Програма Европа за гражданите се реализира в 2 направления:
• Направление 1: „Европейска памет за миналото“ – постигане на по-добро разбиране за миналото, общата история, общите ценности и целта на Европейския съюз;
• Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“ – насърчаване на участието на гражданите в демократичния процес и гражданското общество на ниво Европейски съюз;
От своя страна Направление 2 се състои от следните мерки:
2.1. Побратимяване на градове
2.2. Мрежи от градове
2.3. Проекти на гражданското общество
Община Шумен спечели проект по Направление 2, мярка 2.1. Побратимяване на градове.
ГРАЖДАНИТЕ ЗА ЕВРОПА
ПОКАНА
ПРОГРАМА
ПРОЕКТ
Citizens for Europe – activities implemented
Гражданите за Европа – изпълнени дейности

 

Дейности

Skip to content