1. “Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост”
 2. „Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен”
 3. “Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Шумен за периода 2014-2020 г.”
 4. “Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен”
 5. „Европоли – иновативен подход „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“
 6. Програма Европа за гражданите
 7. Проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“
 8. Проект: „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен”
 9. Проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2”
 10. Проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно прредоставяне на безвъзмезнва финанасова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
 11. Проект: “Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен”
 12. Проект: ” Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда”

Дейности

Skip to content