КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 240/ 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 239 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лескорект” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Електрозахранване за обект: „Жилищна сграда с офис и гараж в УПИ VII-293, кв. 643-а по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 528, 00 лв. ( Две Хиляди петстотин двадесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.01.2020 г. до 18.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 238 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Веста Транс“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Веста Транс“ ООД
ОБЕКТ: „Ремонт на подход към автомобилен портал на имот на „Веста Транс“ ООД, ул.“Индустриална“ №1
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ, със собствени сили и средства.
СРОК: От 23.12.2019 г. до 12.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 237/ 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 236 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 235 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 234 / 17.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Нели М… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОЛВИС“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на: външно ел. захранване на жилищна сграда УПИ ХХVIII-6215, кв. 232, ул. “П. Българанов“ №12“
ДЕПОЗИТ: 80, 00 лв. ( Осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 17.12.2019 г. до 20.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 233 / 13.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод и външна канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II-1024, кв. 479“ с дължина на водопродова – 80 м. и канализация – 310 м., ПИ 83510.10.1024, м-ст „Сакарка“
ДЕПОЗИТ: 1 600, 00 лв. ( Хилява и шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК От 17.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 232 / 13.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Ген. Скобелев“ № 32.
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ, със собствени сили и средства.
СРОК От 16.12.2019 г. до 27.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 231 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Хубан Д… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.652.603, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 120,00 лв. ( Сто и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК От 12.12.2019 г. до 18.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 230/ 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 229 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 228 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 227 / 05.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за поземлен имот 83510.660.147“, ул. „Ген. Скобелев“ № 32
ДЕПОЗИТ: 550, 00 лв. ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 06.12.2019 г. до 13.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 226 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК-6 пред ПИ 83510.660.498, захранена от ТП „Оборище“ до ел. табло ТЕПО пред УПИ IV-450, кв. 77 по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.450 по Кадастрална карта на града, по ул. „Ф. Тотю“, за захранване на обект: „Едноетажно допълващо застрояване – заведение за хранене към семеен хотел“
ДЕПОЗИТ: 700, 00 лв. ( Седемстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 12.12.2019 г. до 22.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 225 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 01.12.2019 г. до 08.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 224 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 01.12.2019 г. до 08.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 223 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ивайло С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.649.273, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 100,00 лв. ( Сто лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 10.12.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 222 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 221/ 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 220 / 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 219 / 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 218 / 25.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за поземлен имот 83510.660.147“, ул. „Ген. Скобелев“ № 32
ДЕПОЗИТ: 550, 00 лв. ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 27.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 217 / 25.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Росен Д… Е…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ III-322, кв. 215 по регулационния план нс гр. Шумен, имот с идентификатор ПИ 83510.676.322, ул. „Вардар“ № 43
ДЕПОЗИТ: 800, 00 лв. ( Осемстотин лв. и нула ст.)
СРОК От 27.11.2019 г. до 28.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 216/ 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 215 / 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 214 / 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 213 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Полагане дренаж и хидроизолация на основи на ул. „Христо Генчев“ № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК От 20.11.2019 г. до 10.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 212 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 20.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 211 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 20.11.2019 г. до 30.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 210 / 18.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Сечкин А… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда с дворно място“, гр. Шумен, ПИ 83510.676.5, ул. „Цар Самуил“ № 8Б
ДЕПОЗИТ: 140, 00 лв. ( Сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 19.11.2019 г. до 20.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 209 / 14.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от съществуващ ШК захранен от ТП „Зографска“ до електромерно табло тип ТЕПО за Жилищна сграда с гараж“ в УПИ VI-1990 с идентификатор 83510.660.297 по плана на град Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 800, 00 лв. ( Хиляда и осемстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 18.11.2019 г. до 27.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 208 / 14.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лескорект” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Електрозахранване за обект: „Жилищна сграда с офис и гараж в УПИ VII-293, кв. 643-а по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 528, 00 лв. ( Две Хиляди петстотин двадесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК От 15.11.2019 г. до 25.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 207/ 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 206 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 205 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 204 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 203 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 202 / 13.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ешрефоглу” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ПС Електрик“ ООД
ОБЕКТ: „Изместване съоръжения на ЕРП-Север и реконструкция на кабели СрН и НН“ с подобект: „демонтаж на КПТ „Юрий Гагарин“ и монтаж нов заместващ БКТП-10/0,4kV-до 1000 кVА с ПИ 83510.665.106“ и подобект: „Демонтаж на КТП „Юрий Гагарин“ и реконструкция на кабели СрН и НН в ПИ 83510.665.132 – ул. „Преспа“, от нов БКТП до ШК /нов/ към нов заместващ трафопост в ПИ 83510.665.106“
ДЕПОЗИТ: 11 250, 00 лв. ( Единадесет Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 14.11.2019 г. до 24.11.2019 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 201 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 500, 00 лв. ( Хилядa и петстотин лв. и нула ст. )
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV (ВКЕЗ) на „Многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 16, УПИ XI-405, кв. 136 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.195 от същ. ШК част от мрежа НН на ТП „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 1 500, 00 лв. ( Хилядa и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 200 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 199 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV БКТП „Московска“ до ел. табло пит ТЕПО за обект: „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ XIII-2560 ПИ 83510.662.414, кв. 126 по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: “ЕМУ“ АД
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 198 / 07.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 07.11.2019 г. до 14.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 197 / 06.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Богданофф“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александър – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сграда с обществени функции – Хостел“, УПИ VI-„За хотел“, кв. 220 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.39 по КК на гр. Шумен, ул. „Гиньо Писков“ № 1
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 14.11.2019 г. до 16.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 196 / 06.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № № SH_MTG_IN_RSUG_PONO1_1031, бул.“ Симеон Велики“ № 44
ДЕПОЗИТ: 8 835 лв. ( Осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК От 06.11.2019 г. до 16.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 195 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV (ВКЕЗ) на „Складова база“ в УПИ XIV „За обслужващи и складови дейности“, кв. 336 А по плана на гр. Шумен от нов ШК пред ПИ 83510.669.466 и захранване с кабел НН от ТП „Сточна гара“, гр. Шумен – дължина на трасето 170 м
ДЕПОЗИТ: 7 350, 00 лв. ( Седем Хиляди триста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 194 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 193 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Агро-найл“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Агро-найл“ ООД
ОБЕКТ: Ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 66.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК От 04.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 192 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 191/ 30.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 190 / 30.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 189 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Мариела Ж… А…
ОБЕКТ: Ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Христо Генчев“ пред № 46.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 30.10.2019 г. до 30.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 188 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Корани стандарт“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда със зъболекарска лаборатория и подземен паркинг“, УПИ Х-4469, кв. 270 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.675.129 по КК на гр. Шумен, ул. „Битоля“ № 12, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 187 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Богданофф“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александър – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сграда с обществени функции – Хостел“, УПИ VI-„За хотел“, кв. 220 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.39 по КК на гр. Шумен, ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 186 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Исмаил М… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Исмаил М… Д…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.649.152, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 315,00 лв. ( Триста и петнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.10.2019 г. до 07.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 185 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аутострийм” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване с кабел тип NAVY 3х95-50 мм кв. с L /трасе/ = 195 м. лин. За обект: „Сервиз за ремонт на МПС и складови дейности“ в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен – м-ст „Дремжа“
ДЕПОЗИТ: 1 560, 00 лв. ( Хиляда петстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 29.10.2019 г. до 08.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 184 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Полагане дренаж и хидроизолация на основи на ул. „Христо Генчев“ № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.11.2019 г. до 15.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 183 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 28.10.2019 г. до 06.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 182 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Идриз И… Б…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за „Поземлен имот с жилища сграда“, с. Салманово, ПИ с идентификатор 65187.501.26, ул. „Александър Стамболийски“ № 34
ДЕПОЗИТ: 280,00 лв. ( Двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 181 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 180 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 179 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 178 / 22.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Нели М… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОЛВИС“ ООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“, УПИ XXVIII-6215, кв. 232, ПИ 83510.664.518 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 655, 00 лв. ( Шестстотин петдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.10.2019 г. до 24.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 177 / 16.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.10.2019 г. до 31.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 176 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стефан Н… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда, гаражи и стопанска постройка“, УПИ IХ-271, кв. 240, ПИ 83510.676.271, гр. Шумен, ул. „Вардар“ № 16.
ДЕПОЗИТ: 1010, 00 лв. ( Хиляда и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.10.2019 г. до 30.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 175 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№ 46.
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 174 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ердухан К… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Строеж на жилищна сграда“, УПИ ХVI-1263, кв. 91, идентификатор 83510.660.53 от КК на гр. Шумен, ул. “Стара Загора“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 542, 50 лв. ( Петстотин четиридесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 16.10.2019 г. до 17.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 173 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 172 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 171 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.664.650 до ел. табло тип ТЕПО за обект „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 233-3 по плана на гр. Шумен и захранване на нов ШК-4 от съществуващ ШК-6 в ПИ 83510.664.577 по КК на град Шумен (след неговото изместване)“-дължина на кабелното трасе 170 метра
ДЕПОЗИТ: 8 650, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 170 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Прилеп“ до съществуваща кабелна касета до нов ШК-4, между ПИ 83510.675.409 и ПИ 83510.675.457 и Сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО, за офис с идентификатор 83510.675.59.1.2 по Кадастралната карта на град Шумен, находящ се в УПИ IХ-4555, кв. 251 по плана на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1 250, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 169 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Община Шумен
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БУЛ-СТРОЙ“ ООД
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на ревизионна шахта на ул.“Ген.Драгомиров“ до блок №9
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 11.10.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 168 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Примекс Имоти“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Кънстракшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Отводняване на имот идентификатор 83510.670.489, чрез изграждане на ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА от УПИ ХIII, кв. 340- г“, с дължина 85,50м до същ. РШ на бул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 3 980, 00 лв. ( Три Хиляди деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 167 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Атанас П… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Водопровод PE-HD Ф110 с точка на водовземане – съществуващ водопровод Ф80 АЦ, находящ се на ул.“Обиколна“ с.Мадара, общ.Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 870, 00 лв. ( Две хиляди осемстотин и седемдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 21.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 166 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 21.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 165 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Дъга 2000” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Полагане на кабел НН, тип NAVY PVC&AI-3x240rm“ с дължина на кабелното трасе 282 лин. Метра за захранване на имот с идентификационен № 83510.10.1038 по кадастрална карта на гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 10 685, 00 лв. ( Десет хиляди шестстотин осемдесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 14.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 164 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“, УПИ XVI-95, кв. 6, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 163 / 09.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № № SH_MTG_IN_RSUG_PONO1_1031, бул.“ Симеон Велики“ № 44.
ДЕПОЗИТ: 8 835 лв. ( Осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.10.2019 г. до 05.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 162 / 08.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоянка С… З…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строителна механизация“ АД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-2068, кв. 80 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.461, ул. „Антим I“ № 13, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 350, 00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.10.2019 г. до 10.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 161 / 07.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Глоб Строй“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съоръжения на „Електроразпределение Север“ АД и реконструкция на кабели СрН и НН: нов заместващ БКТП 10/ 0,4 Kv, 630 кVA в ПИ 83510.658.522; Ел. захранване на нов БКТП-ТКМ и кабели СрН през ПИ 83510.658.55; Реконструкция на кабели СрН по ул. „Бели Лом“ и кабели НН по ул. „Камчия“ и ул. „Ген. Скобелев“
ДЕПОЗИТ: 2 050,00 лв. ( Две Хиляди и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 160 / 07.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ XXV-259, кв. 232 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 275, 00 лв. ( Хиляда двеста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.10.2019 г. до 11.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 159 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитричка Ц… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Димитричка Ц… В…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар със собствени сили и средства на инвеститора, ул. “Нанчо Попович“ пред № 5.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 03.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 158 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Михаил И… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Михаил И… М…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар със собствени сили и средства на инвеститора, ул. “Милин камък“ пред № 9.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 04.10.2019 г. до 04.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 157 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ XXV-259, кв. 232 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 125, 00 лв. ( Сто двадесет и пет лв. и нела ст.)
СРОК: От 02.10.2019 г. до 09.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 156 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV (ВКЕЗ) на „Складова база“ в УПИ XIV „За обслужващи и складови дейности“, кв. 336 А по плана на гр. Шумен от нов ШК пред ПИ 83510.669.466 и захранване с кабел НН от ТП „Сточна гара“, гр. Шумен – дължина на трасето 170 м
ДЕПОЗИТ: 7 350, 00 лв. ( Седем Хиляди триста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 155 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от новооборудвано поле в табло НН на трафопост ТП „Партизан“ до нов кабелен шкаф тип ШК-7 на границата на УПИ XII-646, кв. 145, (ПИ 83510.666.646) по плана на гр. Шумен за обект „Бизнес център“ с дължина на трасето 65 м
ДЕПОЗИТ: 3 010, 00 лв. ( Три Хиляди и десет лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 20.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 154 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 153 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№ 46
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 15.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 151 / 24.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Красимир Я… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Красимир Я… С…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за имот за бъдещо застрояване“, УПИ с идентификатор 44032.501.469, с. Лозево, ул. „Цар Освободител“ № 3
ДЕПОЗИТ: 140,00 лв. ( Сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 10.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 150 / 24.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Фарма Вет“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕЛЕКТРОИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външно Ел.-захранване за „Цех за производство и разфасоване на ветеринарно-медицински продукти и биоцидни препарати“ с кабел СрН 20 Кv, тип NA2XS(F)2Y 3x(1×185)mm кв. с L = 233 лин.м, изграждане и оборудване на нов БКТП 20/10/0,4 Kv 400 кVA, находящ се в УПИ IV-903,904 в кв. 340-А по регулационния план на града, ПИ 83510.670.323
ДЕПОЗИТ: 1 785,00 лв. ( Хиляда седемстотин осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.09.2019 г. до 06.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 149 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Прилеп“ до съществуваща кабелна касета до нов ШК-4, между ПИ 83510.675.409 и ПИ 83510.675.457 и Сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО, за офис с идентификатор 83510.675.59.1.2 по Кадастралната карта на град Шумен, находящ се в УПИ IХ-4555, кв. 251 по плана на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1 250, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 148 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.664.650 до ел. табло тип ТЕПО за обект „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 233-3 по плана на гр. Шумен и захранване на нов ШК-4 от съществуващ ШК-6 в ПИ 83510.664.577 по КК на град Шумен (след неговото изместване)“-дължина на кабелното трасе 170 метра
ДЕПОЗИТ: 8 650, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 147 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП „Стол ВПИ“ до нов ШК-4 пред УПИ IV-106, кв. 234-1 по плана на гр. Шумен и сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО за двуфамилна жилищна сграда в ПИ 83510.664.605 по КК на град Шумен“-дължина на кабелното трасе 100 метра
ДЕПОЗИТ: 1 700, 00 лв. ( Хиляда и седемстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 146 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Снежанка Н… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Снежанка Н… Ч…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение на еднофамилна жилищна сграда“, ПИ 83510.678.537, ул. „Липите“ № 16, кв.Макак, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 192,50 лв. ( Сто деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 22.09.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 145 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на БТК ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители – Етапно строителство, за клъстер SH_VNU_IN_RSUG_PN01_4021“
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 11.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 144 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен И… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Румен И… П…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен, ПИ 83510.653.501, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 80,00 лв. ( Осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 05.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 143 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.10.2019 г. до 16.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 142 / 18.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 141 / 18.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 140 / 13.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Снежанка Н… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Снежанка Н… Ч…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение на еднофамилна жилищна сграда“, ПИ 83510.678.537, ул. „Липите“ № 16, кв.Макак, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 192,50 лв. ( Сто деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. до 21.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 139 / 13.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Юмер Х… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Юмер Х… Ю…
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.09.2019 г. до 21.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 138 / 10.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентерпрайз Комуникейшън Груп“ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 137 / 10.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоянка С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Поставяне на преместваем обект ПИ 78104.501.987, с. Царев брод ул. „Ален мак“ № 4а, общ. Шумен
ДЕПОЗИТ: 330,00 лв. ( Триста и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 136 / 05.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Юмер Х… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Юмер Х… Ю…
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.09.2019 г. до 13.09.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 135 / 04.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 375,00 лв. ( Хиляда триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 134 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Петранка Б… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Дворно място със сграда“, с. Салманово, УПИ с идентификатор 83510.501.604, ул. „Васил Левски“ № 19
ДЕПОЗИТ: 235,00 лв. ( Двеста тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 18.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 133 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“, УПИ XVI-95, кв. 6, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 17.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 132 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Радина Г… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда и допълващо застрояване“, УПИ XI-4601, кв. 241 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.338, ул. „Брегалница“ № 4
ДЕПОЗИТ: 87,50 лв. ( Осемдесет и седем лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 12.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 131 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Атанасула Д… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строй Ланд 2015“ ЕООД
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на водопровод“, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 19.
ДЕПОЗИТ: 200,00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 130 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Разкопаване със собствени сили и средства по тротоарни настилки пред имота на ул. „Христо Генчев“ пред № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.09.2019 г. до 01.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 129 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 128 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 127 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 126 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 26.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 125 / 22.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билдстрой-Ко“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Билдстрой-Ко“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с подземен паркинг“, УПИ VII-435, кв. 227 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен, ул. „Невен“ № 6
ДЕПОЗИТ: 225,00 лв. ( Двеста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 124 / 21.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Петранка Б… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Дворно място със сграда“, с. Салманово, УПИ с идентификатор 83510.501.604, ул. „Васил Левски“ № 19
ДЕПОЗИТ: 235,00 лв. ( Двеста тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 123 / 21.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Добри Войников“ пред № 19.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 21.08.2019 г. до 28.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 122 / 19.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV от трафопост ТП „Христо Генчев“ до електромерно табло тип ТЕПО на границата на имот УПИ XVI-5181, кв. 295, ПИ 83510.671.234 по КК на град Шумен“-дължина на трасето 165 метра
ДЕПОЗИТ: 7250, 00 лв. ( Седем Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 26.08.2019 г. до 15.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 121 / 16.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване от БКТП „Джи енд Джи“ до нова кабелна касета ШК-4 за ПИ 83510.670.477, кв. 340, УПИ XVI по рег. План на града с кабел НН 0,4 Kv, тип NAYY 4х185 mm кв. L=50 лин. метра
ДЕПОЗИТ: 890, 00 лв. ( Осемстотин и деветдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 19.08.2019 г. до 01.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 120 / 19.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 375,00 лв. ( Хиляда триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.08.2019 г. до 25.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 119 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ивелин Т… Ц…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОМАКС-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод“ за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.663.412, местност „Смесе“.
ДЕПОЗИТ: 1680,00 лв. ( Хиляда шестстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 118 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Разкопаване със собствени сили и средства по тротоарни настилки пред имота на ул. „Христо Генчев“ пред № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.08.2019 г. до 31.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 117 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: ЕТ „Русанка Аргирова – АРА“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „Русанка Аргирова – АРА“
ОБЕКТ: разкопаване със собствени сили и средства по тротоарна настилка на бул. “Плиска“ пред № 30.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 15.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 116 / 13.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Мобилгруп” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Тонер Спот“ ООД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“, УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4
ДЕПОЗИТ: 840 лв. ( Осемстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 115 / 13.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билдстрой-Ко“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Билдстрой-Ко“ ООД
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с подземен паркинг“, УПИ VII-435, кв. 227 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен, ул. „Невен“ № 6
ДЕПОЗИТ: 225,00 лв. ( Двеста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.08.2019 г. до 18.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 114 / 12.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стойка М… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ V-226, кв. 54 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.226 по КК на гр. Шумен, ул. „Шуменска крепост“ № 16
ДЕПОЗИТ: 275,00 лв. ( Двеста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 113 / 09.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 27.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 112 / 08.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на БТК ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители – Етапно строителство, за клъстер SH_VNU_IN_RSUG_PN01_4021“
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 12.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 111 / 08.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Христо Й… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД
ОБЕКТ: „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за имоти 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1260,00 лв. ( Хиляда двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 110 / 07.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.08.2019 г. до 23.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 109 / 05.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Милбо“ до табло тип „ТЕПО“ за „Склад за стротелни материали“, УПИ ХХХVI, кв. 2 по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 7 000 лв. ( Седем Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 12.08.2019 г. до 31.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 108 / 02.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Добри Войников“ пред № 19.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 05.08.2019 г. до 20.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 107 / 01.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.08.2019 г. до 15.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 106 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек.
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.08.2019 г. до 12.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 105 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Върбинка С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Върбинка С… И…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Петко Българанов“ пред № 2.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 31.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 103 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Христо Й… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД
ОБЕКТ: „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за имоти 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1260,00 лв. ( Хиляда двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.08.2019 г. до 12.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 102 / 26.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Вълчо В… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Вълчо В… В…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Петко Българанов“ пред № 18 А.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 26.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 101 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Уиткол“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192“, местност „Теке дере“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 785,00 лв. ( Седемстотин осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.07.2019 г. до 04 .08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 100 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билд инвест ВВ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с гаражи и офис“, УПИ VIII-677, кв.8 ПИ с идентификатор 83510.661.306 по КК на гр. Шумен, ул. “Г. Кирков“№ 19
ДЕПОЗИТ: 1250,00 лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 99 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК-4 пред ПИ № 83510.662.405 (ТП „Лом“) до ел. табло тип ТЕПО пред ПИ 83510.662.561 за електрозахранване на обект „Жилищна сграда с гараж“, УПИ ХIV-2582,2583, кв. 125А по плана на гр. Шумен, ул. „Жечко Попов“ № 5.
ДЕПОЗИТ: 2 500 лв. ( Две Хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 05.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 98 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№46.
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 29.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 97 / 12.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 96 / 12.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 95 / 15.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Мобилгруп” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Тонер Спот“ ООД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“, УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4
ДЕПОЗИТ: 840 лв. ( Осемстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.07.2019 г. до 26.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 94 / 11.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИМ 7“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Едноетажна масивна сграда – Диско-клуб „Мега Денс“, УПИ XL-ООСД, кв.2 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“
ДЕПОЗИТ: 660,00 лв. ( Шестстотин и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.07.2019 г. до 09.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 93 / 11.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТИЩА“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ XII-9181, кв. 450, идентификатор № 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: 420,00 лв. ( Четиристотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 25.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 92 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ ХII-9181, кв.405 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. “Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: 450,00 лв. ( Четиристотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.07.2019 г. до 21.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 91 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Георги В… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВАСИТРОН“ ЕООД
ОБЕКТ: „Водопровод Ф90 ПЕВП с дължина 34,20м по полски път от съществуващ Ф200 АЦ до ПИ с идентификатор 55316.30.17, с. Панайот Волов, местност „Среден мералък“
ДЕПОЗИТ: 700,00 лв. ( Седемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.07.2019 г. до 22.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 90 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Диян С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Диян С… Д…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Христо Генчев“ пред № 34.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 11.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 89 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 09.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 88 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ Амплифиер“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Бизнес център“, УПИ ХII-646, кв.145 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.646 по КК на гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски“ № 2
ДЕПОЗИТ: 450,00 лв. ( Четиристотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.07.2019 г. до 13.07.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 87 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 15.07.2019 г. до 31.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 86 / 09.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Владко В… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Владко В… В…
ОБЕКТ: „Уличен канал ф315 по ул. „Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по КК на гр. Шумен в местността „Под манастира“ в землището на гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 700,00 лв. ( Хиляда и седемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.07.2019 г. до 12 .07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 85 / 05.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от същ. ШК-4 пред ПИ №83510.661.359 до ел.табло тип „ТЕПО“ за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж с идентификатор 83510.661.416“, УПИ ХХIV-416, кв. 109 по плана на гр. Шумен, бул. „Сава Доброплодни“ №5.
ДЕПОЗИТ: 6 300 лв. ( Шест хиляди и триста лв. нула ст. )
СРОК: От 08.07.2019 г. до 28.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 84 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Атрактив Хаус” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СТРОМАКС – 1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-„ЖС“, кв. 237 ПИ с идентификатор 83510.676.570 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“
ДЕПОЗИТ: 105 лв. ( Сто и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.07.2019 г. до 30.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 83 / 02.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Московска“ до табло тип „ТЕПО“ за „Пицария с детски кът с идентификатор 83510.662.501.1.2“, УПИ VII-2550, кв. 126 по плана на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: 2 000 лв. ( Две Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.07.2019 г. до 23.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 82 / 01.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Билд инвест ВВ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с гаражи и офис“, УПИ VIII-677, кв.8 ПИ с идентификатор 83510.661.306 по КК на гр. Шумен, ул.“Г.Кирков“№19
ДЕПОЗИТ: 1250,00 лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.07.2019 г. до 21.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 80 / 14.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Генчо Г… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛД“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение“, УПИ II-4376, кв. 271, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 113
ДЕПОЗИТ: 2 535,00 лв. ( Две Хиляди петстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.06.2019 г. до 23.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 79 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Диян С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Диян С… Д…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар по ул. “Христо Генчев“ пред № 34.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 20.06.2019 г. до 05.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 78/ 13.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: 17.06.2019 г. до 30.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 77 / 11.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен Етап 20
ДЕПОЗИТ: 13 580 лв. ( Тринадесет Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.06.2019 г. до 13.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 76 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Румен Ф… А…
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ ХII-9181, кв.450 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. “Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 20.06.2019 г. до 05.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 75 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мудин М… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за ПИ 83510.649.186, м-ст „Под манастира“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 385,00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 74 / 10.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Иван Александров 93“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров 93“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за обект „Многофамилна жилищна сграда“ УПИ VI-355, кв. 146, ул. ”Христо Смирненски” № 18, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 775,00 лв. ( Седемстотин седемдесет и пет лв.)
СРОК: От 12.06.2019 г. до 13.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 73 / 04.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“ УПИ ХVI-95, кв. 6, общ. Шумен, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста читиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2019 г. до 15.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 72 / 04.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мехмед И… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за ПИ 83510.649.156, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 385,00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2019 г. до 17.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 71 / 29.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Военно-изчислителен център до ТП Военно-учебен блик“ 1. Изв. Базово училище, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 13 000, 00 лв. ( Тринадесет хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.06.2019 г. до 21.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 70/ 29.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 31.05.2019 г. до 16.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 69 / 28.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Благоустройство и озеленяване градинката пред сградата на съда в гр. Шумен“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 29.05.2019 г. до 05.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 68 / 23.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Фикосота“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: “Реконструкция на дъждовна канализация и ново сградно канализационно отклонение“ за „Логистична сграда на „ФИКОСОТА“ ООД“. УПИ III, кв. 340-д, идентификатор № 83510.670.499 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 3 520, 00 лв. ( Три Хиляди петстотин и двадесет лв. )
СРОК: От 24.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 67 / 21.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мартин Д… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛДСТРОЙ – КО“ ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за “Жилищна сграда“, УПИ с идентификатор № 46053.501.131, ул. “Осми март” и ул. „Рафаил Попов“, с. Мадара.
ДЕПОЗИТ: 875,00 лв. ( Осемстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.06.2019 г. до 30.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 66 / 20.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Модерна светлина” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 27.05.2019 г. до 27.09.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 65 / 10.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Теодора Й… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Теодора Й… П…
ОБЕКТ: Ремонт за собствена сметка и със собствени материали на тротоарна настилка пред гаража си на ул. „Драгоман“ № 44.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 15.05.2019 г. до 30.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 64 / 10.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.05.2019 г. до 23.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 63 / 09.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Митко С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Митко С… Д…
ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА “Поземлен имот с пренестваем обект“. ПИ 83510.652.622 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
ДЕПОЗИТ: 50, 00 лв. ( Петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 62 / 03.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Петьо П… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Петьо П… С…
ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА “Поземлен имот за вилна сграда“. ПИ 83510.651.150 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
ДЕПОЗИТ: 50, 00 лв. ( Петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 08.05.2019 г. до 11.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 61 / 03.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал системс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД – Шумен
ОБЕКТ: „Автомивка с кафе аперитив“, УПИ II-„ЖС, КОО и озеленяване“, кв.573 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.658.28 по КК на гр. Шумен, ул. „Искър“
ДЕПОЗИТ: 2090,00 лв. ( Две хиляди и деветдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.05.2019 г. до 17.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 60 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улична канализация в ПИ 83510.665.174 / улична регулация-публична общинска собственост / за отвеждане на отпадъчни води от ПИ 83510.665.53 по КК на града- обект „Общински приют за безстопанствени кучета“ и „Канализационно отклонение“ УПИ II от ОТ 14 до ОТ 15-б по регулационния план на гр. Шумен, индустриална зона – кв. 2, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 09.05.2019 г. до 09.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 59 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Московска“ до табло тип „ТЕПО“ за „Пицария с детски кът с идентификатор 83510.662.501.1.2“, УПИ VII-2550, кв. 126 по плана на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: 2 000 лв. ( Две Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 08.05.2019 г. до 20.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 58 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Тютюнева стара до БКТП Васил Левски изв. Партиен дом“, ул. „Васил Левски“ от № 4 до № 34, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 13 862,50 лв. ( Тринадесет хиляди осемстотин и шестдесет и два лв. и петдесет ст. )
СРОК: От 07.05.2019 г. до 30.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 57 / 25.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Фикосота“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: “Реконструкция на дъждовна канализация и ново сградно канализационно отклонение“ за „Логистична сграда на „ФИКОСОТА“ ООД“. УПИ III, кв. 340-д, идентификатор № 83510.670.499 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 3 520, 00 лв. ( Три Хиляди петстотин и двадесет лв. )
СРОК: От 02.05.2019 г. до 23.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 56 / 24.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Мобилгруп 2014“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛД“ ЕООД
ОБЕКТ: : ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА ОБЕКТ “Два броя постройки на един етаж с обществено – обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“. УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 540, 00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 25.04.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 55 / 24.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Ердухан К… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АПАРЕЛ – ШУМЕН“ ООД
ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Строеж на жилищна сграда“, УПИ ХVI-1263, кв. 91, идентификатор 83510.660.53 от КК на гр. Шумен, ул. “Стара Загора“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 542,50 лв. ( Петстотин четирдесет и два лв. и петдесет ст. )
СРОК: От 02.05.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 54 / 24.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Стефан Н…Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда, гаражи и стопанска постройка“, УПИ IХ-271, кв. 240, ПИ 83510.676.271, гр. Шумен, ул. „Вардар“ № 16.
ДЕПОЗИТ: 1010,00 лв. ( Хиляда и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.04.2019 г. до 26.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 53 / 19.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.04.2019 г. до 12.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 52 / 19.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Фикрет И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: “Уличен водопровод за захранване на УПИ IX-382 и сградно водопроводно и канализационно отклонение“. Изграждане на нов уличен водопровод за захранване на имот в кв. 458, УПИ IX-382 с идентификатор 83510.675.382 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 6 595, 00 лв. ( Шест Хиляди петстотин деветдесет и пет лв. )
СРОК: От 22.04.2019 г. до 14.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 51 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки“, УПИ ХVII-664, кв. 91-б, ПИ 83510.660.664, гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 1280,00 лв. ( Хиляда двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 19.04.2019 г. до 13.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 50 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мартин Д…Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛДСТРОЙ – КО“ ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за “Жилищна сграда“, УПИ с идентификатор № 46053.501.131, ул. “Осми март” и ул. „Рафаил Попов“, с. Мадара.
ДЕПОЗИТ: 875,00 лв. ( Осемстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.04.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 49 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Корнел Рент” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ” ЕООД
ОБЕКТ: “Водопровод и канализация от ул. „Ивайло“ по полски път с идентификатор ПИ 83510.677.4 до имот 83510.677.411 и 83510.677.12 по КК на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 8 100, 00 лв. ( Осем Хиляди и сто лв. )
СРОК: От 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 48 / 15.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с търговска част в ПИ 83510.664.657, гр. Шумен“, УПИ XXVII 657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
ДЕПОЗИТ: 5500 лв. ( Пет хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.04.2019 г.до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 47 / 15.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Елза” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Кабелно захранване за „Склад за стопанска продукция – увеличаване на мощност“, ПИ 83510.650.183, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 616,00 лв. ( Шестстотин и шестнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.04.2019 г. до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 46 / 10.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Табак Маркет“ АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Направа на кабелно захранване НН – „Павилион с площ 12 кв.м за извършване на търговска дейност“, площад Оборище (градинката на ул. „Цар Освободител“), гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 230,00 лв. ( Двеста и тридесет лв. )
СРОК: От 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 45 / 09.04.2019 г
ИНВЕСТИТОР : „ТЕСИ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: „Логистичен център и вътрешно преустройство на част от съществуваща производствена сграда в административно – битова зона на „ТЕСИ“ ООД“, УПИ VIII, кв.340Д, ПИ с идентификатор 83510.670.151 по КК на гр. Шумен, ул. „Пролетарска“
ДЕПОЗИТ: 3 975,00 лв. ( Три хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.03.2019 г. до 22.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 44 / 09.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Елза” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Кабелно захранване за „Склад за стопанска продукция – увеличаване на мощност“, ПИ 83510.650.183, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 616,00 лв. ( Шестстотин и шестнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 43 / 09.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Челик Йълдъз“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на нов ВТТ 25 kVA, 10/0,4 kVа, полагане на кабел СрН за външноел. Захранване на имот ид.№83510.669.261 по КК на града, представляващ УПИ Х кв.336-а по регулационния план на гр.Шумен, и оборудване на изводна килия в съществуващ трафопост БКТП“Водстрой“ и полагане на кабели 20 kV, тип САХЕкТ 3х(1х95)mm2“
ДЕПОЗИТ: 7 650 лв. ( Седем хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 20.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 42 / 02.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки“, УПИ ХVII-664, кв. 91-б, ПИ 83510.660.664, гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 1280,00 лв. ( Хиляда двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 16.04.2019 г.. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 41 / 01.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Детелина 2007” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Е-ПЛАНТ“ ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Магазин със склад“, УПИ ХIV-1528, кв. 561-в, ПИ 83510.658.319, гр. Шумен, ул. „Чумерна“ № 2.
ДЕПОЗИТ: 1100,00 лв. ( Хиляда и сто лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 40 / 29.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Добрин Х… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРИС” ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с гараж“, УПИ VII-7134, кв. 418, ПИ 83510.674.302, гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 52.
ДЕПОЗИТ: 625,00 лв. ( Шестстотин двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2019 г. до 2.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 39 / 29.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Георги С… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за „Жилищна сграда с дворно място“ ПИ 44032.501.472, с. Лозево, ул. „Ангел Кънчев“ № 17.
ДЕПОЗИТ: 150,00 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 38 / 28.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с търговска част в ПИ 83510.664.657, гр. Шумен“, УПИ XXVII 657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
ДЕПОЗИТ: 5500 лв. ( Пет хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 37 / 28.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инфра проект 2018” ДЗЗД
ОБЕКТ: : „Кабелна линия СрН от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ „Арома“ – п/ст „Изток“ до ТП тип МТТ в ПИ № 83510.665.164 с дължина на кабелно трасе 136 м в имот идентификатор № 83510.665.122 по КК на гр. Шумен“.
ДЕПОЗИТ: За обектът не е внесен депозит за разкопаване.
СРОК: От 28.03.2019 г. до 31.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 36 / 27.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 28.03.2019 г. до 05.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 35 / 22.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Етап 24: “Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев и газопроводно отклонение към ПИ 10176.502.2
ДЕПОЗИТ: 55 714 лв. ( Петдесет и пет Хиляди седемстотин и четиринадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.03.2019 г. до 07.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 34 / 21.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване с дължина 199м за Жилищна сграда с магазини – УПИ ХХI, кв. 480, ПИ 83510.672.211 “.
ДЕПОЗИТ: 10 200 лв. ( Десет хиляди и двеста лв. и нула ст. )
СРОК: От 25.03.2019 г. до 04.04.2019 г.- включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 33 / 19.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Българска протестанска църква „Нов живот“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Конструксио” ООД
ОБЕКТ: „Преустройство на съществуваща сграда УПИ VII2850 – водопроводно и канално отклонение“
ДЕПОЗИТ: 392,50 лв. (триста деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 22.03.2019 г. до 27.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 32 / 19.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Челик Йълдъз“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на нов ВТТ 25 kVA, 10/0,4 kVа, полагане на кабел СрН за външноел. Захранване на имот ид.№83510.669.261 по КК на града, представляващ УПИ Х кв.336-а по регулационния план на гр.Шумен, и оборудване на изводна килия в съществуващ трафопост БКТП“Водстрой“ и полагане на кабели 20 kV, тип САХЕкТ 3х(1х95)mm2“
ДЕПОЗИТ: 7 650 лв. ( Седем хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.03.2019 г. до 05.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 31 / 18.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.03.2019 г. до 22.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 30 / 18.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Вежен Е… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: : “Външно Ел захранване на еднофамилна жилищна сграда ПИ 83510.654.287, кв. 570“ гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 110, 00 лв. ( Хиляда сто и десет лв. )
СРОК: От 25.03.2019 г. до 29.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 29 / 15.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 19.03.2019 г. до 27.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 28/ 14.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 18.03.2019 г. до 29.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 27 / 13.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 980 лв. ( Деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.03.2019 г. до 23.03.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 26 / 13.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Антон М… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: В и К отклонения за „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII-348, кв.229, ул. „Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 1 200 лв. ( Хиляда и двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 20.03.2019 г. до 22.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 25 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: : Етап 24: “Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев и газопроводно отклонение към ПИ 10176.502.2
ДЕПОЗИТ: 55 714 лв. ( Петдесет и пет Хиляди седемстотин и четиринадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 23.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 24 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Владимир С… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Е-ПЛАНТ“ ООД
ОБЕКТ: Подмяна СБО за УПИ ХVI-2029, кв. 81, ул. „Св. Райко Шуменски“ № 3, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 125 лв. ( Сто и двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.03.2019 г. до 13.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 23 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП „Каров“ до ТЕПО за захранвае на “Жилищна сграда с магазини“ в УПИ VIII, кв. 331а, ПИ 83510.671.349“.
ДЕПОЗИТ: 3250 лв. ( Три хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.03.2019 г. до 18.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 22 / 07.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Ангелина С… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ 83510.677.25 , местност „Порек“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 210 лв. ( Двеста и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 21 / 07.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 18.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 20 / 06.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Георги Н… Л…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: : “Уличен водопровод от полиетиленови тръби PE DN 110, РЕ100 РN 10 с дължина 129 м и сградно водопроводно отклонение за ПИ ид. № 83510.669.477“, УПИ X-ПСД, кв. 367б, индустриална зона ул. “Строител“
ДЕПОЗИТ: 2 820 лв. ( Две хиляди осемстотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 19 / 06.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 3 050 лв. ( Три Хиляди и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 18 / 05.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Корнел Рент” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: “Кабелно захранване ниско напрежение към имот с идентификатор ПИ 83510.677.411 и имот 83510.677.12“ местност „Порек“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 5 700, 00 лв. ( Пет Хиляди и седемстотин лв. )
СРОК: От 06.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 17 / 05.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Вежен Е… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: “Външно Ел захранване на еднофамилна жилищна сграда ПИ 83510.654.287, кв. 570“ гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 110, 00 лв. ( Хиляда сто и десет лв. )
СРОК: От 06.03.2019 г.. до 11.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 16 / 01.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „ТЕСИ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Логистичен център и вътрешно преустройство на част от съществуваща производствена сграда в административно – битова зона на „ТЕСИ“ ООД“, УПИ VIII, кв.340Д, ПИ с идентификатор 83510.670.151 по КК на гр. Шумен, ул. „Пролетарска“
ДЕПОЗИТ: 1380,00 лв. ( Хиляда триста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.03.2019 г. до 13.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 15 / 28.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Андон Й…Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Технострой -Г“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Сладова база” УПИ ХIV, кв.336-А, гр. Шумен, ул. „Калиакра“ № 4
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 28.02.2019 г. до 07.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 14 / 27.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП „Каров“ до ТЕПО за захранвае на “Жилищна сграда с магазини“ в УПИ VIII, кв. 331а, ПИ 83510.671.349“.
ДЕПОЗИТ: 3250 лв. ( Три хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 05.03.2019 г. до 12.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 13 / 25.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Консорциум Модерна светлина” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР“ – етап I-ви.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 05.03.2019 г. до 05.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 12 / 20.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Андон Й… Д….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Технострой -Г“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Сладова база” УПИ ХIV, кв.336-А, гр. Шумен, ул. „Калиакра“ № 4
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.02.2019 г. до 27.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 11 / 18.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „СИАТРЕЙД“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КДК ГРУП” ООД
ОБЕКТ: „Комплексна сграда „Артемида“ УПИ XVIII, в кв. 449 „а“ по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.672.306 по КК на гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 1675,00 лв. ( Хиляда шестстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 19.02.2019 г. до 23.02.2019 г.- включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 10 / 11.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2140 лв. ( Две Хиляди сто и четирдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.02.2019 г. до 28.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 09 / 04.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инфра проект 2018” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Уличен водопровод от о.т.26 до о.т.31“ по Регулационния план на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 04.02.2019 г. до 15.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 08 / 01.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „СИАТРЕЙД“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КДК ГРУП” ООД
ОБЕКТ: „Комплексна сграда „Артемида“ УПИ XVIII, в кв. 449 „а“ по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.672.306 по КК на гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 1675,00 лв. ( Хиляда шестстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.02.2019 г. до 14.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 07 / 30.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Красимир М… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: Ремонт хоризонтална канализация на ул. „Битоля“ № 3, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 162,50 ст. ( Сто шестдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 31.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 06 / 28.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал системс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Автомивка с кафе аперитив“, УПИ II-„ЖС, КОО и озеленяване“, кв.573 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.658.28 по КК на гр. Шумен, ул. „Искър“
ДЕПОЗИТ: 2090,00 лв. ( Две хиляди и деветдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 05 / 24.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Станислав Д… Б…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ШУМЕН” АД
ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VI-970Б, кв. 90, идентификатор 83510.680.291 от КК на гр. Шумен, ул. “Елена Златарева“ № 9
ДЕПОЗИТ: 404,00 лв. ( Четиристотин и четири лева )
СРОК: От 01.02.2019 г. до 05.12.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 04 / 18.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 384 лв. ( Триста осемдесет и четири лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.01.2019 г. до 01.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 03 / 18.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 980 лв. ( Деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 28.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 02 / 09.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен, участък „Радецки“.
ДЕПОЗИТ: 480 лв. ( Четиристотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.01.2019 г. до 24.01.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 01 / 08.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Иван Александров – 93“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VI-355, кв.146 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.666.355 по КК на гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски“ № 18
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 21.01.2019 г. до 21.02.2019 г. – включително

Дейности