето“ №2, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м. и изкоп в зелено с дължина 42 м..
   5.Участък 5: от нова ш.2.262 западно от блок 4 на ул. „Колю Фичето“, отклонение към същия блок , изкоп в тротоар 3м. и в зелено с дължина 11м., отклонение към блок № 11 и № 13 на ул.“Дедеагач“, изкоп в тротоар с дължина 4м. и в зелено с дължина 112м..
   ПЕРИОД на ВОБД: от 01.11.2017 г. – до 10.11.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – технически ръководител „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2216 / 31.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-035_001/26.1032017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1. Участък 1: от съществуваща ш.612-111-33-01 на ул.“Съединение“ и ул.“Ст.Изворски“ ,до нова ш. 612-111-33-01А и отклонения до границата на имоти с №№ 51 и 53 на ул.“Съединение“, изкоп от 40 м. в тротоар с плочи.
   2. Участък 2: : от нова ш. 612-111-33-01А на ул.“Съединение“, отклонение до имота на същата улица с № 55 и отклонение към жилищна сграда с №№ 3 и 5 на ул.“Алдомировци“, изкоп в тротоар с плочки 84м. ,10 м. в зелено и 6м . в терен без настилка.
   3.Участък 3: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“ и ул.“Селиолу“, до границата на имота с № 4 на „Ст.Изворски“, изкоп в тротоар с плочи от 18 м. и от същата шахта, отклонение до блока с №№ 2 и 4 на ул.“Селиолу“ , изкоп в тротоар с плочи 45м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш.612-111-36-01 на ул.“Селиолу“, отклонение към блок с № 6 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи от 8 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“ и ул.“Селиолу“, сондаж от 8м. на ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-33-03А и от нея през нова ш. 612-111-36-02Б до нова ш. 612-111-36-01А1 и отклоненията към блока с №№ 3 и 5, изкоп в тротоар с плочи от 99м.
   6.Участък 6: от нова ш. 612-111-36-01А1 на ул.“Алдомировци“ и ул.“Селиолу“ до блока с №№ 13,15 и 17 на ул.“Алдомировци“ и отклоненията към него, изкоп в тротоар с плочи от 73 м. и от същата шахта, сондаж от 6м. на ул.“Алдомировци“ и отклонение към границата с имот № 22, изкоп от 3м. в тротоар с плочи.
   7.Участък 7: от нова ш. 612-111-33-03А на ул.”Ст.Изворски“ отклонение до вх. 1 и 2 на жилищна сграда №6 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 58 м. и от същата шахта към вх. 1 и 2 на блок № 14, изкоп в тротоар от 54 м.
   8.Участък 8: от същ. ш. 612-111-36-02А на ул.“Селиолу“ ,отклонение към имота на жилищна сграда с № 13А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 2 м.
   9.Участък 9: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“, през нова ш. 612-111-36-03А до нова ш. 612-111-36-03В и отклоненията до имота на жилищна сграда с № 8 и № 2 на ул.“В. Папазов“, изкоп в тротоар с плочи от 98 м.,14м. в бетон и 36 м. в асфалт.
   10.Участък 10: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“, отклоненние към вход 1 на блока с № 65 на ул.“Съединение“ , изкоп в асфалт с дължина 23м.
   ,до нова ш. 612-111-36-03ВС до вх.1 и вх. 2 на блок 5 ул.“Преслав“, изкоп в асфалт 18 м. , 4м. без настилка 15м. нови плочи и 30 м. стари плочки
   11.Участък 11: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“,сондаж на от 6 м. на ул „В.Папазов“ до нова ш. 612-111-36-03С и от нея до нова ш. 612-111-36-03D и отклонения към блок №№ 63, 61 и 59 на ул.“Съединение“, изкоп в асфалт 56м. и 5 м. бетон.
   12.Участък 12: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-10-40Е на ул.“Преслав“ и отклонението към блока с № 24 на ул.“Селиолу“ и № 17 на ул.“Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 155 м.
   13.Участък 13: от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“, през нова ш. 612-111-36-04F, до нова ш. 612-111-36-04S и отклоненията блок № 22 на ул.“В.Папазов“, изкоп в тротоар с плочи 117м. и в зелено 5 м.
   14.Участък 14: от нова ш. 612-111-36-04S на ул.“В. Папазов „ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-36-04К и отклонения до границите на имот № 26 на ул.“Хр.Генчев“ и № 33 на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи от 87 м. и 11м. в бетон.
   15.Участък 15: от нова ш. 612-111-36-04К на ул.“Хр.Генчев“ и ул.“Преслав “, отклонение към блока на ул.“Преслав“ №25, изкоп в тротоар с плочи от 95м.
   16.Участък 16: от нова ш. 612-111-33-06Б в междублоково, отклонение към вх.1, 2 и 3 на блока на ул.“Хр.Генчев“ с № 3, изкоп в зелено от 57 м./съгласно, по чл.154,ал.1 от ЗУТ -промяна по време на строителството /
   17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-111-10-42F на ул.“Преслав“, и ул.“Вл.въстание.“ , до нова ш. 612-111-10-42D, изкоп в тротоар с плочи от 55м.
   18.Участък 18: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 8 м. на ул.“Преслав“ , до нова ш. 612-111-10-42С и от нея през нова ш. 612-111-10-42Е,на ул.“Преслав“ и ул.“Вл.въстание“, до блока на ул.“Преслав“ № 60 и до границата на имота с №88 на ул.“Вл.въстание, изкоп в тротоар с плочи от 88 м.
   19.Участък 19: от нова ш. 612-111-10-42С на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , изкоп в тротоар от 81 м.
   20.Участък 20: от нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , сондаж от 9 м. на ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-40А и от нея през нова ш. 612-111-10-42А, до сградата на ул.“Преслав“ № 50, изкоп в тротоар с плочи от 88 м. и бетон от 34 м.
   21.Участък 21: от нова 612-111-10-40А на ул.“Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 92м.
   22.Участък 22: нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“, до нова ш. 612-111-10-40С, на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“ и от нея до сградите №№46а и 46 б на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи 144м. и 15 м. бетон.
   23.Участък 23: от нова ш.612-111-10-40С на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“, сондаж от 6 м. на ул.“Селиолу“до нова ш. 612-111-10-40D и от нея до вх.1, 2 и 3 на сградата на ул.“Преслав“ № 32, изкоп в тротоар с плочи от 66м. и настилка с асфалт от 21м.
   24.Участък 24: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-10-40А2, изкоп в тротоар с плочи от 84 м.
   25.Участък 25: от нова ш. 612-111-10-40А2 на бул.“Велики Преслав“ и ул.“Селиолу“ до нова ш. 612-111-10-40А1 и отклоненията към блока с №№30,38 и 40 на бул.“Велики Преслав“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 109 м.
   26. Участък 26: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, сондаж от 11м. на ул.“Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40Е
   27.Участък 27 от нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40А на бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“ и отклоненията към блок №№ 44, 46, 48, 52, 54 и 56 на бул.“В.Преслав“, изкоп в тротоар с плочи от 113 м.
   28.Участък 28: от нова ш. 612-111-10-40А на бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж на ул.“Хр.Генчев“ от 9 м. до нова ш. 612-111-10-42В и от нея до блок №№ 58 и 60 на бул.“В.Преслав“, изкоп от 50 м. в терен без настилка.
   29.Участък 29: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, изкоп в тротоар с плочи от 105 м.
   30.Участък 30: от нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 18 м. на ул.“В.Папазов“ и изкоп от 15 м. в бетон ,до нова ш. 612-111-10-42М и от нея до сградата с № 30 на ул.“Алдемировци“ № 30, изкоп от 18 м. в асфалт и 31 м. в плочки.
   31.Участък 31: от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“,сондаж от 8 м. на ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-36-04-А, и с отклонение до границата на блока с № 17 , до нова ш. 612-111-36-04А1, изкоп в тротоар с плочи от 73м.
   32.Участък 32: от нова ш. 612-111-36-04А1 на ул.“В.Папазов“, до нова ш. 612-111-36-04Е, отклонения до границата на блок 20 на ул.“Хр.Генчев“ и № 23А на ул.“В.Папазов“ изкоп в тротоар от 57 м.
   33.Участък 33: от нова ш. 612-111-33-06А на ул.“Ст.Изворски“, до нова ш. 612-111-33-06Б в междублоково и отклонение към вх.1, 2 и 3 на блок № 1 на ул.“Хр.Генчев“, изкоп в зелено с дължина 80м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 26.10.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-13438/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_4011, на ул.“Вичо Папазов“ № 22.
   Разрешително за разкопаване №103/31.10.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. –10.11.2017г.
   Изпълнител: „Виваком” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 148116282 представлявано от Златомир Николов – управител, с GSM: 0878900659.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Златомир Николов, с GSM: 0878900659.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Златомир Николов – „Виваком” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-2204/31.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № 26-00-3239/19.10.2017г. от „Атрактив хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25 и с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на Кръстовището на ул. ”Васил Друмев” и ул. „Кирил и Методий“, свързан с изпълнението на СМР-външна ел. връзка и изместване на кабелна линия.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 18.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-8868/14.07.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “Едноетажна сграда – дентален център”:
   – Изместване на кабелна линия извод „Панайот Волов“ от ТП „Лом“ до ТП „Васил Друмев“, кръстовище ул. „Васил Друмев и ул. „Кирил и Методий“.
   Разрешение за строеж №169/11.09.2017г.
   – „Офис сграда – дентален център в УПИ V, кв.121 по регулационния план на гр.Шумен, с одобрена план схема със Заповед № РД-25-1953/27.09.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. – 10.11.2017г.
   Изпълнител: “Електроконсултстрой“ ЕООД, с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ №15, с ЕИК: 200646934, представлявана от Огнян Дечков.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Огнян Дечков – “Електроконсултстрой“ ЕООД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-2203/31.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № 26-00-3239/19.10.2017г. от „Атрактив хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25 и с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на Кръстовището на ул”Васил Друмев” и ул. „Кирил и Методий“, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на нов тротоар и заемането на тротоара и част от уличното платно на кръстовището.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 18.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-8868/14.07.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “Едноетажна сграда – дентален център”
   ПЕРИОД на ВОБД: 11.11.2017 г. – 21.11.2017г.
   Изпълнител: „Атрактив Хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25, с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Орлин Чакъров – управител на „Атрактив Хаус“ ООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 ноември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 -25-2201 / 30.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-035_002/26.10.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: от съществуваща ш. 612-1V-13-08 на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Иван Александър“ , по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“, до нова ш. 612-1V-13-08А на ул.“Цар Освободител“, сондаж от 10 м. на ул.“Хан Аспарух“ и отклонение до блока на ул.“Цар Иван Александър“№ 5, изкоп в тротоар с плочи от 55 м. и изкоп в зелено от 29 м.
   2.Участък 2: от нова ш. 612-1V-13-08А на ул.“Цар Освободител“, отклонение към блок №№ 17, 19,21 и 23 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 50 м.
   3.Участък 3: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към блок №№ 1 и 3 ,изкоп в тротоар с плочи от 22 м. и изкоп в зелено от 31 м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 7 м. на улицата и отклонение до вх.1 и вх.2 на блока с № 9, изкоп в тротоар с плочи от 27 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блок №№13 и 15 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 39 м.
   6.Участък 6: от съществуваща ш. 612-1V-13-02 на ул.“Хан Аспарух“ , отклонение до жилищната сграда с № 10 ,изкоп в тротоар с плочи от 30 м.
   7.Участък 7: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блока с № 17 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 15 м.
   8.Участък 8: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“ и „Цар Иван Александър“ по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“ , до нова ш. 612-1V-13-07С, изкоп в тротоар с плочи от 63 м.
   9.Участък 9: от нова ш. 612-1V-13-07С на ул.“Хан Сабин“, през нова ш. 612-1V-13-07D до нова ш. 612-1V-13-07Е и отклонението до блок № 8 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи с дължина 87м. и през вход към вътрешен двор с асфалтова настилка с дължина 12 м.
   10.Участък 10: от нова ш. 612-1V-13-07Е на ул.“Сабин“, отклонение до двата входа на блока с № 8А на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 28 м. и изкоп в зелено с дължина 29 м.
   11.Участък 11: от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, сондаж от 7м. на ул.“Цар Иван Александър“ и отклонение до блока № 31, изкоп в тротоар с плочи с дължина 17 м.
   12.Участък 12: от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блока с № 20 на ул.“Ал.Константинов“ и с №28 на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1V-13-07А изкоп в тротоар с плочи 41 м. и в бетонов тротоар 22м.
   13.Участък 13 от нова ш. 612-1V-13-07А на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Хан Тервел“, отклонения към блок № 26 и блок 26А изкоп в тротоар с бетонова настилка с дължина 16 м. ,изкоп в тротоар с плочи 23м., в зелено 4м. и в настилка от перфорирани редени плочи 9м.
   14.Участък 14: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, отклонения към жилищни сгради с №24 на ул.“Ал.Константинов“ и № 29 на ул.“Цар Освободител, изкоп в тротоар с плочи от 15 м. и 4 м. в настилка от перфорирани плочи.
   15.Участък 15: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 13м. на ул.“Цар Освободител“ и отклонения към блок №8, вх 1 и вх.2 и към блок № 6, вход 1 и 2, изкоп в тротоар с плочи от 97 и в зелено 6 м.
   16.Участък 16: от съществуваща ш. 612-1-22-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонение към блока на ул.“Цар Освободител“ с № 10, изкоп в тротоар с плочи с дължина 21 м. , изкоп в зелено от 14м. и в асфалтова пешеходна алея от 4 м.
   17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-11-10-29 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към блока на ул.“Цар Освободител“ № 12, изкоп в тротоар с плочи 3 м., в зелено с дължина 45 м. и в пешеходна асфалтова алея, изкоп с дължина 6 м.
   18.Участък 18: от съществуваща ш. 612-11-10-28 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към блока на ул.‘Цар Освободител № 14, изкоп в тротоар с плочи с дължина 15 м. , изкоп в зелено от 41м. и в асфалтова пешеходна алея с дължина 6 м.
   19.Участък 19: от съществуваща ш. 612-1-23-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блок № 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи с дължина 25м. и в зелено с дължина 4м.
   20.Участък 20: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар освободител“, отклонения към блок №№33 и 41, изкоп в тротоар с плочи с дължина 34 м. и през асфалтова пътека към двора изкоп с дължина 4 м.
   21.Участък 21: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар Освободител“, сондаж от 7 м. на ул.“Хр.Смирненски“ и отклонение към блока с № 15 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 17 м. и в асфалтов тротоар с дължина 21 м.
   22.Участък 22: от съществуваща ш. 612-1V-13-05 на ул.“Цар Иван Александър“ , отклонение към блока на ул.“Хр.Смирненски“ № 15А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 31 м., 2м. в бетонова настилка , изкоп от 10 м. в асфалтова дворна настилка и в зелено изкоп с дължина 24 м.
   23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към жилищната сграда на същата улица с №44, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м.
   24.Участък 24: от съществуваща ш. 612-1-21-13 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към блока с №№16 и 18 на ул.“Хан Крум“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 24 м. и изкоп в дворна настилка с асфалт, с дължина 36 м.
   25.Участък 25: от съществуваща ш. 612-1-21-13А на ул.“Цар Освободител“, отклонение към жилищната сграда с № 55 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 27 м. и 3 м. бетон
   26.Участък 26: от съществуваща ш. 612-1-21-12 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Хан Омуртаг“, сондаж от 5 м. на улица „Хан Омуртаг“ и отклонение до жилищната сграда с № 57 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 12м.
   27.Участък 27: от съществуваща ш. 612-1-21-12-2 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към блок №№ 61 и 63 на същата улица, изкоп с дължина 9м. в тротоар с плочи.
   28.Участък 28: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 9 м. на ул.“Хан Омуртаг“, до нова ш. 612-1V-13-03А и от нея отклонения до блок №№ 11 и 11А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 47 м.
   29.Участък 29: от нова ш. 612-1V-13-03А на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1-21-12С, изкоп в тротоар с плочи от 67 м. и 3м. през вход към вътрешен двор от паваж.
   30.Участък 30: от нова ш. 612-1-21-12С на ул.“Цар Иван Александър, отклонение към блока с № 16 на ул.“Рафаил Попов“, до нова ш. 612-1-21-12В изкоп в тротоар плочи, с дължина 73 м и 4м. в бетон.
   31.Участък 31: от нова ш. 612-1-21-12В на ул.“Рафаил Попов“, отклонение към жилищната сграда на същата улица с № 22, изкоп в тротоар с плочи 24м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 26.10.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-13438/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_1051 на ул.“Цар Иван Александър“ № 20.
   Разрешително за разкопаване №47/19.07.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 01.11.2017 г. – 10.11.2017г.
   Изпълнител: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Димитров с GSM: 0887222534.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Валентин Димитров с GSM: 0887222534.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Валентин Димитров – технически ръководител от „СИТИКОМ РИЛА” ООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   №РД-25-2188/26.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №УТ–10-105/24.10.2017г. от „ХЕДЕС“ ООД с ЕИК: BG 127603792 с управител Стефанка Венелинова Маринова, с адрес гр.Шумен, ул.“Охрид“№26а, и тел. за връзка 0895633965.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул”Охрид” свързан с изпълнението на СМР и заемането на част от тротоара и уличното платно пред адрес ул.“Охрид” №28. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №51 по изисквания на Община Шумен.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Къща за гости с ресторант в УПИ IX-ООД, кв.263, с разрешение за строеж №121/12.07.2016г. и Разрешение за тротоарно право №102/25.10.2017г. за разполагане на строителни материали и техника.
   ПЕРИОД на ВОБД: 25.10.2017 г. – 25.04.2018г.
   Изпълнител: „Иван Александров-93“ с ЕИК 123625187 със сключен договор за строителство с „ХЕДЕС“ ООД от 14.03.2017г. с технически ръководител Иво Иванов – с тел. 0899929867
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям техническия ръководител на обекта – Иво Иванов с тел. 0899929867.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Иво Иванов – отговорно лице за поддържане на ВОБД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД -25-25-218726.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-102/25.10.2017г. от Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17, представлявано от Любомир Христов – кмет.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по ул. „Марица“ №1.
   Временната организация да се извършва, съгласно одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 13.09.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ 869000-12348/12.09.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Многофункционална зала в УПИ V “Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655
   Разрешение за строеж №190/03.10.2016г. издадено на Община Шумен с ЕИК 000931721.
   ПЕРИОД на ВОБД: 30.10.2017 г. – до 08.11.2017 г.
   Изпълнител: ДЗЗД „Шумен спорт, ЕИК 177134372, с адрес гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Димо Салчев – ДЗЗД „Шумен спорт“
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД –25-2097/ 17.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-086/28.09.2017г. от …. с адрес гр. Шумен, ул. „Бачо Киро“ №5, с GSM: 0888756337.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Александър Стамболийски“ №25, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14 и №19.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Водопроводно отклонение за магазин, склад и офис в УПИ I, кв.8, намиращ се в с.Белокопитово, ул. „Александър Стамболийски“ №25.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 18.10.2017 г. от 8:00ч. – до 20.10.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: ВиК –Шумен АД, с адрес гр. Шумен, пл. „Войн“ №1, с директор инж. Красимир Марков. Телефон за връзка 054/87 48 20.
   За поставяне и поддържане на временната сигнализация отговаря фирмата изпълнител – ВиК –Шумен АД.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2773 / 24.10 .2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-097/11.10.2017г. от :, … с адрес гр.Шумен, ул.“Дедеагач“ №6, вх. 4, ет. 3, ап.36.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Цар Калоян“, с. Васил Друмев.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   И одобрен проект от Община Шумен по част:ВОБД на 31.05.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект: Външен уличен водопровод PE-HD Ф90.
   Разрешение за строеж №91/16.06.2017г..
   ПЕРИОД на ВОБД: от 25.10.2017 г. – до 08.11.2017г.
   Изпълнител: „БЕНЦ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Тича” №10, ЕИК 127618659, представлявано от Атанас Христов Атанасов – управител.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Атанас Христов Атанасов, с GSM: 0887266370.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Атанас Христов Атанасов – технически ръководител „БЕНЦ” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – ……………. / ..………… 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-091/05.10.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Дедеагач“, ул. „Родопи“ и ул. „Колю Фичето“, свързан с изграждане на оптични кабели.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“
   1.Участък 1: от помощна ш.2.258.1 на ул.“Дедеагач“, източно от блок № 12, по западния тротоар на улицата, до нова ш.2.259 , изкоп в тротоар с плочи с дължина 86 м..
   2.Участък 2: от нова ш.2.259 на ул.“Дедеагач“ и „Родопи“, сондаж от 9 м. на ул.“Родопи“ и по западния тротоар, до нова ш.2.260, изкоп в тротоар с плочи с дължина 82 метра..
   3.Участък 3: от нова ш.2.260 сондаж от 8 м. на ул.“Дедеагач“ ,изкоп в зелено от 95 м., сондаж от 12 м. на междублокова улица до нова ш.2.260а..
   4.Участък 4: от нова ш. 2.260 а, североизточно от блок 9 на ул.“Дедеагач“, отклонение към блок 9 и към блока на ул.“Колю Фичето“ №2, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м. и изкоп в зелено с дължина 42 м..
   5.Участък 5: от нова ш.2.262 западно от блок 4 на ул. „Колю Фичето“, отклонение към същия блок , изкоп в тротоар 3м. и в зелено с дължина 11м., отклонение към блок № 11 и № 13 на ул.“Дедеагач“, изкоп в тротоар с дължина 4м. и в зелено с дължина 112м..
   ПЕРИОД на ВОБД: от 12.10.2017 г. – до 30.10.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ивелин Йорданов Иванов с GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – технически ръководител „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2057 / 11.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-083_001/06.10.2017г. от …с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Северна“ пред блок №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно и канализационно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 30.06.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7301/20.06.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Работилница за алуминиева дограма“
   ПЕРИОД на ВОБД: от 06.10.2017 г. – до 20.10.2017г.
   Изпълнител: „Технострой – Г“ ЕООД, ЕИК 127622102, с адрес гр.Смядово, ул.“Хан Омуртаг“ №5, с управител Генчо Вичев Генчев, с GSM: 0897 861 518.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Генчо Генчев, с GSM: 0897 861 518.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Генчо Вичев Генчев – управител на „Технострой – Г“ ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-2060/11.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-095/09.10.2017г. от , с адрес гр.Шумен, ул.”Хан Омуртаг” №11А, ет.4, ап.12, с GSM: 0884 745 579.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение със спиране на движението по ул. „Петко Българанов“ в участъка между улици „Алеко Константинов“ и ул.„Цвята Кънчева“ за строителни работи пред адрес ул. „Петко Българанов“ №24, свързан с изпълнението на СМР- изграждане на канализационна връзка.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 28.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ:869000-9809/25.07.2017г ..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Жилищна сграда на два етажа и гараж“ ПИ 83510.664.273, УПИ VII-326, кв. 232.
   Обектът се намира на ул. „Петко Българанов“ №24.
   Разрешение за строеж №265/11.12.2015г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 13.10.2017 г. – 20.10.2017г.
   Изпълнител:, със адрес гр.Шумен, ул.”Хан Омуртаг” №11А, ет.4, ап.12 – GSM 0884 745 579
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Кадир Серват Мустафа , с GSM: 0894 373800.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Кадир Серват Мустафа.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2058 / 11.10.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-094/09.10.2017г. от с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков №7, с GSM: 0884417738.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Карл Маркс“ пред №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на канализационно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14 и №19.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Жилищна сграда и гараж“ на ул. „Карл Маркс“ №14 в кв. Дивдядово, гр. Шумен. Изграждане на канализационно отклонение.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 11.10.2017 г. от 8:00ч. – до 13.10.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: „Ди ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131203665, с адрес гр.Варна, м-ст „Траката – 1“ №528, с управител Данчо Караджов.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Данчо Караджов – представител на фирмата изпълнител.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   26 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2058/ 11.10 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-093/06.10.2017г. от „ТИЧАИНВЕСТ“ ООД, с БУЛ: BG 204064479, с представител Николай Каракашев, , с GSM: 0888331113.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение със спиране на движението по ул. „Жечко Попов“ от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Любен Каравелов“, във връзка с изграждане на канализационна и водопроводна връзка за №5.
   Временната организация се изпълнява , съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: ”Жилищна сграда с гаражи” в УПИ XIV-2582, 2583, кв.125a, с адрес ул. „Жечко Попов“ №5.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 11.10.2017 г. от 8:00ч. – до 13.10.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: “ТИЧАИНВЕСТ” ООД, ЕИК BG 204064479, с адрес гр.Шумен, бул.“Ришки проход“ №30, с управител Иларион Грозев Иванов.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Иларион Грозев Иванов – представител на фирмата изпълнител.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   12 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2004 / 05.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-089/02.10.2017г. от, с ЕГН с адрес гр. Шумен, ул. „Васил Дяков №7, с GSM: 0884417738.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Карл Маркс“ пред №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на канализационно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по Приложение №14 и №19.
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Жилищна сграда и гараж“ на ул. „Карл Маркс“ №14 в кв. Дивдядово, гр. Шумен. Изграждане на канализационно отклонение.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 07.10.2017 г. от 8:00ч. – до 09.10.2017г. до 8:00ч.
   Изпълнител: „Ди ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 131203665, с адрес гр.Варна, м-ст „Траката – 1“ №528, с управител Данчо Караджов.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Данчо Караджов – представител на фирмата изпълнител.
   Временната организация се въвежда, съгласно чл. 82 и чл. 83, ал.2 от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


   12 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 2003 / 05.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-088/29.09.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: нова ш. 612-1-19-03 на ул.”Марица“ и “Македония“, сондаж на ул.“Македония“ от 8 м. до нова ш. 612-1-19-02 и от нея през нова ш. 612-1-19-07, до нова ш. 612-1-19-08, заедно с отклоненията към вх. 1, 2 и 3 на блока на ул.“Марица“ 24 , изкоп в зелено 105 м. и 9 м. бетон.
   2. Участък 2: от нова ш. 612-1-19-08 пред блока на ул.“Марица“ 24, до нова ш. 612-1-19-09 на югоизток от него, изкоп в зелено от 35 м. и отклонение към вх.4 на блока от 3 м. в бетонова настилка.
   3.Участък 3: от нова ш.612-1-19-09 отклонение към блок № 22 на ул.“Марица“ ,вх. 1,2 и 3 , изкоп в зелено от 70 м. и 9 м. в бетонова настилка.
   4.Участък 4: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ , сондаж от 17 м. на ул.“Македония“ и през нова ш. 612-1-20-04 до нова ш. 612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ и ул.“Ружа Тенева“ изкоп от 70 м. в зелено, 7 м. в тротоар.
   5.Участък 5: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , изкоп по западен тротоар на ул.“Ружа Тенева“ до жилищната сграда на същата улица с № 19, изкоп в тротоар с плочки от 70 м.
   6.Участък 6: от нова ш.612-1-20-05 на ул.“П.Берон“ , сондаж от 11 м. на ул.“Ружа Тенева“ до нова ш.612-1-20-05а и от нея до нова ш. нова ш.612-1-20-06, изкоп в тротоар от 33м.
   7.Участък 7: от нова ш.612-1-20-06 на ул.“П.Берон“, сондаж на улицата от 6 м. до нова ш. 612-1-20-07 и от нея, отклонението към вх. 4 на блок № 22А на ул.“П.Берон“ и отклонението към блока на ул.“Марица“ № 20, изкоп в зелено 74 м. и в бетон 29 м.
   8.Участък 8: от нова ш.612-1-20-07 на ул.“П.Берон“ , до нова ш. 612-1-20-08, с отклоненията към вход 1, 2 и 3 на блок 22 А на същата улица, изкоп от 85 м. в зелено и 8 м. в бетонова настилка.
   9.Участък 9: от съществуваща ш.612-1-12-02 на ул.“Македония“, до границата на имота на ул. „София“ № 3, изкоп в тротоар с плочи с дължина 76 м.
   10.Участък 10: от съществуваща ш.612-1-12-05 на ул.“Н.Попович“, до нова ш. 612-1-20-07 и отклоненията към блок № 26 и 28 и 20 на същата улица и към сградата с № 21 на ул.“Северина Тенева“, изкоп зелено от 93 м.,4 м. бетон и 18 м. плочки.
   11.Участък 11: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“, до нова 612-1-20-03, с отклонението към жилищната сграда на същата улица с № 65, изкоп в тротоар с плочки с дължина 44 м.
   12.Участък 12: от съществуваща ш.612-1-12-06А на ул.“Македония“ през нова 612-1-12-09, до нова ш. 612-1-12-10, изкоп в тротоар 17 м.
   13.Участък 13: : от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ през нова ш. 612-1-12-11 и през нова ш. 612-1-12-12, до нова ш. 612-1-12-13 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , с отклоненията към блока на ул.“София“ № № 2,10, 12,14,16 и 18, изкоп в тротоар с плочки с дължина 175м.
   14.Участък 14: от нова ш. 612-1-12-13 , на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“ , сондаж на ул.“София“ от 6 м. до нова ш. 612-1-12-14, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ до съществуваща ш. 1612-1-12-16 и от нова ш. 612-12-14 по източния тротоар на ул.“П.Парчевич“ и отклонения към блок № 44 и 46 на същата улица , изкоп в зелено от 45 м. и в бетон с дължина 20 м.
   15.Участък 15: от нова ш. 612-1-12-16, сондаж от 7 м. на ул.“П.Парчевич“ през нова ш. 612-1-12-14 на ул.“П.Парчевич“ и ул.“София“, през нова ш. 612-1-12-15 , по южния тротоар на ул.“София“ и отклоненията към блока с № 7, 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи и бетон 96 м.
   16.Участък 16: от нова ш. 612-1-12-07 на ул.“Н.Попович“, през нова ш. 612-1-12-08, до жилищните сгради на ул.“Н.Попович“ с №№13 и 14, изкоп в тротоар без настилка от 64 м. и 4м. в бетон.
   17.Участък 17: от нова ш. 612-1-20-08 на ул.“П Берон“ , сондаж от 6 м. на ул.“К.Пейчинович“, до нова ш. 612-1-20-09 , от нея до жилищни сгради №№ 14 и 16 на ул.“К.Пейчинович“ и до блока на ул.“Васил Друмев“ 18, изкоп в тротоар с плочи от 62 м.,7м.в асфалт , 2м. в бетонова настилка и 11м. в зелено.
   18.Участък 18: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“К.Пейчинович“ до нова ш. 612-1-20-10 на пресечката с ул.“Харалан Ангелов“ и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 4, изкоп в зелено от 84м. и 6м. в бетон.
   19.Участък 19: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, отклонение към блока на ул.“В.Друмев“ № 16, изкоп асфалт 15 м., и 4 м. в плочки и в зелено 36м.
   20.Участък 20: от нова ш. 612-1-20-10 на ул.“Харалан Ангелов“ и ул.“П.Берон“, сондаж от 6м.на ул.“Х.Ангелов“ до нова ш. 612-1-20-11 и от нея до нова ш. 612-1-20-12 и отклоненията към блока на ул.“П.Берон“ № 2, изкоп в зелено от 78 м. и 2м. в бетон.
   21.Участък 21: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“ ,през нова ш. 612-1-20-12А до нова ш. 612-1-20-12Б и отклонение към блока на ул.“В.Априлов“ № 18, изкоп в зелено от 99 м. 22м. изкоп в асфалт.
   22.Участък 22: от нова ш. 612-1-20-12 на ул.“П.Берон“ и ул.“В.Друмев“, до съществуваща ш. 612-1-20-13 и отклонение към вх. 1 на блока с № 45 на ул.“В.Друмев“, изкоп в зелено от 21м. и 15 м. в тротоар с плочки.
   23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1-20-14 на ул.“В.Друмев“ , отклонение към вх. 3 на блока с № 45 на същата улица, изкоп в тротоар с плочки от 22м.
   24.Участък 24: от нова ш. 612-1-12-10, на ул.“Македония“ и ул.“София“ , през нова ш. 612-1-12-09, до съществуваща ш. 612-1-12-06А, изкоп в зелено от 11 м. и в тротоар с плочки и бетон 36 м.
   25.Участък 25: от нова ш. 612-1-20-09 на ул.“Кирил Пейчинович“,по северния тротоар на ул.“П Берон“, изкоп в зелено от 26 м., сондаж от 7м, на ул.“П,Берон“ срещу блока с №11 на същата улица и отклонение към нея, изкоп в тротоар с плочки, с дължина 19 м.
   26.Участък 26: от нова ш.612-1-20-03 на кръстовището на ул.“П.Берон“ и „Македония“ по западния тротоар на ул.“Македония“, изкоп в тротоар с плочки от 39 м. до съществуваща ш. 612-1-12-06А.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен през 06.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7295/16.06.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2061, на ул. “Цар Освободител“ – (пл. „Възраждане №1 – старта поликлиника).
   Разрешително за разкопаване №83/02.10.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 05.10.2017 г. – 31.10.2017г.
   Изпълнител: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Георгиев с GSM: 0887222534.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитър Георгиев Стойчев, с GSM: 0887455445.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Валентин Георгиев – технически ръководител.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   12 октомври 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1981 / 02.10. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-088/29.09.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: от съществуваща шахта 1-2-01 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Цар Калоян“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18 м., сондаж от 5 м. на подхода към поликлиниката и изкоп в зелено от 7 м. до нова ш.1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“.
   2. Участък 2: от нова ш. 1-20-01-1 на ул.“Цар Калоян“, отклонение към блока на бул.“Симеон Велики“ с №73, вх А, Б и В изкоп в зелено с дължина 19 м.,и в тротоар с плочи с дължина 33м.
   3.Участък 3: отклонение от трасето по ул.“Цар Калоян“ към блока на бул.“Симеон Велики“ № 71, вход 3, 2 и 1,сондаж от 6м. на ул.“Цар Калоян“ и изкоп в тротоар с плочи с дължина 65 м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш.II-10-02 на ул.Д.Благоев“, отклонение до офис сградата зад шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 14 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш. I-11-01 на пл.“Възраждане“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 5 м. на вътрешно квартална улица, до нова ш. I-11-01-1А и през нея до нова ш. I-11-01-1, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м. и в настилка с паваж с дължина 23 м.
   6.Участък 6: от нова ш. I-11-01-1, сондаж от 6 м. на ул.“Цар Освободител“и изкоп от 2 м. в паваж, до офис сграда на същата улица на № 135 и отклонение до офис сграда на същата улица с №134, изкоп в паваж с дължина 54 м.
   7.Участък 7: от съществуваща ш.612-IV-23-09 на пл.“Оборище“, отклонение до офис сграда до шахтата, изкоп в тротоар с плочи с дължина 23 м.+
   8.Участък 8: от съществуваща ш.612-IV-23-08В на бул.“Симеон Велики“, сондаж от 9 м. на вътрешна улица до нова ш. 612-IV-23-08В1 и през нова ш.
   612-IV-23-08В2 , нова ш. 612-IV-23-08В3 и нова ш. 612-IV-23-085, до съществуваща ш. нова ш. 612-IV-20-08 на ул.“Васил Левски“, поради особености на терена 38 м. в окачена тръба, изкоп в тротоар с плочи с дължина 18м. ,изкоп в зелено 14 м. и в паваж 29 м.
   9.Участък 9: нова ш. 612-IV-23-085, сондаж от 9 м. на ул.“Шейново“ и отклонение до жилищната сграда с № 36 на ул.“Васил Левски“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 54 м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен през 06.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7295/16.06.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Мобилтел“ ЕАД и „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_2061, на ул. “Цар Освободител“ – (пл. „Възраждане №1 – старта поликлиника).
   Разрешително за разкопаване №52/27.09.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 29.09.2017 г. – 31.10.2017г.
   Изпълнител: „Тел Сат Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 102858543, с адрес на управление гр. Бургас, ЖК „Братя Миладинови“, бл. 128, вх. А, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойчев – управител, с GSM: 0887455445.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитър Георгиев Стойчев, с GSM: 0887455445.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Димитър Георгиев Стойчев – „Тел Сат Инженеринг” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   28 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1922. / 21.09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-084/20.09.2017г. от Община Шумен, представлявана от Любомир Димитров Христов, кмет на Община Шумен и адрес гр.Шумен, бул.”Славянски”№17, чрез Боян Костадинов Тодоров, заместник-кмет по строителството и екологията на Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед №РД 25-862/20.04.2016г..

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Перуника“, ул. „Ален мак“ и кв. 655 около ЦДГ 35 „Пролетна дъга“, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на основно и резервно захранване на нов трафопост от съществуващи ТП „Серьожа Тюленин“ и ТП „Ален мак“. Временната организация се изпълнява, съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
   – При СМР на тротоара да се прилагат Приложение 48 или 49, в зависимост от ситуацията;
   – При изпълнение на сондаж се прилагат Приложения №21, 22, 23 или 24, в зависимост от ситуацията;
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “ТРАФОПОСТ ТИП БКТП 10/0.4KV 2Х800 kVA И КАБЕЛИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА.
   Разрешение за строеж на обекта: №163от 31.08.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 22.09.2017 г. – до 30.10.2017г.
   Изпълнител: „Електроконсулт строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул. „Васил Дяков“ №15, ЕИК 200646934, представлявано от Огнян Тодоров Дечков.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ивайло Любенов Иванов – технически ръководител, с GSM: 0884003989.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.инж.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Огнян Дечков – „Електроконсулт строй“ ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   28 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25- 1927/25.09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №УТ–10-006/015.03.2017г. от Димитричка Стоилкова Джабарова с БУЛ 040005813 с.Мадара ул.”Пирин” №14, телефон за контакт 0884664183.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение по ул”Хан Кормисош” свързан с изпълнението на СМР и заемането на част от тротоара и уличното платно пред адрес ул.“Хан Кормисош” №9. Времената организация се извътшва по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ за ВОБД от Община Шумен на 15.03.16г. и МВР-Шумен с УРИ:869000-3208/06.03.2017г.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Жилищна сграда с единадесет гаража и четири обекта за обществено обслужващи дейности“ в УПИ II-530, кв.145, гр.Шумен
   ПЕРИОД на ВОБД: 21.09.2017 г. – 21.12.2017г.
   Изпълнител: Антон Маринов Джабаров с БУЛ 040005813 с.Мадара,
   ул.”Пирин” №14, телефон за контакт 0884664183.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Борислав Дамянов с GSM: 0884664183.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Борислав Дамянов – отговорно лице за поддържане на ВОБД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   28 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1928/ 25.09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-083/13.09.2017г. от …с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Северна“ пред блок №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно и канализационно отклонение. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 30.06.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7301/20.06.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект: „Работилница за алуминиева дограма“
   ПЕРИОД на ВОБД: от 22.09.2017 г. – до 05.10.2017г.
   Изпълнител: „Технострой – Г“ ЕООД, ЕИК 127622102, с адрес гр.Смядово, ул.“Хан Омуртаг“ №5, с управител Генчо Вичев Генчев, с GSM: 0897 861 518.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Генчо Вичев Генчев, с GSM: 0897 861 518.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.инж.Николай Евтимов – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Генчо Вичев Генчев – управител на „Технострой – Г“ ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   28 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД -25-1891/ 14.09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-082/12.09.2017г. от Община Шумен, с ЕИК 000931721, с адрес гр. Шумен, бул.“Славянски“ №17, представлявано от Любомир Христов – кмет.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по ул. „Софийско шосе“ №1.
   Временната организация да се извършва, съгласно одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 13.09.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ 869000-12348/12.09.2017г., съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Многофункционална зала в УПИ V “Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“, кв.655
   Разрешение за строеж №190/03.10.2016г. издадено на Община Шумен с ЕИК 000931721.
   ПЕРИОД на ВОБД: 14.09.2017 г. – до 20.09.2017 г.
   Изпълнител: ДЗЗД „Шумен спорт, ЕИК 177134372, с адрес гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димо Салчев с GSM: 0886182785.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Димо Салчев – ДЗЗД „Шумен спорт“
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   14 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД -25-…………../ ………….09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-081/11.09.2017г. от „Джи Пи Груп“ ЕООД, с ЕИК 204257528, с адрес гр. гр. София, ул.“Черни връх“ №59а, с представител Димо Салчев с GSM: 0886182785.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по бул. „Ришки проход“, срещу бензиностанция „Лукойл“.
   Временната организация да се извършва, съгласно чл.77 – краткотрайни СМР от Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците за краткотрайни СМР, по Приложение №25. СМР ще се извършват по крайното източно платно на булеварда.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Реконструкция на обект Б 205 – бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг“, с инвеститор „Лукойл България“ ЕООД и с Разрешение за строеж №151/17.08.2017г..
   Временната организация се въвежда във връзка със сондажно прокарване на водопровод към бензиностанция „Лукойл“.
   ПЕРИОД на ВОБД: 48 часа от 13.09.2017 г. от 8:00 – до 15.09.2017 г. до 8:00
   Изпълнител: „Джи Пи Груп“ ЕООД
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димо Салчев с GSM: 0886182785
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за уведомление.


   7 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – -25-1839/ 05.09.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №26-00-2770/04.09.2017г. от ВиА Конструкт Груп ЕООД, гр.София, с представител Емил Мартинов, с GSM: 0882434924.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС със спиране на движението по ул. „Константин Преславски“, от ул. „Преслав“ до бул. „Велики Преслав“.
   Временната организация да се извършва съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, по Приложение №73 – за дълготрайни СМР.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда – гр.Шумен, бул. „Велики Преслав” №12.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 8:00ч. на 06.09.2017 г. – до 18:00ч. на 08.09.2017г.
   Изпълнител: ВиА Конструкт Груп ЕООД
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Емил Мартинов, представител на ВиА Конструкт Груп ЕООД.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1.инж. Николай Евтимов – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Емил Мартинов – ВиА Конструкт Груп ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително – монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   7 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД -25-1841/ 07.09. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка с изпълнение на процедура: „Авариен ремонт на улични и пътни настилки на територията на Община Шумен“.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС със спиране на движението по следните улици:
   – Ул. „Жечко Попов“ от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Кирил и Методий“;
   – Ул. „Московска“ от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Неофит Бозлеви“;
   – Ул. „Харалан Ангелов“ от ул. „Петър Берон“ до ул. „Васил Априлов“ и от ул. „Васил Априлов“ до ул. „Кирил и Методий“;
   – Ул. „Софроний Врачански“ от ул. „Петър Парчевич“ до ул. „Македония“ и от ул. „Македония“ до ул. „Нанчо Попович“;
   – Ул. „Братя Миладинови“ от ул. „Петър Парчевич“ до ул. „Македония“.
   Временната организация да се извършва съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците за краткотрайни СМР, като работните процеси ще се извършват само в светлата част на денонощието.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: „Авариен ремонт на улични и пътни настилки на територията на Община Шумен“.
   ПЕРИОД на ВОБД:
   – Ул. „Жечко Попов“ от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Кирил и Методий“;
   от 8:00ч на 7.09.2017г. до 21:00ч. на 8.09.2017г.
   – Ул. „Московска“ от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Неофит Бозлеви“;
   от 8:00ч на 9.09.2017г. до 21:00ч. на 10.09.2017г.
   – Ул. „Харалан Ангелов“ от ул. „Петър Берон“ до ул. „Васил Априлов“ и от ул. „Васил Априлов“ до ул. „Кирил и Методий“;
   от 8:00ч на 11.09.2017г. до 21:00ч. на 12.09.2017г.
   – Ул. „Софроний Врачански“ от ул. „Петър Парчевич“ до ул. „Македония“ и от ул. „Македония“ до ул. „Нанчо Попович“;
   от 8:00ч на 13.09.2017г. до 21:00ч. на 14.09.2017г.
   – Ул. „Братя Миладинови“ от ул. „Петър Парчевич“ до ул. „Македония“.
   от 8:00ч на 15.09.2017г. до 21:00ч. на 16.09.2017г.
   Изпълнител: „Автомагистрали – Черно море“ АД
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитричка Симеонова- технически ръководител на обекта.
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за уведомление.


   5 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1839/ 05.09.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №26-00-2770/04.09.2017г. от ВиА Конструкт Груп ЕООД, гр.София, с представител Емил Мартинов, с GSM: 0882434924.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС със спиране на движението по ул. „Константин Преславски“, от ул. „Преслав“ до бул. „Велики Преслав“.
   Временната организация да се извършва съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, по Приложение №73 – за дълготрайни СМР.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда – гр.Шумен, бул. „Велики Преслав” №12.
   ПЕРИОД на ВОБД: от 8:00ч. на 06.09.2017 г. – до 18:00ч. на 08.09.2017г.
   Изпълнител: ВиА Конструкт Груп ЕООД
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Емил Мартинов, представител на ВиА Конструкт Груп ЕООД.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1.инж. Николай Евтимов – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Емил Мартинов – ВиА Конструкт Груп ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително – монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   5 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 1836 / 04.09.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-077/31.08.2017г.. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул. „Асен Златаров“ и ул. „Северна“, свързан с изпълнение на СМР по тротоарите и зелените площи за полагане на кабелна мрежа с изпълнението на обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 1“.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от Община Шумен на 12.2016г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-16026/13.12.2016г..
   Организацията се въвежда във връза с: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 1“ и Разрешително за разкопаване №20/12.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 11.09.2017 г. – 30.10.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – Технически ръководител
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   5 септември 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1835 / 04.09.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-078/31.08.2017г. от, с ЕГН, с адрес гр.Шумен, ул.“Съединение“ №203, с GSM: 0888154080.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждане на временна организациш на движение Без спиране на движението на ул. „Бели Лом” пред фирма „Скорпион 84” ЕООД.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти ВОБД от Община Шумен на 01.09.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-11697/28.08.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “Отводняване на двор в Дърводелски цех ПИ 83510.656.329 по КК на гр. Шумен, м. Топхането“.
   Разрешителното се издава във връзка с изграждане на отводнителна решетка на границата на дъводелски цех с адрес: ул. „Бели Лом”, пред фирма „Скорпион – 84” ЕООД и връзката и със съществуваща ревизионна шахта.
   ПЕРИОД на ВОБД: 05.09.2017 г. – 12.09.2017г.
   Изпълнител: „Гунди 2008“ ЕООД, с ЕИК: BG 200194475: , с адрес гр. Шумен, ул. „Добри Войников“ №9-13, бл.7, ет.2, ап.20, представлявано от Гюнай Сабриев Мустафов.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Гюнай Сабриев Мустафов.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Гюнай Мустафов – „Гунди 2008“ ЕООД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   24 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1761 23.08. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-071/18.08.2017г. от “Аква Системс“ ЕООД, с ЕИК 115779487, с адрес гр. Пловдив, ул.“Борислав“ №20, с GSM: 0899907900.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на бул. „Мадара“ между ул. „Пролетарска“ (УСМ) и източния портал на „ТЕСИ“. Организацията се въвежда във връзка с изграждане на външна ел. връзка от ЖР на ул. „Пролетарска“ до обекта с адрес бул. „Мадара“ №3.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти ВОБД от Община Шумен на 02.06.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-2099/2017г.
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “ Магазин за промишлени стоки – гр.Шумен, обл. Шумен, кв.369А, УПИ XXVII, ПИ 83510.670.352“.
   Разрешителното се издава във връзка с изграждане на външна ЕЛ. връзка към обекта, намиращ се на адрес: бул. „Мадара“ №.3
   Разрешително за строеж №109/30.05.2013г., презаверено на 27.10.2016г..
   ПЕРИОД на ВОБД: 23.08.2017 г. – 10.09.2017г.
   Изпълнител: „ПС електрик“ ООД, с ЕИК 020918914: , с адрес гр. Шумен,б ул. „Мадара“ №12, представлявано от Божидар Павлов Маринов, с GSM: 0888990599.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Божидар Павлов Маринов, с GSM: 0888990599.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Божидар Павлов Маринов – „ПС електрик“ ООД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   24 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1762 / 23.08. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-070/18.08.2017г. от, с ЕГН , с адрес гр.Шумен, ул.“Марица“ №8, с GSM: 0892732075.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение със спиране на движението на ул. „Кирил Пейчинович“ между ул. „Петър Берон“ и ул. „Харалан Ангелов“. Организацията се въвежда във връзка с изграждане на ВиК връзки към имот УПИ VII-548, кв.23, с адрес: ул. „Кирил Пейчинович“ №13.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти ВОБД от Община Шумен на 21.08.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-11079/16.08.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “ Жилищна сграда с гараж в УПИ VII-548, кв. 23, гр. Шумен“.
   Разрешителното се издава във връзка с изграждане на водопроводно и канализационно отклонение към обекта, намиращ се на адрес: ул. „Кирил Пейчинович“ №13.
   Разрешително за строеж №111/03.07.2017г..
   ПЕРИОД на ВОБД: 04.09.2017 г. – 17.09.2017г.
   Изпълнител: „Стронг строй“ ЕООД, с ЕИК 127612001: , с адрес гр. Шумен, ул. „Генерал Радецки“ №55, вх.2, ет.4, ап.27, представлявано от Ниязи Ахмед Ахмед, с GSM: 0896883908.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ниязи Ахмед Ахмед, с GSM: 0896883908.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3 Ниязи Ахмед Ахмед – „Стронг строй“ ЕООД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   8 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-1661/ 03.08. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-034/13.07.2017г. от „СИСО” ООД, с ЕИК 127523969, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Деде Агач” №1, с лице за контакти Свилен Веселинов Зидаров, с GSM: 0898609496.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението пред адрес, ул. „Цветан Зангов“ №30, свързан с изпълнението на СМР- изграждане на водопроводна връзка към имот с адрес: ул. „Цветан Зангов“ №30. Водопровода се прокарва чрез сондаж на пътното платно и тротоара.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 21.02.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-1741/07.02.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Външно ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ“ за обект:
   „Цех за металообработка в ПИ 83510.670.79, УПИ LXI, кв. 340““.
   Обекта се намира на ул. „Цветан Зангов“ №30.
   Разрешение за строеж №125/17.07.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 02.08.2017 г. – 02.09.2017г.
   Изпълнител: „ЕЛЕКТРОКОНСУЛТ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 200646934, гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ №15, с представител Огнян Дечков – GSM 0884003989.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Методи Славчев Ангелов, с GSM0894 373800.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Огнян Дечков– ЕЛЕКТРОКОНСУЛТ СТРОЙ” ЕООД ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   8 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25-1662 / 03.02.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-045/26.07.2017г. от “Корект строй” ООД, с ЕИК 127621979, с адрес гр. Шумен, бул.“Симеон Велики“ №67а, с управител Даниел Янчев

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по бул”Велики Преслав“, свързан с изпълнение на ВиК връзки към имот с адрес: бул. „Велики Преслав“ №96. Работните участъци ще са върху едната пътна лента с дължина по-малка от 50м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от Община Шумен на 27.07.2017г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-13434/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връза с:
   „Жилищна сграда с магазини“ УПИ XXI-211, кв. 480, с адрес бул. „Велики Преслав“ №96.
   Разрешително за строеж №208/14.10.2016г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 02.08.2017 г. – 13.08.2017г.
   Изпълнител: „С-М СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК 201015110, с адрес на управление гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ №12, представлявано от Марияна Стоименова – управител и технически ръководител Спартак Стоименов с GSM: 0898 888 960.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям техническия ръководител на обекта Спартак Стоименов с GSM: 0898 888 960.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Спартак Стоименов – Технически ръководител
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   8 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1663 / 03.08 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-044/24.07.2017г. от Евгения Цветанова Петрова, ЕГН 7108028757 с адрес гр.Шумен, ул.“Ален мак“ №39А, с GSM: 0898563827.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение със спиране на движението на ул. „Ален мак“, от кръстовището с ул. „Хараланка Българанова“ до кръстовището с ул. „Алеко Константинов“. Движението преминава по обходен маршрут през ул. „Еделвайс“ и ул. „Петко Българанов“.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 18.05.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-5110/21.04.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   Външен водопровод за ОУ/ПБЗН към МВР и изместване на външна канализация
   от 126 по ул. „Ален мак“ до съществуваща ревизионна шахта.
   Разрешително за строеж №346/05.12.2012г., Заповед за изменение УТ-30-019/19.05.2017г. и Разрешително за разкопаване №53/26.07.2017г..
   ПЕРИОД на ВОБД: 02.08.2017г.- 08.08.2017 г.
   Изпълнител: „Гарант Строй” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Васил Левски” №55, ЕИК 127588058, представлявано от Николай Сандев Янакиев – управител и технически ръководител на обекта Зия Рефка Мехмед.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Зия Рефка Мехмед.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Зия Рефка Мехмед – технически ръководител от „Гарант Строй” ООД .
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   1 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-1646/ 31.07.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-034/13.07.2017г. от „СИСО” ООД, с ЕИК 127523969, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Деде Агач” №1, с лице за контакти Свилен Веселинов Зидаров, с GSM: 0898609496.

   Н А Р Е Ж Д А М:

   Въвеждам временен режим на движение със спиране на движението по ул. „Петко Българанов“ в участъка между улици „Алеко Константинов“ и ул.„Цвята Кънчева“ за строителни работи пред адрес ул. „Петко Българанов“ №24, свързан с изпълнението на СМР- изграждане на В и К връзка
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 28.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ869000-9809/25.07.2017г
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Жилищна сграда на два етажа и гараж“ ПИ 83510.664.273, УПИ VII-326, кв. 232.
   Обектът се намира на ул. „Петко Българанов“ №24.
   Разрешение за строеж №265/11.12.2015г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 29.07.2017 г. – 11.08.2017г.
   Изпълнител:– GSM 0884 745 579
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Кадир Серват Мустафа , с GSM 0894 373800.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Кадир Серват Мустафа.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   1 август 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-1645/31.07.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-034/13.07.2017г. от „СИСО” ООД, с ЕИК 127523969, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.”Деде Агач” №1, с лице за контакти Свилен Веселинов Зидаров, с GSM: 0898609496.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението пред адрес, ул. „Цветан Зангов“ №30, свързан с изпълнението на СМР- изграждане на водопроводна връзка към имот с адрес: ул. „Цветан Зангов“ №30. Водопровода се прокарва чрез сондаж на пътното платно и тротоара.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 21.02.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-1741/07.02.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Улично сградно водопроводно отклонение от полиетуленови тръби ПЕФ63 за обект:
   „Цех за металообработка в ПИ 83510.670.79, УПИ LXI, кв. 340““.
   Обекта се намира на ул. „Цветан Зангов“ №30.
   Разрешение за строеж №59/25.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 29.07.2017 г. – 7.08.2017г.
   Изпълнител: „РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК: 200622659, гр. Шумен, ул. „Отец Паисий“ №19, ет.1, ап.2, с представител Методи Славчев Ангелов, с GSM0894 373800.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Методи Славчев Ангелов, с GSM0894 373800.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Методи Славчев Ангелов – „РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1586 /  24.07. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-035/17.07.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   2.Участък 1: от съществуваща ш.612-111-33-01 на ул.“Съединение“ и ул.“Ст.Изворски“ ,до нова ш. 612-111-33-01А и отклонения до границата на имоти с №№ 51 и 53 на ул.“Съединение“, изкоп от 40 м. в  тротоар с плочи.
   3.Участък 2: : от нова ш. 612-111-33-01А на ул.“Съединение“, отклонение  до имота на същата улица с № 55 и отклонение към жилищна сграда  с №№ 3 и 5 на ул.“Алдомировци“, изкоп в тротоар с плочки  84м. ,10 м. в зелено и 6м . в терен без настилка.
   3.Участък 3: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“  и ул.“Селиолу“, до границата на имота с № 4 на „Ст.Изворски“, изкоп в тротоар с плочи от 18 м. и от същата шахта, отклонение до блока с №№ 2 и 4 на ул.“Селиолу“ , изкоп в тротоар с плочи 45м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш.612-111-36-01 на ул.“Селиолу“, отклонение към блок с № 6 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи от 8 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш.612-111-33-02 на ул.“Ст.Изворски“  и ул.“Селиолу“, сондаж от 8м. на ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-33-03А и от нея през нова ш. 612-111-36-02Б до нова ш. 612-111-36-01А1 и отклоненията към блока с №№  3 и 5, изкоп в тротоар с плочи от 99м.
   6.Участък 6: от нова ш. 612-111-36-01А1 на ул.“Алдомировци“ и ул.“Селиолу“ до блока с №№ 13,15 и 17 на ул.“Алдомировци“ и отклоненията към него, изкоп в тротоар с плочи от 73 м. и от същата шахта, сондаж от 6м. на ул.“Алдомировци“ и отклонение към границата  с имот № 22,  изкоп от 3м. в тротоар с плочи.
   7.Участък 7: от нова ш. 612-111-33-03А на ул.”Ст.Изворски“ отклонение до вх. 1 и 2 на жилищна сграда №6 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 58 м. и от същата шахта към вх. 1 и 2 на блок № 14, изкоп в тротоар от 54 м.
   8.Участък 8: от същ. ш. 612-111-36-02А на ул.“Селиолу“ ,отклонение към имота на жилищна сграда с № 13А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 2 м.
   9.Участък 9: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“, през нова ш. 612-111-36-03А  до нова ш. 612-111-36-03В и   отклоненията до имота на жилищна сграда с № 8 и № 2 на ул.“В. Папазов“, изкоп в тротоар с плочи от 98 м.,14м. в бетон и 36 м. в асфалт.
   10.Участък 10: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“,  отклоненние към вход 1 на  блока  с № 65 на ул.“Съединение“  , изкоп в асфалт с дължина 23м.
   ,до нова ш. 612-111-36-03ВС  до вх.1  и вх. 2 на блок 5 ул.“Преслав“, изкоп в асфалт 18 м. , 4м. без настилка 15м. нови плочи и 30 м. стари плочки11.Участък 11: от нова ш. 612-111-36-03В на ул.“Съединение“ и ул.“В.Папазов“,сондаж на от 6 м. на ул „В.Папазов“  до нова ш. 612-111-36-03С и от нея до нова ш. 612-111-36-03D и отклонения към блок №№ 63, 61 и 59 на ул.“Съединение“, изкоп в асфалт 56м. и 5 м. бетон.
   12.Участък 12: от същ. ш. 612-111-36-03 на ул.“Селиолу“ и ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-10-40Е на ул.“Преслав“ и отклонението към блока с № 24 на ул.“Селиолу“ и № 17 на ул.“Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 155 м.
   13.Участък 13: от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“, през нова ш. 612-111-36-04F, до нова ш. 612-111-36-04S и отклоненията блок № 22 на ул.“В.Папазов“, изкоп в тротоар с плочи 117м. и в зелено 5 м.
   14.Участък 14: от нова ш. 612-111-36-04S на ул.“В. Папазов „ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-36-04К и отклонения до границите на имот № 26 на ул.“Хр.Генчев“ и № 33 на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи  от 87 м. и 11м. в бетон.
   15.Участък 15: от  нова ш. 612-111-36-04К на ул.“Хр.Генчев“ и ул.“Преслав “, отклонение към блока на ул.“Преслав“ №25, изкоп в тротоар с плочи от 95м.
   16.Участък 16: от нова ш. 612-111-33-06Б  в междублоково, отклонение към вх.1, 2 и 3 на блока на ул.“Хр.Генчев“ с № 3, изкоп в зелено от 57 м./съгласно, по чл.154,ал.1 от ЗУТ -промяна по време на строителството /
   17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-111-10-42F на ул.“Преслав“, и ул.“Вл.въстание.“ , до нова ш. 612-111-10-42D, изкоп в тротоар с плочи от 55м.
   18.Участък 18: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 8 м. на ул.“Преслав“ , до нова ш. 612-111-10-42С и от нея през нова ш. 612-111-10-42Е,на ул.“Преслав“ и ул.“Вл.въстание“, до блока на ул.“Преслав“ № 60 и до границата на имота с №88  на ул.“Вл.въстание, изкоп в тротоар с плочи от 88 м.
   19.Участък 19: от нова ш. 612-111-10-42С на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , изкоп в тротоар от 81 м.
   20.Участък 20: от нова ш. 612-111-10-42В на ул.”Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ , сондаж от 9 м. на ул.“Хр.Генчев“, до нова ш. 612-111-10-40А и от нея през нова ш. 612-111-10-42А, до сградата на ул.“Преслав“ № 50, изкоп в тротоар с плочи от 88 м. и бетон от 34 м.
   21.Участък 21: от нова 612-111-10-40А на ул.“Хр.Генчев“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ изкоп в тротоар с плочи от 92м.
   22.Участък 22: нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“,  до нова ш. 612-111-10-40С, на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“ и от нея до сградите №№46а и 46 б на ул.“Преслав“, изкоп в тротоар с плочи 144м. и 15 м. бетон.
   23.Участък 23: от нова ш.612-111-10-40С на ул.“Селиолу“ и ул.“Преслав“, сондаж от 6 м. на ул.“Селиолу“до нова ш. 612-111-10-40D и от нея до вх.1, 2 и 3 на сградата на ул.“Преслав“ № 32, изкоп в тротоар с плочи от 66м. и настилка с асфалт от 21м.
   24.Участък 24: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, до нова ш. 612-111-10-40А2, изкоп в тротоар с плочи от 84 м.
   25.Участък 25: от нова ш. 612-111-10-40А2 на бул.“Велики Преслав“ и ул.“Селиолу“ до нова ш. 612-111-10-40А1 и отклоненията към блока с №№30,38 и 40 на бул.“Велики Преслав“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 109 м.
   26.Участък 26: от нова ш.612-111-10-40D на ул.“Преслав“ и ул.“Селиолу“, сондаж от 11м. на ул.“Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40Е
   27.Участък 27 от нова ш. 612-111-10-40, на ул.”Селиолу“ и бул.“В.Преслав“ до нова ш. 612-111-10-40А  на  бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“ и отклоненията към блок №№ 44, 46, 48, 52, 54 и 56 на бул.“В.Преслав“, изкоп в тротоар с плочи от 113 м.
   28.Участък 28:  от нова ш. 612-111-10-40А  на  бул.“В.Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж на ул.“Хр.Генчев“ от 9 м. до  нова ш. 612-111-10-42В и от нея до блок №№ 58 и 60 на  бул.“В.Преслав“, изкоп от 50 м. в терен без настилка.
   29.Участък 29: от нова ш. 612-111-10-42D на ул.“Преслав“ и ул.“Хр.Генчев“, до  нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, изкоп в тротоар с плочи от 105 м.
   30.Участък 30: от нова ш. 612-111-10-42L на ул.“В.Папазов“ и ул.“Хр.Генчев“, сондаж от 18 м. на ул.“В.Папазов“ и изкоп от 15 м. в бетон ,до нова ш. 612-111-10-42М и от нея до сградата с № 30 на ул.“Алдемировци“ № 30, изкоп от 18 м. в асфалт и 31 м. в плочки.
   31.Участък 31:   от съществуваща ш. 612-111-36-04 на ул.“Селиолу“ и ул.“В Папазов“,сондаж от 8 м. на ул.“В.Папазов“ до нова ш. 612-111-36-04-А, и с отклонение до границата на блока с № 17 , до нова ш. 612-111-36-04А1, изкоп в тротоар с плочи от 73м.
   32.Участък 32:  от нова ш. 612-111-36-04А1 на ул.“В.Папазов“, до  нова ш. 612-111-36-04Е, отклонения до границата на блок 20 на ул.“Хр.Генчев“ и № 23А на ул.“В.Папазов“ изкоп в тротоар от 57 м.
   33.Участък 33: от нова ш. 612-111-33-06А  на ул.“Ст.Изворски“, до нова ш. 612-111-33-06Б  в междублоково и отклонение към вх.1, 2 и 3 на блок № 1 на ул.“Хр.Генчев“, изкоп в зелено с дължина 80м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 26.10.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-13438/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на  „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № SH_PP1_IN_0001_PONO1_4011, на ул.“Вичо Папазов“ № 22.
   Разрешително за разкопаване №46/19.07.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  01.08.2017 г. – 31.10.2017г.
   Изпълнител: „Виваком” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 148116282 представлявано от Златомир Николов – управител, с GSM: 0878900659.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Златомир Николов, с GSM: 0878900659.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3.Златомир Николов – „Виваком” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1585 /  24.07.  2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-035/17.07.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: от съществуваща ш. 612-1V-13-08 на ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Цар Иван Александър“ , по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“, до нова ш. 612-1V-13-08А  на ул.“Цар Освободител“, сондаж от 10 м. на ул.“Хан Аспарух“ и отклонение до блока на ул.“Цар Иван Александър“№ 5, изкоп в тротоар с плочи от 55 м. и изкоп в зелено от 29 м.
   2.Участък 2:  от нова ш. 612-1V-13-08А  на ул.“Цар Освободител“, отклонение към блок №№ 17, 19,21 и 23 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 50 м.
   3.Участък 3: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към блок №№ 1 и 3 ,изкоп в тротоар с плочи от 22 м. и изкоп в зелено от 31 м.
   4.Участък 4: от съществуваща ш. 612-1V-13-09 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 7 м. на улицата и отклонение до вх.1 и вх.2 на блока с № 9, изкоп в тротоар с плочи от 27 м.
   5.Участък 5: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блок №№13 и 15 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 39 м.
   6.Участък 6: от съществуваща ш. 612-1V-13-02 на ул.“Хан Аспарух“ , отклонение до жилищната сграда с № 10 ,изкоп в тротоар с плочи от 30 м.
   7.Участък 7: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“, отклонение към блока с № 17 на ул.“Цар Иван Александър“, изкоп в тротоар с плочи от 15 м.
   8.Участък 8: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Хан Аспарух“ и „Цар Иван Александър“ по западния тротоар на ул.“Хан Аспарух“ , до нова ш. 612-1V-13-07С, изкоп в тротоар с плочи от 63 м.
   9.Участък 9: от нова ш. 612-1V-13-07С на ул.“Хан Сабин“, през нова ш. 612-1V-13-07D до нова ш. 612-1V-13-07Е и отклонението до блок № 8 на същата улица ,изкоп в тротоар с плочи с дължина 87м. и през вход към вътрешен двор с асфалтова настилка с дължина 12 м.
   10.Участък 10:  от нова ш. 612-1V-13-07Е на ул.“Сабин“, отклонение до двата входа на блока с № 8А на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 28 м. и изкоп в зелено с дължина 29 м.
   11.Участък 11:  от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, сондаж от 7м. на ул.“Цар Иван Александър“ и отклонение до блока № 31, изкоп в тротоар с плочи с дължина 17 м.
   12.Участък 12: от съществуваща ш. 612-1V-13-06 на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блока с № 20 на ул.“Ал.Константинов“ и  с №28 на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1V-13-07А  изкоп в тротоар с плочи 41 м. и в бетонов тротоар 22м.
   13.Участък 13  от нова ш. 612-1V-13-07А на ул.“Цар Иван Александър“ и ул.“Хан Тервел“, отклонения към блок № 26 и  блок 26А изкоп в тротоар с бетонова настилка с дължина 16 м. ,изкоп в тротоар с плочи 23м., в зелено 4м. и в настилка от перфорирани редени плочи 9м.
   14.Участък 14: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, отклонения към жилищни сгради с №24 на ул.“Ал.Константинов“ и № 29 на ул.“Цар Освободител, изкоп в тротоар с плочи от 15 м.   и 4 м. в настилка от перфорирани плочи.
   15.Участък 15: от съществуваща ш. 612-1V-21-16 на ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Цар Освободител“, сондаж от 13м. на ул.“Цар Освободител“ и отклонения към блок №8, вх 1 и вх.2 и към блок № 6, вход 1 и 2, изкоп в тротоар с плочи от 97  и   в зелено 6 м.
   16.Участък 16: от съществуваща ш. 612-1-22-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонение към блока на ул.“Цар Освободител“ с № 10, изкоп в тротоар с плочи с дължина  21 м. , изкоп в зелено от 14м. и в асфалтова пешеходна алея от 4 м.
   17.Участък 17: от съществуваща ш. 612-11-10-29 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към  блока на ул.“Цар Освободител“ № 12, изкоп в тротоар с плочи 3 м., в  зелено с дължина 45 м. и в пешеходна асфалтова алея, изкоп с дължина 6 м.
   18.Участък 18: от съществуваща ш. 612-11-10-28 на бул.“Симеон Велики“, отклонение към блока на ул.‘Цар Освободител № 14, изкоп в тротоар с плочи с дължина  15 м. , изкоп в зелено от 41м. и в асфалтова пешеходна алея с дължина 6 м.
   19.Участък 19: от съществуваща ш. 612-1-23-01 на ул.“Алеко Константинов“, отклонения към блок № 11 и 13 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи с дължина 25м. и в зелено с дължина 4м.
   20.Участък 20: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар освободител“, отклонения към блок №№33 и 41, изкоп в тротоар с плочи с дължина 34 м. и през  асфалтова пътека към двора  изкоп с дължина 4 м.
   21.Участък 21: от съществуваща ш. 612-1-21-14 на ул.“Цар Освободител“,  сондаж от 7 м. на ул.“Хр.Смирненски“ и отклонение към блока с № 15 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи 17 м. и в асфалтов тротоар с дължина 21 м.
   22.Участък 22: от съществуваща ш. 612-1V-13-05 на ул.“Цар Иван Александър“ , отклонение към блока на ул.“Хр.Смирненски“ № 15А, изкоп в тротоар с плочи с дължина  31 м., 2м. в бетонова настилка , изкоп от 10 м. в асфалтова дворна настилка и в зелено изкоп с дължина 24 м.
   23.Участък 23: от съществуваща ш. 612-1V-13-04 на ул.“Цар Иван Александър“, отклонение към жилищната сграда на същата улица с №44, изкоп в тротоар с плочи с дължина 6 м.
   24.Участък 24: от съществуваща ш. 612-1-21-13 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към  блока с №№16 и 18 на ул.“Хан Крум“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 24 м. и изкоп в дворна настилка с асфалт, с дължина 36 м.
   25.Участък 25: от съществуваща ш. 612-1-21-13А на ул.“Цар Освободител“, отклонение към жилищната сграда с № 55 на същата улица, изкоп в тротоар с плочи от 27 м. и 3 м. бетон
   26.Участък 26: от съществуваща ш. 612-1-21-12 на ул.“Цар Освободител“ и ул.“Хан Омуртаг“, сондаж от 5 м. на улица „Хан Омуртаг“ и отклонение до жилищната сграда с № 57 на ул.“Цар Освободител“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 12м.
   27.Участък 27: от съществуваща ш. 612-1-21-12-2 на ул.“Цар Освободител“, отклонения към блок №№ 61 и 63 на същата улица, изкоп с дължина 9м. в тротоар с плочи.
   28.Участък 28: от съществуваща ш. 612-1V-13-03 на ул.“Цар Иван Александър“, сондаж от 9 м. на ул.“Хан Омуртаг“, до нова ш. 612-1V-13-03А и от нея отклонения до блок №№ 11 и 11А, изкоп в тротоар с плочи с дължина 47 м.
   29.Участък 29: от нова ш. 612-1V-13-03А на ул.“Цар Иван Александър“, до нова ш. 612-1-21-12С, изкоп в тротоар с плочи от 67 м. и 3м. през вход към вътрешен двор от паваж.
   30.Участък 30: от нова ш. 612-1-21-12С на ул.“Цар Иван Александър, отклонение към блока с № 16 на ул.“Рафаил Попов“, до нова ш. 612-1-21-12В   изкоп в тротоар плочи, с дължина 73 м и 4м. в бетон.
   31.Участък 31: от нова ш. 612-1-21-12В на ул.“Рафаил Попов“, отклонение към жилищната сграда  на същата улица с № 22, изкоп в тротоар с плочи 24м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 26.10.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-13438/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_1051 на ул.“Цар Иван Александър“ № 20.
   Разрешително за разкопаване №47/19.07.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  01.08.2017 г. – 31.10.2017г.
   Изпълнител: „СИТИКОМ РИЛА” ООД – Самоков, с ЕИК 130387842, с адрес на управление гр.Самоков, ул. „Димитър Димов“ №1, представлявано от Венелин Гюлев – управител, с GSM: 0888653205 и технически ръководител Валентин Димитров с GSM: 0887222534.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Валентин Димитров с GSM: 0887222534.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3.Валентин Димитров – технически ръководител от „СИТИКОМ РИЛА” ООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1584 /  24.07.  2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-035/17.07.2017г. от “Ентърпрайз Комюникейшен Груп” ООД, с ЕИК 17515725, с адрес гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №2, с управител Васил Иванов Ботушаров и Георги Александров Георгиев, упълномощен представител на „БТК“ ЕАД.

    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на следните участъци:
   1.Участък 1: от съществуваща ш.IV-22-04 на ул.“Съединение“ и ул.“Х.Димитър“, изкоп по северния тротоар с плочи на ул.“Съединение“ до вход А, Б и В на блока с № 86, с обща дължина 51м. и 15м. в зелено.
   2.Участък 2: от съществуваща ш.IV-22-04 на ул.“Съединение“ и ул.“Х.Димитър“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 68 м. , до нова ш. 612-IV-22-04А на ул.“Х.Димитър“ и ул.“Сан Стефано“.
   3.Участък 3: от нова ш.612-IV-22-04А сондаж от 8 м. на ул.“Х.Димитър“ до нова ш. 612-IV-22-04-N12  и  по южния тротоар на ул.“Сан Стефано“ през нова ш. 612-IV-20-04N11 на ул.“Сан Стефано“  до нова ш. 612-IV-20-04N10 изкоп в тротоар с плочи с дължина 178м.
   4.Участък 4: нова ш. 612-IV-22-04-N12  сондаж от 5 м. на ул.“Сан Стефано“ и отклонение до сградата на ул.“Сан Стефано“ № 28  и от нея , по западния тротоар на ул.“Х.Димитър“, до сградата с № 90, на ул.“Съединение“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 99 м.
   5.Участък 5: от нова ш. 612-IV-20-04N10 на ул.“Сан Стефано“ и ул.“Г.Бенковски“, по източния тротоар на ул.“Г.Бенковски“, изкоп в тротоар с плочи от 53 м , сондаж от 5м. на  ул.“Г.Бенковски“ до сградата на същата улица с №5.
   6.Участък 6: от нова ш. 612-IV-20-04N10 на ул.“Сан Стефано“ и ул.“Г.Бенковски“,сондаж  от 7 м.на ул.“Сан Стефано“ до нова ш. 612-IV-20-04N4 и  отклонение до  блока с № 38 на ул.“Сан Стефано“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 53м.
   7.Участък 7: от нова ш. 612-1V-20-04N4 на ул.“Сан Стефано“ и ул.“Г.Бенковски“, сондаж от 6 м. на ул.“ ул.“Г.Бенковски“ и до съществуваща ш. 612-1V-20-06 на ул.“Васил Левски“ , изкоп в тротоар с плочи с дължина 50 м.
   8.Участък 8: от съществуваща ш. 612-IV-20-07 на ул.“В.Левски“ ,отклонения до жилищната сграда с №№ 29,29А и 29Б на същата улица, изкоп в тротоар с плочи с дължина  40 м.
   9.Участък 9: от съществуваща ш. 612-IV-20-05 на  ул.“В.Левски“,сондаж на улицата от 10 м.  до нова ш. 612-IV-20-05Е  , отклонение до сградата с №14, вх.1 и 2 на същата улица,   и от същата шахта, отклонение до сградата с № 2 на ул.“Акварел“, изкоп в тротоар с плочи от 51 м.
   10.Участък 10: от нова ш. 612-IV-20-05Е  на  ул.“В.Левски“, сондаж от 7м. на ул.“Акварел“ и до нова ш. 612-IV-20-05Н, изкоп в тротоар с плочи с дължина 62 м.
   11.Участък 11: от нова ш. 612-IV-20-05Н отклонение до жилищна сграда с № 26, на ул.“Васил Левски“ и до нова ш. 612-1V-20-05I, изкоп в тротоар с плочи с дължина 57м.
   12.Участък 12: от нова ш. 612-1V-20-05I на ул.“Васил Левски“ и ул.“Шипка“, отклонения до имоти №№ 3 и 5 на ул.“Шипка“, изкоп в тротоар с плочи с дължина 46 м. и в зелено 20 м.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 26.10.2016г. и МВР Шумен с УРИ 869000-13438/12.10.2016г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр.Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство. Шкаф № № SH_PP1_IN_0001_PONO1_3021, на ул. “Съединение“ № 86.
   Разрешително за разкопаване №48/19.07.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  01.08.2017 г. – 31.10.2017г.
   Изпълнител: „Тел Сат Инженеринг” ЕООД, с ЕИК 102858543, с адрес на управление гр. Бургас, ЖК „Братя Миладинови“, бл. 128, вх. А, ет. 3, представлявано от Димитър Георгиев Стойчев – управител, с GSM: 0887455445.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Димитър Георгиев Стойчев, с GSM: 0887455445.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3.Димитър Георгиев Стойчев – „Тел Сат Инженеринг” ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1593 /  25.07.  2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № УТ-09-040/18.07.2017г. от, с ЕГН, с адрес гр.Шумен, ул.“Колю Фичето“ №9, с GSM: 0888328058.

    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на ул. „Гиньо Писков“ №21. Организацията се въвежда във връзка с изграждане на ВиК връзки към имот УПИ IX-6297, намиращ се на №21.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 21.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-7886/29.06.2017г..
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “Жилищна сграда и гараж“, кв.224. Обектра се намира на адрес ул. „Гиньо Писков“ №21.
   Разрешително за строеж №55/08.04.2016г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  27.07.2017 г. – 09.08.2017г.
   Изпълнител: „БИЛД“ ЕООД, с БУЛ: 127527661, с адрес гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №67, вх.2, ет.7, ап.37, представлявано от Розалин Петров Стоев – управител, с GSM: 0896861111.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Розалин Петров Стоев, с GSM: 0896861111.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3.Розалин Петров Стоев – „БИЛД“ ЕООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   27 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1604 / 25.07.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № 26-00-1915/15.06.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов

    Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението  по ул”Дедеагач”,  ул.“Лозенград“ и ул.“Родопи“ и ул.“Тракия” свързан с изпълнение на СМР по тротоарите за полагане на кабелна мрежа с изпълнението на обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“. При изпълнението на строителство ще се правят изкопни работи по самия тротоар, което ще заема на места цялата широчина на тротоара.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от  Община Шумен на 12.2016г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-16026/13.12.2016г..
   Организацията се въвежда във връза с:   Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“ и  Разрешително за разкопаване №20/12.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  24.07.2017 г. – 24.08.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – Технически ръководител
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците”.
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   20 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   №РД-25-1549/19.07.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № 26-00-1749/06.06.2017г. от „Атрактив хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25 и с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на Кръстовището на ул”Васил Друмев” и ул. „Кирил и Методий“, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на нов тротоар и заемането на тротоара и част от уличното платно на кръстовището.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрени проекти от Община Шумен на 18.07.2017г. и МВР Шумен с УРИ 869000-8868/14.07.2017г.
   Организацията се въвежда във връзка с обект:
   “Едноетажна сграда – дентален център”
   ПЕРИОД на ВОБД: 24.07.2017 г. – 24.08.2017г.
   Изпълнител: „Атрактив Хаус“ ООД, ЕИК 202904276 с адрес гр.Шумен, ул.“Георги Кирков“ №25, с представител Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Орлин Чакъров, с GSM: 0896870007.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Орлин Чакъров – управител на „Атрактив Хаус“ ООД.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   20 юли 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД-25-1548/19.07. 2017г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със Удостоверение за ремонт №УТ-40-034/25.04.2017г. издадено на Община Шумен.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по бул. „Симеон Велики“, двупосочно от ЖП Надлеза до бензиностанция „ЕКО“.
   Временната организация се въвежда във връзка с изпълнение на СМР за ремонт на кръстовищата на бул. „Симеон Велики“ с ул. „Спортист“ и ул. „Строител“, с цел изграждане на кръгови кръстовища и свързаните с дейността СМР.
   Временната организация да се извършва съгласно “Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците” и одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 25.04.2017г. и МВР-Шумен с УРИ:869000-4780/12.04.2017г.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ: Реконструкция кръстовища на бул. ,,Симеон Велики” – гр.Шумен, с издадено Удостоверение за ремонт №УТ -40-034/25.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 18.07.2017 г. – 18.08.2017г.
   Инвеститор: „Практикер Ритейл“ ЕООД
   Строител: „Хидрострой“ АД, с ЕИК: 103029862, с адрес, гр.Варна, офис Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №1. Ръководител на обекта Енчо Енчев с GSM: 0888306869.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Енчо Енчев – Ръководител на обекта от фирма „Хидрострой“ АД.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Енчо Енчев – представител на „Хидрострой“ АД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително – монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   30 юни 2017 г.

   Временна организация на движението по бул. Симеон Велики“ в района на стадиона

   Въвежда се временна организация на движението на автомобили във връзка с изграждането на кръговите кръстовища по бул. „Симеон Велики“ срещу магазини „Практикер“ и  „Кауфланд“, на разклона за жп прелеза и на ул. „Строител“. През следващата седмица е планиран демонтаж на светофарните уредби в участъка на строителните дейности.
   От общинската администрация призовават гражданите  и водачите на моторни превозни средства да бъдат по-внимателни. Шофьорите трябва да намаляват скоростта в района, за да се избегнат пътни инциденти. Ремонтът на двете кръстовища ще приключи до месец и половина, обещават строителите.
   С изграждането на новите кръстовища ще се подобрят условията за движение и ще се обнови градската среда.  Те се изграждат изцяло за сметка на инвеститора „Видеолукс“, който в момента строи магазин на „Практкикер“ на мястото на бившата маслобойна. Изпълнител на реконструкцията е фирмата „Хидрострой“ АД, Варна.  Първото кръстовище е с намален габарит и ще бъде с диаметър 6 метра на вътрешния кръг и още два метра застъпваща лента. Второто, на отбивката за жп прелеза, ще бъде с диаметър 15 метра.


   23 юни 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1326/ 23.06.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. № 26-00-1915/15.06.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Руменов Максимов

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението по ул”Дедеагач”, ул.“Лозенград“ и ул.“Родопи“ и ул.“Тракия” свързан с изпълнение на СМР по тротоарите за полагане на кабелна мрежа с изпълнението на обект: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“. При изпълнението на строителство ще се правят изкопни работи по самия тротоар, което ще заема на места цялата широчина на тротоара.
   Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от Община Шумен на 12.2016г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-16026/13.12.2016г..
   Организацията се въвежда във връза с: Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“ и Разрешително за разкопаване №20/12.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 23.06.2017 г. – 23.07.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадур Хачадурян – управител и Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899140309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Йорданов Иванов – Технически ръководител
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   19 юни 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1263/16.06.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №26–09-024/13.06.2017г. от “Тони“ ЕООД, ЕИК 127036687 с адрес гр.Шумен, ул.“Самара“ №5, вх.2, ап.20, представлявано от Янка Антонова Тодорова.

   Н А Р Е Ж Д А М :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на
   ул. ”Цветан Зангов“, свързан с изграждането на ВиК връзки към имот УПИ LXIII, кв.340.
   При изпълнението ще се заемат части от пътното платно и тротоара. Временната организация се изпълнява по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от Община Шумен на 15.06.2017г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-6632/07.06.2017г..
   Организацията се въвежда във връза с обект:
   Цех за ремонт на ел. Двигатели и заведение за бързо хранене в УПИ LXIII, кв.340,
   с Разрешително за строеж №241 от 30.11.2016г.
   ПЕРИОД на ВОБД: 19.06.2017 г. – 05.07.2017г.
   Изпълнител: “Стронг строй“ ЕООД, ЕИК 127612001 с адрес гр.Шумен, ул.“Панайот Волов“ №42, представлявано от Ниязи Ахмед Ахмед.
   За отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Ниязи Ахмед Ахмед – технически ръководител.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1.Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2.инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ниязи Ахмед Ахмед – технически ръководител.
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   15 юни 2017 г.

   З А П О В Е Д

   №  РД – 25 – 1239/ 13.06.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със Удостоверение за ремонт №УТ-40-034/25.04.2017г. издадено на Община Шумен.

   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по бул. „Симеон Велики“, двупосочно от ЖП Надлеза до бензиностанция „ЕКО“.
   Временната организация се въвежда във връзка с изпълнение на СМР за ремонт на кръстовищата на бул. „Симеон Велики“ с ул. „Спортист“ и ул. „Строител“, с цел промяна на постоянната организация на движение в кръстовищата от тип – светофарни кръстовища, в тип – кръгови кръстовища.
   Временната организация да се извършва съгласно “Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците” и одобрени проекти по част: ВОБД от Община Шумен на 25.04.2017г. и МВР-Шумен с УРИ:869000-4780/12.04.2017г.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ:   Реконструкция кръстовища на бул. ,,Симеон Велики” – гр.Шумен, с издадено Удостоверение за ремонт №УТ -40-034/25.04.2017г.
   ПЕРИОД на ВОБД:  14.06.2017 г. – 16.07.2017г.
   Инвеститор: „Практикер Ритейл“ ЕООД
   Строител: „Хидрострой“ АД, с ЕИК: 103029862, с адрес, гр.Варна, офис Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №1. Ръководител на обекта Енчо Енчев с GSM: 0888306869.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Енчо Енчев – Ръководител на обекта от фирма „Хидрострой“ АД.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1. Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2. инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Енчо Енчев – представител на „Хидрострой“ АД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително – монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   12 юни 2017 г.

   Промени в организацията на движение за „Шумен рок фест“

   Промените се въвеждат със заповед на кмета Любомир Христов във връзка с провеждане на рок фестивала в Шумен на 16 и 17 юни, петък и събота. В заповедта се посочва, че паркингът пред Информационния център на Паметник „Създатели на българската държава“ трябва да бъде освободен от автомобили за времето от 9.00 часа на 16 юни до 1.00 часа на 17 юни и от 16.00 часа на 17 юни до 1.00 часа на 18 юни.
   Въвежда се еднопосочно движение на МПС, както следва:
   По пътя „1300 години България“ в посока от Паметника „Създатели на българската държава“ от 16.00 часа на 16 юни до 1.00 часа на 17 юни и от 16.00 часа на 17 юни  до 1.00 часа на 18 юни.
   От паркинга пред Информационния център на Паметник „Създатели на българската държава“ в посока към Стария град до паркинга на Комплекс „Шуменско плато – Стъклото“ от 16.00 часа на 16 юни до 1.00 часа на 17 юни и от 16.00 часа на 17 юни до 1.00 часа на 18 юни.
   Временната организация на движението да бъде изпълнена съгласно Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройство от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
   Поставянето на вертикалната сигнализация ще бъде изпълнено от ОП „Строителство и благоустройство” под ръководството на Владимир Събев, ст. експерт в отдел ИСД, до 15.30 часа на 16 юни.


   12 юни 2017 г.

   З А П О В Е Д
   № РД – 25 – 1195/ 09.06. 2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №26-00-1710/02.06.2017г. от „ДИНС – КОНСУЛТ“ ООД, гр. Шумен.

   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

   Въвеждам временен режим на движение на МПС без спиране на движението по ул. „Цар Иван Александър“, от ул. „Станционна“ до ул. „Хан Кубрат“ , като се забранява паркирането и престоя на МПС върху пътните платна в двете посоки и се ограничава скоростта на движение в района до 20км/час – по приложена схема. При необходимост от товаро-разтоварни работи се разрешава затварянето на северното пътно платно по Приложение №14, към чл.60, ал.2.
   Временната организация да се извършва съгласно Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и по приложените към заповедта схеми и приложения.
   Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ:   Изпълнение на проектиране и СМР, във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС ул. Цар Освободител №1, гр.Шумен.
   ПЕРИОД на ВОБД:  09.06.2017 г. – 03.10.2017г.
   Изпълнител: ГБС – Варна АД, с ЕИК 13008721, гр. Варна, ул. „Райко Даскалов“ №53, район Младост и технически ръководител на обекта Борис Илич Голант.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Борис Илич Голант – технически ръководител на обекта.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното премахване в следния състав:
   1. Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2. инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Борис Илич Голант – представител на ГБС – Варна АД
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация и безопасност на движението при извършване на строително – монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.


   07 юни 2017 г.

   ЗАПОВЕД
   № РД-25-1149 / 06.06.2017 г.
   гр.Шумен

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  на основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №26–00-1012/29.03.2017г. от “Нетуоркс-България”ЕООД, ЕИК 117619271 с адрес гр.Русе, ул.“Църковна независимост“ №18-партер с управител Свилен Максимов

   Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

   Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението  на ул”Белемекен“.
   При изпълнението ще се заемат  части от тротоара. Временната организация се изпълнява по съответните приложения на Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците по одобрен проект от  Община Шумен на 08.10.2015г. и съгласуван в КАТ с УРИ 869000-10596/08.09.2015г..
   Организацията се въвежда във връза с:   Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр.Шумен – етап 2“.
   ПЕРИОД на ВОБД:  07.06.2017 г. – 07.07.2017г.
   Изпълнител: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, Бул.”Симеон Велики” №9, ЕИК 127560686 представлявано от Вахаршак Хачадурян – управител и Технически ръководител Ивелин Иванов – GSM: 0899 140 309.
   За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, определям Технически ръководител Ивелин Йорданов Иванов – GSM: 0899 140 309.
   Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци и за нейното премахване в следния състав:
   1. Владимир Събев – представител на Община Шумен;
   2. инсп.Мирослав Миронов – представител на ОД на МВР Шумен – ПП;
   3. Ивелин Иванов – Технически ръководител
   Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по пътищата и улиците.”
   Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.
   ЛЮБОМИР ХРИСТОВ                             
   КМЕТ  НА ОБЩИНА  ШУМЕН


   09 май 2017 г.

   Въвежда се промяна в движението на автомобили за Деня на Шумен

   Във връзка с честването на 11 май – Ден на Шумен и провеждането на IX Национален фестивал на мажоретния танц „Мадарски конник” се въвежда промяна в движението на моторни превозни средства в Шумен.
   Временно се спира движението на моторни превозни средства:
   1.По бул. „Славянски” /от ул. „Карел Шкорпил” до ул. „Адам Мицкевич”/ на 11 май от 8.30 до 13.30 ч.
   2.По бул. „Славянски” /от ул. „Карел Шкорпил” до ул. „Адам Мицкевич”/ на 13 май от 10.00 ч. до 19.00 ч.
   Поетапно спиране движението на моторни превозни средства:
   1. По бул. „Симеон Велики” /от ул. „Иван Асен II”/ в югозападна посока и по ул. „Георги С. Раковски” /до паркинга пред парк „Кьошкове”/ на 11 май от 17.00 до 19.00 ч.
   2. По ул. „Георги С. Раковски” /от паркинга пред Лесопарк „Кьошкове”/ и по бул. „Симеон Велики” в североизточна посока /до ул. „Иван Асен II”/ на 11 май от 20.00 до 22.00 ч.
   3. По ул. „Климент Охридски” /от бул. „Славянски”/, по бул. „Славянски” /от ул. „Климент Охридски” до ул. „Карел Шкорпил”/, по ул. „Панайот Волов” /до бул. „Славянски” на 13 май от 14.00 до 14.30 ч.
   Специален охранителен екип ще осигури свободен пропускателен режим в рамките на града на ТИР – влекач с регистрационен № Н 3574 ВМ и платформа с регистрационен № Н 7154 ЕЕ на 11 май от 10.00 до 22.00 ч. по повод провеждането на „ШУМНО” HOUSE TRUCK PARTY С УЧАСТИЕТО НА DJ DIASS & DIVA VOCAL И ПОДГРЯВАЩИТЕ DJ SVETLIO И DJ FILIP


   21 април 2017 г.

   Промяна в организацията на движение по две улици в Шумен заради премахване на опасни дървета

   Въвежда се временна промяна в движението на автомобили по две улици в Шумен в събота, на 22 април заради премахване на опасни тополи.
   От 9.00 до 14.00 часа временно се спира движението на автомобили по улица „Дунав" заради отстраняване на опасни дървета в района.
   Временна промяна в организацията, но без спиране на движението, се въвежда и по улица „Ген. Драгомиров” до бл. 22 и бл. 24 от 14.00 до 17.00 часа също на 22 април, събота. Там също ще бъдат премахнати стари дървета.


   06 април 2017 г.

   Промяна в движението на автомобили по време на планинското състезание „Валерий Великов”

   Въвежда се временна промяна за движение на автомобили във връзка с мемориала „Валерий Великов”. Планинската надпревара ще се състои на 8 и 9 април (събота и неделя). За осигуряване на безопасни условия за провеждане на състезанието ще бъде спряно движението на автомобили по ул. „Раковски”, от ул.„Райна Княгиня” до входа на Пивоварен завод „Шуменско пиво” за времето от 11.00ч. до 18.30 ч. на 08.04.2017 г.,събота и от 9.00 ч. до 16.30 ч. на 09.04., неделя.
   По същото време, от 11.00 ч. до 18.30 ч. на 08.04., събота и от 9.00 ч. до 16.30 ч. на 09.04., неделя ще бъде затворен за движение и пътят за Стария град от портала на „Шуменско пиво” до вила „Пазачница”, като обходен маршрут за с. Новосел ще се използва републиканският път Е70.
   Забранява се движението и по пътя от "Гроба на курсистите" до Стария град и от прекия път за село Новосел от кръстовището до Стария град към Шумен от 11.00 ч. до 18.30 ч. на 08.04., събота и от 9.00 ч. до 16.30 ч. на 09.04., неделя.
   Паркингът пред входа на парк „Кьошкове” трябва да бъде освободен от автомобили от 06.00 ч. на 08.04. до 16.30 ч. на 09.04. Като паркинг за публиката е определена крайната дясна лента на северното платно на бул.„Симеон Велики” от ул. „Ген. Столетов” до ул. „Раковска”. От 10.00 часа на 8 април до 16.30 часа на 9 април временно се закрива и автобусната спирка в този участък.


   14 март.2017 г.

   Пътят за село Новосел вече е отворен за движение

   Пътят за село Новосел ( SHU 1182) вече е отворен за автомобили.
   Участъкът от ул. „Стара планина” в Шумен до моста над пътя Лозево-Кочово е разчистен от падналите клони и дървета и от натрупания сняг.
   Движението на моторни превозни средства е възстановено.


   13 март 2017 г.

   Затварят пътя за Новосел заради паднали дървета

   От днес, 13 март, понеделник се затваря за движение пътят Шумен-Новосел / SHU 1182 / в участъка от ул. „Стара планина” в град Шумен до моста над пътя Лозево-Кочово.
   Ограничителните мерки се предприемат поради паднали напречно на пътното платно цели дървета, които пречат на движението на моторните превозни средства. Преминаването през този участък ще бъде възстановено след разчистване на района и при подходяща метеорологична обстановка, за което гражданите ще бъдат допълнително информирани, съобщават от дирекцията по устройство на територията към Община Шумен.
   От общинската администрация съобщават още, че шофьорите на автомобили могат да използват пътя в участъка от ул. „Ген. Драгомиров” до Лозево, Новосел, Средня и Черенча – път I-4. Той е проходим при зимни условия.

Дейности

Skip to content