СПИСЪК НА УПРАВЛЯВАНИТЕ АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  ОД 07_01-02
 / в приоритетен ред/
Наименование на Общинската дейност/обект/проект:
 Аспект
 Дейност/процес  Източник  Аспект  Тежест  Значимост
ниска/средна/
висока
1. Изпускане на вредни емисии;
запрашаване

Автомобилен
транспорт

 Въздух  179  ниска
Изпускане вредни емисии;
запрашаване

Локални
отоплителни
инсталации

Изпускане вредни емисии,
вследствие производствени
процеси или аварии;
запрашаване

Производствени предприятия

2. Отпадъци 439 висока
2.1. Генериране на отпадъци от
бита; замърсяване площите за
обществено ползване и образуване на
нерегламентирани сметища
население Битови отпадъци
Генериране на битови отпадъци замърсяване на обществени площи Фирми
2.2. Генериране на производствени отпадъци в следствие на производствени процеси; замърсяване на различни компоненти на околната среда Производствени
предприятия
Производствени отпадъци
2.3. Изхвърляне на строителни отпадъци в следствие на СМР; замърсяване на земната повърхност ; създаване на локални нерегламентирани сметища Строителни фирми Строителни
отпадъци
3. Замърсяване на подпочвените води Недобре работеща канализационна система Води 219 ниска
Заустване на отпадъчни води във водните басейни; Производствени
предприятия
Замърсяване на повърхностните води с битово-фекални води Население, административни сгради

Дейности

Skip to content