1. „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“
  2. „Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен“
  3. „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Шумен за периода 2014-2020 г.“
  4. „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Шумен“
  5. „Европоли – иновативен подход „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“
  6. Програма Европа за гражданите
  7. Проект: “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен“
  8. Проект: „Изграждане на социални жилища в гр. Шумен”
  9. Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Шумен – Компонент 2“

Дейности