КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 221 / 21.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Данаил Ж… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Обществена сграда – ресторант с кухня и стаи за гости“, УПИ I, кв. 330А по регулационния план на гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 45.
СРОК От 22.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 220 / 21.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Полис-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външни водопровод и канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II -1024, кв. 479“ с дължина – водопровод – 80 м. и канализация – 310 м.
СРОК От 21.12.2020 г. до 31.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 219 / 18.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Разкопаване от тротоарите на ул. „Лайош Кошут“, ул. „Цар Освободител“ и ул. „Димитър Благоев“ до ТП Фотоцентър / ПИ 83510.666.111/.
СРОК От 19.12.2020 г. до 29.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 218/ 18.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Уиткол“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192“, местност „Теке дере“ гр. Шумен.
СРОК От 19.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 217 / 17.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Данаил Ж… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Обществена сграда – ресторант с кухня и стаи за гости“, УПИ I, кв. 330А по регулационния план на гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 45.
СРОК От 18.12.2020 г. до 20.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 216 / 16.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Пламенка Г… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИМЕКС“ ЕООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Ален мак“ № 35. Тротоарната настилка се изпълнява с материал посочен от инвеститора в заявление Вх. № 94-00-6082 от 02.12.2020 г.
СРОК От 21.12.2020 г. до 31.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 215 / 16.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: ИА „Борба с градушките”
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АКВАГРУП ПРОЕКТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Захранващ водопровод на Радарна станция за метеорологични наблюдения“ находяща се в ПИ 83510.97.5 по КК на гр. Шумен с дължина 836, 49 м.
СРОК От 18.12.2020 г. до 20.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 214 / 16.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Бахар Х… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Бахар Х… А…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “ Подполк. Калитин“ № 15 за изграждане на тротоарна настилка.
СРОК От 21.12.2020 г. до 31.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 213 / 15.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Си Ди Макс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход към частен имот на улица „Университетска“, „Жилищна сграда и допълващо застрояване (магазин за промишлени стоки, кафе-аперитив и 2 броя автомивки)“ – I- ви етап, УПИ XXVII-657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.657 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
СРОК От 16.12.2020 г. до 22.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 212 / 14.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лидер Ойл” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа УПИ XIII-667, кв.234-а“ по плана на гр. Шумен, местност „Смесе“, ПИ 83510.664.667 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
СРОК От 14.12.2020 г. до 22.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 211 / 14.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Хикмет К… Х….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вила в поземлен имот“, ПИ 83510.650.721, местност „Под манастира“, гр. Шумен.
СРОК От 15.12.2020 г. до 23.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 210 / 10.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Юник Стокс“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Юник Стокс“
ОБЕКТ: „Търговски обект“, гр. Шумен, Градска градина – северен тротоар, бул. „Плиска“, ПИ 83510.671.4 по КК на гр. Шумен.
СРОК От 14.12.2020 г. до 20.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 209 / 09.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Уиткол“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192“, местност „Теке дере“ гр. Шумен.
СРОК От 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г.. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 208 / 03.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Татяна Р… Р….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улично сградно водопроводно отклонение от полиетиленови тръби РЕ Ф25 с L=2,00 м. лин. и сградно канализационно отклонение от PVC тръби SN8 Ф160“, УПИ I – 7032А, кв. 417 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.463 по КК на гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 22.
СРОК От 07.12.2020 г. до 13.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 207 / 03.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Рамис М… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Рамис М… А…
ОБЕКТ: Rемонт на Общински тротоар със собствени сили и средства на ул. “Стара планина“ № 25.
СРОК От 04.12.2020 г. до 20.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 206 / 02.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Извършване СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН на територията на Община Шумен: „Подмяна КЕЛ Васил Коларов БКТП Цар Калоян – ТП Фотоцентър Мир 1 Шумен“
СРОК От 04.12.2020 г. до 18.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 205 / 01.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /ТП/ „22 Тракия“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4, пред УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен; Кабелни линии 0,4 Кv от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 83510.668.264, за захранване на „Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 265 м.
СРОК От 03.12.2020 г. до 12.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 204 / 01.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП „Промишлена зона“ – гр. Шумен до нов ШК-4 пред УПИ VLIII – кв. 340, ПИ 83510.670.82, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия НН от БКТП „Пром. зона“ до КК пред УПИ LXXI в кв. 340; кабелна линия 0,4 kV от нов ШК4 до електромерна табло ТЕПО пред УПИ LVIII – кв. 340, ПИ 83510.670.82.
СРОК От 04.12.2020 г. до 11.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 203 / 07.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Полис-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външни водопровод и канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II -1024, кв. 479“ с дължина – водопровод – 80 м. и канализация – 310 м.
СРОК От 11.12.2020 г. до 20.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 202 / 03.12.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лидер Ойл” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа УПИ XIII-667, кв.234-а“ по плана на гр. Шумен, местност „Смесе“, ПИ 83510.664.667 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“
СРОК От 07.12.2020 г до 13.12.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 201 / 30.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Бахар Х… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с автокозметичен комплекс и помещение за пране на килими“, УПИ II-1440, кв. 562 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.658.526 по КК на гр. Шумен, ул. „Подполковник Калитин“ № 4
СРОК От 30.11.2020 г. до 10.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 200 / 26.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аутострийм” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Сервиз за ремонт на моторни превозни средства“ в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен – м-ст „Дремжа“
СРОК От 26.11.2020 г. до 052.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 199 / 25.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство, клъстер SH_CEN_IN_0001_PON01_1071.
СРОК От 25.11.2020 г. до 30.11.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 198 / 20.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /ТП/ „22 Тракия“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4, пред УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен; Кабелни линии 0,4 Кv от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 83510.668.264, за захранване на „Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 265 м.
СРОК От 21.11.2020 г. до 02.12.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 197 / 20.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „ТКЗС“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 по Кадастрална карта на гр. Шумен, за захранване на „Пункт за технически прегледи на ППС, автобояджийски център и автомивка“ в УПИ VIII-„За обслужващи и производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 81 м.
СРОК От 22.11.2020 г. до 02.12.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 196 / 19.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Нетуоркс – България“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Телко Инфраструктури” ЕООД
ОБЕКТ: „Аварийно разкопаване за възстановяване на кабелна мрежа на БТК“.
СРОК От 23.11.2020 г. до 03.12.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 195 / 19.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Риман Й… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Сервиз за ремонт на моторни превозни средства“ в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен – м-ст „Дремжа“.
СРОК От 21.11.2020 г. до 26.11.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 194 / 18.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БКТП „Промишлена зона“ – гр. Шумен до нов ШК-4 пред УПИ VLIII – кв. 340, ПИ 83510.670.82, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия НН от БКТП „Пром. зона“ до КК пред УПИ LXXI в кв. 340; кабелна линия 0,4 kV от нов ШК4 до електромерна табло ТЕПО пред УПИ LVIII – кв. 340, ПИ 83510.670.82.
СРОК От 23.11.2020 г. до 03.12.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 193 / 16.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Рамис М… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Рамис М… А…
ОБЕКТ: Извършва разкопаване по тротоара на ул. “Стара планина“ пред № 25.
СРОК: От 19.11.2020 г. до 03.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 192 / 16.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Бахар Х… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с автокозметичен комплекс и помещение за пране на килими“, УПИ II-1440, кв. 562 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.658.526 по КК на гр. Шумен, ул. „Подполковник Калитин“ № 4
СРОК От 17.11.2020 г. до 22.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 191/ 16.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Извършване СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН на територията на Община Шумен: „Подмяна КЛ СрН ТП Белмекен– Военна болница гр. Шумен“
СРОК От 19.11.2020 г. до 29.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 190 / 16.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Извършване СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН на територията на Община Шумен: „Подмяна КЕЛ Васил Коларов БКТП Цар Калоян – ТП Фотоцентър Мир 1 Шумен“
СРОК От 17.11.2020 г. до 27.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 189 / 12.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Газопроводно отклонение за аварийно захранване на „Лавена“ АД, „БГ Агро“ ЕООД, ПП „Успех“, „Алтерм“ ЕООД и др.“ на територията на гр. Шумен, Етап 29“
СРОК: От 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 188 / 12.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Татяна Р… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улично сградно водопроводно отклонение от полиетиленови тръби РЕ Ф25 с L=2,00 м. лин. и сградно канализационно отклонение от PVC тръби SN8 Ф160“, УПИ I – 7032А, кв. 417 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.463 по КК на гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 22.
СРОК: От 17.11.2020 г. до 27.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 187 / 12.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Салим Н… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за ПИ 83510.650.392 по Кадастрална карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
СРОК: От 17.11.2020 г. до 27.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 186 / 11.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 28“
СРОК: От 16.11.2020 г. до 16.12.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 184 / 11.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Веселин М… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда с дворно място“, ПИ 10882.501.111 по КК на селото, ул. „Охрид“ № 6, с. Ветрище, Община Шумен.
СРОК: От 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 183 / 09.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аутострийм” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Сервиз за ремонт на моторни превозни средства“ в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен – м-ст „Дремжа“
СРОК: От 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 182 / 09.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: : „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „ТКЗС“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 по Кадастрална карта на гр. Шумен, за захранване на „Пункт за технически прегледи на ППС, автобояджийски център и автомивка“ в УПИ VIII-„За обслужващи и производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 81 м.
СРОК: От 11.11.2020 г. до 21.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 181 / 09.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост /ТП/ „22 Тракия“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4, пред УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен; Кабелни линии 0,4 Кv от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 83510.668.264, за захранване на „Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ IV-„ЖС“, кв. 353 (ПИ 83510.668.264), по плана на гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 265 м.
СРОК: От 10.11.2020 г. до 20.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 180 / 09.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: : „Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от БКТП „Васил Левски“ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 /1/ и ШК-4 /2/, пред ПИ 83510.676.76 и резервна връзка между двата кабелни шкафа и от нови кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред имота, за захранване на първи етаж на две съществуващи производствени сгради в ПИ 83510.676.76 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ № 8/ ул. „Васил Левски“ № 39“, дължина на кабелното трасе – 188 м.
СРОК: От 07.11.2020 г. до 17.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 179 / 03.11.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Министерство на отбраната на Република България
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електрон прогрес“ ЕАД
ОБЕКТ: „Изграждане на оптична кабелна линия „064-0611 и оптична кабелна линия „0611-06“ на Министерство на отбраната“ в гр. Шумен.
СРОК: От 05.11.2020 г. до 22.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 177 / 30.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Полис-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод и канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II -1024, кв. 479“ с дължина – водопровод – 80 м. и канализация – 310 м.
СРОК: От 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 176 / 27.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: ЕЕМ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Магазин за мебели“, м-ст „Горен Сусурлук“, ПИ 83510.412.15 по КК на гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 11.
СРОК: От 29.10.2020 г. до 04.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 175 / 27.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Пламенка Георгиева Стефанова
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИМЕКС“ ЕООД
ОБЕКТ: „Индивидуална жилищна сграда с гараж“, УПИ ХII – 6294, кв. 224 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.84 по КК на гр. Шумен, ул. „Ален мак“ № 35.
СРОК: От 02.11.2020 г. до 08.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 174 / 26.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „ТКЗС“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 по Кадастрална карта на гр. Шумен, за захранване на „Пункт за технически прегледи на ППС, автобояджийски център и автомивка“ в УПИ VIII-„За обслужващи и производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв. 643-г, ПИ 83510.657.312 гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 81 м.
СРОК: От 28.10.2020 г. до 10.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 173 / 22.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от ТП „Константин Величков“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-548,кв. 106а (ПИ 83510.661.548) по плана на гр. Шумен, ул. „Македония“ № 21 за захранване на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х-548, кв. 106а (ПИ 83510.661.548), гр. Шумен с дължина на кабелно трасе – 98 м.
СРОК: От 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 172 / 22.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Салим Н… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за ПИ 83510.650.392 по Кадастрална карта на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
СРОК: От 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 171 / 22.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Татяна Р… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улично сградно водопроводно отклонение от полиетиленови тръби РЕ Ф25 с L=2,00 м. лин. и сградно канализационно отклонение от PVC тръби SN8 Ф160“, УПИ I – 7032А, кв. 417 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.463 по КК на гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 22.
СРОК: От 26.10.2020 г. до 16.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 170 / 22.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство, клъстер SH_CEN_IN_0001_PON01_1071.
СРОК: От 26.10.2020 г. до 16.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 169 / 22.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Захари Р… З…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на съществуващи селскостопански сгради – телчарник и ярмомелачка в УПИ XX- ПСД, кв. 66 по плана на с. Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.779 по КК на селото – L трасе = 166м.
СРОК: От 27.10.2020 г. до 27.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 168 / 21.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от БКТП „Васил Левски“ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 /1/ и ШК-4 /2/, пред ПИ 83510.676.76 и резервна връзка между двата кабелни шкафа и от нови кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред имота, за захранване на първи етаж на две съществуващи производствени сгради в ПИ 83510.676.76 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ № 8/ ул. „Васил Левски“ № 39“, дължина на кабелното трасе – 188 м.
СРОК: От 23.10.2020 г.. до 06.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 167 / 21.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Си Ди Макс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход към частен имот на улица „Университетска“, „Жилищна сграда и допълващо застрояване (магазин за промишлени стоки, кафе-аперитив и 2 броя автомивки)“ – I- ви етап, УПИ XXVII-657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.657 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
СРОК: От 22.10.2020 г. до 06.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 166 / 19.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Джани Груп“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хавим – Строй 2011“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VIII – 480, кв. 258 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.480 по КК на гр. Шумен, ул. „Георги Сава Раковски“ № 25.
СРОК: От 17.10.2020 г. до 31.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 165 / 16.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Тодор К…. К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Радев 1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа и допълващо застрояване-лятна кухня“, УПИ XXII-7629, кв. 215 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.676.307 по Кадастрална карта,ул. „Вардар“ № 51.
СРОК: От 21.10.2020 г. до 22.10.2020 г.. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 163 / 15.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Мемент О… Ш…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение към многофамилна жилищна сграда“, ПИ 83510.658.265 по КК на гр. Шумен, ул. „Връх Свети Никола“ № 6, гр. Шумен.
СРОК: От 19.10.2020 г. до 25.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 162 / 13.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Веселин К… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Веселин К… Р…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ пред № 14.
СРОК: От 14.10.2020 г. до 14.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 161 / 13.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Глоб Строй“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 27- Етапно строителство“
СРОК: От 15.10.2020 г до 15.11.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 160 / 13.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20.3- Етапно строителство“, Етап 20
СРОК: От 15.10.2020 г до 15.11.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 159 / 12.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от БКТП „Васил Левски“ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 /1/ и ШК-4 /2/, пред ПИ 83510.676.76 и резервна връзка между двата кабелни шкафа и от нови кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред имота, за захранване на първи етаж на две съществуващи производствени сгради в ПИ 83510.676.76 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ № 8/ ул. „Васил Левски“ № 39“, дължина на кабелното трасе – 188 м.
СРОК: От 12.10.2020 г. до 22.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 158 / 13.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 28“
СРОК: От 15.10.2020 г. до 15.11.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 157 / 08.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Татяна Р… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улично сградно водопроводно отклонение от полиетиленови тръби РЕ Ф25 с L=2,00 м. лин. и сградно канализационно отклонение от PVC тръби SN8 Ф160“, УПИ I – 7032А, кв. 417 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.674.463 по КК на гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 22.
СРОК: От 15.10.2020 г. до 25.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 156 / 08.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство, клъстер SH_CEN_IN_0001_PON01_1071.
СРОК: От 11.10.2020 г. до 25.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 155 / 06.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Джани Груп“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хавим – Строй 2011“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VIII – 480, кв. 258 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.480 по КК на гр. Шумен, ул. „Георги Сава Раковски“ № 25.
СРОК: От 06.10.2020 г. до 16.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 154 / 05.10.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Полис-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод и канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II -1024, кв. 479“ с дължина – водопровод – 80 м. и канализация – 310 м.
СРОК: От 07.10.2020 г.. до 31.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 153 / 30.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от БКТП „Васил Левски“ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 /1/ и ШК-4 /2/, пред ПИ 83510.676.76 и резервна връзка между двата кабелни шкафа и от нови кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред имота, за захранване на първи етаж на две съществуващи производствени сгради в ПИ 83510.676.76 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ № 8/ ул. „Васил Левски“ № 39“, дължина на кабелното трасе – 188 м.
СРОК: От 30.09.2020 г. до 11.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 152 / 30.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов БКТП в ПИ 83510.665.106 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ III, кв. 345-а, представляващо ПИ 83510.665.168, ул. „Преспа“, L – 52 м.
СРОК: От 30.09.2020 г. до 11.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 151 / 30.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Джани Груп“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хавим – Строй 2011“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VIII – 480, кв. 258 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.480 по КК на гр. Шумен, ул. „Георги Сава Раковски“ № 25.
СРОК: От 01.10.2020 г. до 10.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 150 / 18.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Фикосота Фууд“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Предприятие за тестени и сладкарски изделия“, УПИ I-„ПСД и Производство на тестени изделия“, кв. 340-д по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.670.500, ул. „Тракийска“ № 10.
СРОК: От 23.09.2020 г. до 02.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 149 / 21.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Чавдар Я… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: Изграждане на „Уличен водопровод РЕ Ф90 и улична канализация Ф 200 от ул. „Люлин“, кв. Дивдядово, гр. Шумен, местност „Сакарка“, дължина на водопровода – 52,00 м и дължина на канализацията – 34,00 м.
СРОК: От 21.09.2020 г. до 21.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 148 / 14.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Дончо П… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дончо П… Т…
ОБЕКТ: Ремонт на бордюри и тротоарни настилки на ул. “Вардар“ №18, гр. Шумен.
СРОК: От 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 147 / 14.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Виктор В… Л…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Виктор В… Л…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. „Китка“ № 5.
СРОК: От 17.09.2020 г. до 17.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 146 / 11.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „ВИАС” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 20kV на „Фабрика за алуминиеви профили“ с кабел 20kV от П/ст „Шумен –изток“ в УПИ ХХ, кв.16, Индустриален парк, гр.Шумен, ПИ 83510.693.51 по КК на гр.Шумен“ дължина на трасето 3 440м.
СРОК: От 14.09.2020 г. до 02.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 145 / 15.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с 50 бр. социални жилища ( секция А и секция Б) и 1 бр. жилище за хора в неравностойно положение“ УПИ 1-ОЖС, кв.352б, ПИ 83510.668.279 гр. Шумен – водопроводно и канално отклонение
СРОК: От 01.10.2020 г. до 02.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 142 / 03.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Изграждане на отклонение от съществуваща въздушна мрежа, електрозахранена от МТП „Охрид“ с три броя стоманобетонни стълбове и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО на нов СБС-3, за захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-382, кв. 458 (ПИ 83510.675.382), по плана на гр. Шумен“ дължина на трасето 76 м.
СРОК: От 03.09.2020 г. до 30.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 141 / 03.09.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Недялко П… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „Орлин Георгиев“- Шумен
ОБЕКТ: „Гараж № 3“ УПИ I-„ОЖК, КОО и подземни гаражи“, кв. 357, ПИ 83510.668.69 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 9.
СРОК: От 04.09.2020 г. до 30.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 140 / 31.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър Л… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Димитър Л… Ч…
ОБЕКТ: ул. „Тетово“ № 21, „Жилищна сграда-многофамилна“, ПИ 83510.676.134, гр. Шумен.
СРОК: От 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 139 / 24.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Делта Комфорт“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Монтаж на „нов БКТП 1х1000 kVа, 20/0,4 kV в ПИ 83510.665.55“ по КК на гр.Шумен, УПИ XXIV в кв. 2 по регулационния план на града и присъединяването му към извод ВЕЛ 20 kV „Арома“, от СРС до имота, оборудван с ТМ 250 kVa, 20/0,4 и полагане кабел 20 kVa-за нов БКТП, тип CAXEkT 3х(1х95) мм.кв.
СРОК: От 25.08.2020 г. до 08.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 138 / 24.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване 0,4 kV от БКТП „Васил Левски“ до два броя нови кабелни шкафове тип ШК-4 /1/ и ШК-4 /2/, пред ПИ 83510.676.76 и резервна връзка между двата кабелни шкафа и от нови кабелни шкафове до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред имота, за захранване на първи етаж на две съществуващи производствени сгради в ПИ 83510.676.76 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ № 8/ ул. „Васил Левски“ № 39“, дължина на кабелното трасе – 188 м.
СРОК: От 25.08.2020 г.до 25.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 137 / 24.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Рамис М… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Сграда с автомивка и два апартамента“ – етапно строителство на два етапа, Първи етап: „Автомивка с две клетки на самообслужване и проход към вътрешния двор“; Втори етап: „Два апартамента на втори етаж и подпокривно пространство за складови помещения към апартаментите“, УПИ IV-174, кв. 53а, ПИ 83510.659.174 по плана на гр. Шумен.
СРОК: От 25.08.2020 г. 06.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 136 / 19.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Хюсеин М… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Двуфамилна жилищна сграда“, УПИ XI-264, кв. 582 по регулационния план на гр. Шумен, имот с ПИ 83510.656.404 от КК на града, ул. „Пловдив“ № 5.
СРОК: От 21.08.2020 г. до 22.08.2020 г..- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 135 / 18.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Извършване СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН за обект: „КЛ СрН ТП Петър Делян ТП Лайош Кошут, КЛ НН от ТП Лайош Кошут до РК на ул. „Цар Иван Александър“ № 89, гр. Шумен“
СРОК: От 24.08.2020 г. до 24.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 134 / 19.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Фикосота Фууд“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Предприятие за тестени и сладкарски изделия“, УПИ I-„ПСД и Производство на тестени изделия“, кв. 340-д по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.670.500, ул. „Тракийска“ № 10.
СРОК: От 20.08.2020 г. до 06.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 133 / 17.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Светлозар К… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за еднофамилна сграда с дворно място“, ПИ 10176.501.322 по КК на селото, ул. „Георги Бенковски“ № 12, с. Васил Друмево, Община Шумен.
СРОК: От 21.08.2020 г. до 31.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 132 / 14.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Анета М… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с дворно място“, с. Овчарово, УПИ II с идентификатор 53240.501.253, Община Шумен, ул. „Ленин“ № 67
СРОК: От 26.08.2020 г. до 06.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 131 / 14.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Диян Х… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ОП „СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с дворно място“, ПИ 83510.682.400, ул. „Тодор Минев“ № 6, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
СРОК: От 17.08.2020 г. до 11.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 130 / 14.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Чавдар Я… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: Изграждане на „Уличен водопровод РЕ Ф90 и улична канализация Ф 200 от ул. „Люлин“, кв. Дивдядово, гр. Шумен, местност „Сакарка“, дължина на водопровода – 52,00 м и дължина на канализацията – 34,00 м.
СРОК: От 20.08.2020 г. до 20.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 129 / 14.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 27- Етапно строителство“
СРОК: От 17.08.2020 г. до 30.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 128 / 13.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов БКТП в ПИ 83510.665.106 до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ III, кв. 345-а, представляващо ПИ 83510.665.168, ул. „Преспа“, L – 52 м.
СРОК: От 17.08.2020 г до 17.09.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 127 / 13.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН“.
СРОК: От 17.08.2020 г до 17.09.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 126 / 13.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК в ПИ 83510.675.88 /електрозахранен от „Прилеп“/ до нов ШК-4 пред УПИ IX-4528,4527, кв. 257 /ПИ 83510.675.405/, по плана на гр. Шумен, ул. „Прилеп“ № 7“; Кабелна линия 0,4 кV от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО, за захранване на „Две жилищни сгради с гаражи“, секция „А“ в УПИ IX-4525,4527 /ПИ 83510.675.405/ по плана на гр. Шумен, ул. „Прилеп“ № 7; дължина на трасето – 21 м.
СРОК: От 17.08.2020 г до 17.09.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 125 / 13.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Изграждане на отлконение L=78м. лин. от съществуваща въздушна мрежа от ТП „Коопмебел“ с монтаж на 3 бр. стоманено – тръбни стълбове и монтаж на ТЕПО пред ПИ 83510.669.468 за захранване на промишлена сграда в имот представляващ УПИ I-ПСД, кв. 367-б по рег. план на гр. Шумен.
СРОК: От 17.08.2020 г до 17.09.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 124 / 13.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Валентин С… В….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Валентин С… В….
ОБЕКТ: Извършва разкопаване по тротоара на ул. “Еделвайс“ от № 4 до № 4 “А“.
СРОК: От 17.08.2020 г. до 17.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 123 / 05.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Донка М… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение към ПИ 10176.501.136 ул.“Калоян“ №32 с.Васил Друмев общ.Шумен.
СРОК: От 17.08.2020 г. до 28.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 122 / 05.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Свилен С… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Свилен С… Н…
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение към дворно място ПИ 32706.501.230 ул.“Хр.Ботев“ №9 с.Илия Блъсков общ.Шумен.
СРОК: От 10.08.2020 г. до 28.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 121 / 10.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Росен С… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение към дворно място ПИ 44032.501.235 ул.“Филип Тотю“ №29а с.Лозево общ.Шумен.
СРОК: От 12.08.2020 г. до 30.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 120 / 05.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „ЕМСА ГРУП“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Кънстракшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Водопроводна връзка на Склад за строителни материали в ПИ 83510.65.21 по КК на гр.Шумен“.
СРОК: От 17.08.2020 г. до 26.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 119 / 05.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Славена К… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Славена К… Х…
ОБЕКТ: „Аварийна подмяна на водопроводна тръба към имот ул.“Петра“ №5 гр.Шумен.
СРОК: От 07.08.2020 г. до 10.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 118 / 03.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „ЕМСА ГРУП“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Кънстракшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Монтаж на нов БКТП 20/0,4 kV-250kVa в ПИ 83510.65.21 по КК на гр.Шумен, полагане на Кабел 25kV тип CAXEkT 3x (1×95) и кабелен преход“.
СРОК: От 05.08.2020 г. до 25.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 117 / 03.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Уитлок“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строителна механизация“ АД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192“, местност „Теке дере“ гр.Шумен.
СРОК: От 04.08.2020 г. до 23.08.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 116 / 30.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Невзат И… Ф…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Каменов Строй“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“ – I-ви етап „Жилищна сграда на два етажа“ и II-ри етап „Жилищна сграда – бъдещо застрояване до реализиране на действащия ПУП-ПРЗ и РУП“, УПИ L – (199,200,202), кв. 17 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.661.200 по КК на гр. Шумен, ул. „Македония“ № 50.
СРОК: От 06.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 115 / 30.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Марийка Ц… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за Дворно място“, ПИ 10178.501.262 по КК на селото, ул. „Хан Аспарух“ № 38, с. Васил Друмев, Община Шумен.
СРОК: От 03.08.2020 г. до 16.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 114 / 27.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Рамис М…. А….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Сграда с автомивка и два апартамента“ – етапно строителство на два етапа, Първи етап: „Автомивка с две клетки на самообслужване и проход към вътрешния двор“; Втори етап: „Два апартамента на втори етаж и подпокривно пространство за складови помещения към апартаментите“, УПИ IV-174, кв. 53а, ПИ 83510.659.174 по плана на гр. Шумен.
СРОК: От 29.07.2020 г. до 07.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 113 / 23.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Деян П… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВАСИТРОН“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, ПИ 83510.663.199 по КК на гр.Шумен, местност „Смесе“, гр. Шумен
СРОК: От 27.07.2020 г. до 31.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 112 / 24.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 27- Етапно строителство“
СРОК: От 28.07.2020 г. до 28.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 111 / 05.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство, клъстер SH_PAZ_IN_RSUG_PON01_1011.
СРОК: От 07.08.2020 г. до 01.10.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 110/ 10.08.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“ – Етапно строителство, клъстер SH_CEN_IN_0001_PON01_1071.
СРОК: От 12.08.2020 г. до 10.10.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 109 / 21.07.2020 г..
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: Извършване СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СРН и НН, „Подмяна КЛ НН ТП Тракия 18 РК ул. „Дедеагач“ гр. Шумен“
СРОК: От 23.07.2020 г. до 23.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 108 / 21.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Вероника М… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда и второстепенна постройка“, ПИ 55316.78.262, УПИ V-35, кв. 24 по плана на село Панайот Волов, Община Шумен, ул. „Македония“ № 8, с. Панайот Волов, Община Шумен
СРОК: От 01.08.2020 г. до 15.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 107 / 20.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Бианчи“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване с кабел HH-тип NAVY-J 4×18 mm кв. от ТНН на БКТП „Джи енд Джи“ до нова РК ШК 4 срещу имот ид. № 83510.413.14 по КК на гр. Шумен, за захранване на посочения имот – бул. „Ришки проход“.
СРОК: От 22.07.2020 г. до 22.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 106 / 20.07.2020 г..
ИНВЕСТИТОР: Олга Г… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VII-49, кв. 220 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.49 по КК на гр. Шумен, ул. „Гиньо Писков“, гр. Шумен. Разрешение за строеж № 262 от 02.10.2019 год.
СРОК: От 22.07.2020 г. до 22.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 105 / 15.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Сидома“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на 1 етаж на „Сидома“ ЕООД“, местност „Под Манастира“, ПИ 83510.650.507, гр. Шумен
СРОК: От 21.07.2020 г. до 31.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 104 / 15.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Веско С….М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за къща, стопански постройки с дворно място“, с. Салманово, ПИ 65187.501.297 по КК на селото, ул. „Васил Коларов“ № 9
СРОК: От 27.07.2020 г. до 07.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 103 / 13.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Агро-найл“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Агро-найл“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Македония“ пред № 19-21.
СРОК: От 14.07.2020 г. до 14.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 102 / 13.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Иван Ю… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по ул. „Вела Пискова“ за включване водопроводно отклонение на обекта, с. Радко Димитриево
СРОК: От 14.07.2020 г. до 20.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 101 / 13.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП „Шуменска крепост“ до ел. табло ТЕПО за обект: „Жилищна сграда“ в УПИ V-226, кв. 54 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.659.226 по КК, ул. „Шуменска крепост“ № 16.
СРОК: От 14.07.2020 г. до 14.08.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 100 / 07.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоян В… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Петър Илиев ЕООД 2009“
ОБЕКТ: „Самостоятелен обект в сграда на 1 етаж и самостоятелен обект – Жилище в сграда на 2 етаж “, ПИ 83510.667.4.1.2 и ПИ 83510.667.4.1.3, пл. „Оборище“ № 17, гр. Шумен
СРОК: От 08.07.2020 г. до 19.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 99 / 06.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ешрефоглу“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Преспа“.
СРОК: От 07.07.2020 г. до 07.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 98 / 13.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Тодор К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа и допълващо застрояване-лятна кухня“, УПИ XXII-7629, кв. 215 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.676.307 по Кадастрална карта,ул. „Вардар“ № 51.
СРОК: От 14.07.2020 г. до 30.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 97 / 06.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Марийка Ц… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за Дворно място“, ПИ 10178.501.262 по КК на селото, ул. „Хан Аспарух“ № 38, с. Васил Друмев, Община Шумен.
СРОК: От 07.07.2020 г. до 27.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 96 / 02.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Николай С… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за вилна сграда с дворно място“, ПИ 83510.650.236 по КК на гр. Шумен, ул. „Северна“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350, 00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 95 / 02.07.2020 г..
ИНВЕСТИТОР: Миленка Р… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Миленка Р… Х…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Червени ескадрони“ № 19 и № 19 А.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК: От 06.07.2020 г. до 06.09.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 94 / 01.07.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Гинка С… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за 2 броя преместваеми обекти – контейнери“, ПИ 46053.501.687, ул. „Огоста“, с. Мадара, Община Шумен.
ДЕПОЗИТ: 280, 00 лв. ( Двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.07.2020 г до 20.07.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 93 / 93 / 30.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Кемал Е… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Комплексна жилищна сграда с магазини и подземен паркинг“, УПИ III-„Жилища, гаражи, офиси и магазини“, кв. 345 А, ПИ 83510.665.168 по КК на гр. Шумен, ул. „Преспа“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 7 200, 00 лв. ( Седем Хиляди и двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.07.2020 г. до 08.07.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 92 / 26.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоян В… Р…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Петър Илиев ЕООД 2009“
ОБЕКТ: „Самостоятелен обект в сграда на 1 етаж и самостоятелен обект – Жилище в сграда на 2 етаж “, ПИ 83510.667.4.1.2 и ПИ 83510.667.4.1.3, пл. „Оборище“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 650, 00 лв. ( Шестстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 29.06.2020г. до 07.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 91 / 26.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниела Р… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниела Р… П…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Брезник“ № 31 и ул. „Селиолу“ № 43 А.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК: От 29.06.2020 г. до 29.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 90 / 25.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Росен Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИМЕКС“ ЕООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“, УПИ XVI-113, кв. 4 по плана на с. Мараш, Община Шумен, ПИ 477161.501.656 по КК на селото, ул. „Цар Калоян“.
ДЕПОЗИТ: 460, 00 лв. ( Четиристотин и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 26.06.2020 г. до 17.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 89 / 25.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „АПДП – ГП Белла Дент“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Обществено обслужваща сграда – дентален център“, УПИ I-ООД, кв. 352 А, ПИ 83510.668.338 по КК на гр. Шумен, ул. „Родопи“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350, 00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.07.2020 г. до 03.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 88 / 25.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Бианчи кафе“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод за склад в имот с идентификационен № 83510.413.14 по КК на гр. Шумен, м-ст „Горен Сусурлук“ с дължина – 150 м. ДЕПОЗИТ: 10 800, 00 лв. ( Десет Хиляди и осемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.06.2020 г. до 25.07.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 87 / 22.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Живко И… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИНКОХО“ ООД
ОБЕКТ: „Дворно място със стопански постройки“, с. Дибич, ПИ 20938.501.278 по КК на селото, ул. „Кирил и Методий“ № 7, Област Шумен.
ДЕПОЗИТ: 400, 00 лв. ( Четири стотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.06.2020 г. до 08.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 86 / 22.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Юмер Х… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, ПИ 83510.650.248, ул. „Северна“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.06.2020 г. до 02.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 85 / 18.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Авариен ремонт – канално отклонение на ул. „Круша планина“ – 21 м, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 19.06.2020 г. до 21.06.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 84 / 16.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Кирчо Г… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Кирчо Г… С…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара на ул. “Порек“, м- ст „Сакарка“, ПИ 83510.677.203.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК: От 17.06.2020 г. до 17.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 83 / 16.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV(ВКЕЗ) от БКТП „Минзухар“ до нов ШК-4 на границата на УПИ XI-341, кв. 23, ПИ 83510.664.341 и от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО, за захранване на „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазин и гараж“ в УПИ XI-341, кв. 231 по плана на гр. Шумен-(ПИ 83510.664.341), ул. „Университетска“, дължина на кабелното трасе – 75 м.
ДЕПОЗИТ: 3 750, 00 лв. ( Три Хиляди седемстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 19.06.2020 г. до 19.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 82 / 16.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 83510.673.73 (електрозахранен от ТП „Порек“) до разпределителна кутия тип РК-3 и от нова РК-3 до електромерно табло, пред УПИ IV-5131 (ПИ 83510.673.41) за захранване на „Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда“ в УПИ IV-5131, кв. 309 по плана на гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ № 46
ДЕПОЗИТ: 2 750, 00 лв. ( Две Хиляди седемстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 19.06.2020 г. до 19.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 81 / 11.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Корнел Рент“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Корнел Рент“ ЕООД
ОБЕКТ: Разкопаване по ул. “Порек“, ПИ 83510.677.411 и ПИ 83510.677.412.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК: От 12.06.2020 г. до 12.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 80 / 10.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от съществуващ ШК на ул. „Ален мак“, електрозахранен от БКТП „Минзухар“, до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и от нов ШК-4 до ново ел. табло тип ТЕПО 14MIT пред УПИ XXV-259, кв. 232 ПИ 83510.664.259 по плана на гр. Шумен – дължина на кабелното трасе – 107 м.
ДЕПОЗИТ: 5 250, 00 лв. ( Пет Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 15.06.2020 г. до 15.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 79 / 10.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК от ТП „Димчо Дебелянов“ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-686, кв. 67, ПИ 83510.660.686, по плана на гр. Шумен, ул. „Август Попов“ № 17 -19 за захранване на „Многофамилна жилищна сграда с гараж“ в УПИ Х-686, кв. 67 ПИ 83510.660.686, гр. Шумен, дължина на кабелното трасе – 115 м.
ДЕПОЗИТ: 4 520, 00 лв. ( Четири Хиляди петстотин и двадесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 15.06.2020 г. до 15.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 78/ 10.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК от ТП „Коопмебел“ до нов ШК4 и от нов ШК за захранване на ново ТЕПО на границата на ПИ 83510.669.471, представляващо УПИ IV-ПСД, кв. 367-б с кабел HH тип NAVY-j 3х185+95 мм кв. с L / трасе / – 67 м. за обект „Цех за сглобяване на алуминиева дограма и маг. за промишлени стоки“.
ДЕПОЗИТ: 3 260, 00 лв. ( Три Хиляди двеста и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: 15.06.2020 г. до 15.07.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 77 / 04.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Гинка С… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: : „Сградно водопроводно отклонение за 2 броя преместваеми обекти – контейнери“, ПИ 46053.501.687, ул. „Огоста“, с. Мадара, Община Шумен.
ДЕПОЗИТ: 280, 00 лв. ( Двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.06.2020 г. до 19.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 76 / 04.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Агро-найл“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“, УПИ X-548, кв. 106 А по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.661.548 по КК на гр. Шумен, ул. „Македония“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 5 825, 00 лв. ( Пет Хиляди осемстотин двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.06.2020 г до 19.06.2020 г – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 75 / 01.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с офис“, УПИ V – 416, кв. 136 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.188 по КК на гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 240, 00 лв. ( Двеста и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2020 г. до 11.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 74 / / 01.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда с офис“, УПИ V – 416, кв. 136 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.188 по КК на гр. Шумен, ул. „Кирил и Методий“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 1 020, 00 лв. ( Хиляда и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2020 г. до 07.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 73 / 01.06.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Медикет Цех“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до обект: „Цех за производство на алуминиева, PVC дограма и стъклопакети, ПИ 83510.608.15 по КК на гр. Шумен, м-ст „Якова“ с дължина – 71 м.
ДЕПОЗИТ: 1 420, 00 лв. ( Хиляда четиристотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.09.2020 г. до 30.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 72 / 29.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Бианчи кафе“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод за склад в имот с идентификационен № 83510.413.14 по КК на гр. Шумен, м-ст „Горен Сусурлук“ с дължина – 150 м.
ДЕПОЗИТ: 10 800, 00 лв. ( Десет Хиляди и осемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.05.2020 г. до 15.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 71 / 28.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Ганчо К… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот, гр. Шумен, ПИ 83510.649.159, местност „Под манастир“.
ДЕПОЗИТ: 315, 00 лв. ( Триста петнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.06.2020 г. до 14.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 70/ 28.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Мехмед И… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот, гр. Шумен, ПИ 83510.649.156, местност „Под манастир“.
ДЕПОЗИТ: 385, 00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.06.2020 г. до 14.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 69 / 28.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Нурхан М…И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот, гр. Шумен, ПИ 83510.649.161, местност „Под манастира“.
ДЕПОЗИТ: 385, 00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.06.2020 г. до 14.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 68 / 27.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Атанас А… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за дворно място“, ПИ 69924.501.501, ул. „Преспа“, с. Струйно, Община Шумен.
ДЕПОЗИТ: 60, 00 лв. ( Шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.06.2020 г. до 08.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 67 / 27.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : С… В… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение на поземлен имот“, ПИ 32706.501.577, УПИ IX, кв. 21 по плана на с. Илия Блъсков, ул. „Явор“, с. Илия Блъсков, Община Шумен.
ДЕПОЗИТ: 100, 00 лв. ( Сто лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.06.2020 г. до 08.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 66 / 27.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Николинка С… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, ПИ 78104.501.668 по КК на селото, ул. „Боян Българанов“ № 4 А, с. Царев брод, Община Шумен.
ДЕПОЗИТ: 75, 00 лв. ( Седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 28.05.2020 г. до 08.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 65 / 21.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и Канализация“ ООД
ОБЕКТ: „ Аварийно разкопаване в сервитута на общински път SHU1065 км 110,2 за ремонт на водопровод между селата Велино и Живково“
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 22.05.2020 г. до 23.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 64 / 18.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Росина В… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VI – 360, кв. 25 по плана на с. Васил Друмево, Община Шумен, ПИ 10176.501.360 по КК на селото, ул. „Иван Вазов“
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 63 / 14.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Ергин Р… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АПАРЕЛ – ШУМЕН“ ООД
ОБЕКТ: Канализационно отклонение за обект: „Жилищна сграда с дворно място“, ПИ 83510.676.177 по КК на гр. Шумен, ул. „Гостивар“ № 1 Б.
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.05.2020 г. до 17.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 62 / 14.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Радослав Г… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Пътно поддържане – Нови пазар“ ООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда и гараж“, УПИ ХVII – 814, кв. 21 по плана на с. Дибич, Община Шумен, ПИ 20938.501.814 по КК на селото, ул. „Хан Крум“
ДЕПОЗИТ: 200,00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.05.2020 г. до 22.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 61 / 18.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV (ВКЕЗ) от съществуващ ШК, захранен от ТП „Никола Палаузов“ до табло ТЕПО в УПИ ХIII-6106, кв. 25 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.661.175 по КК на гр. Шумен за захранване на „Жилищна сграда с гаражи“ в УПИ ХI-341, кв. 341 по плана на гр. Шумен (ПИ 83510.664.341), ул. „Китка“ № 5
ДЕПОЗИТ: 3 500, 00 лв. ( Три Хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 19.05.2020 г. до 19.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 60 / 13.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV(ВКЕЗ) от БКТП „Минзухар“ до нов ШК-4 на границата на УПИ XI-341, кв. 23, ПИ 83510.664.341 и от нов ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО, за захранване на „Многофамилна жилищна сграда с фризьорски и козметичен салон, магазин и гараж“ в УПИ XI-341, кв. 231 по плана на гр. Шумен-(ПИ 83510.664.341), ул. „Университетска“
ДЕПОЗИТ: 3 750, 00 лв. ( Три Хиляди седемстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 59 / 13.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 83510.673.73 (електрозахранен от ТП „Порек“) до разпределителна кутия тип РК-3 и от нова РК-3 до електромерно табло, пред УПИ IV-5131 (ПИ 83510.673.41) за захранване на „Пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда и плътна ограда“ в УПИ IV-5131, кв. 309 по плана на гр. Шумен, ул. „Христо Генчев“ № 46
ДЕПОЗИТ: 2 750, 00 лв. ( Две Хиляди седемстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 18.05.2020 г. до 18.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 58 / 12.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Р…. В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Ген. Скобелев“ пред № 32.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 17.05.2020 г. до 17.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 57 / 11.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Джани Груп“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Хавим – Строй 2011“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VIII – 480, кв. 258 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.480 по КК на гр. Шумен, ул. „Георги Сава Раковски“ № 25.
ДЕПОЗИТ: 700,00 лв. ( Седемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.05.2020 г. до 18.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 56 / 08.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Пламен В…М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Пламен В…М…
ОБЕКТ: Разкопаване на тротоара пред имота си на ул. “Шуменска комуна“ № 69.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 11.05.2020 г. до 31.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 55 / 08.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване от ТП „Жигули“ до нов ШК-4 / на границата на ПИ 83510.665.53/, чрез разкъсване на същ. Каб. Линия НН от ТП „Жигули“ до РК-6 и каб. Линия 0,4 kV от нов ШК-4 до ел. табло пред УПИ V, кв. 1 с кабел тип NAVY-j 3х50+25 мм с L/трасе/ = 120 м. лин. за обект: „Автосервизен център“ в ПИ 83510.665.51 по КК на град Шумен“.
ДЕПОЗИТ: 3 800, 00 лв. ( Три Хиляди и осемстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 11.05.2020 г. до 31.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 54 / 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.05.2020 г. до 11.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 53 / 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „ЕЕМ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Магазин за мебели“, м-ст „Горен Сусурлук“, ПИ 83510.412.15 по КК на гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 11.
ДЕПОЗИТ: 990,00 лв. ( Деветстотин и деветдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.05.2020 г. до 18.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 52 / 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Автомагистрали – Черно море“ АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Автомагистрали – Черно море“ АД
ОБЕКТ: Разкопаване на тротоара пред входа на фирмата на ул. “Алеко Константинов“ № 8.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 04.05.2020 г. до 04.06.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 51 / 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Росина В… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VI – 360, кв. 25 по плана на с. Васил Друмево, Община Шумен, ПИ 10176.501.360 по КК на селото, ул. „Иван Васов“.
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 07.05.2020 г. до 17.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 50/ 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Красен Ц… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Улична канализация 25м. за присъединяване на ПИ 83510.663.197“ местност „Смесе“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 000, 00 лв. ( Хиляда лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.05.2020 г. до 11.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 49 / 04.05.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Петър Г… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Улична канализация по ПИ 83510.663.225 за присъединяване на ПИ 83510.663.195“ местност „Смесе“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 140, 00 лв. ( Хиляда сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.05.2020 г. до 11.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 48 / 29.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Георги К… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Георги К… П…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара пред имота си на ул. “Вичо Папазов“ № 17.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 29.04.2020 г. до 10.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 47 / 29.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Финанс Консулт – Шумен“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VII-2002, кв. 82 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.647, ул. „Св. Райко Шуменски“ № 13, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 600, 00 лв. ( Шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.05.2020 г. до 13.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 46 / 23.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.2
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 45 / 23.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“, Етап – 25.2
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 44 / 23.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“, Етап – 20.3
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 43 / 23.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.2.
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 42 / 22.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Галина Х… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ “АРИС-И.ВЕЛИСЛАВОВ“ ШУМЕН
ОБЕКТ: ел. захранване на „Гараж № 29“ на ул. „Колю Фичето“ № 6, УПИ I-ЖС, полуподземни гаражи и магазини, кв. 610 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.668.171 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 1 300, 00 лв. ( Хиляда и триста лв. и нула ст. )
СРОК: От 23.04.2020 г. до 23.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 41 / 21.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV (ВКЕЗ) от съществуващо ШК-4 пред ПИ 83510.662.236, захранен от ТП „Петър Берон“ до ел. табло тип ТЕПО за обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ V-546, кв. 23, ПИ 83510.662.232 по плана на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 250, 00 лв. ( Две Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 27.04.2020 г. до 17.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 40 / 21.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Добрин Х… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Радина Г… К…
ОБЕКТ: „Жилищна сграда и допълващо застрояване“, УПИ XI – 4601, кв. 241 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.676.338 по КК на гр. Шумен, ул. „Брегалница“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 280,00 лв. ( Двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.04.2020 г. до 26.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 39 / 15.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Лифтком“АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Изместване и частично кабелиране по бул.“Ришки проход“ на ВЕЛ 20 kV изводи „Салманово“-„Дивдядово“ и „Мараш“-„Чилингиров“на общи стълбови линии през м.“Кара Чалък“ с кабели 20 kV тип NA2xS(F)2Y 3x(1×185) кв.мм.“
ДЕПОЗИТ: 8 600, 00 лв. ( Осем хиляди и шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.04.2020 г. до 13.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 38 / 15.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : С… С… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВАСИТРОН“ ЕООД
ОБЕКТ: „Водопроводно отклонение за присъединяване на Жилищна сграда ПИ 83510.651.359 местност „Под манастир“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 880, 00 лв. ( Осемстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.04.2020 г. до 26.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 37 / 15.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : К… Ц… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Улична канализация 25м. за присъединяване на ПИ 83510.663.197“ местност „Смесе“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 000, 00 лв. ( Хиляда лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.04.2020 г. до 30.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 36 / 15.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : П… Г… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Улична канализация по ПИ 83510.663.225 за присъединяване на ПИ 83510.663.195“ местност „Смесе“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 140, 00 лв. ( Хиляда сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.04.2020 г. до 30.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 35 / 15.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Р…. В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Ген. Скобелев“ пред № 32.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 16.04.2020 г. до 16.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 34 / 09.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV (ВКЕЗ) на „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ на ул. „Петко Българанов“ № 12, УПИ VIII-348, кв. 229 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.475от съществуващ ШК пред ПИ 83510.664.13 до ново табло тип ТЕПО на границата на имота
ДЕПОЗИТ: 1 000, 00 лв. ( Хиляда лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.04.2020 г.. до 30.04.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 33 / 09.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от новомонтиран ШК-7 на фасадата на ТП „Христо Генчев“ до нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.672.38 до ел. табло пит ТЕПО за захранване на „Жилищна сграда със 7 бр. апартамента, 4 бр. ателиета, 1 бр. студио, 1 бр. магазин и подземен гараж“ в УПИ
ХХ-7422, кв. 484, ПИ 83510.672.38 по плана на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 3 090, 00 лв. ( Три Хиляди и деветдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.04.2020 г. до 13.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 32 / 09.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : С… И… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: С… И… С…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара пред имота си на ул. “ Кольо Трифонов“ № 20.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 10.04.2020 г. до 10.05.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 31 / 09.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : П… Я… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: БАТО-99
ОБЕКТ: „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда“, УПИV-318, кв.449 гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 200, 00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.04.2020 г. до 30.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 30 / 09.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : М… Ж… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „4 броя гаражи – № 1, № 2, № 3, № 4“ УПИ I-ЖС и трафопост, кв. 306, ПИ 83510.674.97 по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 910, 00 лв. ( Деветстотин и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.04.2020 г. до 30.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 29 / 06.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг“, УПИ V-2842, кв. 161
ДЕПОЗИТ: 300, 00 лв. ( Триста лв. и нула ст.)
СРОК: От 07.04.2020 г. до 12.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 28/ 06.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Нова линия“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда и семеен хотел“, УПИ XVII-2895,2882, кв. 161 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.666.574, ул. „Цар Петър“ № 8А
ДЕПОЗИТ: 330, 00 лв. ( Триста и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2020 г. до 10.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 27 / 01.04.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг“, УПИ V-2842, кв. 161
ДЕПОЗИТ: 1 600, 00 лв. ( Хиляда и шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2020 г. до 10.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 26 / 25.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Б… Б…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Четири броя гаражи №16, №17, №18 и №19“, ПИ 83510.671.134 УПИ I-„ЖК и подземни гаражи“, кв. 330,гр.Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1 360, 00 лв. ( Хиляда триста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.03.2020 г. до 06.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 25 / 23.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Ник 2007“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Три броя складове за промишлени стоки в ПИ 83510.337.10, м.“Дремжа“ гр.Шумен“
ДЕПОЗИТ: 200, 00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.03.2020 г. до 31.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 24 / 23.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг“, УПИ V-2842, кв. 161
ДЕПОЗИТ: 300, 00 лв. ( Триста лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2020 г. до 06.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 23/ 20.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : П… Т… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: П… Т… П…
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на канално отклонение тупик към ул.“Август Попов“ №24Б“.
ДЕПОЗИТ: 300, 00 лв. ( Триста лв. и нула ст.)
СРОК: От 20.03.2020 г. до 23.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 22 / 17.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Б…. А… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Б…. А… А…
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на канално отклонение ул.“Шипка“ №6“.
ДЕПОЗИТ: 250, 00 лв. ( Двеста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.03.2020 г. до 18.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 21 / 23.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „НЕС ИНВЕСТ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с офисна част и подземен паркинг“, УПИ V-2842, кв. 161
ДЕПОЗИТ: 1 600, 00 лв. ( Хиляда и шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.03.2020 г. до 31.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 20 / 16.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Солавики“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с гаражи“, УПИ XIII-6106, кв. 25 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.661.175 по КК на гр. Шумен, ул. „Китка“ № 5
ДЕПОЗИТ: 1 225, 00 лв. ( Хиляда двеста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.03.2020 г. до 30.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 19 / 12.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на кабелни шахти и трасе на защитна тръба с оптичен кабел“.
ДЕПОЗИТ: 240, 00 лв. ( Двеста и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.03.2020 г. до 21.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 16 / 26.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : М… Ж… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „4 броя гаражи – № 1, № 2, № 3, № 4“ УПИ I-ЖС и трафопост, кв. 306, ПИ 83510.674.97 по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 910, 00 лв. ( Деветстотин и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.03.2020 г. до 09.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 17 / 09.03.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : П… Я… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: БАТО-99“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външно ел.захранване на еднофамилна жилищна сграда“, УПИV-318, кв.449 гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 200, 00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.03.2020 г.. до 09.04.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 16 / 26.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : М… Ж… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „4 броя гаражи – № 1, № 2, № 3, № 4“ УПИ I-ЖС и трафопост, кв. 306, ПИ 83510.674.97 по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 910, 00 лв. ( Деветстотин и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.02.2020 г. до 08.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 15 / 26.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Д… П… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „ Довеждащ електропровод за обект: Жилищна сграда в ПИ 83510.663.199 по КК на гр.Шумен, м. „Смесе“
ДЕПОЗИТ: 2 640, 00 лв. ( Две хиляди шестстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.02.2020 г. до 17.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 14 / 24.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „СОЛО“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Кънстракшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „ Цех за ароматизатори, склад и офиси в ПИ ид.№83510.345.6, м.“Драмжа“ по КК на гр.Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 576, 00 лв. ( Две хиляди петстотин и седемдесет и шест лв. и нула ст.)
СРОК: От 26.02.2020 г. до 20.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 13 / 24.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Попов строй“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с търговски обекти и полуподземен гараж“ – I-ви етап „Три броя търговски обекти“, УПИ XXXII – 250, кв. 17 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.250 по КК на гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 26
ДЕПОЗИТ: 975,00 лв. ( Деветстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 04.03.2020 г. до 11.06.2020г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 12 / 19.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Попов строй“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Симекс“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с търговски обекти и полуподземен гараж“ – I-ви етап „Три броя търговски обекти“, УПИ XXXII – 250, кв. 17 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.250 по КК на гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 26
ДЕПОЗИТ: 125,00 лв. ( Сто двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 20.02.2020 г. до 26.02.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 11 / 13.02.2020 г..
ИНВЕСТИТОР : Д… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Д… Д…
ОБЕКТ: „Изграждане на линеен отток през ул. „Ришки проход“ №182 за отводняване на ПИ 83510.421.3
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 17.02.2020 г. до 19.02.2020 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 10 / 11.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Д… И… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за дворно място“, с. Радко Димитриево, УПИ с идентификатор 61443.501.443, ул. „Рила“
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.02.2020 г. до 27.02.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 09 / 07.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Р… В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД ЗЗД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Ген. Скобелев“ пред № 32..
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 07.02.2020 г. до 07.03.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 08 / 03.02.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от съществуващ ШК захранен от ТП „Зографска“ до електромерно табло тип ТЕПО за Жилищна сграда с гараж“ в УПИ VI-1990 с идентификатор 83510.660.297 по плана на град Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 800, 00 лв. ( Хиляда и осемстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 05.02.2020 г. до 14.02.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 07 / 17.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „СОЛО“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „ Трафопост БКТП 1х1000 Kva, 20/0,4 kV с инсталиран трансформатор 160 Kva в ПИ ид.№83510.345.6, м.“Драмжа“ по КК на гр.Шумен и полагане на кабелни линии СрН, извод „Ивански“.
ДЕПОЗИТ: 7 740, 00 лв. ( Седем хиляди седемстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 20.01.2019 г. до 31.01.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 06 / 15.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „ГЕОЛИД ВАРНА“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БЕНЦ“ ЕООД
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с гаражи“, УПИ IV-ЖС, кв. 353 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.668.264 по КК на гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 160, 00 лв. ( Сто и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.01.2020 г. до 27.02.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 05 / 07.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.2
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.01.2020 г. до 18.01.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 04 / 07.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.2
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.01.2020 г. до 18.01.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 03 / 07.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.1.
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.01.2020 г. до 18.01.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 02 / 07.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“, Етап 26.2.
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.01.2020 г. до 18.01.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 01 / 07.01.2020 г.
ИНВЕСТИТОР : Р…. В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Ген. Скобелев“ пред № 32.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 07.01.2020 г. до 07.02.2020 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 240/ 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 239 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лескорект” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Електрозахранване за обект: „Жилищна сграда с офис и гараж в УПИ VII-293, кв. 643-а по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 528, 00 лв. ( Две Хиляди петстотин двадесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.01.2020 г. до 18.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 238 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Веста Транс“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Веста Транс“ ООД
ОБЕКТ: „Ремонт на подход към автомобилен портал на имот на „Веста Транс“ ООД, ул.“Индустриална“ №1
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ, със собствени сили и средства.
СРОК: От 23.12.2019 г. до 12.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 237/ 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 236 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 235 / 20.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 27.12.2019 г. до 07.01.2020 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 234 / 17.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Нели М… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОЛВИС“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на: външно ел. захранване на жилищна сграда УПИ ХХVIII-6215, кв. 232, ул. “П. Българанов“ №12“
ДЕПОЗИТ: 80, 00 лв. ( Осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 17.12.2019 г. до 20.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 233 / 13.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Стройколукс Джабаров“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод и външна канализация за многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи в УПИ II-1024, кв. 479“ с дължина на водопродова – 80 м. и канализация – 310 м., ПИ 83510.10.1024, м-ст „Сакарка“
ДЕПОЗИТ: 1 600, 00 лв. ( Хилява и шестстотин лв. и нула ст.)
СРОК От 17.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 232 / 13.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Ген. Скобелев“ № 32.
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ, със собствени сили и средства.
СРОК От 16.12.2019 г. до 27.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 231 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Хубан Д… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.652.603, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 120,00 лв. ( Сто и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК От 12.12.2019 г. до 18.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 230/ 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 229 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 228 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 13.12.2019 г. до 23.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 227 / 05.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за поземлен имот 83510.660.147“, ул. „Ген. Скобелев“ № 32
ДЕПОЗИТ: 550, 00 лв. ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 06.12.2019 г. до 13.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 226 / 11.12.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК-6 пред ПИ 83510.660.498, захранена от ТП „Оборище“ до ел. табло ТЕПО пред УПИ IV-450, кв. 77 по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.450 по Кадастрална карта на града, по ул. „Ф. Тотю“, за захранване на обект: „Едноетажно допълващо застрояване – заведение за хранене към семеен хотел“
ДЕПОЗИТ: 700, 00 лв. ( Седемстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 12.12.2019 г. до 22.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 225 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 01.12.2019 г. до 08.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 224 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 01.12.2019 г. до 08.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 223 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ивайло С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.649.273, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 100,00 лв. ( Сто лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 10.12.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 222 / 29.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 221/ 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 220 / 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 219 / 27.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 02.12.2019 г. до 12.12.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 218 / 25.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Русанка В… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение за поземлен имот 83510.660.147“, ул. „Ген. Скобелев“ № 32
ДЕПОЗИТ: 550, 00 лв. ( Петстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК От 27.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 217 / 25.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Росен Д… Е…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ III-322, кв. 215 по регулационния план нс гр. Шумен, имот с идентификатор ПИ 83510.676.322, ул. „Вардар“ № 43
ДЕПОЗИТ: 800, 00 лв. ( Осемстотин лв. и нула ст.)
СРОК От 27.11.2019 г. до 28.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 216/ 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 215 / 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 214 / 20.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 22.11.2019 г. до 01.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 213 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Полагане дренаж и хидроизолация на основи на ул. „Христо Генчев“ № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК От 20.11.2019 г. до 10.12.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 212 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 20.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 211 / 19.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 20.11.2019 г. до 30.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 210 / 18.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Сечкин А… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за жилищна сграда с дворно място“, гр. Шумен, ПИ 83510.676.5, ул. „Цар Самуил“ № 8Б
ДЕПОЗИТ: 140, 00 лв. ( Сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 19.11.2019 г. до 20.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 209 / 14.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от съществуващ ШК захранен от ТП „Зографска“ до електромерно табло тип ТЕПО за Жилищна сграда с гараж“ в УПИ VI-1990 с идентификатор 83510.660.297 по плана на град Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 800, 00 лв. ( Хиляда и осемстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 18.11.2019 г. до 27.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 208 / 14.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Лескорект” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Електрозахранване за обект: „Жилищна сграда с офис и гараж в УПИ VII-293, кв. 643-а по регулационния план на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.657.293 по Кадастралната карта на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 528, 00 лв. ( Две Хиляди петстотин двадесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК От 15.11.2019 г. до 25.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 207/ 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 206 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 205 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 204 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 203 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 202 / 13.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ешрефоглу” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ПС Електрик“ ООД
ОБЕКТ: „Изместване съоръжения на ЕРП-Север и реконструкция на кабели СрН и НН“ с подобект: „демонтаж на КПТ „Юрий Гагарин“ и монтаж нов заместващ БКТП-10/0,4kV-до 1000 кVА с ПИ 83510.665.106“ и подобект: „Демонтаж на КТП „Юрий Гагарин“ и реконструкция на кабели СрН и НН в ПИ 83510.665.132 – ул. „Преспа“, от нов БКТП до ШК /нов/ към нов заместващ трафопост в ПИ 83510.665.106“
ДЕПОЗИТ: 11 250, 00 лв. ( Единадесет Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 14.11.2019 г. до 24.11.2019 г.–включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 201 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 500, 00 лв. ( Хилядa и петстотин лв. и нула ст. )
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV (ВКЕЗ) на „Многофамилна жилищна сграда с три броя магазини“ на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 16, УПИ XI-405, кв. 136 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.195 от същ. ШК част от мрежа НН на ТП „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 1 500, 00 лв. ( Хилядa и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 200 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 199 / 11.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV БКТП „Московска“ до ел. табло пит ТЕПО за обект: „Многофамилна жилищна сграда с магазини“ в УПИ XIII-2560 ПИ 83510.662.414, кв. 126 по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: “ЕМУ“ АД
СРОК От 12.11.2019 г. до 21.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 198 / 07.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 07.11.2019 г. до 14.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 197 / 06.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Богданофф“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александър – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сграда с обществени функции – Хостел“, УПИ VI-„За хотел“, кв. 220 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.39 по КК на гр. Шумен, ул. „Гиньо Писков“ № 1
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК От 14.11.2019 г. до 16.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 196 / 06.11.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № № SH_MTG_IN_RSUG_PONO1_1031, бул.“ Симеон Велики“ № 44
ДЕПОЗИТ: 8 835 лв. ( Осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК От 06.11.2019 г. до 16.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 195 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV (ВКЕЗ) на „Складова база“ в УПИ XIV „За обслужващи и складови дейности“, кв. 336 А по плана на гр. Шумен от нов ШК пред ПИ 83510.669.466 и захранване с кабел НН от ТП „Сточна гара“, гр. Шумен – дължина на трасето 170 м
ДЕПОЗИТ: 7 350, 00 лв. ( Седем Хиляди триста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 194 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК От 01.11.2019 г. до 11.11.2019 г. –включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 193 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Агро-найл“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Агро-найл“ ООД
ОБЕКТ: Ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 66.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ.
СРОК От 04.11.2019 г. до 30.11.2019 г.–включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 192 / 31.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 191/ 30.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 190 / 30.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК От 01.11.2019 г.. до 11.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 189 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Мариела Ж… А…
ОБЕКТ: Ремонт на Общински тротоар със собствени сили и средства, ул. “Христо Генчев“ пред № 46.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 30.10.2019 г. до 30.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 188 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Корани стандарт“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда със зъболекарска лаборатория и подземен паркинг“, УПИ Х-4469, кв. 270 по регулационния план на гр. Шумен, ПИ 83510.675.129 по КК на гр. Шумен, ул. „Битоля“ № 12, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 187 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Богданофф“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александър – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сграда с обществени функции – Хостел“, УПИ VI-„За хотел“, кв. 220 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.39 по КК на гр. Шумен, ул. „Гиньо Писков“ № 1, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 540,00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 186 / 29.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Исмаил М… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Исмаил М… Д…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за поземлен имот“, гр. Шумен, ПИ 83510.649.152, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 315,00 лв. ( Триста и петнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.10.2019 г. до 07.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 185 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аутострийм” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външно кабелно ел. захранване с кабел тип NAVY 3х95-50 мм кв. с L /трасе/ = 195 м. лин. За обект: „Сервиз за ремонт на МПС и складови дейности“ в ПИ 83510.337.6 по КК на гр. Шумен – м-ст „Дремжа“
ДЕПОЗИТ: 1 560, 00 лв. ( Хиляда петстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 29.10.2019 г. до 08.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 184 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Полагане дренаж и хидроизолация на основи на ул. „Христо Генчев“ № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.11.2019 г. до 15.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 183 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 28.10.2019 г. до 06.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 182 / 28.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Идриз И… Б…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за „Поземлен имот с жилища сграда“, с. Салманово, ПИ с идентификатор 65187.501.26, ул. „Александър Стамболийски“ № 34
ДЕПОЗИТ: 280,00 лв. ( Двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 181 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 180 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 179 / 25.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.11.2019 г. до 10.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 178 / 22.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Нели М… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОЛВИС“ ООД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа“, УПИ XXVIII-6215, кв. 232, ПИ 83510.664.518 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 655, 00 лв. ( Шестстотин петдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.10.2019 г. до 24.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 177 / 16.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.10.2019 г. до 31.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 176 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стефан Н… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда, гаражи и стопанска постройка“, УПИ IХ-271, кв. 240, ПИ 83510.676.271, гр. Шумен, ул. „Вардар“ № 16.
ДЕПОЗИТ: 1010, 00 лв. ( Хиляда и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.10.2019 г. до 30.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 175 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№ 46.
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 174 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ердухан К… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Строеж на жилищна сграда“, УПИ ХVI-1263, кв. 91, идентификатор 83510.660.53 от КК на гр. Шумен, ул. “Стара Загора“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 542, 50 лв. ( Петстотин четиридесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 16.10.2019 г. до 17.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 173 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Танер О… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда на два етажа с допълващо застрояване – гараж и плътна ограда“, УПИ XV-221, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.617 по КК на гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 030, 00 лв. ( Две Хиляди и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 172 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40kV от нов извод на табло НН на трафопост ТП „Тракия 27“ до нов кабелен шкав тип ШК-4 на границата на УПИ IХ-ПСД, кв. 370, ПИ 83510.669.185 по КК на град Шумен“ за обект: „Допълващо застрояване на цялата площ над II-ри етаж. Преустройство на офиси в 9 броя стаи за гости на ниво +4,10м и обособяване на два броя офиси на ниво +6,90м“-дължина на трасето 185 м
ДЕПОЗИТ: 6 860, 00 лв. ( Шест Хиляди осемстотин и шестдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 171 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.664.650 до ел. табло тип ТЕПО за обект „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 233-3 по плана на гр. Шумен и захранване на нов ШК-4 от съществуващ ШК-6 в ПИ 83510.664.577 по КК на град Шумен (след неговото изместване)“-дължина на кабелното трасе 170 метра
ДЕПОЗИТ: 8 650, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 170 / 15.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Прилеп“ до съществуваща кабелна касета до нов ШК-4, между ПИ 83510.675.409 и ПИ 83510.675.457 и Сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО, за офис с идентификатор 83510.675.59.1.2 по Кадастралната карта на град Шумен, находящ се в УПИ IХ-4555, кв. 251 по плана на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1 250, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 169 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Община Шумен
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БУЛ-СТРОЙ“ ООД
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на ревизионна шахта на ул.“Ген.Драгомиров“ до блок №9
ДЕПОЗИТ: БЕЗ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 11.10.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 168 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Примекс Имоти“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Кънстракшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Отводняване на имот идентификатор 83510.670.489, чрез изграждане на ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА от УПИ ХIII, кв. 340- г“, с дължина 85,50м до същ. РШ на бул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 3 980, 00 лв. ( Три Хиляди деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 167 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Атанас П… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Водопровод PE-HD Ф110 с точка на водовземане – съществуващ водопровод Ф80 АЦ, находящ се на ул.“Обиколна“ с.Мадара, общ.Шумен“
ДЕПОЗИТ: 2 870, 00 лв. ( Две хиляди осемстотин и седемдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 21.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 166 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „КАСАБОВ АУТО” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Вход за ПИ 83510.657.312 по КК, представляващ УПИ VIII-„За обслужващи, производствени и складови дейности, пункт за технически прегледи на автомобили, автосервиз и автодиагностика“, кв.643-г от ул.“Софийско шосе“
ДЕПОЗИТ: 500, 00 лв. ( Петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 21.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 165 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Дъга 2000” ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Полагане на кабел НН, тип NAVY PVC&AI-3x240rm“ с дължина на кабелното трасе 282 лин. Метра за захранване на имот с идентификационен № 83510.10.1038 по кадастрална карта на гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 10 685, 00 лв. ( Десет хиляди шестстотин осемдесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 14.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 164 / 10.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“, УПИ XVI-95, кв. 6, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 163 / 09.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „БТК“ ЕАД в осемнадесет кабелни шкафа в района на гр. Шумен, от съществуващата мрежа на „БТК“ и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители“-Етапно строителство. Шкаф № № SH_MTG_IN_RSUG_PONO1_1031, бул.“ Симеон Велики“ № 44.
ДЕПОЗИТ: 8 835 лв. ( Осем хиляди осемстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.10.2019 г. до 05.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 162 / 08.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоянка С… З…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строителна механизация“ АД
ОБЕКТ: „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-2068, кв. 80 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.660.461, ул. „Антим I“ № 13, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 350, 00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.10.2019 г. до 10.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 161 / 07.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Глоб Строй“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съоръжения на „Електроразпределение Север“ АД и реконструкция на кабели СрН и НН: нов заместващ БКТП 10/ 0,4 Kv, 630 кVA в ПИ 83510.658.522; Ел. захранване на нов БКТП-ТКМ и кабели СрН през ПИ 83510.658.55; Реконструкция на кабели СрН по ул. „Бели Лом“ и кабели НН по ул. „Камчия“ и ул. „Ген. Скобелев“
ДЕПОЗИТ: 2 050,00 лв. ( Две Хиляди и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.10.2019 г. до 30.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 160 / 07.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ XXV-259, кв. 232 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 275, 00 лв. ( Хиляда двеста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.10.2019 г. до 11.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 159 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитричка Ц… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Димитричка Ц… В…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар със собствени сили и средства на инвеститора, ул. “Нанчо Попович“ пред № 5.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 03.10.2019 г. до 03.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 158 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Михаил И… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Михаил И… М…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар със собствени сили и средства на инвеститора, ул. “Милин камък“ пред № 9.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 04.10.2019 г. до 04.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 157 / 02.10.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Вал Бор и синове“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЖСП Стил“ ООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ XXV-259, кв. 232 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.664.259 по КК на гр. Шумен, ул. „Петко Българанов“ № 36, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 125, 00 лв. ( Сто двадесет и пет лв. и нела ст.)
СРОК: От 02.10.2019 г. до 09.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 156 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV (ВКЕЗ) на „Складова база“ в УПИ XIV „За обслужващи и складови дейности“, кв. 336 А по плана на гр. Шумен от нов ШК пред ПИ 83510.669.466 и захранване с кабел НН от ТП „Сточна гара“, гр. Шумен – дължина на трасето 170 м
ДЕПОЗИТ: 7 350, 00 лв. ( Седем Хиляди триста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 155 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от новооборудвано поле в табло НН на трафопост ТП „Партизан“ до нов кабелен шкаф тип ШК-7 на границата на УПИ XII-646, кв. 145, (ПИ 83510.666.646) по плана на гр. Шумен за обект „Бизнес център“ с дължина на трасето 65 м
ДЕПОЗИТ: 3 010, 00 лв. ( Три Хиляди и десет лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 20.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 154 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1 България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентърпрайз Комуникейшън Груп“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 153 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№ 46
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 15.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 151 / 24.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Красимир Я… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Красимир Я… С…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за имот за бъдещо застрояване“, УПИ с идентификатор 44032.501.469, с. Лозево, ул. „Цар Освободител“ № 3
ДЕПОЗИТ: 140,00 лв. ( Сто и четиридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 10.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 150 / 24.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Фарма Вет“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕЛЕКТРОИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външно Ел.-захранване за „Цех за производство и разфасоване на ветеринарно-медицински продукти и биоцидни препарати“ с кабел СрН 20 Кv, тип NA2XS(F)2Y 3x(1×185)mm кв. с L = 233 лин.м, изграждане и оборудване на нов БКТП 20/10/0,4 Kv 400 кVA, находящ се в УПИ IV-903,904 в кв. 340-А по регулационния план на града, ПИ 83510.670.323
ДЕПОЗИТ: 1 785,00 лв. ( Хиляда седемстотин осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.09.2019 г. до 06.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 149 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Прилеп“ до съществуваща кабелна касета до нов ШК-4, между ПИ 83510.675.409 и ПИ 83510.675.457 и Сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО, за офис с идентификатор 83510.675.59.1.2 по Кадастралната карта на град Шумен, находящ се в УПИ IХ-4555, кв. 251 по плана на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1 250, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 148 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов ШК-4 на границата на ПИ 83510.664.650 до ел. табло тип ТЕПО за обект „Жилищна сграда“ в УПИ I, кв. 233-3 по плана на гр. Шумен и захранване на нов ШК-4 от съществуващ ШК-6 в ПИ 83510.664.577 по КК на град Шумен (след неговото изместване)“-дължина на кабелното трасе 170 метра
ДЕПОЗИТ: 8 650, 00 лв. ( Осем Хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 147 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП „Стол ВПИ“ до нов ШК-4 пред УПИ IV-106, кв. 234-1 по плана на гр. Шумен и сградно отклонение от ШК-4 до ТЕПО за двуфамилна жилищна сграда в ПИ 83510.664.605 по КК на град Шумен“-дължина на кабелното трасе 100 метра
ДЕПОЗИТ: 1 700, 00 лв. ( Хиляда и седемстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 24.09.2019 г. до 13.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 146 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Снежанка Н… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Снежанка Н… Ч…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение на еднофамилна жилищна сграда“, ПИ 83510.678.537, ул. „Липите“ № 16, кв.Макак, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 192,50 лв. ( Сто деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 22.09.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 145 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на БТК ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители – Етапно строителство, за клъстер SH_VNU_IN_RSUG_PN01_4021“
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.10.2019 г. до 11.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 144 / 20.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен И… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Румен И… П…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен, ПИ 83510.653.501, м-ст „Под манастира“
ДЕПОЗИТ: 80,00 лв. ( Осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 05.10.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 143 / 30.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 26- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 326 403, 00 лв. ( Тристадвадесет и шест Хиляди четиристотин и три лв. и нула ст.)
СРОК: От 02.10.2019 г. до 16.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 142 / 18.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 141 / 18.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 140 / 13.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Снежанка Н… Ч…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Снежанка Н… Ч…
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение на еднофамилна жилищна сграда“, ПИ 83510.678.537, ул. „Липите“ № 16, кв.Макак, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 192,50 лв. ( Сто деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. до 21.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 139 / 13.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Юмер Х… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Юмер Х… Ю…
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 17.09.2019 г. до 21.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 138 / 10.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „А1България“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ентерпрайз Комуникейшън Груп“ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1България“ ЕАД и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта на „БТК“ЕАД до ПИ 83510.580.7, 83510.580.18 и 83510.580.38 в м-ст „Кара Чалък“ гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 14 400,00 лв. ( Четиринадесет хиляди четиристотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 137 / 10.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стоянка С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Поставяне на преместваем обект ПИ 78104.501.987, с. Царев брод ул. „Ален мак“ № 4а, общ. Шумен
ДЕПОЗИТ: 330,00 лв. ( Триста и тридесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.09.2019 г. 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 136 / 05.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Юмер Х… Ю…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Юмер Х… Ю…
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 350,00 лв. ( Триста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.09.2019 г. до 13.09.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 135 / 04.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 375,00 лв. ( Хиляда триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 134 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Петранка Б… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Дворно място със сграда“, с. Салманово, УПИ с идентификатор 83510.501.604, ул. „Васил Левски“ № 19
ДЕПОЗИТ: 235,00 лв. ( Двеста тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 18.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 133 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“, УПИ XVI-95, кв. 6, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 17.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 132 / 03.09.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Радина Г… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда и допълващо застрояване“, УПИ XI-4601, кв. 241 по плана на гр. Шумен, имот с идентификатор 83510.676.338, ул. „Брегалница“ № 4
ДЕПОЗИТ: 87,50 лв. ( Осемдесет и седем лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 04.09.2019 г. до 12.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 131 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Атанасула Д… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Строй Ланд 2015“ ЕООД
ОБЕКТ: „Авариен ремонт на водопровод“, гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 19.
ДЕПОЗИТ: 200,00 лв. ( Двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 130 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Разкопаване със собствени сили и средства по тротоарни настилки пред имота на ул. „Христо Генчев“ пред № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.09.2019 г. до 01.11.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 129 / 29.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 128 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 127 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 31.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 126 / 26.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 26.08.2019 г. до 10.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 125 / 22.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билдстрой-Ко“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Билдстрой-Ко“ ООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с подземен паркинг“, УПИ VII-435, кв. 227 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен, ул. „Невен“ № 6
ДЕПОЗИТ: 225,00 лв. ( Двеста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 26.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 124 / 21.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Петранка Б… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: „Дворно място със сграда“, с. Салманово, УПИ с идентификатор 83510.501.604, ул. „Васил Левски“ № 19
ДЕПОЗИТ: 235,00 лв. ( Двеста тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 123 / 21.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Добри Войников“ пред № 19.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 21.08.2019 г. до 28.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 122 / 19.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,40 kV от трафопост ТП „Христо Генчев“ до електромерно табло тип ТЕПО на границата на имот УПИ XVI-5181, кв. 295, ПИ 83510.671.234 по КК на град Шумен“-дължина на трасето 165 метра
ДЕПОЗИТ: 7250, 00 лв. ( Седем Хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 26.08.2019 г. до 15.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 121 / 16.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване от БКТП „Джи енд Джи“ до нова кабелна касета ШК-4 за ПИ 83510.670.477, кв. 340, УПИ XVI по рег. План на града с кабел НН 0,4 Kv, тип NAYY 4х185 mm кв. L=50 лин. метра
ДЕПОЗИТ: 890, 00 лв. ( Осемстотин и деветдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 19.08.2019 г. до 01.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 120 / 19.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Гранд Билдстрой“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищни сграда с гараж“, УПИ Х-686, кв. 67 по РП на гр. Шумен, ПИ 83510.660.686, ул. „Август Попов“ № 17, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 375,00 лв. ( Хиляда триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.08.2019 г. до 25.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 119 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Ивелин Т… Ц…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОМАКС-1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод“ за захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.663.412, местност „Смесе“.
ДЕПОЗИТ: 1680,00 лв. ( Хиляда шестстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 118 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Даниел М… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Даниел М… Й…
ОБЕКТ: Разкопаване със собствени сили и средства по тротоарни настилки пред имота на ул. „Христо Генчев“ пред № 49 А.
ДЕПОЗИТ: 375,00 лв. ( Триста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.08.2019 г. до 31.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 117 / 14.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: ЕТ „Русанка Аргирова – АРА“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „Русанка Аргирова – АРА“
ОБЕКТ: разкопаване със собствени сили и средства по тротоарна настилка на бул. “Плиска“ пред № 30.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 15.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 116 / 13.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Мобилгруп” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Тонер Спот“ ООД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“, УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4
ДЕПОЗИТ: 840 лв. ( Осемстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 115 / 13.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билдстрой-Ко“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Билдстрой-Ко“ ООД
ОБЕКТ: : „Жилищна сграда с подземен паркинг“, УПИ VII-435, кв. 227 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.662.155 по КК на гр. Шумен, ул. „Невен“ № 6
ДЕПОЗИТ: 225,00 лв. ( Двеста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.08.2019 г. до 18.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 114 / 12.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Стойка М… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ V-226, кв. 54 по плана на гр. Шумен, ПИ 83510.659.226 по КК на гр. Шумен, ул. „Шуменска крепост“ № 16
ДЕПОЗИТ: 275,00 лв. ( Двеста седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 113 / 09.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 27.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 112 / 08.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Ситиком Рила“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ситиком Рила“ ООД
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбна оптична мрежа на БТК ЕАД в осемнадесет шкафа в района на гр. Шумен от съществуващата мрежа на БТК и изтегляне на оптични кабели през нея до крайни потребители – Етапно строителство, за клъстер SH_VNU_IN_RSUG_PN01_4021“
ДЕПОЗИТ: 27 648 лв. ( Двадесет и седем хиляди шестотин четирдесет и осем лв. и нула ст. )
СРОК: От 12.08.2019 г. до 30.09.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 111 / 08.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Христо Й… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД
ОБЕКТ: „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за имоти 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1260,00 лв. ( Хиляда двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.08.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 110 / 07.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.08.2019 г. до 23.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 109 / 05.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Милбо“ до табло тип „ТЕПО“ за „Склад за стротелни материали“, УПИ ХХХVI, кв. 2 по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 7 000 лв. ( Седем Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 12.08.2019 г. до 31.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 108 / 02.08.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МИТРА МРАНСЛЕЙШЪНС“ ООД
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Добри Войников“ пред № 19.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 05.08.2019 г. до 20.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 107 / 01.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.08.2019 г. до 15.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 106 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Димитър К… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за вилна сграда с дворно място“, гр. Шумен УПИ с идент. 83510.677.453, кв. 21, ул. „Порек.
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста четиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.08.2019 г. до 12.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 105 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Върбинка С… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Върбинка С… И…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Петко Българанов“ пред № 2.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 31.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 103 / 31.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Христо Й… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД
ОБЕКТ: „Нова улична канализация и два броя сградни канализационни отклонения за имоти 83510.674.400 и 83510.677.469 по КК на град Шумен“
ДЕПОЗИТ: 1260,00 лв. ( Хиляда двеста и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.08.2019 г. до 12.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 102 / 26.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Вълчо В… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Вълчо В… В…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Петко Българанов“ пред № 18 А.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 26.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 101 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Уиткол“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: „Външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 83510.689.192“, местност „Теке дере“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 785,00 лв. ( Седемстотин осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.07.2019 г. до 04 .08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 100 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Билд инвест ВВ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с гаражи и офис“, УПИ VIII-677, кв.8 ПИ с идентификатор 83510.661.306 по КК на гр. Шумен, ул. “Г. Кирков“№ 19
ДЕПОЗИТ: 1250,00 лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.07.2019 г. до 04.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 99 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ ШК-4 пред ПИ № 83510.662.405 (ТП „Лом“) до ел. табло тип ТЕПО пред ПИ 83510.662.561 за електрозахранване на обект „Жилищна сграда с гараж“, УПИ ХIV-2582,2583, кв. 125А по плана на гр. Шумен, ул. „Жечко Попов“ № 5.
ДЕПОЗИТ: 2 500 лв. ( Две Хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 05.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 98 / 18.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Мариела Ж… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изместване на съществуващи енергийни съоръжения“, изместват се на югоизточния ъгъл на ПИ 83510.673.41 в имот 83510.673.64 по КК на гр.Шумен, ул. „Христо Генчев“№46.
ДЕПОЗИТ: 750 лв. ( Седемстотин и петдесет лв. нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 29.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 97 / 12.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 20- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 85, 00 лв. ( Осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 96 / 12.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Аресгаз“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане Газоразпределителна мрежа гр. Шумен, Етап 25- Етапно строителство“
ДЕПОЗИТ: 7 498, 00 лв. ( Седем Хиляди четиристотин деветдесет и осем лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 95 / 15.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „Мобилгруп” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Тонер Спот“ ООД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на обект: „Два броя постройки на един етаж с обществено-обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“, УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4
ДЕПОЗИТ: 840 лв. ( Осемстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.07.2019 г. до 26.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 94 / 11.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: „МИМ 7“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Едноетажна масивна сграда – Диско-клуб „Мега Денс“, УПИ XL-ООСД, кв.2 по КК на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“
ДЕПОЗИТ: 660,00 лв. ( Шестстотин и шестдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.07.2019 г. до 09.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 93 / 11.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТИЩА“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ XII-9181, кв. 450, идентификатор № 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. „Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: 420,00 лв. ( Четиристотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.07.2019 г. до 25.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 92 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ ХII-9181, кв.405 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. “Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: 450,00 лв. ( Четиристотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.07.2019 г. до 21.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 91 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР: Георги В… И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВАСИТРОН“ ЕООД
ОБЕКТ: „Водопровод Ф90 ПЕВП с дължина 34,20м по полски път от съществуващ Ф200 АЦ до ПИ с идентификатор 55316.30.17, с. Панайот Волов, местност „Среден мералък“
ДЕПОЗИТ: 700,00 лв. ( Седемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.07.2019 г. до 22.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 90 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Диян С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Диян С… Д…
ОБЕКТ: Разкопаване по тротоара ул. “Христо Генчев“ пред № 34.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЕПОЗИТ
СРОК: От 11.07.2019 г. до 30.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 89 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Шуменска комуна до ТП Помощно училище изв. Аптечно управление“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 36 325 лв. ( Тридесет и шест Хиляди триста двадесет и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 22.07.2019 г. до 09.08.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 88 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ Амплифиер“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Бизнес център“, УПИ ХII-646, кв.145 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.666.646 по КК на гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски“ № 2
ДЕПОЗИТ: 450,00 лв. ( Четиристотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.07.2019 г. до 13.07.2019 г.- включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 87 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ново оборудвано свободно поле в ПТ на ТП „Общежитие КТА“ до нов ШК-4 източно от ПИ 83510.672.332 и Сградно отлконение от ШК-4 до ТЕПО за еднофамилна жилищна сграда в ПИ 83510.672.318 (идентичен с УПИ IV-318, кв. 449) по плана на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 2 900 лв. ( Две Хиляди и деветстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 15.07.2019 г. до 31.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 86 / 09.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Владко В… В…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Владко В… В…
ОБЕКТ: „Уличен канал ф315 по ул. „Бели Лом“ от съществуваща РШ до поземлен имот с идентификатор 83510.652.625 по КК на гр. Шумен в местността „Под манастира“ в землището на гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 700,00 лв. ( Хиляда и седемстотин лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.07.2019 г. до 12 .07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 85 / 05.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от същ. ШК-4 пред ПИ №83510.661.359 до ел.табло тип „ТЕПО“ за обект „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж с идентификатор 83510.661.416“, УПИ ХХIV-416, кв. 109 по плана на гр. Шумен, бул. „Сава Доброплодни“ №5.
ДЕПОЗИТ: 6 300 лв. ( Шест хиляди и триста лв. нула ст. )
СРОК: От 08.07.2019 г. до 28.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 84 / 10.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Атрактив Хаус” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “СТРОМАКС – 1“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ IV-„ЖС“, кв. 237 ПИ с идентификатор 83510.676.570 по плана на гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“
ДЕПОЗИТ: 105 лв. ( Сто и пет лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.07.2019 г. до 30.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 83 / 02.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Московска“ до табло тип „ТЕПО“ за „Пицария с детски кът с идентификатор 83510.662.501.1.2“, УПИ VII-2550, кв. 126 по плана на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: 2 000 лв. ( Две Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.07.2019 г. до 23.07.2019 г. – включително

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 82 / 01.07.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Билд инвест ВВ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй“ ЕООД
ОБЕКТ: „Жилищна сграда с гаражи и офис“, УПИ VIII-677, кв.8 ПИ с идентификатор 83510.661.306 по КК на гр. Шумен, ул.“Г.Кирков“№19
ДЕПОЗИТ: 1250,00 лв. ( Хиляда двеста и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.07.2019 г. до 21.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 80 / 14.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Генчо Г… Г…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛД“ ЕООД
ОБЕКТ: „Сградно канализационно отклонение“, УПИ II-4376, кв. 271, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 113
ДЕПОЗИТ: 2 535,00 лв. ( Две Хиляди петстотин тридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.06.2019 г. до 23.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 79 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Диян С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Диян С… Д…
ОБЕКТ: Разкопаване на Общински тротоар по ул. “Христо Генчев“ пред № 34.
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 20.06.2019 г. до 05.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 78/ 13.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: 17.06.2019 г. до 30.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 77 / 11.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен Етап 20
ДЕПОЗИТ: 13 580 лв. ( Тринадесет Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.06.2019 г. до 13.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 76 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Румен Ф… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Румен Ф… А…
ОБЕКТ: „Жилищна сграда“, УПИ ХII-9181, кв.450 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.673.233 по КК на гр. Шумен, ул. “Възрожденец“ № 25
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 20.06.2019 г. до 05.07.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 75 / 07.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мудин М… Н…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за ПИ 83510.649.186, м-ст „Под манастира“, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 385,00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 74 / 10.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Иван Александров 93“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров 93“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за обект „Многофамилна жилищна сграда“ УПИ VI-355, кв. 146, ул. ”Христо Смирненски” № 18, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 775,00 лв. ( Седемстотин седемдесет и пет лв.)
СРОК: От 12.06.2019 г. до 13.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 73 / 04.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Кирил К… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВЕГОДА 1“ ООД – Шумен
ОБЕКТ: „Сградно водопроводно отклонение за лятна кухня с дворно място“ УПИ ХVI-95, кв. 6, общ. Шумен, с. Царев брод, ул. „Тодор Кикиндонов“ № 6 А
ДЕПОЗИТ: 245,00 лв. ( Двеста читиридесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2019 г. до 15.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 72 / 04.06.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мехмед И… А…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за ПИ 83510.649.156, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 385,00 лв. ( Триста осемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.06.2019 г. до 17.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 71 / 29.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Военно-изчислителен център до ТП Военно-учебен блик“ 1. Изв. Базово училище, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 13 000, 00 лв. ( Тринадесет хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 03.06.2019 г. до 21.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 70/ 29.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 31.05.2019 г. до 16.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 69 / 28.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Благоустройство и озеленяване градинката пред сградата на съда в гр. Шумен“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 29.05.2019 г. до 05.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 68 / 23.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Фикосота“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: “Реконструкция на дъждовна канализация и ново сградно канализационно отклонение“ за „Логистична сграда на „ФИКОСОТА“ ООД“. УПИ III, кв. 340-д, идентификатор № 83510.670.499 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 3 520, 00 лв. ( Три Хиляди петстотин и двадесет лв. )
СРОК: От 24.05.2019 г. до 31.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 67 / 21.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мартин Д… Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛДСТРОЙ – КО“ ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за “Жилищна сграда“, УПИ с идентификатор № 46053.501.131, ул. “Осми март” и ул. „Рафаил Попов“, с. Мадара.
ДЕПОЗИТ: 875,00 лв. ( Осемстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.06.2019 г. до 30.06.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 66 / 20.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум „Модерна светлина” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 27.05.2019 г. до 27.09.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 65 / 10.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Теодора Й… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Теодора Й… П…
ОБЕКТ: Ремонт за собствена сметка и със собствени материали на тротоарна настилка пред гаража си на ул. „Драгоман“ № 44.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 15.05.2019 г. до 30.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 64 / 10.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 13.05.2019 г. до 23.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 63 / 09.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Митко С… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Митко С… Д…
ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА “Поземлен имот с пренестваем обект“. ПИ 83510.652.622 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
ДЕПОЗИТ: 50, 00 лв. ( Петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 10.05.2019 г. до 17.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 62 / 03.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Петьо П… С…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: Петьо П… С…
ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА “Поземлен имот за вилна сграда“. ПИ 83510.651.150 по КК на гр. Шумен, местност „Под манастира“.
ДЕПОЗИТ: 50, 00 лв. ( Петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 08.05.2019 г. до 11.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 61 / 03.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал системс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД – Шумен
ОБЕКТ: „Автомивка с кафе аперитив“, УПИ II-„ЖС, КОО и озеленяване“, кв.573 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.658.28 по КК на гр. Шумен, ул. „Искър“
ДЕПОЗИТ: 2090,00 лв. ( Две хиляди и деветдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.05.2019 г. до 17.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 60 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: „Улична канализация в ПИ 83510.665.174 / улична регулация-публична общинска собственост / за отвеждане на отпадъчни води от ПИ 83510.665.53 по КК на града- обект „Общински приют за безстопанствени кучета“ и „Канализационно отклонение“ УПИ II от ОТ 14 до ОТ 15-б по регулационния план на гр. Шумен, индустриална зона – кв. 2, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 09.05.2019 г. до 09.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 59 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от табло НН на БКТП „Московска“ до табло тип „ТЕПО“ за „Пицария с детски кът с идентификатор 83510.662.501.1.2“, УПИ VII-2550, кв. 126 по плана на гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“.
ДЕПОЗИТ: 2 000 лв. ( Две Хиляди лв. и нула ст. )
СРОК: От 08.05.2019 г. до 20.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 58 / 02.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Подмяна КЛ СрН от ТП Тютюнева стара до БКТП Васил Левски изв. Партиен дом“, ул. „Васил Левски“ от № 4 до № 34, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 13 862,50 лв. ( Тринадесет хиляди осемстотин и шестдесет и два лв. и петдесет ст. )
СРОК: От 07.05.2019 г. до 30.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 57 / 25.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Фикосота“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: “Реконструкция на дъждовна канализация и ново сградно канализационно отклонение“ за „Логистична сграда на „ФИКОСОТА“ ООД“. УПИ III, кв. 340-д, идентификатор № 83510.670.499 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 3 520, 00 лв. ( Три Хиляди петстотин и двадесет лв. )
СРОК: От 02.05.2019 г. до 23.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 56 / 24.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Мобилгруп 2014“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛД“ ЕООД
ОБЕКТ: : ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА ЗА ОБЕКТ “Два броя постройки на един етаж с обществено – обслужващо предназначение: Обект 2 и Обект 3“. УПИ I-„Жил. к-с, магазини и гаражи“, кв. 655 по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.662.9 по КК на гр. Шумен, ул. „Софийско шосе“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 540, 00 лв. ( Петстотин и четиридесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 25.04.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 55 / 24.05.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Ердухан К… Х…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АПАРЕЛ – ШУМЕН“ ООД
ОБЕКТ: „В и К“ захранване на „Строеж на жилищна сграда“, УПИ ХVI-1263, кв. 91, идентификатор 83510.660.53 от КК на гр. Шумен, ул. “Стара Загора“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 542,50 лв. ( Петстотин четирдесет и два лв. и петдесет ст. )
СРОК: От 02.05.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 54 / 24.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Стефан Н…Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда, гаражи и стопанска постройка“, УПИ IХ-271, кв. 240, ПИ 83510.676.271, гр. Шумен, ул. „Вардар“ № 16.
ДЕПОЗИТ: 1010,00 лв. ( Хиляда и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.04.2019 г. до 26.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 53 / 19.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.04.2019 г. до 12.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 52 / 19.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Фикрет И…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КРАСБИВАЛ“ ООД
ОБЕКТ: “Уличен водопровод за захранване на УПИ IX-382 и сградно водопроводно и канализационно отклонение“. Изграждане на нов уличен водопровод за захранване на имот в кв. 458, УПИ IX-382 с идентификатор 83510.675.382 по КК на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 6 595, 00 лв. ( Шест Хиляди петстотин деветдесет и пет лв. )
СРОК: От 22.04.2019 г. до 14.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 51 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки“, УПИ ХVII-664, кв. 91-б, ПИ 83510.660.664, гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 1280,00 лв. ( Хиляда двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 19.04.2019 г. до 13.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 50 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Мартин Д…Т…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИЛДСТРОЙ – КО“ ООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за “Жилищна сграда“, УПИ с идентификатор № 46053.501.131, ул. “Осми март” и ул. „Рафаил Попов“, с. Мадара.
ДЕПОЗИТ: 875,00 лв. ( Осемстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.04.2019 г. до 03.05.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 49 / 18.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Корнел Рент” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „С-М СТРОЙ” ЕООД
ОБЕКТ: “Водопровод и канализация от ул. „Ивайло“ по полски път с идентификатор ПИ 83510.677.4 до имот 83510.677.411 и 83510.677.12 по КК на гр. Шумен“
ДЕПОЗИТ: 8 100, 00 лв. ( Осем Хиляди и сто лв. )
СРОК: От 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 48 / 15.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Желязко Желязков“ ЕТ
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с търговска част в ПИ 83510.664.657, гр. Шумен“, УПИ XXVII 657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
ДЕПОЗИТ: 5500 лв. ( Пет хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 16.04.2019 г.до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 47 / 15.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Елза” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Кабелно захранване за „Склад за стопанска продукция – увеличаване на мощност“, ПИ 83510.650.183, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 616,00 лв. ( Шестстотин и шестнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 16.04.2019 г. до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 46 / 10.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Табак Маркет“ АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Направа на кабелно захранване НН – „Павилион с площ 12 кв.м за извършване на търговска дейност“, площад Оборище (градинката на ул. „Цар Освободител“), гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 230,00 лв. ( Двеста и тридесет лв. )
СРОК: От 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 45 / 09.04.2019 г
ИНВЕСТИТОР : „ТЕСИ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОБЕКТ: „Логистичен център и вътрешно преустройство на част от съществуваща производствена сграда в административно – битова зона на „ТЕСИ“ ООД“, УПИ VIII, кв.340Д, ПИ с идентификатор 83510.670.151 по КК на гр. Шумен, ул. „Пролетарска“
ДЕПОЗИТ: 3 975,00 лв. ( Три хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.03.2019 г. до 22.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 44 / 09.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Елза” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Кабелно захранване за „Склад за стопанска продукция – увеличаване на мощност“, ПИ 83510.650.183, м-ст „Под манастира“ гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 616,00 лв. ( Шестстотин и шестнадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 43 / 09.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Челик Йълдъз“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на нов ВТТ 25 kVA, 10/0,4 kVа, полагане на кабел СрН за външноел. Захранване на имот ид.№83510.669.261 по КК на града, представляващ УПИ Х кв.336-а по регулационния план на гр.Шумен, и оборудване на изводна килия в съществуващ трафопост БКТП“Водстрой“ и полагане на кабели 20 kV, тип САХЕкТ 3х(1х95)mm2“
ДЕПОЗИТ: 7 650 лв. ( Седем хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 20.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 42 / 02.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Шенай Ш… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФЕТИ“ ЕООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки“, УПИ ХVII-664, кв. 91-б, ПИ 83510.660.664, гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 4.
ДЕПОЗИТ: 1280,00 лв. ( Хиляда двеста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 09.04.2019 г. до 16.04.2019 г.. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 41 / 01.04.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Детелина 2007” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Е-ПЛАНТ“ ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Магазин със склад“, УПИ ХIV-1528, кв. 561-в, ПИ 83510.658.319, гр. Шумен, ул. „Чумерна“ № 2.
ДЕПОЗИТ: 1100,00 лв. ( Хиляда и сто лв. и нула ст.)
СРОК: От 03.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 40 / 29.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Добрин Х… П…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРИС” ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Жилищна сграда с гараж“, УПИ VII-7134, кв. 418, ПИ 83510.674.302, гр. Шумен, ул. „Априлско въстание“ № 52.
ДЕПОЗИТ: 625,00 лв. ( Шестстотин двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2019 г. до 2.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 39 / 29.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Георги С… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: Сградно водопроводно отклонение за „Жилищна сграда с дворно място“ ПИ 44032.501.472, с. Лозево, ул. „Ангел Кънчев“ № 17.
ДЕПОЗИТ: 150,00 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 38 / 28.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с търговска част в ПИ 83510.664.657, гр. Шумен“, УПИ XXVII 657, кв. 234-4 по плана на гр. Шумен, ул. „Университетска“.
ДЕПОЗИТ: 5500 лв. ( Пет хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 01.04.2019 г. до 15.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 37 / 28.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инфра проект 2018” ДЗЗД
ОБЕКТ: : „Кабелна линия СрН от стоманорешетъчен стълб на ВЕЛ „Арома“ – п/ст „Изток“ до ТП тип МТТ в ПИ № 83510.665.164 с дължина на кабелно трасе 136 м в имот идентификатор № 83510.665.122 по КК на гр. Шумен“.
ДЕПОЗИТ: За обектът не е внесен депозит за разкопаване.
СРОК: От 28.03.2019 г. до 31.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 36 / 27.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 28.03.2019 г. до 05.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 35 / 22.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: Етап 24: “Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев и газопроводно отклонение към ПИ 10176.502.2
ДЕПОЗИТ: 55 714 лв. ( Петдесет и пет Хиляди седемстотин и четиринадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 24.03.2019 г. до 07.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 34 / 21.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване с дължина 199м за Жилищна сграда с магазини – УПИ ХХI, кв. 480, ПИ 83510.672.211 “.
ДЕПОЗИТ: 10 200 лв. ( Десет хиляди и двеста лв. и нула ст. )
СРОК: От 25.03.2019 г. до 04.04.2019 г.- включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 33 / 19.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Българска протестанска църква „Нов живот“
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Конструксио” ООД
ОБЕКТ: „Преустройство на съществуваща сграда УПИ VII2850 – водопроводно и канално отклонение“
ДЕПОЗИТ: 392,50 лв. (триста деветдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 22.03.2019 г. до 27.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 32 / 19.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Челик Йълдъз“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на нов ВТТ 25 kVA, 10/0,4 kVа, полагане на кабел СрН за външноел. Захранване на имот ид.№83510.669.261 по КК на града, представляващ УПИ Х кв.336-а по регулационния план на гр.Шумен, и оборудване на изводна килия в съществуващ трафопост БКТП“Водстрой“ и полагане на кабели 20 kV, тип САХЕкТ 3х(1х95)mm2“
ДЕПОЗИТ: 7 650 лв. ( Седем хиляди шестстотин и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 25.03.2019 г. до 05.04.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 31 / 18.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2 580 лв. ( Две Хиляди петстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 21.03.2019 г. до 22.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 30 / 18.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Вежен Е… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: : “Външно Ел захранване на еднофамилна жилищна сграда ПИ 83510.654.287, кв. 570“ гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 110, 00 лв. ( Хиляда сто и десет лв. )
СРОК: От 25.03.2019 г. до 29.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 29 / 15.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 19.03.2019 г. до 27.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 28/ 14.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Ситиком Рила” ООД
ОБЕКТ: „Оптично кабелно захранване на БТК ул. “Подуево№ 7“ ул. “Подуево“ № 7, кв. Дивдядово, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 22 500 лв. ( Двадесет и две хиляди и петстотин лв. и нула ст. )
СРОК: От 18.03.2019 г. до 29.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 27 / 13.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 980 лв. ( Деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 15.03.2019 г. до 23.03.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 26 / 13.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Антон М… Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: В и К отклонения за „Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“ в УПИ VIII-348, кв.229, ул. „Петко Българанов“ № 12, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 1 200 лв. ( Хиляда и двеста лв. и нула ст.)
СРОК: От 20.03.2019 г. до 22.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 25 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Аресгаз” ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРЕСПА ИНВЕСТ“ ЕООД
ОБЕКТ: : Етап 24: “Разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев и газопроводно отклонение към ПИ 10176.502.2
ДЕПОЗИТ: 55 714 лв. ( Петдесет и пет Хиляди седемстотин и четиринадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 23.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 24 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Владимир С… Й…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Е-ПЛАНТ“ ООД
ОБЕКТ: Подмяна СБО за УПИ ХVI-2029, кв. 81, ул. „Св. Райко Шуменски“ № 3, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 125 лв. ( Сто и двадесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.03.2019 г. до 13.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 23 / 11.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП „Каров“ до ТЕПО за захранвае на “Жилищна сграда с магазини“ в УПИ VIII, кв. 331а, ПИ 83510.671.349“.
ДЕПОЗИТ: 3250 лв. ( Три хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 13.03.2019 г. до 18.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 22 / 07.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Ангелина С… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Еднофамилна жилищна сграда”, ПИ 83510.677.25 , местност „Порек“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 210 лв. ( Двеста и десет лв. и нула ст.)
СРОК: От 12.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 21 / 07.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „РФ АМПЛИФИЕР-БГ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ” АД
ОБЕКТ: „Изместване на улична канализация по ул. „Христо Смирненски“ с дължина 20м, изпълнена от гофрирани полипропиленови тръби с диаметър ф250/221; сградно канализационно отклонение; улични оттоци и две ревизионни шахти РШ 1000“ УПИ ХII-646, кв.145, ул. ”Хр. Смирненски” № 2, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 2 150 лв. ( Две Хиляди сто и петдесет лв.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 18.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 20 / 06.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Георги Н… Л…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БАРС“ АД
ОБЕКТ: : “Уличен водопровод от полиетиленови тръби PE DN 110, РЕ100 РN 10 с дължина 129 м и сградно водопроводно отклонение за ПИ ид. № 83510.669.477“, УПИ X-ПСД, кв. 367б, индустриална зона ул. “Строител“
ДЕПОЗИТ: 2 820 лв. ( Две хиляди осемстотин и двадесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 19 / 06.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 3 050 лв. ( Три Хиляди и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г. – включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 18 / 05.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Корнел Рент” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Електроконсултстрой” ЕООД
ОБЕКТ: “Кабелно захранване ниско напрежение към имот с идентификатор ПИ 83510.677.411 и имот 83510.677.12“ местност „Порек“, гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 5 700, 00 лв. ( Пет Хиляди и седемстотин лв. )
СРОК: От 06.03.2019 г. до 15.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 17 / 05.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Вежен Е… М…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „УРБАН ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
ОБЕКТ: “Външно Ел захранване на еднофамилна жилищна сграда ПИ 83510.654.287, кв. 570“ гр. Шумен
ДЕПОЗИТ: 1 110, 00 лв. ( Хиляда сто и десет лв. )
СРОК: От 06.03.2019 г.. до 11.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 16 / 01.03.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „ТЕСИ“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИЛА“ ООД
ОБЕКТ: В и К връзки за „Логистичен център и вътрешно преустройство на част от съществуваща производствена сграда в административно – битова зона на „ТЕСИ“ ООД“, УПИ VIII, кв.340Д, ПИ с идентификатор 83510.670.151 по КК на гр. Шумен, ул. „Пролетарска“
ДЕПОЗИТ: 1380,00 лв. ( Хиляда триста и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 06.03.2019 г. до 13.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 15 / 28.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Андон Й…Д…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Технострой -Г“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Сладова база” УПИ ХIV, кв.336-А, гр. Шумен, ул. „Калиакра“ № 4
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 28.02.2019 г. до 07.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 14 / 27.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Електроразпределение Север” АД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ЕМУ“ АД
ОБЕКТ: „Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП „Каров“ до ТЕПО за захранвае на “Жилищна сграда с магазини“ в УПИ VIII, кв. 331а, ПИ 83510.671.349“.
ДЕПОЗИТ: 3250 лв. ( Три хиляди двеста и петдесет лв. и нула ст. )
СРОК: От 05.03.2019 г. до 12.03.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 13 / 25.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Консорциум Модерна светлина” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Шумен и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР“ – етап I-ви.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 05.03.2019 г. до 05.06.2019г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 12 / 20.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Андон Й… Д….
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Технострой -Г“ ЕООД
ОБЕКТ: Изграждане на В и К връзки за “Сладова база” УПИ ХIV, кв.336-А, гр. Шумен, ул. „Калиакра“ № 4
ДЕПОЗИТ: 150 лв. ( Сто и петдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 22.02.2019 г. до 27.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 11 / 18.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „СИАТРЕЙД“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КДК ГРУП” ООД
ОБЕКТ: „Комплексна сграда „Артемида“ УПИ XVIII, в кв. 449 „а“ по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.672.306 по КК на гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 1675,00 лв. ( Хиляда шестстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 19.02.2019 г. до 23.02.2019 г.- включително
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 10 / 11.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България” ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: : „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 2140 лв. ( Две Хиляди сто и четирдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 18.02.2019 г. до 28.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 09 / 04.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : ОБЩИНА ШУМЕН
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Инфра проект 2018” ДЗЗД
ОБЕКТ: „Уличен водопровод от о.т.26 до о.т.31“ по Регулационния план на гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: Обектът е освободен от депозит за разкопаване.
СРОК: От 04.02.2019 г. до 15.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 08 / 01.02.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „СИАТРЕЙД“ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КДК ГРУП” ООД
ОБЕКТ: „Комплексна сграда „Артемида“ УПИ XVIII, в кв. 449 „а“ по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.672.306 по КК на гр. Шумен, ул. „Ришки проход“
ДЕПОЗИТ: 1675,00 лв. ( Хиляда шестстотин седемдесет и пет лв. и нула ст.)
СРОК: От 08.02.2019 г. до 14.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 07 / 30.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Красимир М… К…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД
ОБЕКТ: Ремонт хоризонтална канализация на ул. „Битоля“ № 3, гр. Шумен.
ДЕПОЗИТ: 162,50 ст. ( Сто шестдесет и два лв. и петдесет ст.)
СРОК: От 31.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 06 / 28.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Вал системс“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Стронг строй” ЕООД
ОБЕКТ: „Автомивка с кафе аперитив“, УПИ II-„ЖС, КОО и озеленяване“, кв.573 по плана на гр. Шумен, ПИ с идентификатор 83510.658.28 по КК на гр. Шумен, ул. „Искър“
ДЕПОЗИТ: 2090,00 лв. ( Две хиляди и деветдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 30.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 05 / 24.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : Станислав Д… Б…
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ШУМЕН” АД
ОБЕКТ: Водопроводно отклонение за „Еднофамилна жилищна сграда“, УПИ VI-970Б, кв. 90, идентификатор 83510.680.291 от КК на гр. Шумен, ул. “Елена Златарева“ № 9
ДЕПОЗИТ: 404,00 лв. ( Четиристотин и четири лева )
СРОК: От 01.02.2019 г. до 05.12.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 04 / 18.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 384 лв. ( Триста осемдесет и четири лв. и нула ст.)
СРОК: От 23.01.2019 г. до 01.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 03 / 18.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен- етап 2.
ДЕПОЗИТ: 980 лв. ( Деветстотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 28.01.2019 г. до 06.02.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 02 / 09.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : “Нетуоркс-България”ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТЕЛЕИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ОБЕКТ: „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, на територията на гр. Шумен, участък „Радецки“.
ДЕПОЗИТ: 480 лв. ( Четиристотин и осемдесет лв. и нула ст.)
СРОК: От 14.01.2019 г. до 24.01.2019 г. – включително

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА РАЗКОПАВАНЕ № 01 / 08.01.2019 г.
ИНВЕСТИТОР : „Иван Александров – 93“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Иван Александров – 93“ ЕООД
ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда“, УПИ VI-355, кв.146 по плана на гр. Шумен, идентификатор 83510.666.355 по КК на гр. Шумен, ул. “Христо Смирненски“ № 18
ДЕПОЗИТ: ОБЕКТЪТ Е ОСВОБОДЕН ОТ ТАКСА.
СРОК: От 21.01.2019 г. до 21.02.2019 г. – включително

Дейности

Skip to content